Унiверситетська освiта за М. Драгомановим: нацiональна модель і європейський досвiд

  • Антоніна Якімова Заступник голови Спілки українських організацій Болгарії
Ключові слова: академiчна свобода, нацiональний унiверситет, європейський досвід

Анотація

Михайло Драгоманов – видатний український історик, етнограф, громадський діяч, публіцист, політичний мислитель. Він широко розкривав конституційні, етнічні, міжнародні, культурні та освітні питання;  займався також літературною критикою. У 1889 р. болгарський  уряд  запросив М. Драгоманова очолити кафедру історії у новоствореному першому болгарському унiверситеті. У своєму баченнi унiверситетської освiти український вчений на перше мiсце ставив академiчну свободу. Він вважав, що унiверситетська освiта за своєю суттю повинна бути нацiональною й потрiбно широко використовувати набутий європейський досвід.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Arnaudov M. Ystoryya na Sofyyskyya unyversytet sv. Klyment Okhrydsky prez pʺrvoto mu polustoletye 1888–938. Sofyya: Prydvorna pech., 1939. S. 28.
Yakimova A. Do istoriyi stvorennya pershoho bolharsʹkoho universytetu i dotychnistʹ M.P. Drahomanova do tsʹoho protsesu // Materialy shostoyi ta sʹomoyi mizhnarodnykh naukovykh konferentsiy „Drahomanivsʹki studiyi”. Sofiya: Betaprynt – Petrovy y Sye, 2013. S. 36–39.
Arnaudov M. Ystoryya na Sofyyskyya unyversytet sv. Klyment Okhrydsky prez pʺrvoto mu polustoletye 1888–1938. Sofyya: Prydvorna pech., 1939. S.75.
Teodorov-Balan A. Knyha za mene sy (Posveshchava se na stohodyshnynata na Sofyyskyya unyversytet „Klyment Okhrydsky”). Sofyya: Unyv. yzd. „Klyment Okhrydsky”, yzd. na Otechestvenyya front, 1988. S. 140.
Nauchen arkhyv na Bʺlharska Akademyya na naukyte (NA BAN). F. 11k „Yvan Shyshmanov”. Op. 3. A. e. 1864. L. 28.
NA BAN. F. 11k. A. e. 1943. L. 1.
NA BAN. F. 11k. A. e. 1942. L. 108.
Arnaudov M. Ystoryya na Sofyyskyya unyversytet „Sv. Klyment Okhrydsky”. Sofyya, 1939. S. 77–78.
Yakimova A. Vytoky naukovoyi shkoly profesora M.P.Drahomanova / Almanakh „Bʺlharska ukraynystyka”, Sofyysky unyversytet „Sv. Klyment Okhrydsky” (Elektronno yzdanye). Sofyya, 2013. Broy 3. S. 217–231.
Hrytsenko I. S., Korotkyy V. A., Tomenko M. V. „Lyudyna zemnaya z pechattyu proroka...” // Mykhaylo Drahomanov: avtozhyttyepys / uklaly I. S. Hrytsenko, V. A. Korotkyy, M. V. Tomenko. K.: Lybidʹ, 2009. C. 6–76.
Harasym YA. I. Kulʹturno-istorychna shkola v ukrayinsʹkiy folʹklorystytsi. Lʹviv: Lʹvivsʹkyy derzh. u-t im. Ivana Franka, 1999. S. 76.
Narodna Byblyoteka „Sv. Sv. Kyryl y Metodyy” - Bʺlharsky ystorychesky arkhyv (NBKM-BYA). F. 320 Heorhy Atanasov (Atanasovych) Zhyvkov. A. e. 32. L. 13–21. / 6 pysma / Mykhayl Drahomanov. Zheneva, Paryzh, Sofyya, London.
VI.1889… 28.VI.1893. L. 13.
NA BAN. F. 11k. Op. 3. A. e. 1867.
NA BAN. F. 11k. Op. 3. A. e. 1865. L. 46hr.
NA BAN. F. 11k. Op. 3. A. e. 851. L. 2–3. Louis Lèger, professeur au Collège de France.
NA BAN. F. 11k. Op. 3. A. e. 1865.
NA BAN. F. 11k. Op. 5. A. e. 822.
Drahomanov M. P. Perepyska Mykhayla Drahomanova z Mykhaylom Pavlykom (1876–1895): [u 8 t.] / M. Drahomanov, M. Pavlyk; zladyv [uklad., avt. prymit. ta pislyamovy] Mykhaylo Pavlyk. Chernivtsi: Druk. T-va „Rusʹka Rada”, 1910–1912 (obkl. 1913). T. 5: 1886–1889). 1912. S. 398.
Sofyysky hradsky y okrʺzhen dʺrzhaven arkhyv. F. 994k. Op. 2. SU „Klyment Okhrydsky”, hr. Sofyya. A. e. 2. Vysshy Pedahohychesky Kurs. „Protokolna knyha”. 28.IKH.1888, Sofyya. L. 19.
Drahomanov M. P. Perepyska Mykhayla Drahomanova z Mykhaylom Pavlykom (1876–1895): [u 8 t.] / M. Drahomanov, M. Pavlyk; zladyv [uklad., avt. prymit. ta pislyamovy] Mykhaylo Pavlyk. Chernivtsi: Druk. T-va „Rusʹka Rada”, 1910–1912 (obkl. 1913). T. 5: (1886–1889). 1912. S. 400.
NA BAN. F. 11k. Op. 2. A. e. 474.
Drahomanov M. P. Perepyska Mykhayla Drahomanova z Mykhaylom Pavlykom (1876–1895): [u 8 t.] / M. Drahomanov, M. Pavlyk; zladyv [uklad., avt. prymit. ta pislyamovy] Mykhaylo Pavlyk. Chernivtsi: Druk. T-va „Rusʹka Rada”, 1910–1912 (obkl. 1913). T. 8: (1894–1895). 1911. S. 115.
Hrinchenko B., Drahomanov M. Dialohy pro ukrayinsʹku natsionalʹnu spravu // Uporyadnyk A. Zhukovsʹkyy / Natsionalʹna akademiya nauk Ukrayiny, Instytut ukrayinsʹkoyi arkheohrafiyi. Dzherela z istoriyi suspilʹno-politychnoho rukhu v Ukrayini 19 – poch. 20 st. Vypusk I. Kyyiv, 1994. S. 163.
Drahomanov M. Nyakolko dumy za nasheto Vysshe uchylyshche / V-k Svobodno slovo. 1894. Br. 64. S. 2–3.
Arnaudov M. Ystoryya na Sofyyskyya unyversytet „Sv. Klyment Okhrydsky”. Sofyya, 1939. S. 111.
Ocherky po bʺlharskyya folklor ot M. Arnaudov, profesor v Sofyyskyya u-t. Sofyya: Yzdanye na Mynysterstvoto na narodnoto prosveshchenye, dʺrzhavna pechatnytsa, 1934. S. 88.
Bolharsʹkyy shchodennyk M. P. Drahomanova / z peredm. Ivana Romanchenka; pidhot. do druku i prym. P. K. Atanasova // Zhovtenʹ. Lʹviv, 1965. № 6. S. 126–136.
Arnaudov M. Ochertsy po bʺlharskyya folklor. Sofyya, 1968. S. 381.
Опубліковано
2019-07-19
Як цитувати
Якімова, А. (2019). Унiверситетська освiта за М. Драгомановим: нацiональна модель і європейський досвiд. Дриновський збірник, 11, 221-227. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.26