Сучасні погляди на магнітолазерну і фотомагнітну терапію та їх застосування в неврологічній практиці

  • С. М. Федоров
Ключові слова: Магнітолазерна терапія, фотомагнітна терапія, неврологічна практика, експериментальні дослідження, клінічні результати, аналіз літератури, власний досвід.

Анотація

За останні роки при лікуванні патологій центральної та периферичної нервової системи все більше застосовуються методи фізіотерапії, в яких поєднуються два або більше фізичних факторів при одночасному їх впливі на певну зону тіла. Це обумовлено перевагами поєднаних методiв не тільки перед використанням окремого фізичного фактора, а й перед комбінуванням їх між собою та у комплексі з медикаментозним лiкуванням. Нажаль, публікації, якi присвячені цьому питанню, не дозволяють скласти цілісного уявлення про механізми дії, лікувальні ефекти та методики застосування. І тому ми поставили за мету проаналізувати та узагальнити результати експериментальних і клінічних досліджень, які вже відомі на цей час. Зокрема про використання магнітолазерної та фотомагнітної терапії та їх застосування в неврологічній практиці.

Щодо механізмів дії, існує декілька гіпотез.

Деякi автори вважають, що при одночасному впливі лазерного випромінювання та магнітного поля, крім простої сумації енергій, виникають й інші фізичні явища. Насамперед, це ефект Кікоїна-Носкова, коли освітлення тканини в магнітному полі призводить до виникнення аномального ефекту Зеємана і електронного парамагнітного резонансу.

Інші автори вважають, що під впливом низькоінтенсивного лазерного випромінювання (НІЛВ) в тканинах утворюються вільно заряджені іони (Na+, K+ , Са2+ та ін.), що призводить до посилення процесу метаболізму за рахунок активізації мембранних процесів.

На сучасному етапi досягнуто певних успіхів щодо впровадження магнітно-лазерної терапії (МЛТ) в лікувальний процес. Експериментальними та клінічними дослiдженнями доведено наявність у магнітного поля та НІЛВ нейропротекторної, гіпотензивної, гіполіпiдемічної, антиспастичної, протинабрякової, протизапальної, знеболюючої, антиоксидантної, іммуномодулюючої та репаративної дії. МЛТ відновлює внутрішньоклітинний кальцієвий обмін, регулює гормональний стан організму, покращує функцію зовнішнього дихання, позитивно впливає на реологію крові і гемодинаміку, поліпшує адаптаційні процеси в організмі.

Для проведення МЛТ використовується багато апаратів. І в залежності від типу апарату може бути декілька методик лікування. Вплив здійснюють в зручному для пацієнта положенні (лежачи або сидячи), на оголені зони тіла, контактно за стабільною або мобільною методиками з використанням однієї або декількох зон. В статті детально звернена увага на методики застосування МЛТ в неврологічній практиці та лікувальних ефектах при хронічному порушенні мозкового кровообігу (дисциркуляторній енцефалопатії), гострому порушенні мозкового кровообігу та хворобі Паркінсона.

На даний час розроблена достатня кількість методик застосування МЛТ при патологіях периферичної нервової системи: невралгії трійчастого нерва; невритi лицьового нерва; нейрорефлекторних синдромах, обумовлених остеохондрозом хребта; полінейропатії.

МЛТ також використовують в комплексному лікуванні нейропатії, початкових порушень мозкового кровообігу, вегето-судинної дистонії.

Ще менша кількість публікацій висвітлює результат поєднаного магнітолазерного впливу на функцію ендотелію. В публікаціях можно знайти клінічні докази того, що підвищення концентрації ендотеліна і зниження NO в плазмі крові після комплексного лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію за допомогою МЛТ і бальнеолікування відображає посилення вазоконстрикторного ефекту в більшій мірі, ніж після бальнеолікування як монофактора.

Враховуючи, що артеріальна гіпертензія є одним з основних етіологічних факторів розвитку дисциркуляторної енцефалопатії, нами проведені експериментальні дослідження магнітолазерного впливу на дисфункцію ендотелію при артеріальній гіпертензії з використанням червоного і синього лазерного випромінювання низької інтенсивності. Результати засвідчили значну стимуляцію ендогенної продукції NO в організмі щурів основної групи після курсового магнітолазерного впливу, що вказувало на вазодилятуючий ефект. Найбільш ефективним щодо стимуляції ендогенного синтезу оксиду азоту виявився магнітолазерний вплив синім лазерним випромінюванням тривалістю 15 хвилин впродовж кожного з 10 сеансів курсу. 

