Вплив новосинтезованого поліетиленгліколевмісного носія на зміни активності na+, к+-атф-ази зародків в’юна упродовж раннього ембріогенезу

  • Y. S. Zdvizhkov Львівський національний університет імені Івана Франка
  • S. M. Mandzynets Львівський національний університет імені Івана Франка
  • А. O. Riabceva Національний університет «Львівська політехніка», кафедра органічної хімії
  • M. V. Bura Львівський національний університет імені Івана Франка
  • O. S. Zaichenko Національний університет «Львівська політехніка», кафедра органічної хімії
Ключові слова: поліетиленглікольвмісний носій, активність Nа ,, K –АТФ-ази, тип інгібування,, зародки в’юна, ембріогенез

Анотація

Досліджено вплив носія VEP-GMA-graft-PEG у концентраціях 10-6÷10-18 М на Nа+, K+–АТФ-азну
активність зародків в’юна у період раннього ембріогенезу. Провівши апроксимацію змін
активності Na+, K+–АТФ-ази за впливу VEP-GMA-graft-PEG на стадії 10 поділу бластомерів за
концентрації 1,5 (R2 = 0,75) та 3 (R2 = 0,94) мМ АТФ, встановлено нелінійну залежність кінетики
цього ферменту, що свідчить про змішаний тип інгібування. Згідно проведеного однофакторного
дисперсійного аналізу встановлено, що зміни активності Nа+, K+-АТФ-ази зародків зумовлені
наявністю в середовищі досліджуваного полімерного носія. Двофакторний дисперсійний аналіз не
виявив суттєвих достовірних змін впливу VEP-GMA-graft-PEG на активність мембранозв’язаного
ферменту, однак за наявності БАР у концентрації 10-8–10-6 М достовірність результатів складає:
р>0,95 та р>0,99.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Y. S. Zdvizhkov, Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського 4, м. Львів

S. M. Mandzynets, Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського 4, м. Львів

А. O. Riabceva, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра органічної хімії

вул. С. Бандери, 12, 79013,
м. Львів

M. V. Bura, Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського 4, м. Львів,

O. S. Zaichenko, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра органічної хімії

вул. С. Бандери, 12, 79013,
м. Львів,

Посилання

1. Антонов В. Ф. Мембранный транспорт / В. Ф. Антонов // Сорос. Обозрев. Журн. Биология. – 1997. – № 4. – С. 2–9. /Antonov V. F. Membrannyj transport / V. F. Antonov // Soros. Obozrev. Zhurn. Biologija. – 1997. – № 4. – S. 2–9./

2. Барсуков Л. И. Как собрать мембрану (Солюбилизация и реконструкция мембран) / Л. И. Барсуков // Сорос. Образов. Журн. – 2004. – № 1. – С. 34–39. /Barsukov L. I. Kak sobrat' membranu (Soljubilizacija i rekonstrukcija membran) / L. I. Barsukov // Soros. Obrazov. Zhurn. – 2004. – № 1. – S. 34–39./

3. Гойда О.А. Биофизические аспекты раннего онтогенеза животных / О. А. Гойда. – К.: Наукова думка. – 1993. – 224 c. /Gojda O.A. Biofizicheskie aspekty rannego ontogeneza zhivotnyh / O. A. Gojda. – K.: Naukova dumka. – 1993. – 224 c./

4. Зайцева О. В. Поверхнево-активні речовини як стимулятори вільнорадикальних процесів / О. В. Зайцева // Довкілля та здоров’я. – 2000. – № 2. – С. 8–11. /Zajceva O. V. Poverhnevo-aktivnі rechovini jak stimuljatori vіl'noradikal'nih procesіv / O. V. Zajceva // Dovkіllja ta zdorov’ja. – 2000. – № 2. – S. 8–11./

5. Гігієнічне нормування додецилбензолсульфокислоти у воді водойм / В. А. Кондратюк, Л. М. Гунько, М. С. Гнатюк // Довкілля та здоров’я. – 2000. – № 1. – С. 6–9. /Gіgієnіchne normuvannja dodecilbenzolsul'fokisloti u vodі vodojm / V. A. Kondratjuk, L. M. Gun'ko [ta іn.] // Dovkіllja ta zdorov’ja. – 2000. – № 1. – S. 6–9./

