Вплив амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на активність na+ , k + - атфази та динаміку трансмембранного потенціалу зародків в’юна

  • A. B. Heneha Львівський національний університет імені Івана Франка
  • S. M. Mandzynets Львівський національний університет імені Івана Франка
  • M. V. Bura Львівський національний університет імені Івана Франка
  • V. P. Novikov Національний університет «Львівська політехніка»
  • N. H. Marintsova Національний університет «Львівська політехніка»
  • D. I. Sanagurski Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: 1,4-нафтохінон, аспарагін, аланін, трансмембранний потенціал, активність Na, K АТФази, в’юни

Анотація

Вплив амінокислотної похідної 1,4-нафтохінону (аспарагіну) у концентраціях 10-5– 10-7 М призводить до зниження активності Na+, K+ АТФази зародків в’юна (Misgurnus fossilis L.) на різних стадіях дроблення бластомерів. На стадії 10 поділу бластомерів за дії 2-аспарагін-3-хлор1,4-нафтохінон в концентрації 10-10 М підвищує активність Na+, K+ АТФази. Встановлено зміни й у динаміці трансмембранного потенціалу (ТМП) протягом дроблення бластомерів, що виражається у зменшенні амплітуди коливань та абсолютних значень ТМП

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

A. B. Heneha, Львівський національний університет імені Івана Франка

Вул. Грушевського,4, м. Львів, 79005, Україна
anastasiyah2@gmail.com

S. M. Mandzynets, Львівський національний університет імені Івана Франка

Вул. Грушевського,4, м. Львів, 79005, Україна
anastasiyah2@gmail.com

M. V. Bura, Львівський національний університет імені Івана Франка

Вул. Грушевського,4, м. Львів, 79005, Україна
anastasiyah2@gmail.com

V. P. Novikov, Національний університет «Львівська політехніка»

Вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів,79013, Україна

N. H. Marintsova, Національний університет «Львівська політехніка»

Вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів,79013, Україна

D. I. Sanagurski, Національний університет «Львівська політехніка»

Вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів,79013, Україна

Посилання

1. Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону / А. Ель Ідріссі, Л.Р. Журахівська, Н.Г. Марінцова, М.Ю. Плотніков [та ін.] // Вісн. Національного університету «Львівська політехніка». – 2001. - № 426. – С. 111 – 114.

2. Нові гетероциклічні похідні хінонів / Л.Р. Журахівська, А. Ель Ідріссі, Н.Г. Марінцова, І.І. Губицька [та ін.] // Вісн. Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. - № 447. – С. 110 – 113.

3. Дослідження дії суспензійної мазі на основі карнозин похідної 2,3-дихлоро-1,4-нафтохінону при контактному алергічному дерматиті / А. Ель Ідріссі, В.Г. Червєнцова, А.М. Кричковська, О.В. Федорова [та ін.] // Фармац. журн. – 2003. – №5. – С.103–104.

4. Синтез та дослідження гострої токсичності деяких амінокислотних похідних 2,3-дихлоро-1,4-наф-тохінону / А. Ель Ідріссі, І.О. Бринь, Н.Г. Марінцова, Л.Р. Журахівська [та ін.] // Вісн. НУ „Львівська політехніка”. –2002. – № 461. – С.218–220.

5. Вплив аргінінопохідного нафтохінону на NO-синтазну систему за умов гіпобаричної гіпоксії / А. Ель Ідріссі, О.В. Коробова, Р.Я. Мусянович, В.М. Коробов [та ін.] // Фармац.. журнал. – 2002. – № 3. – С.74–78.

6. Гойда О. А. Биофизические аспекты раннего онтогенеза животных / О.А. Гойда. – К.: Наукова думка. – 1993. – 224с.

7. Санагурский Д.И. Трансмембранный потенциал в раннем эмбриогенезе вьюна (Misgurnus fossilis L.) при гормональных воздействиях: Автореф. дис. … канд. биол. наук: К., 1983. 23 с.

8. Целевич М.В. Na+, K+–АТФ-азна активність мембран зародків в’юна Misqurnus fossilis L. при дії антибіотиків /М.В. Целевич, С.М. Мандзинець, Д.І. Санагурський // Фізіол. журн. – 2004 - 50 (5) – С. 64-68.

9. Бойко Н.М. Активність Na+, K+–ATФази мембран зародків в'юна (Misgurnus fossilis L.) за дії катіонів важких металів. / Н.М. Бойко, М.В. Целевич, Д.І. Санагурський //Укр. біохім. Журнал. - 2004. - 76(2) - С.59-63.

10. Аденозинтрифосфаты в эмбриональном развитии вьюна / Д. Р. Бериташвили, Т. В. Кутателадзе, Д. О Маршани, К. В. Кафиани// Онтогенез. – 1974. – Т.5, №4. – С.363-371.

