Комплексний вплив цитратів магнію і хрому на функціонування глутатіонової системи захисту у печінці щурів із алоксановим цукровим діабетом

  • О. А. Шатинська Інститут біології тварини НААН, вул. Василя Стуса, 38, Львів, 79034, Україна, sh_poshta@meta.ua
Ключові слова: цитрат магнію, цитрат хрому, алоксановий цукровий діабет, глутатіонова система захисту

Анотація

Метою роботи було дослідження впливу цитрату магнію (у дозі 250 мг Mg2+/кг маси тіла) у комплексі із цитратом хрому (у дозах 10 мкг Cr3+/кг та 25 мкг Cr3+/кг маси тіла) на стан глутатіонової системи захисту у печінці щурів як можливого засобу для попередження виникнення цукрового діабету та його ускладнень. Нашими дослідженнями було встановлено, що у тварин з алоксановим цукровим діабетом вміст відновленого глутатіону, а також активність глутатіонредуктази достовірно знижувались. Зниження вмісту відновленого глутатіону, найімовірніше, може бути пов’язане з його посиленим використанням для знешкодження активних форм кисню, а також із зниженням вмісту відновленої форми нікотинаміаденіндинуклеотид фосфату. Це, у свою чергу, призводить до пригнічення активності глутатіонредуктази, що відповідає за поновлення внутрішньоклітинного пулу відновленого глутатіону. З’ясовано, що профілактичне комплексне введення до раціону тварин з алоксановим діабетом цитрату магнію і хрому дозволяє стабілізувати про/антиоксидантний статус печінки щурів, що супроводжувалося достовірним підвищенням активності глутатіонпероксидази, а також підвищенням вмісту відновленого глутатіону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бєленічев І.Ф., Левицький Є.Л., Губський Ю.І. та ін. Антиоксидантна система захисту організму (огляд) // Современные проблемы токсикологии. – 2002. – №3. – С. 24–31. /Byelenichev I.F., Levyts'kyy Ye.L., Gubs'kyy Yu.I. ta in. Antyoksydantna systema zakhystu organizmu (oglyad) // Sovremennyye problemy toksykologii. – 2002. – №3. – S. 24–31./

Влізло В.В., Федорук Р.С., Ратич І.Б. та ін. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 761с. /Vlіzlo V.V., Fedoruk R.S., Ratych І.B. et al. Laboratornі metody doslіdzhen' u bіologіyi, tvarynnytstvі ta veterynarnіy medytsynі. – Lvіv: SPOLOM, 2012. – 761s./

Дербак М.А., Архій Е.Й., Пічкарь Й.І. та ін. Розповсюдженість гастроентерологічної патології у хворих на цукровий діабет 2 типу // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Медицина. – 2013. – Вип.2. – С. 131–134. /Derbak M.A., Arkhiy Ye.Y., Pichkar' Y.I. ta in. Rozpovsyudzhenist' gastroenterologichnoyi patologiyi u khvorykh na tsukrovyy diabet 2 typu // Naukovyy visnyk Uzhgorods'kogo universytetu. Ser.: Medytsyna. – 2013. – Vyp.2. – S. 131–134./

Дрель В.Р. Основні механізми виникнення та розвитку діабетичних ускладнень: роль нітративного стресу // Біол. студії. – 2010. – Т.4, №2. – С. 141–158. /Drel' V.R. Osnovni mekhanizmy vynyknennya ta rozvytku diabetychnykh uskladnen': rol' nitratyvnogo stresu // Biol. studiyi. – 2010. – T.4, №2. – S. 141–158./

Іскра Р.Я., Сварчевська О.З., Максимович І.Я. Глутатіонова антипероксидна система в крові та тканинах щурів за дії цитрату нанохрому // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип.2 (2). – С. 32–35. /Iskra R.Ya., Svarchevs'ka O.Z., Maksymovych I.Ya. Glutationova antyperoksydna systema v krovi ta tkanynakh shchuriv za diyi tsytratu nanokhromu // Visnyk problem biologiyi i medytsyny. – 2012. – Vyp. 2(2). – S. 32–35./

Іскра Р.Я., Янович В.Г. Інтенсивність пероксидних процесів і активність антиоксидантних ензимів у тканинах щурів за підвищеного рівня хрому в раціоні // Український біохімічний журнал. – 2011. – Т.83, №3. – С. 91–98. /Iskra R.Ya., Yanovych V.G. Intensyvnist' peroksydnykh protsesiv i aktyvnist' antyoksydantnykh enzymiv u tkanynakh shchuriv za pidvyshchenogo rivnya khromu v ratsioni // Ukrayins'kyy biokhimichnyy zhurnal. – 2011. – T. 83, №3. – S. 91–98./

