Изучение проблемы феодализма в трудах медиевистов Украины (1804—первая половина 80-х гг. XIX в.)

  • С. И. Лиман

Анотація

Резюме

Лиман С. І. Вивчення проблеми феодалізму в  працях медієвістів України (1804— перша половина 80-х рр. XIX  ст.)

Стаття присвячена вивченню сутності феодалізму на ранньому етапі розвитку вітчизняної медієвістики. Підкреслюється, що саме феодалізм медієвісти найчастіше показували серед головних домінант середньовічної епохи. Відзначається порівняно раннє позначення дослідниками не тільки політико-правових, але і  соціально-економічних ознак феодальної системи, звертання до окремих аспектів торгово-промислового розвитку і  поземельних відносин (І.   Ф. Тимковський, І. О. Сливицький, Ф. Я. Фортинський. Ф. І. Успенський). Проте серед складових цієї системи в  цілому домінували політична роздробленість і  боротьба знаті проти центральної влади. Країною класичного феодалізму звичайно визнавали Францію. Розробка поняття феодалізм велася, насамперед, на західноєвропейському матеріалі, оскільки медієвісти України вважали, що в  слов'янські землі він був привнесений ззовні. Часом існування феодалізму, як правило, позначали X (XI)—XIII (XIV) ст.; наступні століття зображувалися епохою його занепаду. Цей занепад феодалізму медієвісти України пов'язували з  розвитком міст, посиленням королівської влади і  встановленням союзу між ними. Такі наукові підходи були закономірним відображенням прогресивних теорій у  загальноросійській і  європейській медієвістиці.

Ключові слова: феодалізм, історія, історіографія, медієвісти, середні віки, Украина.

 

Summary

S. Liman. Study of the Problem of Feudalism in Works of Medievalists of Ukraine (1804 — First Half of 1880s)

The article is devoted to study of the essence of feudalism at the early stage of development of domestic medievistics. It is emphasized that medievalists presented most often just feudalism among the basic dominants of Middle Ages. Author noted a relatively early distinguishing by researchers of not only political and legal, but also of social economic traits of feudal system, attention to particular aspects of trade and handicraft development of cities and of agrarian relations (I. F. Tymkovskiy, I. A. Slyvitskiy, F. Ya. Fortinskiy. F. I. Uspenskiy). However, among the components of that system as a whole political dissipation and struggle of nobility against central power dominated. Usually France was treated as the classic country of feudalism. The development of the very concept of feudalism took place first of all on the material of Western Europe, as Ukrainian medievalists considered it to be brought from outside to Slavic lands. The time of existence of feudalism was referred, as a rule, to X (XI)—XIII (XIV) centuries; subsequent centuries were shown as the age of its decay. Ukrainian medievalists connected this decay to urban development, strengthening of royal autocracy and formation of alliance between them. Such scientific approaches naturally reflected progressive theories in Russian imperial and European medievistics.

Key words: feudalism, history, historiography, medievalists, Middle Ages, Ukraine.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-20
Цитовано
Як цитувати
Лиман, С. И. (2016). Изучение проблемы феодализма в трудах медиевистов Украины (1804—первая половина 80-х гг. XIX в.). Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 9. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/5007

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)