11. Нейфах А. А. Проблемы регуляции в молекулярной биологии развития / А. А. Нейфах, М. Я. Тимофеева. – М.: Наука. –1978. – 336 с.

12. Protein measurement with the Folin phenol reagent / O.H. Lowry, N.G. Rosebrough, A.L. Farr, R.C. Randall // J. Biol. Chem. – 1951. – Vol. 193, № 1. – Р. 265–275.

13. Луцик М. Д., Лукьяненко А. В., Кусень С. И. Очистка и частичная характеристика плазматических мембран клеток зародышей вьюна / М. Д. Луцик, А. В. Лукьяненко, С. И. Кусень // Онтогенез. – 1986. – Т. 17, №3. – С. 314-321.

14. Методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен). Учеб.пособие / Под ред. М.И. Прохоровой. – Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та. – 1982. – 272 с.

15. Характеристики электрофизиологических параметров мембран эмбриональных клеток вьюна при ингибировании Na+, К+-АТФ-азы / Е. А Гойда, И. Р Медына, Д. И Санагурский, Н. С. Стельмах // Онтогенез. – 1989. – Т. 20, №2. – С. 164-170.

16. Лопина О.Д. Na+, К+-АТФ-аза: структура, механизмы и регуляция активности / О.Д. Лопина // Биол. Мембраны. – 1999. – Т.16, № 6. – С. 584-603.

17. Зміни трансмембранного потенціалу за дії амінокислотної похідної / Д.І. Санагурський, В.П. Новіков, М.В. Бура, Н.Г. Марінцова [та ін.] // VI Международная научно-техническая конференция БФФХ – 2010 «Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии» (Севастополь 26 – 30 апреля 2010 г.): материалы,– Севастополь, 2010. – Т. 2. - С. 130-131.

18. Мікропроцесорний кореляційний аналізатор коливної динаміки біоелектричних сигналів мембран зародків вюна в період раннього дроблення / Р.Я. Яремик, А.Б. Генега, С.М, Мандзинець, Я.П. Ференсович // ІІІ міжнародної конференція «Фізичні методи в екології біології та медицині» ( 9-12 вересня 2010р.,м. Шацьк): збірник тез. - Львів-Шацьк, 2010. – С.17-18.

19. Зміни електрофізіологічних параметрів мембран упродовж раннього ембріогенезу під дією ново синтезованих амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону / А. Б. Генега, С. М. Мандзинець, М.В Бура., Яремкевич О.С., Лубенець В., Санагурський Д.І.// VІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» (21-24 вересня 2010 р., м. Львів): збірник тез. – Львів, 2010.–С. 17-18.

20. Зміни морфології зародків в’юна за умов впливу амінокислотних похідних нафтохінону упродовж ембріогенезу /А.Б. Генега, М.В. Бура, О.С. Яремкевич, С.М. Мандзинець [та ін.] //VIІ Науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього» (7-9 квітня 2009 р., м. Ужгород): матеріали конференції. – Ужгород, 2009. – С.100-101.

21. Морфологічні зміни розвитку зародків та личинок Misgurnus fossilis L. за умов впливу аланінвмісного похідного 1,4-нафтохінону / А.Б. Тимків, М.В. Целевич, О.С. Яремкевич, С.М. Мандзинець // І Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» ( 23-26 лютого 2009 р., Донецьк):матеріали конференції. – Донецьк, 2009. - Т. ІІ. – С. 172-174.

22. Особливості дії амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на активність Na+, K+-АТФази зародків в’юна / О. Яремкевич, М. Целевич, С. Мандзинець, Н Марінцова, В. Лубенець [та ін.] // Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології» (30-31 жовтня 2008р., м. Дніпропетровськ) матеріали конференції. – Дніпропетровськ, 2008. – С.119.

23. Бура М. В. Особливості впливу аспарагінового похідного 1,4-нафтохінону на Na+, K+-АТФазну активність зародків в’юна / М. В. Бура, А. Б. Генега, О. С. Яремкевич, С. М. Мандзинець [та ін..] // VIІ Науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього» (7-9 квітня 2009 р., м. Ужгород): матеріали конференції. – Ужгород, 2009. – С. 100.
Цитовано
Як цитувати
Heneha, A. B., Mandzynets, S. M., Bura, M. V., Novikov, V. P., Marintsova, N. H., & Sanagurski, D. I. (1). Вплив амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на активність na+ , k + - атфази та динаміку трансмембранного потенціалу зародків в’юна. Біофізичний вісник, 1(26). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/2708
Розділ
Біофізика клітини