Костіцька О.І. Методи корекції метаболічних порушень у хворих на цукровий діабет типу 2 з ознаками стеатогепатозу // Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т.11, №3. – С. 46–49. /Kostits'ka O.I. Metody korektsiyi metabolichnykh porushen' u khvorykh na tsukrovyy diabet typu 2 z oznakamy steatogepatozu // Bukovynskyy medychnyy visnyk. – 2007. – T. 11, №3. – S. 46–49./

Науменко В.Г. Патогенетична терапія ускладнень цукрового діабету // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2006. – №1. – С. 55.–60. /Naumenko V.G. Patogenetychna terapiya uskladnen' tsukrovogo diabetu // Mizhnarodnyy endokrynologichnyy zhurnal. – 2006. – №1. – S. 55. –60./

Особа А.І. Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту організму // Рибогосподарська наука України. – 2009. – №1. – С. 133–139. /Osoba A.I. Osoblyvosti funktsionuvannya systemy antyoksydantnogo zakhystu organizmu // Rybogospodars'ka nauka Ukrayiny. – 2009. – №1. – S. 133–139./

Паньків В.І. Сучасні можливості корекції функціонального стану печінки у хворих на цукровий діабет із використанням препарату ГепаМерц (LорнітинLаспартат) // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2012. – №5 (45). – С. 36–42. /Pan'kiv V.I. Suchasni mozhlyvosti korektsiyi funktsional'nogo stanu pechinky u khvorykh na tsukrovyy diabet iz vykorystannyam preparatu HepaMerts (LornitynLaspartat) // Mizhnarodnyy endokrynologichnyy zhurnal. – 2012. – №5 (45). – S. 36–42./

Смоляр В.І., Петрашенко Г.І. Аліментарні гіпо- та гіпермікроелементози // Проблеми харчування. – 2005. – №4. – С. 40–42. /Smolyar V.I., Petrashenko G.I. Alimentarni gipo- ta gipermikroelementozy // Problemy kharchuvannya. – 2005. – №4. – S. 40–42./

Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Обмен глутатиона // Успехи биологической химии. – 1990. –Т.31. – С. 157–179. /Kulinskiy V.I., Kolesnichenko L.S. Obmen glutationa // Uspekhi biologicheskoy khimii. – 1990. – Vol. 31. – P. 157–179./

Barbagallo M., Dominguez L.J., Galioto A. et. al. Role of magnesium in insulin action, diabetes and cardio-metabolic syndrome X // Molecular aspects of medicine. – 2003. – Vol.24 (1). – P. 39–52.

Cefalu W.T., Hu F.B. Role of chromium in human health and in diabetes // Diabetes Care. – 2004. – Vol.27 (11). – P. 2741–2751.

Lee A.Y., Chung S.S. Contributions of polyol pathway to oxidative stress in diabetic cataract // FASEB J. – 1999. – No 13. – Р. 23–30.

Maritim A.C., Sanders A., Watkins 3.J. Diabetes, oxidative stress, and antioxidants: a review // Journal of biochemical and molecular toxicology. – 2003. – Vol.17 (1). – Р. 24–38.

Moussa S.A. Oxidative stress in diabetes mellitus // Romanian J. Biophys. – 2008. – Vol.18 (3). – P. 225–236.

O’Connell B.S. Select vitamins and minerals in the management of diabetes // Diabetes Spectrum. – 2001. – Vol.14 (3). – P.133–148.

Pereira B., Rosa L.F., Safi D.A. et al. Hormonal regulation of superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase activities in rat macrophages // Biochemical Pharmacology. – 1995. – Vol.50 (12). – P. 2093–2098.

Sales C.H., Pedrosa L.D.F.C. Magnesium and diabetes mellitus: their relation // Clinical Nutrition. – 2006. – Vol.25 (4). – P. 554–562.

Szentmihályi K., Szilágyi M., Balla J. et al. In vitro antioxidant activities of magnesium compounds used in food industry // Acta Alimentaria. – 2014. – Vol.43.3. – P. 419–425.

Walter R.M., Uriu-Hare J.Y., Olin K.L. et al. Copper, zinc, manganese, and magnesium status and complications of diabetes mellitus // Diabetes care. – 1991. – Vol.14 (11). – P. 1050–1056.

Wolf F.I., Trapani V. Cell (patho) physiology of magnesium // Clinical science. – 2008. – Vol.114 (1). – P. 27–35.
Як цитувати
Шатинська, О. (1). Комплексний вплив цитратів магнію і хрому на функціонування глутатіонової системи захисту у печінці щурів із алоксановим цукровим діабетом. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 5-11. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-1
Розділ
БІОХІМІЯ