Socio-Cultural And Psychological Features of Europeans and Russians as a Factor of Effectiveness of Interaction and Mutual Understanding of the Present

Keywords: ethnicity, archetypes, mentality, national psyche, national character

Abstract

Сучасний стан міжнаціональних стосунків свідчить про те, що поруч із процесами глобалізації мають місце зворотні процеси деглобалізації, що знаходять відображення у прагненні народів до збереження національної самобутності. Глобальна інтеграція передбачає адаптацію не лише економічну, політичну і т.п., але й інтеграцію психологічну. Психологічним бар’єром можуть стати психологічні особливості людей як представників іншої етнічної або національно-культурної спільноти. Одним із чинників виникнення мультикультурних конфліктів є етнопсихологічні відмінності між націями та народами. Згідно з теорією К.Г. Юнга, у колективному підсвідомому людства зберігаються архетипи – «колективні праформи», що є результатом його еволюції. На психологічне наповнення архетипічної основи психіки мають впливати історичні особливості становлення певного етносу. Теорія архетипів Юнга в контексті досліджень сучасних психологів, археологів, психолінгвістів, істориків, соціоантропологів дозволяє охарактеризувати глибинні психологічні особливості того чи іншого етносу. На основі аналізу літературних джерел виділені найбільш характерні риси представників європейської та російської культур. Авторка виходила із припущення про те, що етнопсихологічні особливості детерміновані як архетипічно, так і етногенетично. Міфи, легенди, казки, билини, обряди, замовляння, археологічні, психолінгвістичні, соціоантропологічні, історичні дані в контексті теорії Юнга уможливлюють відтворення деяких суттєвих етнопсихологічних особливостей певного народу. В результаті застосування такого підходу були виділені окремі риси, притаманні європейцям і росіянам, що дало можливість зробити висновки більш загального характеру:

  1. Етнопсихологічні особливості утворюють паттерни, в яких можна виділити системотвірні чинники.
  2. У європейців системотвірним чинником національного характеру є потяг до володарювання над довкіллям та іншими; у росіян – «Материнський комплекс», що являє собою неусвідомлюваний потяг до існування у максимально сприятливому середовищі як певній даності.
  3. Назви особливостей національної психіки або національного характеру різних народів можуть бути за словником однаковими, але мати різне психологічне наповнення, різний психологічний зміст.
  4. Непорозуміння між представниками різних етносів можуть виникати через неоднакову інтерпретацію однакових за назвами рис.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gizatova, Gulnaz K., Ivanova, Olga G., Snarskaya, Ekaterina V. National Identity, Mentality and Character. Journal of humanities and cultural studies. ISSN 2356-5926. 42–47.

Гумилёв, Лев Н. (1995) От Руси до России. Очерки этнической психологии. Москва : Танаис ДИ–ДИК.

Zwir, Igor, Arnedо, Javier, […] Cloninger, C. Robert (2018). Uncovering the complex genetics of human character. Molecular Psychiatry.

URL: https://www.nature.com/articles/s41380-018-0263-6?fbclid=IwAR02TxgKN6cFfnDRQKcyKyQBEKPU5tf6v-uSl6J1KOMn5u-RwFkGnftNvdw (дата звернення 05.04.2021)

Rentfrow, P.J, Jokela, M., Lamb, M.E. (2015). Regional Personality Differences in Great Britain. 10(3), e0122245. URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0122245 (дата звернення 05.04.2021)

Гачев, Г. (1988). Национальные образы мира. Москва: Советский писатель.

Юнг, К.Г. (1998). Психологические типы. Москва : «Университетская книга», ООО «Фирма «Издательство АСТ».

Юнг, К.Г. (1995). Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: её теория и практика. Киев : СИНТО.

Рыбаков, Б.А. (1981). Язычество древних славян. Москва : Наука.

Кун, Н.А. (2012). Легенды и мифы древней Греции. Харьков: Фолио.

Рыбаков, Б.А. (1984). Из истории культуры древней Руси. Москва : Издательство Московск. ун-та.

Сергеева, А. (2016). Дорога в тридесятое царство: Славянские архетипы в мифах и сказках. Москва : ООО Книжное издательство «София».

Ятченко, В.Ф. (2004). Історія духовної культури українського етносу. Частина перша. Давня українська культура. Київ : Міленіум.

Юнг, К.Г. (1997). Алхимия снов. Санкт-Петербург : Тимошка.

Юнг, К.Г. (1998). Психологические типы. Москва : «Университетская книга», ООО «Фирма «Издательство АСТ».

Янів, В. (1996). Психологічні основи окциденталізму. Мюнхен : Український вільний університет.

Харарі, Ювал Ной. (2020). 21 урок для 21 століття. Київ : Форс Україна.

Брюшинкин, В.Н. (2005). Феноменология русской души. Вопросы философии, 1, 29–39.

Бондаренко, А.Ф. (2012). Русская традиция в психотерапии: в поисках истоков. Язык. Культура. Психотерапия. Киев: Кафедра. С. 334-338.

Брушлинский, А.В. (2002). Психология субъекта: индивида и группы (часть I). Психологический журнал, 23(1), 71 79.

Бондаренко, А.Ф. Этический персонализм: культуросообразная традиция в психологическом консультировании. URL : http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2015_2_31/nomer03.php (дата звернення 5.04.2021)

Orlov, Dmitry. Peculiarities of Russian National Character. URL : https://cluborlov.blogspot.com/2015/01/peculiarities-of-russian-national.html?m=1&fbclid=IwAR1vS11XlDY2ErTZQli7JeyYYe21F8PjxyHDq4h3Lbdh5EoDwDWPNQei2HA (дата звернення 5.04.2021)

Знаков, В.В. (2005). Психология понимания (Проблемы и перспективы). Москва : Институт психологии РАН.

Published
2021-07-30
Cited
How to Cite
Malkova, T. (2021). Socio-Cultural And Psychological Features of Europeans and Russians as a Factor of Effectiveness of Interaction and Mutual Understanding of the Present. Psychological Counseling and Psychotherapy, (15), 41-51. https://doi.org/10.26565/2410-1249-2021-15-04
Section
PSYCHOTHERAPY AND CULTURE