Мас-спектометричне дослідження лактози та nацетилнейрамінової кислоти, адсорбованих на поверхні високодисперсного кремнезему

  • L. M. Ushakova Інститут хімії поверхні НАН України
  • B. G. Mischanchuk Інститут хімії поверхні НАН України
  • N. P. Galagan Інститут хімії поверхні НАН України
  • V.O. O. Pokrovskij Інститут хімії поверхні НАН України
  • O. O. Chujko Інститут хімії поверхні НАН України
Ключові слова: кремнезем, лактоза, N-ацетилнейрамінова кислота, адсорбція, температурно-програмована десорбційна мас-спектрометрія, термоліз, наноматеріали

Анотація

Метою роботи було вивчення наноматеріалу на основі N-ацетилнейрамінової кислоти (NANA), адсорбованої на поверхні модифікованого лактозою кремнезему, а також компонентів одержаного матеріалу, за допомогою методу температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії (ТПД МС). Отримано ізотерму адсорбції NANA на поверхні модифікованого лактозою кремнезему (Аmax~0,6·10-4 моль/г). Методом ТПД МС показано, що термічна деструкція NANA проходить в три стадії. Перша з них відповідає розриву NC-зв’язку, тобто спостерігається від’єднання HNCH3CO– залишку з наступною його фрагментацією в іонізаційній камері мас-спектрометра. Стосовно другої і третьої стадій, зроблено припущення, що при термолізі іде перебудова шестичленного циклу в п’ятичленний. Термічний розклад отриманого наноматеріалу супроводжується утворенням таких саме фрагментів, як і у випадку лактози, але з відмінною температурною залежністю.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

L. M. Ushakova, Інститут хімії поверхні НАН України

вул. Генерала Наумова, 17, 03680, Україна, Київ-164
e-mail: ludomira@ukr.net

B. G. Mischanchuk, Інститут хімії поверхні НАН України

вул. Генерала Наумова, 17, 03680, Україна, Київ-164
e-mail: ludomira@ukr.net

N. P. Galagan, Інститут хімії поверхні НАН України

вул. Генерала Наумова, 17, 03680, Україна, Київ-164
e-mail: ludomira@ukr.net

V.O. O. Pokrovskij, Інститут хімії поверхні НАН України

вул. Генерала Наумова, 17, 03680, Україна, Київ-164
e-mail: ludomira@ukr.net

O. O. Chujko, Інститут хімії поверхні НАН України

вул. Генерала Наумова, 17, 03680, Україна, Київ-164
e-mail: ludomira@ukr.net

Посилання

1. Kasemo B. Biological surface science / B. Kasemo // Surface Science. – 2002. – V. 500. – P. 656-677.

2. Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния / Под ред. А.А. Чуйко. – К.: Наукова думка, 2003. – 415 с. /Medicinskaja himija i klinicheskoe primenenie dioksida kremnija / Pod red. A.A. Chujko. – K.: Naukova dumka, 2003. – 415 s./

3. Кремнеземы в биологии и медицине / Сборник научных трудов под редакцией академика АН Украины А.А. Чуйко. – Киев – Ставрополь. – 1993. – 259 с. /Kremnezemy v biologii i medicine // Sbornik nauchnyh trudov pod redakciej akademika AN Ukrainy A. A. Chujko. – Kiev – Stavropol'. – 1993. – 259 s./

4. Галаган Н. П. Клеточная поверхность и ее роль в контактных взаимодействиях с высокодисперсным кремнеземом // В сб. “ Кремнеземы в медицине и биологии”/ Под редакцией А. А. Чуйко. – Киев – Ставрополь. – 1993. – С. 212-233. /Galagan N. P. Kletochnaja poverhnost' i ee rol' v kontaktnyh vzaimodejstvijah s vysokodispersnym kremnezemom // V sb. “ Kremnezemy v medicine i biologii”/ Pod redakciej A. A. Chujko. – Kiev – Stavropol'. – 1993. – S. 212-233./

5. Rozenberg A. Biology of the Sialic Acid / A. Rozenberg // Plenum: New York. – 1995. – P. 7-50.

6. Овчинников Ю.Н. Биоорганическая химия / Ю.Н. Овчинников – М.: Просвещение. – 1987. – 815 с. /Ovchinnikov Ju.N. Bioorganicheskaja himija / Ju.N. Ovchinnikov – M.: Prosveshhenie. – 1987. – 815 s./