6. Очистка и частичная характеристика плазматических мембран клеток зародышей вьюна / М. Д. Луцик, С. И. Кусень, А. В. Лукьяненко // Онтогенез. – 1986. – №17. – С. 314–321. /Ochistka i chastichnaja harakteristika plazmaticheskih membran kletok zarodyshej v'juna / M. D. Lucik, A. V. Luk'janenko [i dr.] // Ontogenez. – 1986. – №17. – S. 314–321./

7. Нейфах А. А. Молекулярная биология процессов развития / А. А. Нейфах. – Москва: Наука. – 1977. – 311 с. /Nejfah A. A. Molekuljarnaja biologija processov razvitija / A. A. Nejfah. – Moskva: Nauka. – 1977. – 311 s./

8. Нейфах А. А. Проблемы регуляции в молекулярной биологии развития / А. А. Нейфах, М. Я. Тимофеева. – Москва: Наука. – 1978. – 336 с. /Nejfah A. A. Problemy reguljacii v molekuljarnoj biologii razvitija / A. A. Nejfah, M. Ja. Timofeeva. – Moskva: Nauka. – 1978. – 336 s./

9. Тенденции в развитии исследований в области липосом: обзор патентной литературы / Н. Ю. Несытова, Н. С. Палева, Е. В. Ильина [и др.] // Вест. АМН СССР. – 1990. – № 10. – С. 8–29. /Tendencii v razvitii issledovanij v oblasti liposom: obzor patentnoj literatury / N. Ju. Nesytova, N. S. Paleva [i dr.] // Vest. AMN SSSR. – 1990. – № 10. – S. 8–29./

10. Попова Л. Д. Влияние диолов на антиоксидантную систему эритроцитов / Л. Д. Попова // Гигиена населенных мест: Сб. научн. тр. – Киев, 2000. – № 37. – С. 117–120. /Popova L. D. Vlijanie diolov na antioksidantnuju sistemu jeritrocitov / L. D. Popova // Gigiena naselennyh mest: Sb. nauchn. tr. – Kiev, 2000. – № 37. – S. 117–120./

11. Попова Л.Д. Вплив простих поліефірів на фосфоліпідний склад гепатоцитів і еритроцитів білих щурів / Л. Д. Попова // Експерим. і клін. медицина. – 2001. – № 1. – С. 31–33. /Popova L.D. Vpliv prostih polіefіrіv na fosfolіpіdnij sklad gepatocitіv і eritrocitіv bіlih shhurіv / L. D. Popova // Eksperim. і klіn. medicina. – 2001. – № 1. – S. 31–33./

12. Попова Л. Д. Вплив поліетиленгліколів на біосинтетичні процеси / Л. Д. Попова // Експерим. і клін. медицина. – 2003. – №1. – C. 6–8. /Popova L. D. Vpliv polіetilenglіkolіv na bіosintetichnі procesi / L. D. Popova // Eksperim. і klіn. medicina. – 2003. – №1. – C. 6–8./

13. Проданчук М. Г. Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні аспекти / М. Г. Проданчук, І. В. Мудрий. – К.: Наукова думка. – 2000. – 128 с. /Prodanchuk M. G. Poverhnevo-aktivnі rechovini v agropromislovomu kompleksі: ekologo-gіgієnіchnі aspekti / M. G. Prodanchuk, І. V. Mudrij. – K.: Naukova dumka. – 2000. – 128 s./

14. Поліетиленглікольвмісні олігомерні носії та нанорозмірні системи доставки антимікробних речовин на їх основі / А. Рябцева, Ю. Остапчук [та ін.] // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2011. – № 700. – С. 367–373. /Polіetilenglіkol'vmіsnі olіgomernі nosії ta nanorozmіrnі sistemi dostavki antimіkrobnih rechovin na їh osnovі / A. Rjabceva, Ju. Ostapchuk [ta іn.] // Vіsnik Nac. un-tu «L'vіvs'ka polіtehnіka». – 2011. – № 700. – S. 367–373./

