Методи та результати вибірково-статистичної інвентаризації лісів національного природного парку «Гомільшанські ліси»

  • І. Ф. Букша Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М.Висоцького, вул. Пушкінська, 86, Харків, 61024, Україна, buksha@uriffm.org.ua
  • В. П. Пастернак Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М.Висоцького, вул. Пушкінська, 86, Харків, 61024, Україна, pasternak65@ukr.net
  • Т. С. Пивовар Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М.Висоцького, вул. Пушкінська, 86, Харків, 61024, Україна, pyvovartatiana@gmail.com
  • М. І. Букша Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М.Висоцького, вул. Пушкінська, 86, Харків, 61024, Україна, mak.buk@uriffm.org.ua
  • В. Ю. Яроцький Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М.Висоцького, вул. Пушкінська, 86, Харків, 61024, Україна, suerlay@ukr.net
Ключові слова: національний природний парк «Гомільшанські ліси», вибірково-статистична інвентаризація лісів, моніторинг

Анотація

Викладено методику та головні результати вибірково-статистичної інвентаризації лісів, проведеної у 2005 та 2009 роках у НПП «Гомільшанські ліси». На території, переданій парку у постійне користування, була закладена мережа ділянок інвентаризації лісів щільністю 350×350 м, проведене картування ділянок і оцінено широкий спектр показників, які характеризують лісові насадження. Проведена інвентаризація лісів НПП «Гомільшанські ліси» дала змогу отримати актуальну, детальну, статистично обґрунтовану характеристику лісових насаджень парку, зокрема кількісну оцінку стану, продуктивності та природного поновлення в насадженнях, вивчити динаміку показників, які характеризують природні процеси та антропогенний вплив на лісові екосистеми. Крім того, за результатами інвентаризації проведено оцінювання 11 кількісних індикаторів з 3 критеріїв збалансованого лісоуправління для НПП станом на 2005 та 2009 рр. Регулярні спостереження на постійних ділянках інвентаризації дають змогу будувати часові ряди, оцінювати динаміку показників, тобто проводити моніторинг на природних територіях, які потребують особливої охорони. Результати інвентаризації можуть бути основою для проведення наукового аналізу екологічної та природоохоронної ролі, а також для розроблення плану ведення господарства та здійснення природоохоронної діяльності в НПП «Гомільшанські ліси».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Букша І.Ф., Пастернак В.П., Мєшкова Т.С. та ін. Вибірково-статистична інвентаризація лісових насаджень національного природного парку «Гомільшанські ліси» // Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип.109. – Харків, 2006. – С. 111–116. /Buksha I.F., Pasternak V.P., Myeshkova T.S. ta in. Vybirkovo-statystychna inventaryzatsiya lisovykh nasadzhen' natsional'nogo pryrodnogo parku „Gomil'shans'ki lisy” // Lisivnytstvo i agrolisomelioratsiya. – Vyp.109. – Kharkiv, 2006. – S.111–116./

Букша І.Ф., Пастернак В.П., Пивовар Т.С. та ін. Визначення критеріїв та індикаторів сталого ведення лісового господарства на основі даних інвентаризації і моніторингу лісів // Науковий вісник НУБіПУ: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип.198, ч.1. – С. 160–167. /Buksha I.F., Pasternak V.P., Pyvovar T.S. ta in. Vyznachennya kryteriyiv ta indykatoriv stalogo vedennya lisovogo gospodarstva na osnovi danykh inventaryzatsiyi i monitoryngu lisiv // Naukovyy visnyk NUBiPU: Zbirnyk naukovykh prats'. – 2014. – Vyp.198, сh.1. – S. 160–167./

Букша І.Ф., Пастернак В.П., Букша М.І., Яроцький В.Ю. Інвентаризація та моніторинг лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду // V Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Матеріали міжн. наук.-прак. конф. – Т.II. – Харків: ВД «Райдер», 2009. – С. 92–98. /Buksha I.F., Pasternak V.P., Buksha M.I., Yarots'kyy V.Yu. Inventaryzatsiya ta monitoryng lisovykh ekosystem na terytoriyakh pryrodno-zapovidnogo fondu // V Ekologichna bezpeka: problemy i shlyakhy vyrishennya: Materialy mizhn. nauk.-prakt. konf. – T.II. – Kharkiv: VD “Rayder”, 2009. – S. 92–98./

