Трагізм homo faber та надії homo humanus

  • V. І. Mishchenko Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" http://orcid.org/0000-0002-8815-9272
Ключові слова: Homo Faber, Homo Humanus, управління еволюцією людини, духовний розвиток, духовне обличчя особистості

Анотація

У статті розглядається роль людини праці Homo Faber в розвитку цивілізації,
становленні самої людини, як мислячої істоти (Homo sapiens). Констатується факт
глибокої кризи Homo Faber, який зафіксований в художній літературі і філософських
дослідженнях. Аналізуються спроби представників «школи людських відносин»
активізувати мотивацію і творчу діяльність Homo Faber. Виявляються фактори сучасного
виробництва, що сприяють руйнуванню духовності особистості і деградації Homo FaberРозглядаються можливості його духовного розвитку, ув'язнені в моделі Homo Humanus, що
дає надії Homo Faber на кращу долю.
Досліджуються можливі варіанти розвитку Homo Faber: використання ресурсів
саморозвитку особистості, адаптація людини до цивілізованої тектонічної зсуви, а так же
варіант управління еволюцією людини. Стратегія еволюційних змін включає в себе певну
мету – формування Homo Spiritus (людини духовної), як вищої форми Homo Humanus. Вона
визначає вибір засобів управлінського впливу – використання потужного арсеналу освіти,
науки і сучасної техніки, що дозволяє істотного розширити дослідження космосу,
мікросвіту, свідомості і, отримавши інноваційні знання про світ, викликати катарсичні
процеси в душі людини, сформувати прагнення до духовного сходження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. І. Mishchenko, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Старший викладач кафедри філософії

Посилання

Агамбен Джорджо. Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.:

Издательство «Европа», 2011. – 256 с.

Аминова. А. Человек трансцендирующий - Homo trancszendicus. – М.: LAP

Lambert Academic Publishing, 2014. – 88 с.

Ашкеров А.Ю. Философия труда // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. №

С. 50–70.

Бредихин С.С. Человек в труде. социальный и антропологический аспекты //

https: Вестник Томского государственного университета, 2015, – № 391. – С. 64 – 69.

//cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta

Блейк Р.Р., Моутон Дж.С. Научные методы управления. ‒ Киев: Науч., 1990. ‒

с.

Бонецкая Н.К. «Homo faber» и «homo liturgus» (философская антропология П.

Флоренского) // Вопросы философии, 2010. – № 3. – с. 90 – 109.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

серія «теорія культури і філософія науки», випуск 60, 2019

Гавров С.Н., Ашер Т. Кризис глобализирующегося мира и переход к

планетарной культуре // Новая цивилизация. Междисциплинарный научно практический

сборник. Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2007. – С. 157 – 168.

Дугин А.Г. Постчеловек и постчеловечество // Проблема постчеловека и

постчеловечества. Материалы научного семинара. Вып. № 4. М.: Научный эксперт, 2011. – С.

– 17.

Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: пер. с фр. –

М.: Политиздат, 1990. – 415 с.

Канцберг Б. Эволюция желаний Homo sapiens // Новая цивилизация.

Междисциплинарный научно практический сборник. Самара: Издательство Самарского

научного центра РАН, 2007. – С. 183- 193

Кноринг В.И. Искусство управления. – М. : Издательство БЕК, 1997. – 228 с.

Латинско-русский словарь // https://ru.glosbe.com/la/ru/humanus

Луман Н. Эволюция. Пер. с нем. / А. Антоновский. М.: Издательство «Логос».

– 256 с.

Марков Б.В. Философская антропология: очерки истории и теории. – СПб.:

Лань, 1997. – 384 с.

Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики / Перев.с англ. А. М.

Татлыбаевой. Научи, ред., вступ. статья и коммент. Н. Н. Акулиной. – СПб.: Евразия, 1999. –

с.

Мищенко В. И. Аксиологическое измерение деятельности: созидательность как

явление миру духовного облика личности // Вестник Харьковского национального

университета имени В. Н. Каразина. Серия «Философия. Философские перипетии». –

Харьков, 2018. – Выпуск 59. – С. 137 – 148.

Міщенко В.І. Духовна культура інформаційного суспільства: загроза знищення

або шлях в майбутнє? / Вісник Національнго університету «Харківський політехничний

інстітут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Філософія. – Харків: НТУ «ХПІ». –

№ 4. – С. 18 – 27.

Мищенко В.И. Духовная личность как первооснова правового государства в

кризисные периоды становления современного общества / Е.А. Кальницький, В.І. Міщенко //

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. —

Х. : Право, 2016. — № 4 (31). — С. 91 –104.

Мищенко В.И Духовный облик учёного в парадигмальной науке // Гілея:

науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво

«Гілея», 2016. – Вип. 112 (9). – С. 174 – 179. (0,63 друк. арк.)

Мищенко В.И. Духовность технического творчества // Проблеми та

перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти [Текст]: зб. наук. праць /

за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського.–Вип. 34-35(38-39). – Харків: НТУ “ХПІ”,

– C. 67 – 75

Мищенко В.И. Миропостижение как стратегия философии образования / В.И.

Мищенко // Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук.-практ.

