Дослідження взаємодії 1,2,3,4 – тетрагідропірімідо[1,2-α]бензімідазол-2-ону з модельними ліпідними мембранами

  • O. V. Dobrovolska Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • L. V. Sichevska Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • N. M. Zhigalova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • A. D. Rochal Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • V. М. Тrusova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: 1,2,3,4 - тетрагідропірімідо[1,2-α]бензімідазол-2-он, фосфатидилхолін, ліпосоми, модель розподілу, параметри зв’язування, абсорбційна та флуоресцентна спектроскопія, флуоресцентні зонди

Анотація

В роботі методами оптичної та флуоресцентної спектроскопії досліджено молекулярні механізми
взаємодії препарату для фармакологічної корекції інсулінорезистентності - 1,2,3,4 – тетрагідропірімідо[1,2-α]бензімідазол-2-ону /ТГПБІ/ з фосфатидилхоліновими /ФХ/ ліпосомами. Коефіцієнт розподілу ТГПБІ в ліпідну фазу Кр = 1810±300 що свідчить про міцне зв’язування препарату з ліпідним бішаром. Визначені за моделлю Ленгмюра параметри зв'язування склали: константа асоціації Ка=0,071 мкМ-1, число місць зв'язування n=11,2, максимальна зміна поглинання ТГПБІ при адсорбції в бішару ΔАmax=0,29±0,011. Модель розподілу є найбільш прийнятною для аналізу взаємодії ТГПБІ з ліпідним бішаром. ТГПБІ не впливає на трансверсальний розподіл мономерів пірену в мембрані та на полярність гідрофобної області бішару, але знижує щільність пакування ліпідних молекул. Гасіння флуоресценції зондів JC-1 і АНС в присутності ТГПБІ свідчить про збільшення полярності мікрооточення зондів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

O. V. Dobrovolska, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, Харків, 61077

e-mail: natalia.n.zhigalova@univer.kharkov.ua

L. V. Sichevska, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, Харків, 61077

e-mail: natalia.n.zhigalova@univer.kharkov.ua

N. M. Zhigalova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, Харків, 61077

e-mail: natalia.n.zhigalova@univer.kharkov.ua

A. D. Rochal, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, Харків, 61077

e-mail: natalia.n.zhigalova@univer.kharkov.ua

V. М. Тrusova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, Харків, 61077

e-mail: natalia.n.zhigalova@univer.kharkov.ua

Посилання

Липсон В.В., Орлов В.Д., Десенко С.М., Шишкина С.В., Шишкин О.В., Широбокова М.Г. 1,2,3,4-

Тетрагидропиримидо[1,2-α]бензимидазол-2- и 4 -оны // Химия гетероциклических соединений. – 2000. -

№ 9. – С. 1190-1196.

Ліпсон В.В. Азолоазинові системи з частково гідрогенезованим азиновим фрагментом: Автореф.

дис. … докт. хім. наук: 03.00.03 / Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. - Х., 2007. – 33 с.

MacDonald R.C., MacDonald R.I., Menco B.Ph.M., Takeshita K., Subbarao N.K., Hu Lan-rong. Smallvolume extrusion apparatus for preparation of large, unilamellar vesicles // Biochim. Biophys. Acta. – 1991. -

V. 1061, Is. 2. – P. 297-303.

Santos N.C., Prieto M., Castanho M.A.R.B. Quantifying molecular partition into model systems of

biomembranes: an emphasis on optical spectroscopic methods // Biochim. Biophys. Acta. – 2003. – V. 1612. –

P. 123-135.

Ивков В.Г., Берестовский Г.Н. Динамическая структура липидного бислоя. – М.: Наука, 1981. –

с.

Литвинов И.С., Образцов В.В. Изучение вязкости свободных и связанных с белком липидов в

мембранах // Биофизика.- 1982.- Т.27, вып.1. – C. 81-85.

Добрецов Г.Е. Флуоресцентные зонды в исследовании клеток, мембран и липопротеидов. – М.:

Наука, 1989. – 277 с.

Добрецов Г.Е., Спирин М.М., Карманский И.М. Оценка глубины погружения остатков

триптофана в липидную фазу сывороточных липопротеидов низкой плотности // Биохимия. – 1980. –

Т. 45, №4. – С. 622-628.

Опубліковано
2009-06-03
Цитовано
Як цитувати
Dobrovolska, O. V., Sichevska, L. V., Zhigalova, N. M., Rochal, A. D., & ТrusovaV. М. (2009). Дослідження взаємодії 1,2,3,4 – тетрагідропірімідо[1,2-α]бензімідазол-2-ону з модельними ліпідними мембранами. Біофізичний вісник, 1(22), 42-48. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/6501
Розділ
Біофізика клітини