Конструювання концепту «Центрально-Східна Європа» в історіографічних дискурсах ХХ – початку ХХІ ст.

  • Наталія Олександрівна Лешкович
Ключові слова: концепт, історіографічний дискурс, Центрально-Східна Європа, Східна Європа, Центральна Європа, нова Центральна Європа, нова Східна Європа, нове Східноєвропейське пограниччя

Анотація

У статті на підставі зарубіжних та вітчизняних історіографічних дискурсів ХХ – початку ХХІ ст. зроблено спробу наукового аналізу процесу конструювання концепту “Центрально-Східна Європа”. При цьому особлива увага приділена його змісту та теоретико-методологічним засадам. Розглядається також вплив геополітичних змін зламу ХХ – початку ХХІ ст. на розуміння, інтерпретацію і, що найважливіше, функціонування цього концепту.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бакула Б. Нова Європа і слов’янство у баченні Томаша Масарика // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2004. – Вип. 54.

Баранов Н. Н. Серединная Европа Фридриха Наумана: становление концепции. – URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/18504/1/iurg-2009-65-18.pdf (дата звернення 20.01.2015).

Бовдунов А. Современная Восточная Европа: границы понятия и геополитическая организация (социокультурный аспект) // Вестник Московского университета. – Сер. 18: Социология и политология. – 2013. – № 1.

Буховски М. От Mitteleuropa до Центральной Европы: очерк развития идеи / М. Буховски, Кундера М. Трагедія Центральної Європи. – URL: http://www.ji.lviv.ua/n6texts/Kundera.htm (дата звернення 5.02.2015).Из. Колбон // Перекрестки. – 2006. – № 3−4.

В’юницька О. І. Аналіз концептуально-теоретичних підходів до визначення поняття Центрально-Східна Європа // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – Вип. 33. – Ч. 1. – 2002.

Вандич П. Ціна свободи: Історія Центрально-Східної Европи від Середньовіччя до сьогодення. – К.: Критика, 2004.

Вульф Л. Винайдення Східної Європи Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. – К.: Часопис «Критика», 2009.

Грицак Я. Післямова // Вульф Л. Винайдення Східної Європи Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. – К.: Часопис «Критика», 2009.

Донська А. Г. Політична обумовленість концепту Центральної Європи // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Серія: Філософія, Політологія. – 2014. – Вип. 1 (115).

Драгоманов М. Нації Східної Європи та інтернаціональний соціялізм // З починів українського соціялістичного руху. Михайло Драгоманов й Женевський соціялістичний гурток / Зладив М. Грушевський. – Відень, 1922.

Європейський Союз // Вікіпедія. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Європейський Союз (дата звернення 10.03.2015).

Історія Центрально-Східної Європи / Під ред. Л. Зашкільняка. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001.

История Центрально-Восточной Европы / Н. Алексюн, Д. Бовуа, М.-Э. Дюкре и др.; под ред. А. Ю. Карачинского, В. В. Носкова. – СПб.: Євразия, 2009.

Каганов Ю. Центрально-Східна Європа як історичний регіон: зміст та еволюція концепції. – URL: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/19/19/kaganov.pdf (дата звернення 25.01.2015).

Камінський А. С. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505–1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура. – К.: Наш час, 2011.

Кіш Є. Концептуальні засади центральноєвропейськості: пошуки в собі і назовні. – URL: http:// www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/2776 (дата звернення 17.02.2015).

Кіш Є. Центральна Європа: теоретико-методологічні засади концепту // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: «Історія».– 2012. – Вип. 28.

Коваленко А. Центральная и Восточная Европа: проблема выбора / А. Коваленко, С. Бирюков. – URL: http:// www.geopolitica.ru/article/centralnaya-i-vostochnaya-evropa-problema-vybora (дата звернення 7.03.2015).

Корольов Г. Ідея Чорноморської федерації у поглядах Михайла Грушевського // Український історичний журнал. – 2011. – № 6.

Корольов Г. Східна Європа в уявленнях Михайла Драгоманова // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України. – 2012. – Вип. 15.

Кржен Я. Центральная Европа: какой она видится из Чехии. – URL: http://www.binetti.ru/content/338 (дата звернення 29.01.2015).

Лендьел М. Чи є майбутнє у Центральної Європи та центральноєвропейських студій? – URL: http:// www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/2776 (дата звернення 17.02.2015).

Липа Ю. Призначення України. – Львів: Просвіта, 1992.

Маслійчук В. Концепція «Східно-Центральної Європи» Вернера Конце в контексті «європеїзації» сучасної історичної науки // Історія та історіографія в Європі. – Зб. наук. праць. – Київ, 2003. – Вип. 1–2.

Международная научно-исследовательская конференция «Исследуя Пограничья (2003–2013)». – URL: http:// http://www.case-border.com/2014/01/20032013.html (дата звернення 28.02.2015).

Миллер А. И. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России. – URL: http://www.magazines.russ.ru/nlo/2001/52/mill.html (дата звернення 3.02.2015).

Миллер А. Понятие Центральной Европы. – URL: http://www.postnauka.ru/video/20880 (дата звернення 8.02.2015).

Миллер А. Тема Центральной Европы... – URL: http://www.magazines.russ.ru/nlo/2001/52/mill.html (дата звернення 15.02.2015).

НАТО // Вікіпедія. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ НАТО (дата звернення 10.03.2015).

Носков В. В. Изобретая Центрально-Восточную Европу (к выходу в свет коллективного труда польских и французских историков «История Центрально-Восточной Европы») // Диалог со временем. – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/12/15/1251395537/17.pdf (дата звернення 30.01.2015).