конф. 10 -11 листоп. 2017 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х.:

ХОГОКЗ, 2017. – С. 296 – 305. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

серія «теорія культури і філософія науки», випуск 60, 2019

Мищенко В.И. «Мыслящий тростник» или властелин духа // Актуальные

проблемы мировой философии, развитие человека, его сознания, нравственности: Мат-лы III

Междунар. науч.-теорет. конф. (16-17 февраля 2018 г., Астана, Казахстан) в 2-х тт. – Астана:

изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2018. – С.312 – 315.

Мищенко В.И. Постижение духовности / В.И. Мищенко // Вісник ХНУ імені В.

Н. Каразіна. – № 1022. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – Випуск 56. Харків, 2017.

– С. 80 – 89.

Мищенко В.И. Развитие техногенной цивилизации как фактор обретения новой

духовности и ноосферной ответственности // Проблеми та перспективи формування

національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць: за редакцією члена-кореспондента

Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора,

О.Г. Романовського. Харків НТУ «ХПІ», 2017. – Випуск 47 (51), – т. 2 – С. 57 – 66.

Мищенко В.И. Созидательность, как стратегия выживания и концепция

образования // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. «Філософія» / Харк. нац.. пед.. ун-т ім. Г.С.

Сковороди – Харків: ХНПУ, 2018. – Вип. 51. –С. 139 – 163.

Мищенко В.И. Ступени осознанного саморазвития, как духовного восхождения

// Проблемы саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі: матеріали всеукр.

наук.-практ. конф. 21 березня 2019 р. / Нац. юрід. ун-т ім. Ярослава Мудрого – Харків,

Право, 2019. – С. 37 – 41.

Мищенко В.И. Управление эволюцией: духовный фактор // Соціально-

гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали міжнародної наукової

конференції 24 -25 травня 2019 р. м. Дніпро / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД

«Охотнік», 2019. – С.178 – 179.

Мищенко В.И. Эволюция самосознания и Homospiritus // Перспективы

формирования самосознания: общество и культура: материалы ІІІ международной научно-

практической конференции: Севастополь, 17 -18 мая 2013 г. / Под общей редакцией Е.Б.

Шихматовой: Севастопольский экономико-государственный институт Таврического

национального университета имени В.И. Вернадского. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013.

– С. 189 -193.

Моисеев Н. Н. Современный антропогенез: цивилизационные разломы

Эколого-политологический анализ // Вопр. философии. – 1995. – № 1. – С. 3–30.

Парсонс Г.Л. Человек в современном мире. М.: Прогресс, 1985. – 429 с.

Плеснер Х. Ступени органического и человек. Введение в философскую

антропологию // Проблема человека в западной философии: Переводы/Сост. и послесл. П. С.

Гуревича; Общ.ред. Ю.Н. Попова. – М. : Прогресс, 1988. – С. 96-151, 524-527

Плешаков В.А. Киберсоциализация человека. От Homo Sapiens'a до Homo

Cyberus'a. – М.: Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2012.

– 212 с.

Рогожникова В.Н. Философия труда: в поисках свободы и смысла // Научные

исследования экономического факультета. Электронный журнал. Том 9. Выпуск 4. – С. 79 –

Сидорина Т.Ю. «Homo faber» как символ эпохи труда: к истории эволюции

понятия // Вопросы философии. – № 3. – С. 14 – 22.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

серія «теорія культури і філософія науки», випуск 60, 2019

Тагліна Ю.С. Homo insufficiens (людина недостатня) – взаємозв’язок з

природою і технікою // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія

науки», 2014. – №1142 – С. 173 – 178

Толковый словарь Ушакова // https://slovar.cc/rus/ushakov/393461.html

Хайдеггер. М. Письмо о гуманизме. Перевод В. В. Бибихина. Москва,

издательство “Республика”, 1993 //

http://www.odinblago.ru/filosofiya/haydegger/khaydegger_pismo_o_guman

Хёйзинга Йохан. Homo Ludens. Человек играющий. – М.: Издательство

Ивана Лимбаха, 2015. – 416 с.

Хокинс Давид. «Глаз Я, от которого ничего не скрыто. О природе сознания»,

«Сила против насилия», www.lief.ru/blog/2006/06/urovni-soznaniy.

Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1995. – 251 с.

Чешко В.Ф. Этика и эпистемология управляемой эволюции. Дивергенция

процесса научного познания в эпоху постмодерна. // Вісник «Філософія та теорія

культури» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2006. – № 714. //

Электронный ресурс: http://skaz.com.ua/filosofiya/11767/index.html

Швейцер Альберт. Культура и этика. / Пер. с нем. Н.А. Захарченко и Г.В.

Колшановского. / Общая ред. и пред. В.А. Карпушина. М.: «Прогресс», 1973. – 344 с.

Шелер М. Труд и мировоззрение // Философская антропология Макса

Шелера. Уроки, критика, перспективы. СПб.: Алетейя, 2011. 567 с.

Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт / пер. с нем. А.В. Михайловского.

СПб.: Наука, 2000. 539 с.

Chmielewski Adam. Do сzego potrzebna jest filozofia? / Filo–Sofija, Nr 26

(2014/3), s. 41-54 // Информационный ресурс: www.filosofija.

pl/index.php/czasopismo/article/.../714

Опубліковано
2019-09-12
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Mishchenko, V. (2019). Трагізм homo faber та надії homo humanus. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (60), 51-59. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/thcphs/article/view/14176