Підсумки фенологічних спостережень за рослинами степових і лучних біотопів РЛП «Великобурлуцький степ» та НПП «Дворічанський»

  • Г. О. Савченко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна; Національний природний парк «Дворічанський», вул. Привокзальна, 51, сел. Дворічне, Харківська область, 62701, Україна, savchgala5@gmail.com
  • В. І. Ронкін Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, ronkinvl@discover-ua.com
  • В. Г. Клетьонкін Національний природний парк «Дворічанський», вул. Привокзальна, 51, сел. Дворічне, Харківська область, 62701, Україна, vladimirkletenkin@gmail.com
  • Г. Є. Височина Національний природний парк «Дворічанський», вул. Привокзальна, 51, сел. Дворічне, Харківська область, 62701, Україна, 1annavysochina@gmail.com
Ключові слова: рослини, місцезростання, степи, луки, феноіндикатор, пори року, феноявище, фенологічний період

Анотація

Наведено дані фенологічних спостережень за рослинами степових і лучних біотопів північно-східної частини Харківської області за п'ятирічний період (2012–2016). У роботі використовувалася стандартна методика фенологічних спостережень. Основними завданнями було обрати і протестувати найбільш відповідні феноіндикатори. Початком того чи іншого феноявища вважався вступ до нього близько 10% особин виду у типовому для нього місцезростанні. За результатами спостережень феноіндикаторами для даного регіону є: розквітання перших екземплярів проліски сибірської – для початку весни; початок квітіння шипшини собачої – для початку літа; перший епізод передзимівельної поведінки деяких видів мух, що проводять зимівлю на стадії імаго, – для початку перехідного періоду між літом і осінню; закінчення вегетації довговегетуючих багаторічних трав'янистих рослин на пасовищах – для початку періоду спокою. В статті обґрунтовано виділення фенологічних періодів і підперіодів для відкритих біотопів, обговорюються їх терміни і відповідність порам року. Фенологічне літо було найбільш стабільним періодом, терміни і тривалість якого коливалися найменш за все (106±2,3 днів). Найбільш мінливою метеорологічною датою був кінець зими і, відповідно, пов'язана з нею метеорологічна дата початку весни (3 березня ± 20 днів). 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. Методические указания. – Новосибирск: Сиб. отд. «Наука», 1974. – 155с. /Beydeman I.N. Metodika izucheniya fenologii rasteniy i rastitel'nykh soobshchestv. Metodicheskiye ukazaniya. – Novosibirsk: Sib. otd. “Nauka”, 1974. – 155 s./

Бут В.И. Периодические явления в природе Харьковской области и ведение фенологических наблюдений // Харьковская область: природа и хозяйство. Материалы Харьковского отдела Географического общества Украины. – Харьков: Изд-во ХГУ. – 1971. – Вып.8. – С. 105–111. /But V.I. Periodicheskiye yavleniya v prirode Khar'kovskoy oblasti i vedeniye fenologicheskikh nablyudeniy // Khar'kovskaya oblast': priroda i khozyaystvo. Materialy Khar'kovskogo otdela Geograficheskogo obshchestva Ukrainy. – Khar'kov: Izd-vo KhGU. – 1971. – Vyp.8. – S. 105–111./

Геоботанічне районування Української РСР. – Київ: Наукова думка, 1977. – 306с. /Geobotanichne rayonuvannya Ukrayins’koyi RSR. – Kyiv: Naukova dumka, 1977. – 306s./

Гринь Ф.О. До питання про динаміку рослинності крейдяних відслонень // Геоботанічний збірник. – К., 1938. – №2. – С. 89–110. /Gryn’ F.O. Do pytannya pro dynamiku roslynnosti kreydyanykh vidslonen // Geobotanichnyy zbirnyk. – K., 1938. – №2. – S. 89–110./

