Селевк Никатор и Александр Македонский: эволюция пропаганды

  • К. Ю. Нефедов

Аннотация

Резюме

Нефедов К. Ю. Селевк Нікатор та Олександр Македонський: еволюція пропаганди

Статтю присвячено дослідженню еволюції образу Олександра Македонського в політичній пропаганді одного з його наступників-діадохів, Селевка І Нікатора. Піддано аналізу та по-новому інтерпретовано нарративні та нумізматичні свідоцтва щодо використання Селевком образу та імені Олександра на різних етапах його кар’єри. Показано, що в перше десятиліття після смерті Олександра Селевк використовував його ім’я лише для відстоювання власної сатрапії від зазіхань Антигона Одноокого, що прагнув встановити контроль над всією македонською імперією. З 311 р. до н. е., коли Селевку вдалося повернути Вавілон, Олександр у його пропаганді почав виконувати функцію героя-покровителя, що надавав підтримку у боротьбі за будь-які володіння Антигона. Після того, як боротьба з Антигонідами завершилася їх розгромом у битві при Іпсі, інтенсивність використання образу Олександра у пропаганді Селевка зменшується. З покровителя держави македонський завойовник перетворюється на шаблон, за яким моделюється образ Селевка, що починає претендувати на роль «нового Олександра» в межах колишньої македонської «світової імперії».

Ключові слова: еллінізм, Олександр Македонський, Селевк Нікатор, діадохи, антична пропаганда.

 

Summary

K. Nefedov. seleukos Nikator and Alexander the Great: evolution of Propaganda

The article is devoted to study of evolution Alexader The Great image in political propaganda of one of his successor, diadoch Seleukos Nikator. Narrative and numismatic evidence concerning using of Alexander’s image and name by Seleukos have been analyzed and reinterpreted in the context of different periods of his career. It is shown that in the first decade after the death of Alexander Seleukos used Conqueror’s name only for defending his own satrapy from encroachment of Antigonos the One-Eyed, who wanted to control the whole Macedonian empire. From 311 BC since Seleukos recaptured Babylon Alexander begun to carry out in his propaganda a function of hero-protector made help in any struggle for Antigonos’ possessions. With this struggle came to end in the battle at Ipsos activity of using of Alexander image had felt in Seleukos’ propaganda. From the patron of the state he transformed into a pattern for construction of Seleukos’ own image, since Seleukos begun to apply on a role of “New Alexander” within former Macedonian “world empire”.

Key words: Hellenism, Alexander the Great, Seleukos Nikator, diadochi, ancient propaganda.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Опубликован
2016-02-20
Цитировано
Как цитировать
Нефедов, К. Ю. (2016). Селевк Никатор и Александр Македонский: эволюция пропаганды. Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник, 10. извлечено от https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/4957