Букша М.І., Яроцький В.Ю., Яроцька М.О. Характеристика лісової рослинності Національного природного парку «Гомільшанські ліси» за результатами вибірково-статистичної інвентаризації лісів // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2010. – Вип.117. – Харків: УкрНДІЛГА, 2010. – С. 40–48. /Buksha M.I., Yarots'kyy V.Yu., Yarots'ka M.O. Kharakterystyka lisovoi roslynnosti Natsional'nogo pryrodnogo parku «Gomil'shans'ki lisy» za rezul'tatamy vybirkovo-statystychnoi inventaryzatsii lisiv // Lisivnytstvo i agrolisomelioratsiya. – 2010. – Vyp.117. – Kharkiv: UkrNDILGA, 2010. – S. 40–48./

Пастернак В.П., Пивовар Т.С., Букша М.І., Яроцький В.Ю. Біорізноманіття лісів національного природного парку «Гомільшанські ліси» – результати статистичної інвентаризації // Науковий вісник НУБіПУ. – 2011. – Вип.164, ч.2. – К.: НУБіПУ, 2011 – С. 160–167. /Pasternak V.P., Pyvovar T.S., Buksha M.I., Yarots'kyy V.Yu. Bioriznomanittya lisiv natsional'nogo pryrodnogo parku «Gomil'shans'ki lisy» – rezul'taty statystychnoi inventaryzatsiyi // Naukovyy visnyk NUBiPU.– 2011. – Vyp.164, ch. 2. – K.: NUBiPU, 2011 – S. 160–167./

Розробити науково–методичні основи проведення інвентаризації та моніторингу лісів України на базі передових технологій: Звіт про науково-дослідну роботу за темою №74 (заключний) / УкрНДІЛГА. – №ДР 0105U005860. – Харків, 2009. – 215с. /Rozrobyty naukovo–metodychni osnovy provedennya inventaryzatsiyi ta monitoryngu lisiv Ukrayiny na bazi peredovykh tekhnologiy: Zvit pro naukovo-doslidnu robotu za temoyu no. 74 (zaklyuchnyy) / UkrNDILGA. – No. DR 0105U005860 – Kharkiv, 2009. – 215s./

Черны М., Букша И. Field-Map (Полевая Карта) – передовая измерительная технология для лесного хозяйства, охраны природы и ландшафтоведения // Матеріали міжнародної ювілейної наукової конференції, присвяченої 75-річчю із дня заснування УкрНДІЛГА. – Харків, 2005. – С. 84–85. /Cherny M., Buksha I. Field-Map (Polevaya Karta) – peredovaya izmeritelnaya tekhnologiya dlya lesnogo khozyaystva, okhrany prirody i landshaftovedeniya // MaterIaly mizhnarodnoi yuvileynoi naukovoi konferentsiyi, prysvyachenoi 75-richchyu iz dnya zasnuvannya UkrNDILGA. – KharkIv, 2005. – S. 84-85./

Černŷ M., Pařez J., Moravčik P. Narodni inventarizace lesu v Česke Republice // Lesnicka Prace. – No 2/2000. – Praha, 2000. – P. 63–65.

Cerny M., Redmond J., Russ R., Black K. National forest inventory of Ireland – data processing // National Forest Inventory Republic of Ireland. Proceedings of NFI Conference Forest Service Department of Agriculture, Fisheries and Food Ireland. – 2007 – P. 27–44.

IUFRO Guidelines for Designing Multipurpose Resource Inventories; A Project of IUFRO Research Croup 4.02.02 / Ed. H.Gyde Lund. – Vienna: IUFRO World Series, 1998. – Vol.8. – 216p.

MCPFE (2002). Improved pan-european indicators for sustainable forest management as adopted by the MCPFE Expert Level Meeting, Vienna (Austria), 2002.
(www.mcpfe.org/system/files/u1/meetings/02/10elm/AGrecomeddation_indicators.pdf)
Як цитувати
Букша, І., Пастернак, В., Пивовар, Т., Букша, М., & Яроцький, В. (1). Методи та результати вибірково-статистичної інвентаризації лісів національного природного парку «Гомільшанські ліси». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 127-133. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-16
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