15. Черкашина Я.О. Вплив кріопротекторів і модифікаторів цитоскелет-мембранного комплексу на стан еритроцитів в умовах осмотичного і температурного шоку : Автореф. дис. … канд. биол. наук:– 2007. – 20 с. /Cherkashina Ja.O. Vpliv krіoprotektorіv і modifіkatorіv citoskelet-membrannogo kompleksu na stan eritrocitіv v umovah osmotichnogo і temperaturnogo shoku : Avtoref. dis. … kand. biol. nauk:– 2007. – 20 s./

16. Na+, K+–АТФ-азна активність мембран зародків в’юна Misqurnus fossilis L. при дії антибіотиків / М. В. Целевич, С. М. Мандзинець, Д. І. Санагурський // Фізіол. Журн. – 2004. – Т. 50. – № 5. – С. 64–68. /Na+, K+–ATF-azna aktivnіst' membran zarodkіv v’juna Misqurnus fossilis L. pri dії antibіotikіv / M. V. Celevich, S. M. Mandzinec' [ta іn.] // Fіzіol. Zhurn. – 2004. – T. 50. – № 5. – S. 64–68./

17. Обґрунтування механізму участі кінуренінового шляху обміну триптофану у формуванні судомного стану / А. Я. Циганенко, Л. Д. Попова, В. І. Жуков [та ін.]. –Харків: ХДМУ. – 2002. – 173 с. /Obґruntuvannja mehanіzmu uchastі kіnurenіnovogo shljahu obmіnu triptofanu u formuvannі sudomnogo stanu / A. Ja. Ciganenko, L. D. Popova [ta іn.]. –Harkіv: HDMU. – 2002. – 173 s./

18. Polyethylene glycol-coated biocompatible surfaces / N. A. Alcantar, E. S. Avdil, J. N. Israelachvili // Biomed. Mater. Res. – 2000. – Vol. 51, № 3. – Р. 343–351.

19. The effect of polyethylene glycol on the mechanics and ATPase activity of active muscle fibers / M. K. Chinn, K. H. Myburgh, T. Pharm [et al.] // Biophysical Journal. – Vol. 78, № 2. – 2000. – Р. 927–939.

20. The colorimetric determination of phosphorous. / C. H Fiske., Y. Subbarow // J. Biol. Chem. – 1925. – 66. – P. 375–400.

21. Polyethylene glycol in drug delivery: Pros and cons as well as potential alternatives / K. Knop, R. Hoogenboom , D. Fischer, U. S. Schubert // Angew. Chem. Int. Ed. – 2010. – 49. – P. 6288–6308.

22. Protein measurement with the Folin phenol reagent / O. H. Lowry, N. G. Rosebrough, A, R, Farr, R. J. Randall // J. Biol. Chem. – 1951. – 193, № 1. – P. 265–275.

23. Torchilin V. P. Polymeric micelles as pharmaceutical carriers / V. P. Torchilin // Polymers in drug delivery. – 2006. – Р. 111–125.

24. Torchilin V.P. Immunoliposomes and PEGylated immunoliposomes: possible use for targeted delivery of imaging agents / V. P. Torchilin // Immunomethods. – 1994. – 4. – P. 244–258.

25. Poly(ethylene glycol) on the liposome surface: on the mechanism of polimer-coated liposome longevity / V. P. Torchilin, V. G. Omelyanenko, M. I. Papisov [et al.] // Biochem. Biophys. Acta. – 1195, 1. – P. 11–20.

26. Veronese F. M. PEGylation, successful approach to drug delivery / F. M. Veronese, G. Pasut // Drug discov. today. – 2005. – 10. – P. 1451–1458.
Цитовано
Як цитувати
Zdvizhkov, Y. S., Mandzynets, S. M., RiabcevaА. O., Bura, M. V., & Zaichenko, O. S. (1). Вплив новосинтезованого поліетиленгліколевмісного носія на зміни активності na+, к+-атф-ази зародків в’юна упродовж раннього ембріогенезу. Біофізичний вісник, 2(30). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/2276
Розділ
Біофізика клітини