Демченко М.А., Демченко О.М. Физико-географическое районирование Харьковской области // Харьковская область: природа и хозяйство. Материалы Харьковского отдела Географического общества Украины. – Харьков: Изд-во ХГУ. – 1971. – Вып.8. – С. 112–127. /Demchenko M.A., Demchenko O.M. Fiziko-geograficheskoye rayonirovaniye Khar'kovskoy oblasti // Khar'kovskaya oblast': priroda i khozyaystvo. Materialy Khar'kovskogo otdela Geograficheskogo obshchestva Ukrainy. – Khar'kov: Izd-vo KhGU. – 1971. – Vyp.8. – S. 112–127./

Котов М.И. Список новых, редких и более интересных растений, собранных нами или наблюдавшихся по р. Осколу в Воронежской губ. (б. Бирюченский и Валуйковский у.) и Харьковской губ. (б. Купянский у.) // Бюллетень о-ва естествоиспытателей при Воронежском гос. ун-те. – 1927а. – Т.ІІ, вып.І. – С. 28–45. /Kotov M.I. Spisok novykh, redkikh i boleye interesnykh rasteniy, sobrannykh nami ili nablyudavshikhsya po r. Oskolu v Voronezhskoy gub. (b. Biryuchenskiy i Valuykovskiy u.) i Khar'kovskoy gub. (b. Kupyanskiy u.) // Byulleten' o-va yestestvoispytateley pri Voronezhskom gos. un-te. – 1927b. – T.II, vyp.I. – S. 28–45./

Котов М.И. Ботанико-географический очерк растительности меловых обнажений по р. Осколу и его притокам // Журнал Русского бот. о-ва. – 1927б. – Т.12, №3. – С. 249–265. /Kotov M.I. Botaniko–geograficheskiy ocherk rastitel'nosti melovykh obnazheniy po r. Oskolu i yego pritokam // Zhurnal Russkogo bot. o-va. – 1927a. – T.12, №3. – S. 249–265./

Левіна Ф. Залишки цілинної степової рослинності на Куп’янщині у Велико-Бурлуцькому районі // Журнал Біо-ботан. циклу ВУАН. – 1933. – № 5–6. – С. 185–199. /Levina F. Zalyshky tsilynnoyi stepovoyi roslynnosty na Kupyanshchyni u Velyko-Burlutskomu rayoni // Zhurnal Bio-botan. tsyklu VUAN. – 1933. – № 5–6. – S. 185–199./

Талиев В.И. К вопросу о реликтовой растительности ледникового периода. Ч. I // Труды о-ва испытателей природы при Императорском Харьковском Университете. – 1897. – Т.31. – С. 127–241. /Taliyev V.I. K voprosu o reliktovoy rastitel'nosti lednikovogo perioda. Ch. I // Trudy o-va ispytateley prirody pri Imperatorskom Khar'kovskom Universitete. – 1897. – T.31. – S. 127–241./

Талиев В.И. Растительность меловых обнажений южной России. Ч. I // Труды о-ва испытателей природы при Императорском Харьковском Университете. – 1904. – Т.39, вып.I. – С. 31–238. /Taliyev V.I. Rastitel'nost' melovykh obnazheniy yuzhnoy Rossii. Ch. I // Trudy o-va ispytateley prirody pri Imperatorskom Khar'kovskom Universitete. – 1904. – T.39, vyp.I. – S. 31–238./

Шульц Г.Э. Общая фенология. – Ленинград: Наука, 1981. – 188с. /Shul'ts G.E. Obshchaya fenologiya. – Leningrad: Nauka, 1981. – 188s./

Planet Team. Planet Application Program Interface: In Space for Life on Earth. – San Francisco, CA, 2017. (https://api.planet.com)
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Савченко, Г., Ронкін, В., Клетьонкін, В., & Височина, Г. (1). Підсумки фенологічних спостережень за рослинами степових і лучних біотопів РЛП «Великобурлуцький степ» та НПП «Дворічанський». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 187-195. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-24
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