Піляєв І. С. Концепція регіону Центрально-Східної Європи: Актуальний погляд. – URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/2015/1778 (дата звернення 02.02.2015).

Плохій С. «Нова Східна Європа»: Геополітична примха чи історіографічна знахідка? – URL: http://www.historians.in.ua (дата звернення 20.02.2015).

Портнов А. «Ціна свободи» і Центральна Европа десять років потому // Вандич П. Ціна свободи: Історія Центрально-Східної Европи від Середньовіччя до сьогодення. – К.: Критика, 2004.

Портнов А. Нова Східна Європа як «близкая заграница» Росії? – URL: http://www.krytyka.com/ua/articles/nova-skhidna-evropa-yak-blyzkaya-zahranytsa-rosiyi (дата звернення 6.03.2015).

Потульницький В. Проблема спільного минулого слов’янських народів у контексті дискусій між провідними європейськими вченими в першій половині 1930-х років // Славістична збірка. – Київ, 2015. – Вип. 1: збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.).

Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. – Львів: Світ, 1994.

Сюч Е. Три исторические регионы Европы // Центральная Европа как исторический регион. – М., 1996.

Титаренко Л. Г. Теории пограничья // Журнал социологии и социальной антропологии. – 04/2013. – Т. 16. – № 2. – С. 29−38.

Тренчени Б. К востоку от рая. Дебаты о Центральной Европе в современной Венгрии. – URL: http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/tr8.html (дата звернення 15.02.2015).

Федорів І. Концепція етногенезу східнослов’янських націй у науковій спадщині Мирона Кордуби в контексті історіографічного дискурсу українських й зарубіжних учених першої половини ХХ ст. // Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку: Міжнар. зб. наук. праць на пошану проф. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – Ч. 1.

Шаншиева Л. Н. Немецкие историки о концепции Центральной Европы // Политическая наука. – 2001. – № 4.

Шенк Ф Б. Ментальные карты: конструирование географического пространства в Европе от эпохи Просвещения до наших дней // Новое литературное обозрение. – 11/2001. – № 6 (52). – С. 42–61.

Шимов Я. Центральная Европа: небольшие народы в поисках «большой родины» // Неприкосновенный запас. – 2007. – № 6 (56). – URL: http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz_56/1918-jaroslav-shimov.-centralnaja-evropa.html (дата звернення 29.02.2015).

Agh A. Emerging Democratic in East Central Europe and the Balkans. – Cheltenham, 1998.

Archivum Europae Centro-Orientalis. – 1935. – T. 1. – URL: Elektronikus periodika http://epa.oszk.hu/ (дата звернення 10.03.2015).

Archivum Europae Centro-Orientalis. - 1936. – T. 2. – Fasc. 1–2, 3–4. – URL: Elektronikus periodika http://epa.oszk.hu/ (дата звернення 10.03.2015).

Archivum Europae Centro-Orientalis. - 1937. – T. 3. – Fasc. 1–3, 4. – URL: Elektronikus periodika http://epa.oszk.hu/ (дата звернення 10.03.2015).

Archivum Europae Centro-Orientalis. - 1938. – T. 4. – Fasc. 1–3, 4. – URL: Elektronikus periodika http://epa.oszk.hu/ (дата звернення 10.03.2015).

Archivum Europae Centro-Orientalis. - 1939. – T. 5. – Fasc. 1–4. – URL: Elektronikus periodika http://epa.oszk.hu/ (дата звернення 10.03.2015).

Archivum Europae Centro-Orientalis. - 1940. – T. 6. – Fasc. 1–4. – URL: Elektronikus periodika http://epa.oszk.hu/ (дата звернення 10.03.2015).

Archivum Europae Centro-Orientalis. - 1941. – T. 7. – Fasc. 1–3, 4. – URL: Elektronikus periodika http://epa.oszk.hu/ (дата звернення 10.03.2015).

Archivum Europae Centro-Orientalis. - 1942. – T. 8. – Fasc. 1–2. – URL: Elektronikus periodika http://epa.oszk.hu/ (дата звернення 10.03.2015).

Archivum Europae Centro-Orientalis. - 1943–1944. – T. 9. – Fasc. 9–10. – URL: Elektronikus periodika http://epa.oszk.hu/ (дата звернення 10.03.2015).

Bański J. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy // Problematyka geopoliticzna ziem Polskich / Pod red. Piotra Eberhardta. – Warszawa: PAN IG i PZ. – 2008.

Kłoczowski J. East Central Europe in the Historiography of the Countries of the Region. – Lublin: Institute of East Central Europe, 1995.

Kłoczowski J. Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu. – URL: http//www.mlodszaeuropa.eu/uploads/publikacje/Kloczowski_Ksiazka.pdf (дата звернення 22.01.2015).

Kloczowski J. Ukraina a Europa Środkowo-Wschodnia // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – 1994. – T. 2.

Krejči O. Geopolitics of the Central European region: the view from Prague and Bratislava. – Prague, 2005.

Tokaji N.-E. Lukinich Imre. – URL: http://tortenet.oszk.hu/html/magyar/05foigazgatok/lukinich.htm (дата звернення 12.03.2015).

Опубліковано
2019-07-03
Як цитувати
Лешкович, Н. О. (2019). Конструювання концепту «Центрально-Східна Європа» в історіографічних дискурсах ХХ – початку ХХІ ст. Дриновський збірник, 9, 275-286. https://doi.org/10.7546/DS.2016.09.30