Морфологічні особливості первинних культур клітин наднирників неонатальних тварин різних видів

  • О. Ю. Новікова Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України https://orcid.org/0000-0003-0563-6174
  • Г. А. Божок Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України https://orcid.org/0000-0002-4188-9286
  • Т. П. Бондаренко Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України https://orcid.org/0000-0002-5258-3741
Ключові слова: первинна культура клітин наднирників, неонатальні тварини, свиня, кролик, миша, моношар, мультиклітинні сфероїди

Анотація

Наднирник є залозою внутрішньої секреції, яка в процесі органогенезу формується з похідних екто- і мезодерми. Механізми, які змушують об'єднуватися різні за походженням типи клітин, шляхи міграції та клітинні взаємодії досі не з'ясовані повністю. Одним з інструментів для вивчення цих механізмів є первинна культура клітин, отримана з наднирника. Метою нашої роботи було порівняння морфологічних особливостей первинних культур клітин модельних тварин, що належать до різних рядів, – свині, кролика і миші in vitro в різних умовах культивування (характер ростової поверхні, наявність ростових факторів), а також розробка методичних підходів для отримання і підтримання первинних культур клітин наднирників неонатальних тварин. Культивування проводили в стандартних умовах температури і вологості навколишнього середовища, концентрації вуглекислого газу, на культуральних поверхнях з нормальною і зниженою адгезивністю в поживному середовищі ДМЕМ, збагаченому 10% фетальної телячої сироватки (ФТС) або ростовими добавками В-27 і FGF. Було встановлено, що культури клітин наднирників неонатальних кроликів і поросят, які культивували в умовах з нормальною адгезією і використанням ФТС, мали гетерогенний склад, представляли собою моношар, що складається з клітин декількох морфологічних типів, і мультиклітинні сфероїди (МС). При культивуванні на поверхні зі зниженими адгезивними властивостями в культурах наднирників поросят і кроликів клітинний моношар не утворювався, а відбувалося формування флотуючих МС. Після перенесення на 14-ту добу культивування МС обох видів тварин на адгезивну поверхню спостерігається виселення клітин, їх міграція з МС і формування моношару. Подібні етапи розвитку первинних культур клітин, отриманих від кроликів і поросят, дозволяє припустити наявність універсального клітинного складу в неонатальних наднирників даних видів і застосовувати однакові підходи до первинних культур, отриманих з них. На відміну від інших вивчених видів, в культурах клітин мишачих неонатальних наднирників не відбувається формування моношару і МС. Культури представляють собою поодинокі прикріплені і флотуючі клітини та невеликі клітинні агрегати.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. Ю. Новікова, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

вул. Переяславська, 23, Харків, Україна, 61016, ksuhanew7@gmail.com

Г. А. Божок, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

вул. Переяславська, 23, Харків, Україна, 61016, bozhokgaru@gmail.com

Т. П. Бондаренко, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

вул. Переяславська, 23, Харків, Україна, 61016, tpbondarenko@gmail.com

Посилання

Плаксина Е.М., Сидоренко О.С., Божок Г.А. Морфологические и фенотипические особенности цитосфер, формирующихся в культуре клеток надпочечников неонатальных поросят, в обычных и низкоадгезивных условиях // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2015. – Т.25, №2. – С. 190–196. /Plaksina Ye.M., Sidorenko O.S., Bozhok G.A. Morphological and phenotypic characteristics of cytospheres forming in adrenal gland cell culture of neonatal piglets under normal and low adhesion conditions // Problems of Cryobiology and Cryomedicine. – 2015. – Vol.25, no. 2. – P. 190–196./

Плаксина Е.М., Сидоренко О.С., Легач Е.И., Божок Г.А. Получение культуры нейробластоподобных клеток из надпочечников новорожденных поросят методом селективной адгезии // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2016. – Т.26, №2. – С. 188–195. /Plaksina E.M., Sidorenko O.S., Legach E.I., Bozhok G.A. Obtaining a culture of neuroblast-like cells from adrenal glands of newborn piglets by the method of selective adhesion // Problems of Cryobiology and Cryomedicine. – 2016. – Vol.26, no. 2. – P. 188–195./

Сидоренко О.С., Божок Г.А., Легач Е.И. Экспрессия β-III тубулина в культуре клеток надпочечников новорожденных поросят // Проблемы криобиологии. – 2011. – Т.21, №2. – С. 218–223. /Sidorenko O.S., Bozhok G.A., Legach E.I. β-III tubulin expression in adrenal gland cell culture of newborn piglets // Problems of Cryobiology. – 2011. – Vol.21, no. 2. – P. 218–223./

Bhatt S., Diaz R., Trainor P.A. Signals and switches in mammalian neural crest cell differentiation // Cold Spring Harb Perspect Biology. – 2013. – No. 5 – P. 519–523.

Chung K.F., Sicard F., Vukicevic V. et al. Isolation of neural crest derived chromaffin progenitors from adult adrenal medulla // Stem Cells. – 2009. – Vol.27, no. 10. – P. 2602–2613.

Duval K., Grover H., Han L.H. et al. Modeling physiological events in 2D vs. 3D cell culture // Physiology (Bethesda). – 2017. – Vol.32 (4). – P. 266–277.

Kodaira K., Imada M., Goto M. et al. Purification and identification of a BMP-like factor from bovine serum // Biochemical and Biophysical Research Communications. – 2006. – Vol.345 (3). – P. 1224–1231.

Santana M., Chung K., Vukicevic V. et al. Isolation, characterization and differentiation of progenitor cells from human adult adrenal medulla // Stem Cells Transl. Med. – 2012. – Vol.1 (11). – P. 783–791.

Saxena S., Wahl J., Huber-Lang M.S. et al. Generation of murine sympathoadrenergic progenitor-like cells from embryonic stem cells and postnatal adrenal glands // PLoS ONE. – 2013. – Vol.8 (5). – e64454.

Theveneau E., Mayor R. Neural crest delamination and migration: from epithelium-to-mesenchyme transition to collective cell migration // Developmental Biology. – 2012. – No. 12. – P. 34–54.

Vazquel M.-D., Bouchet P., Mallet J.-L. et al. 3D Reconstruction of the mouse’s mesonephros // Anat. Histol. Embryol. – 1998. – No. 27. – Р. 283–287.

Vukicevic V., Rubin de Celis M.F., Pellegata N.S. et al. Adrenomedullary progenitor cells: isolation and characterization of a multi-potent progenitor cell population // Molecular and Cellular Endocrinology. – 2015. – Vol.408. – Р.178–184.

Опубліковано
2019-11-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Новікова, О., Божок, Г., & Бондаренко, Т. (2019). Морфологічні особливості первинних культур клітин наднирників неонатальних тварин різних видів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 33, 63-70. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-33-9
Розділ
КЛІТИННА БІОЛОГІЯ