7. Покровский В.А. Температурно-программированная десорбционная масс-спектрометрия и особенности неизотермических реакций на поверзности дисперсных твердых тел // Химия поверхности кремнезема / В.А. Покровский, А.А. Чуйко; [Под ред. Чуйко А.А.]. – Киев. – 2001. – Ч. 1. – С. 79-116. /Pokrovskij V.A. Temperaturno-programmirovannaja desorbcionnaja mass-spektrometrija i osobennosti neizotermicheskih reakcij na poverznosti dispersnyh tverdyh tel // Himija poverhnosti kremnezema / V.A. Pokrovskij, A.A. Chujko; [Pod red. Chujko A.A.]. – Kiev. – 2001. – Ch. 1. – S. 79-116./

8. Айвазов Б.В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции / Б.В. Айвазов. – Москва: Высшая школа. – 1973. - 206 с. /Ajvazov B.V. Praktikum po himii poverhnostnyh javlenij i adsorbcii / B.V. Ajvazov. – Moskva: Vysshaja shkola. – 1973. - 206 s./

9. Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений / Х.Н. Починок. – Киев: Наукова думка. – 1976. – 334 с. /Pochinok H.N. Metody biohimicheskogo analiza rastenij / H.N. Pochinok. – Kiev: Naukova dumka. – 1976. – 334 s./

10. Методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен) / Под ред. М. И. Прохоровой. – Ленинград: изд-во ЛГУ. – 1982. – 272 с. /Metody biohimicheskih issledovanij (lipidnyj i jenergeticheskij obmen) / Pod red. M. I. Prohorovoj. – Leningrad: izd-vo LGU. – 1982. – 272 s./

11. Кулик Т.В. Молекулярна самоорганізація в системах нанорозмірні частинки-вуглеводи / Т.В. Кулик, Б.Б. Паляниця, Н.П. Галаган // Сб. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – К.: – 2003. – Т.1. – №2. – С. 681-690. /Kulik T.V. Molekuljarna samoorganіzacіja v sistemah nanorozmіrnі chastinki-vuglevodi / T.V. Kulik, B.B. Paljanicja, N.P. Galagan // Sb. Nanosistemi, nanomaterіali, nanotehnologії. – K.: – 2003. – T.1. – №2. – S. 681-690./

12. Химия поверхности кремнезема / Под редакцией Чуйко А.А. – Киев. – 2001. – Т.1. – Ч.1. – 735 с. /Himija poverhnosti kremnezema / Pod redakciej Chujko A.A. – Kiev. – 2001. – T.1. – Ch.1. – 735 s./

13. Кольман Я. Наглядная биохимия / Я. Кольман, К.-Г. Рём. – Пер. с нем. – М: Мир. – 2000. – 469с. /Kol'man Ja. Nagljadnaja biohimija / Ja. Kol'man, K.-G. Rjom. – Per. s nem. – M: Mir. – 2000. – 469s./

14. Адсорбция из растворов на поверхности твердых тел / Под ред. Парфита Г., Рочестера К. – М.: Мир. –1986. – 227 с. /Adsorbcija iz rastvorov na poverhnosti tverdyh tel / Pod red. Parfita G., Rochestera K. – M.: Mir. –1986. – 227 s./

15. Adsorption and Mass spectrometry of thermal decomposition of Lactose on silica surface / T.V. Kulik, B.B. Palyanutsya, I.I. Petrusevych, [et al.] // VIII Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications. Odessa. – September 19-24. –2004. – P. 170-172.

16. Leavell M.D. Stabilization and linkage analysis of metal-ligated Sialic Acid containing oligosaccharides / M.D. Leavell, J.A. Leary // Journal of the mass spectrometry. –V 12., № 5. –P. 528-536.

17. Нанокомпозити на основі високодисперсного кремнезему і біомолекул та їх термічні перетворення / Н.П. Галаган, Л.М. Патей, Н.С. Настасієнко, [та ін.] // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Зб. наук. пр. — 2006. — № 4, вип. 3. — С. 599-612. /Nanokompoziti na osnovі visokodispersnogo kremnezemu і bіomolekul ta їh termіchnі peretvorennja / N.P. Galagan, L.M. Patej, N.S. Nastasієnko, [ta іn.] // Nanosistemi, nanomaterіali, nanotehnologії : Zb. nauk. pr. — 2006. — № 4, vip. 3. — S. 599-612./
Цитовано
Як цитувати
Ushakova, L. M., Mischanchuk, B. G., Galagan, N. P., Pokrovskij, V. O., & Chujko, O. O. (1). Мас-спектометричне дослідження лактози та nацетилнейрамінової кислоти, адсорбованих на поверхні високодисперсного кремнезему. Біофізичний вісник, 1(28). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/2506
Розділ
Методи біофізичних досліджень