Пошуки національної ідентичності в університетському середовищі (на матеріалах спогадів про Харківський та Київський університети першої половини ХІХ ст.)

  • Вікторія Іващенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна
Ключові слова: національна ідентичність, мемуари, русифікація, університетська корпорація, Харківський університет, Київський університет

Анотація

У статті досліджується процес формування національної ідентичності, що розглядається як певний конструкт, у членів київської та харківської університетських корпорацій на етапі становлення університетів. На основі комплексу спогадів тогочасних професорів та студентів аналізуються різні стратегії побудови особистого рівня національної ідентичності представниками університетської колегії. При цьому враховується офіційна політика російського уряду щодо новостворюваних університетів, особливості місцевого середовища, в якому вони функціонували, та особистий досвід мемуаристів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Anderson B. Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshlenyya ob ystokakh y rasprostranenyy natsyonalyzma / Per. s anhl. V. Nykolaeva; Vstup. st. S. Banʹkovskoy. M.: KANON-press-TS, Kuchkovo pole, 2001. 288 s.
Smit E. D. Natsionalʹna identychnistʹ / Per. z anhl. P. Tarashchuka. K.: Osnovy, 1994. 224 s. URL: http://dontsov-nic.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/Smit-Entoni.-Natsionalna-identychnist.pdf (data zvernennya: 30.07.17).
Kasʹyanov H. Teoriyi natsiyi ta natsionalizmu. K.: Lybidʹ, 1999. 352 s.
Z imenem Svyatoho Volodymyra: U 2 kn. Kn.1 / Uporyad. V. Korotkyy, V. Ulʹyanovsʹkyy. K.: Zapovit, 1994. 398 s.
Kharkivsʹkyy universytet KHIKH – pochatku KHKH stolittya u spohadakh yoho profesoriv ta vykhovantsiv: U 2 t. T. 1 / Ukl.: B. P. Zaytsev, V. YU. Ivashchenko, V. I. Kadyeyev, S. M. Kudelko, B. K. Myhalʹ, S. I. Posokhov; Vstup. stattya V. I. Ivashchenko; Nauk. red.: S. I. Posokhov. Kharkiv: Vyd-vo Saha, 2008. 540 s.
Kostomarov N. Y. Avtobyohrafyya // Kostomarov N. Y. Ystorycheskye proyzvedenyya. Avtobyohrafyya / Sost. y yst.-byohr. ocherk V. A. Zamlynskoho; Prym. Y. L. Butycha. K.: Yzd-vo pry Kyev. un-te, 1989. S. 425–651.
Maksymovych M. Z lystiv pro Kyyiv // Z imenem Svyatoho Volodymyra. S. 99.
Ynnokentyy (Borysov). Zapyska o Kyevskom unyversytete Sv. Vladymyra v 1838 h. // Tam samo. S. 141.
Tam samo. S. 141–145; Maksymovych M. Mysly ob unyversytete Sv. Vladymyra v kontse 1838 h. // Z imenem Svyatoho Volodymyra. S. 99–103.
Ynnokentyy (Borysov). Zapyska o Kyevskom unyversytete Sv. Vladymyra v 1838 h. // Tam samo. S. 141.
Myller A. «Maloross»: Évolyutsyya ponyatyya do Pervoy myrovoy voyny. URL: http://www.nlobooks.ru/node/2399 (data zvernennya: 24.07.17).
Tsyt. po: Bahaley D. Y. Opyt ystoryy Kharʹkovskoho unyversyteta: (Po neyzdannym materyalam): V 2 t. Kharʹkov, 1893–1898. T. 1: (1802–1815 hh.). S. 70.
Yakob L. H., fon. Spohady pro moye zhyttya / Uporyad., komentar S. O. Synyurka; nauk. red. S. I. Posokhov; per. z nim. O. M. Byelozʹorovoyi. Kharkiv, 2016. S. 204.
Tam samo. S. 147–204.
Tam samo. S. 148.
Tam samo. S. 150.
Rommelʹ K.-D. Spohady pro moye zhyttya ta siy chas / Vidp. red i uporyadnyk V. V. Kravchenko, per. z nim. V. L. Masliychuk, N. A. Onishchenko. Kharkiv, 2001. S. 86, 108, 128.
