Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, або RTF.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

 

Авторські права та ліцензування

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Психологічне консультування та психотерапія», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Цією угодою автор засвідчує, що поданий матеріал:

 • не порушує  авторських прав інших осіб або організацій;
 • не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

Автор передає редколегії журналу "Психологічне консультування та психотерапія" права на:

 • публікацію статті українською (англійською та російською) мовою та розповсюдження її друкованої версії.
 • переклад статті англійською мовою (для статей українською та російською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу.
 • розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською та російською мовою), через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:

 1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
 2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
 3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
 4. Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на:
 • персональних web-ресурсах усіх авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги тощо);
 • web-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
 • некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.

УГОДА ПРО ПЕРЕДАЧУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

 Ми, автори* рукопису статті, ___________________________________________________ у випадку її прийняття до опублікування передаємо засновникам та редколегії журналу «Психологічне консультування та психотерапія» права на

 1. Публікацію цієї статті українською (англійською) мовою та розповсюдження її друкованої версії.
 2. Переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою).
 3. Розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою), через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях, тощо).

 При цьому зберігаємо за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:

 1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
 2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
 3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
 4. Розміщати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на:

а) персональних web-ресурсах усіх авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги, тощо);

б) web-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);

в) некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному web-сайті журналу є обов’язковою.

 Цією угодою ми також засвідчуємо, що поданий рукопис

 1. Не порушує авторських прав інших осіб або організацій.
 2. Не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

 

_____________________                                                    __________________________________

підпис                                                                            П.І.Б. автора

                                                                                      __________________________________

                                                                                         звання, посада

 

                                                                                      __________________________________

                                                                                                адреса місця роботи

                                                                                        __________________________________

                                                                                                 адреса місця роботи

                                                                                         _________________________________

                                                                                                 адреса місця роботи

_____________________

дата

*Допускається наявність підпису лише першого автора від імені усього авторського колективу

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

у збірнику «Психологічне консультування і психотерапія»

 Обсяг статті – від 10 сторінок.

Шрифт Times New Roman, 11 кегль, через 1,2 інтервали.

Поля: зверху – 2,5 см; знизу – 2 см; ліворуч – 2 см; праворуч – 2 см. Папір – А4. Кольори на зображеннях повинні розрізнятися при чорно-білому друку. Усі малюнки мають бути у форматі jpg.

Перед статтею подаються: УДК, назва статті, прізвище та ініціали – українською та англійською мовами; анотації та ключові слова – російською, українською та англійською мовами. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним (від 1800 знаків і більше). Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів, необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів та символів. Використовувати для перекладу комп’ютерні програми заборонено. Список літератури подається у стандарті APA (американської психологічної асоціації). Для назв з використання кириличних символів застосовуються наступні правила: прізвища авторів подаються у транслітерації, назва статті (книги, докладу і т.п.) – мовою оригіналу, та у квадратних дужках надається переклад англійською мовою. Назва видавництва подається у транслітерації (якщо немає англомовного варіанту назви), назва міста розташування видавництва – повністю без скорочень. Наприкінці у круглих дужках зазначається мова видання.

Наприклад:

 1. Yung,G. (1991). Архетипы и символы [Archetypes and Symbols]. – Moscow: Renessans. (in Russian)
 2. Bondarenko, F. (2014). Этический персонализм. Методическое пособие по психологическому консультирванию, сообразному русской культуре. [Ethical personalism. Methodological manual on psychological counseling, in accordance with Russian culture]. – Kyiv: Alfa Reclama. (in Russian)
 3. Bulan, A.A. (2015). Психоемоційні стани комбатантів в умовах бойових дій [Psychoemotional states of combatants in combat situations], Aktualni problemi sotsiologiyi, psihologiyi, pedagogiki, 4(29), 9-12. (in Ukrainian)

При підготовці статей до збірника слід дотримуватися таких вимог:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;
 • список використаних джерел у транслітерації (література оформляється відповідно до стилю АРА
 • До редакції подаються паперова та електронна версії статті.

Електронна версія подається до редакції у форматах *.doc. на e-mail:  pcpjournal@karazin.ua

 Обовязково надсілаються інформація про автора: ORCID, e-mail, посада та місце роботи

 ============================================================

телефон для довідок: 050-603-29-19: Барінова Наталія Вікторівна

e-mail: pcpjournal@karazin.ua

Положення про конфіденційність

Політика приватності, конфіденційності та згоди на обробку персональних даних

 

Автори та рецензенти

Рукописи повинні бути рецензовані з належною повагою до конфіденційності авторів. Подаючи свої рукописи до розгляду, автори довіряють редакції  результати своєї наукової роботи  та творчих зусиль, від  яких може залежати їх репутація та кар'єра. Права авторів можуть бути порушені в разі розкриття конфіденційних відомостей у ході рецензування  рукописів. Рецензенти також мають право на конфіденційність, що повинно підтримуватись редактором. Конфіденційність може бути порушена, якщо має місце нечесність або шахрайство, але в інших випадках повинна дотримуватись.

Редакція не повинна розголошувати інформацію про рукописи (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику рецензентів або остаточну долю) іншим особам, окрім авторів та рецензентів. Це включає запити на використання матеріалів для законних дій.

Редакція повинна чітко пояснити своїм рецензентам, що рукописи, що надсилаються на розгляд, є привілейованими і приватною власністю авторів. Тому рецензенти та члени редакції повинні поважати права авторів, не обговорюючи публічно їх роботу та не привласнюючи їх ідеї до публікації рукопису. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх файлів, а також забороняється передавати їх іншим особам, за винятком наявності дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після подання відгуків. Редакція не повинна зберігати копії відхилених рукописів.

Коментарі рецензентів не можуть бути опубліковані або оприлюднені іншим чином без дозволу рецензента, автора та редактора.

Думки різняться щодо того, чи слід рецензентам залишатися анонімними. Автори повинні ознайомитися з Інформацією для авторів журналу, до якого вони вирішили подати рукопис, щоб з’ясувати, чи відгуки є анонімними. Якщо коментарі не підписані, особи рецензентів не повинні розкриватися автору чи комусь іншому без дозволу рецензентів.

Деякі журнали публікують відгуки рецензентів разом з рукописом. Така процедура не допускається без згоди авторів та рецензентів. Проте, коментарі рецензентів надсилаються  іншим особам, які рецензують той самий рукопис, що допомагає рецензентам зрозуміти процес розгляду. Рецензенти також можуть бути повідомлені про рішення редактора прийняти або відхилити рукопис.