Типологічне різноманіття лісів Володимирівського природоохоронного науково-дослідного відділення НПП «Слобожанський»

  • В. П. Пастернак Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М.Висоцького, вул. Пушкінська, 86, Харків, 61024, Україна; Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва, «Докучаєвське-2», Харківський район, Харківська область, 62483, Україна, pasternak65@ukr.net
  • В. Ю. Яроцький Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М.Висоцького, вул. Пушкінська, 86, Харків, 61024, Україна, suerlay@ukr.net
  • А. В. Гармаш Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва, «Докучаєвське – 2», Харківський район, Харківська область, 62483, Україна, garmash1505@gmail.com
Ключові слова: національний природний парк, тип лісу, природне поновлення, ГІС-технології, відмерла деревина

Анотація

Наведено результати досліджень типологічного різноманіття лісів Володимирівського природоохоронного науково-дослідного відділення національного природного парку «Слобожанський». Закладено 6 профілів загальною довжиною 24,8 км, описано 40 пробних ділянок. Проведено великомасштабне картування ділянки «Лісове озеро» з фрагментами типових для парку лісових та болотних ценозів. Для проведення польових досліджень та первинної обробки даних використовували програмно-технологічний комплекс Field-Map. Встановлено особливості формування типів лісу. За профілями на ділянках були ідентифіковані такі едатопи: А2, В2, С2, С3 та D4. Фрагментарно трапляються ділянки сухого бору (А1), сирого субору (В4), сирого та мокрого сугрудів (С4–5), свіжого груду (D2).Найбільш розповсюдженим типом лісу є свіжий дубово-сосновий субір (В2-дС). Полого-хвилястий рельєф з ділянками пагорбів і заболочених западин обумовлює значну частку площ перехідних типів лісу. У цілому з півночі (від р. Мерла) на південь відбувається поступове збільшення багатства ґрунтових умов. Оцінено комплекс показників лісових насаджень на типологічних профілях та ділянках моніторингу, встановлено кількісні та якісні показники структури відмерлої деревини, закономірності розвитку природного поновлення. На більшості ділянок сумарний запас відмерлої деревини не перевищує 8% від запасу деревостану. На досліджуваній території існує життєздатний різновіковий підріст в усіх типах лісу, але він має переважно групове розташування, і кількість його недостатня для повноцінного відновлення корінних деревостанів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Букша И.Ф., Букша М.И. Применение мобильной ГИС-технологии Field-Map в лесном и садово-парковом хозяйстве // Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства України: Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – 2013. – Вип.23.5. – С. 28–34. (nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_5/28_Buk.pdf) /Buksha I.F., Buksha M.I. Primeneniye mobil'noy GIS-tekhnologii Field-Map v lesnom i sadovo-parkovom khozyaystve: Aktual'ni problemy lisovogo ta sadovo-parkovogo gospodarstva Ukrainy: Naukovyy visnyk NLTU Ukrayny: Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats'. – 2013. – Vyp.23.5. – S. 28–34./

Букша М.І. Сучасні методи інвентаризації та моніторингу лісів природно–заповідного фонду // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи: Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА. – Харків: УкрНДІЛГА, 2010. – С. 19–20. /Buksha M.I. Suchasni metody inventaryzatsiyi ta monitoryngu lisiv pryrodno–zapovidnogo fondu // Lisivnycha nauka: vytoky, suchasnist', perspektyvy: Materialy naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 80-richchyu vid dnya zasnuvannya UkrNDILGA. – Kharkiv: UkrNDILGA, 2010. – S. 19–20./

Пастернак В.П., Корнієнко Г.В., Яроцький В.Ю., Букша М.І. Великомасштабне картування ділянок моніторингу у НПП «Слобожанський» // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – №4. – Харків: ХНАУ, 2015. – С. 33–38. /Pasternak V.P., Korniyenko G.V., Yarots'kyy V.Yu., Buksha M.I. Velykomasshtabne kartuvannya dilyanok monitoryngu u NPP «Slobozhans'kyy» // Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchayeva, seriya: Gruntoznavstvo, agrokhimiya, zemlerobstvo, lisove gospodarstvo. – No. 4. – Kharkiv: KhNAU, 2015. – S. 33–38./

