Класифікація фотонних апаратів серії «Барва»

  • Е. А. Соловьева
  • А. С. Юдинцова
Ключові слова: Фотонні терапевтичні апарати Коробова А. - Коробова В. серії «Барва», класифікація, системологічний термінологічний аналіз, системологічний концептуальний аналіз, системологічний класифікаційний аналіз.

Анотація

Вступ. Фотонні терапевтичні апарати Коробова А. – Коробова В. серії «Барва», де в якості джерел світла застосовуються світлодіоди, що генерують випромінювання з різною довжиною хвилі (кольором), знаходять в останні роки все більше застосування в медицині. Апарати серії «Бар- ва» постійно модернізуються з метою поліпшення експлуатаційних характеристик і розширення спектра патологій, для профілактики і лікування яких вони призначені.

Основою концептуального моделювання предметної області є аналіз інформації, в першу чергу, родо-видових визначень, з метою виявлення елементів предметної області, їх сутнісних (істотних) властивостей і взаємозв’язків.

Системологічний метод концептуального моделювання предметної області ґрунтується на функціональній системології систем-класів ноосферного етапу розвитку науки і спрямований на по- будову класифікації, що відповідає критеріям природної класифікації (систематики). На основі цих критеріїв досліджувані об’єкти упорядковуються з метою виявлення їх закономірних зв’язків і по- дальшого систематичного вивчення.

У роботі запропонований метод системного аналізу для побудови концептуальної класифікаційної моделі предметної області (ПО) на основі природної класифікації, що складається з ряду етапів.

Системологічний термінологічний аналіз ПО включає виявлення сукупності термінів, що по- значають об’єкти і процеси даної області, тобто термінів для понять, що описують дану ПО (категорійних, загальних і одиничних) з подальшим аналізом виявленої вихідної сукупності термінів для визначення ступеня її наближення до терміносистемі за показниками повноти, зв’язності і функціональності СП, що відповідає вихідної сукупності термінів.

Системологічний концептуальний аналіз ПО включає визначення місця (ролі) даної ПО в ширшій ПО, тобто надсистемі (або надсістемах) даної ПО і відповідного їй невизначуваного поняття або понять (єдиної категорії або декількох категорій з урахуванням кількох аспектів розгляду даної ПО); визначення функціональних властивостей систем даної ПО, істотних з точки зору кожної виділеної надсістеми (категорії).

Системологічний класифікаційний аналіз ПО включає вибір підстави побудови класифікаційної моделі (схеми) даної ПО (відповідного виявленому функціональною ознакою систем даної ПО з точки зору певної надсистеми для даної ПЗ); забезпечення відповідності родо-видових відносин між поняттями даної ПО родо-видовим відносин між їх видовими відмінностями в обраній площині класифікування.

В результаті аналізу ВО «апарати для фототерапії» був зроблений висновок, що на даний момент не існує класифікації фотонних терапевтичних апаратів серії «Барва».

В ході дослідження була виявлена сукупність термінів, що позначають об’єкти і процеси ВО «апарати для фототерапії». Проведено аналіз виявленої сукупності на наявність родо-видових визначень для всіх понять, відповідних термінів. Виявлено такі терміни, які відповідають поняттям, що відображає функціональні властивості систем даної ПО. Вже згадана сукупність термінів була оптимізована - усунуті перетини, протиріччя і прогалини.

Висновки. Отримана класифікаційна модель є параметричної (включає властивості об’єктів), в ній апарати для фототерапії впорядковані на основі відмінності їх в істотних ознаках. Фрагмент класифікації об’єктів ізоморфний розробленому фрагменту класифікації способів впливу, які є видовими відмінностями, відповідними об’єкту і певного місця в параметричної класифікації апаратів для фототерапії. Створену класифікацію можна поглиблювати і розширювати без зміни структури класифікації.

Розроблена класифікація є систематикою знань в даній ПО і основою онтології фотонних терапевтичних апаратів, реалізованої в програмному інструменті Protégé. Отримані результати можуть знайти застосування в медицині та інших актуальних сферах, сприяти більш ефективному використанню та поширенню фотонних терапевтичних апаратів Коробова А. - Коробова В. серії «Барва».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1.Бондаренко М.Ф., Соловьева Е.А., Маторин С.И. Основы системологии: Учебное пособие / М.Ф.Бондаренко, Е.А.Соловьева, С.И.Маторин.- Харьков: ХТУРЭ, 1998. 118 с.

2.Коробов А.М. Фототерапевтичні апарати Коробова А. – Коробова В. серії «Барва». / А.М.Коробов, В.А. Коробов, Т.О.Лісна – Харків: 2015. – 186 с.

3.Соловьева Е.А. Естественная классификация: системологические основания.– Харьков: ХТУРЭ, 1999.– 222 с.

4.Федоров Б.Ф. Лазеры. Основы устройства и применение.– Москва: ДОСААФ, 1988. – 190 с.
Опубліковано
2017-05-05
Як цитувати
Соловьева, Е., & Юдинцова, А. (2017). Класифікація фотонних апаратів серії «Барва». Фотобіологія та фотомедицина, 13(1, 2), 114-124. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/photomedicine/article/view/8542
Розділ
Фізико-технічні основи фотобіології та фотомедицини