Tam samo. S. 111, 147
Tam samo. S. 142.
Tam samo. S. 143–152.
Tam samo. S. 136–138.
Tam samo. S. 120.
Bahaley D. Y. Opyt ystoryy Kharʹkovskoho unyversyteta. S. 579.
Tsebrykov R. M. Puteshestvye yz Peterburha v Kharʹkov / sost., avtor vstup. statʹy y kommentaryev V. YU. Yvashchenko. Kharʹkov, 2013. S. 103–105.
Neslukhovskyy F. K. Yz moykh vospomynanyy // Kharkivsʹkyy universytet KHIKH – pochatku KHKH stolittya u spohadakh. S. 220–221.
Yz vospomynanyy studenta N. // Tam samo. S. 101; Neslukhovskyy F. K. Yz moykh vospomynanyy // Tam samo. S. 219; De-Pule M. F. Kharʹkovskyy unyversytet y D. Y. Kachenovskyy: Kulʹturnyy ocherk y vospomynanyya yz [19]40-kh hodov //Tam samo. S. 280–281.
Kostomarov N. Y. Avtobyohrafyya. S. 439.
Neslukhovskyy F. K. Yz moykh vospomynanyy // Kharkivsʹkyy universytet KHIKH – pochatku KHKH stolittya u spohadakh. S. 217.
De-Pule M. F. Kharʹkovskyy unyversytet y D. Y. Kachenovskyy… // Kharkivsʹkyy universytet KHIKH – pochatku KHKH stolittya u spohadakh. S. 276–277.
Tam samo. S. 307.
Neslukhovskyy F. K. Yz moykh vospomynanyy // Kharkivsʹkyy universytet KHIKH – pochatku KHKH stolittya u spohadakh. S. 232.
Romanovych-Slavatynsʹkyy O. Iz spohadiv pro Kyyivsʹkyy universytet ta yoho vykladachiv u 1843–1854 rr. // Z imenem Svyatoho Volodymyra. S. 172.
Soltanovsʹkyy A. Iz spohadiv pro universytet·sʹke zhyttya 40-kh rr. KHIKH st. // Tam samo. S. 193.
Romanovych-Slavatynsʹkyy O. Iz spohadiv pro Kyyivsʹkyy universytet ta yoho vykladachiv u 1843–1854 rr. // Tam samo. S. 172.
Tam samo. S. 163, 173.
Tam samo. S. 175.
Kostomarov N. Y. Avtobyohrafyya. S. 479.
Seletsʹkyy P. Iz spohadiv pro Kyyivsʹkyy universytet u 1837–1841 rr. // Z imenem Svyatoho Volodymyra. S. 151; Romanovych-Slavatynsʹkyy O. Iz spohadiv pro Kyyivsʹkyy universytet ta yoho vykladachiv u 1843–1854 rr. // Tam samo. S. 172.
Seletsʹkyy P. Iz spohadiv pro Kyyivsʹkyy universytet u 1837–1841 rr. // Tam samo. S. 147.
Pashkov V. Ydealyzm y ydealysty sorokovykh hodov: vospomynanyya 1882 h. o Kharʹkovskom unyversytete 40-kh y 60-kh hodov KHIKH v. // Kharkivsʹkyy universytet KHIKH – pochatku KHKH stolittya u spohadakh. S. 269.
Kostomarov N. Y. Avtobyohrafyya. S. 453–455.
Neslukhovskyy F. K. Yz moykh vospomynanyy // Kharkivsʹkyy universytet KHIKH – pochatku KHKH stolittya u spohadakh. S. 212.
Kostomarov N. Y. Avtobyohrafyya. S. 447.
Tam samo. S. 441.
Tam samo. S. 446.
Tam samo.
Tam samo. S. 447.
Tam samo.
Neslukhovskyy F. K. Yz moykh vospomynanyy // Kharkivsʹkyy universytet KHIKH – pochatku KHKH stolittya u spohadakh. S. 233.
Mahochiy P. Ukrayinsʹke natsionalʹne vidrodzhennya: nova analitychna struktura URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Magochii_Pavlo_Robert/Ukrainske_natsionalne_vidrodzhennia_nova_analitychna_struktura/ (data zvernennya: 13.08.17).
Belozerskaya N. A. Nykolay Yvanovych Kostomarov, 1857 – 1875 hh. // Russkaya staryna. – 1886. – № 3. – S. 617–624; Kostomarov N. Y. Avto
Опубліковано
2019-07-19
Як цитувати
Іващенко, В. (2019). Пошуки національної ідентичності в університетському середовищі (на матеріалах спогадів про Харківський та Київський університети першої половини ХІХ ст.). Дриновський збірник, 11, 205-212. https://doi.org/10.7546/10.7546/DS.2018.11.24