Геоботанічне районування Української РСР / Відп. ред. А.І.Барбарич. – К.: Наукова думка, 1977. – 304с. /Geobotanichne rayonuvannya Ukrayinskoi RSR / Vidp. red. A.I.Barbarych. – K.: Naukova dumka, 1977. – 304s./

Зелена книга України / За заг. ред. Я.П. Дідуха. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448с. /Zelena knyga Ukrainy / Za zag. red. Ya.P.Didukha. – K.: Al'terpres, 2009. – 448s./

Корнієнко Г.В., Яроцький В.Ю. Лісотипологічне різноманіття Володимирівського природоохоронного відділення НПП «Слобожанський» // Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, Ч.1. – Харків: ХНАУ, 2015. – С. 162–164. /Korniyenko G.V., Yarots'kyy V.Yu. Lisotypologichne riznomanittya Volodymyrivs'kogo pryrodookhoronnogo viddilennya NPP “Slobozhans'kyy” // Ekologichni, ekonomichni ta sotsial'ni problemy rozvytku agrarnoi sfery v umovakh globalizatsii: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv i molodykh uchenykh. Ch.1. – Kharkiv: KhNAU, 2015. – S. 162–164./

Бодня О., Сінна О., Олійников І., Овчаренко А. Ландшафтне картографування НПП «Слобожанський» засобами мобільних, настільних та веб-додатків Arcgis // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Збірник наукових праць. – Харків, 2016. – Вип.23. – С. 15–21. /Bodnya O., Sinna O., Oliynykov I., Ovcharenko A. Landshaftne kartografuvannya NPP “Slobozhans'kyy” zasobamy mobil'nykh, nastil'nykh ta veb-dodatkiv Arcgis // Problemy bezperervnoyi geografichnoi osvity i kartografiyi. Zbirnyk naukovykh prats'. – Kharkiv, 2016 . – Vyp.23. – S. 15–21./

Остапенко Б.Ф., Ткач В.П. Лісова типологія: навчальний посібник. – Харків: ХДАУ ім. В.В.Докучаєва, 2002. – 204с. /Ostapenko B.F., Tkach V.P. Lisova typologiya: navch. posibnyk. – Kharkiv: KhDAU im. V.V.Dokuchayeva, 2002. – 204s./

Пастернак В.П., Яроцький В.Ю., Гармаш А.В. Структура та стан лісових насаджень Володимирівського ПНДВ НПП «Слобожанський» // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – 2016. – №2. – С. 115–124. /Pasternak V.P., Yarots'kyy V.Yu., Garmash A.V. Struktura ta stan lisovykh nasadzhen' Volodymyrivs'kogo PNDV NPP «Slobozhans'kyy» // Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchayeva, seriya: Gruntoznavstvo, agrokhimiya, zemlerobstvo, lisove gospodarstvo. – 2016. – No. 2. – S. 115–124./

Природно-заповідний фонд України – «Слобожанський» НПП.
(http://pzf.menr.gov.ua/слобожанський-нпп.html) /Pryrodno-zapovidnyy fond Ukrayiny – “Slobozhans'kyy” NPP./

Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Кол. авт. під ред. В.А.Онищенка і Т.Л.Андрієнко. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 580с. /Fitoriznomanittya zapovidnykiv i natsional'nykh pryrodnykh parkiv Ukrayiny. Ch.2. Natsional'ni pryrodni parky / Kol. avt. pid red. V.A.Onyshchenka i T.L.Andriyenko. – K.: Fitosotsiotsentr, 2012. – 580s./

Філатова О.В., Клімов О.В. Фітосозологічна цінність ценозів запроектованого Слобожанського національного природного парку // Заповідна справа в Україні. – 2008. – Т.14, вип.2. – С. 50–54. /Filatova O.V., Klimov O.V. Fitosozologichna tsinnist' tsenoziv zaproektovanogo Slobozhans'kogo natsional'nogo pryrodnogo parku // Zapovidna sprava v Ukraini. – 2008. – T.14, vyp. 2. – S. 50–54./
Як цитувати
Пастернак, В., Яроцький, В., & Гармаш, А. (1). Типологічне різноманіття лісів Володимирівського природоохоронного науково-дослідного відділення НПП «Слобожанський». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 169-174. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-22
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