Отже, літературні джерела та наш клінічний досвід свідчать про те, що використання поєднаних методів фізіотерапії (МЛТ та ФМТ) є перспективним напрямом в сучасній фізіотерапії, який дає цілий ряд переваг. Вищезгадані поєднані методи покращують церебральну гемодинаміку, електрогенез мозку, реологічні показники крові та багато інших важливих показникiв. Поєднання МЛТ і ФМТ з медикаментозною терапією підвищує ефективність комплексного лікування захворювань нервової системи (можливо, за рахунок синергізму), дозволяючи зменшити дози та кількість фармацевтичних засобів, що призначаються.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1.Абрамович С.Г. Возможности физиотерапевти- ческой коррекции вазомоторной функции эндотелия и микроциркуляции у больных артериальной гипертони- ей пожилого возраста / С.Г.Абрамович, Е.О.Коровина, И.А.Бердникова, Е.Н.Янчуковская // Физиотерапия, баль- неология и реабилитация.- 2009.- №4.- С.16-18.

2.Абрамович С.Г. Применение лечебных физичес- ких факторов у больных гипертонической болезнью по- жилого возраста / С.Г.Абрамович, Е.О.Коровина // Сибир- ский медицинский журнал.– 2008.– Т.79, №4.– С.5–8.

3.Бандура Н.З. Применение магнито-лазерного ап- парата «Милта» для лечения неврита лицевого нерва / Н.З.Бандура, В.В.Лосицкая, Л.Н.Карпова // Материалы XLIV Международной научно-практической конферен- ции «Применение лазеров в медицине и биологии» (г. Харьков, 26-28.05.2016 г.).– Харьков, 2016.- С.15.

4.Брилль Г.Е. Влияние медикаментозной и магнито- лазерной терапии на гормональный статус женщин с хро- ническим кольпитом и цервицитом в сочетании с саль- пингоофоритом / Г.Е.Брилль, О.В.Тишкина // Материалы XXXVII Международной научно-практической конфе- ренции «Применение лазеров в медицине и биологии» (г. Хельсинки, Финляндия, 24–29.08.2012 г.).- Харьков, 2012.– С.18–20.

5.Буренок Ю.А. Эффективность магнитолазерной терапии у пациентов с болезнью Паркинсона: результаты клинико-электроэнцефалографического исследования / Ю.А.Буренок, В.В.Гаркавенко, Н.М.Березецкая и др. // Український медичний часопис.- 2004.- №5.- С.54-60.

6.Буренок Ю.А. Применение магнитных полей и магнитолазерной терапии в неврологической практике / Ю.А.Буренок, И.Н.Карабань, М.Н.Матяш и др. //Физиоте- рапия, бальнеология и реабилитация.-2005.- №3.- С.33-38.

7.Васильева Л.В. Магнитолазерная терапия в комп- лексном лечении хронической обструктивной болез- ни легких в сочетании с артериальной гипертензией
/ Л.В.Васильева, М.С.Овсянникова, И.М.Черницын // Материалы XXXVII Международной научно-практи- ческой конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» (г. Хельсинки, Финляндия, 24–29.08.2012 г.).- Харьков, 2012.– С.20–22.

8.Васильева Л.В. Применение магнитолазероте- рапии в комплексном лечении больных остеоартрозом / Л.В.Васильева, М.Н.Латышева // Вестник новых меди- цинских технологий.– 2010.- Т.XVII, №2.- С.169–171.

9.Волошин П.В. Эндотелиальная дисфункция при цереброваскулярной патологии / П.В.Волошин, В.А.Малахов, А.Н.Завгородняя.- Харьков, 2006.- 92с.

10.Газданова А.А. Влияние лазерной терапии на функцию эндотелия, микроциркуляцию и некоторые показатели гемореологии у больных стабильной стено- кардией: Автореф. дисс. канд. мед. наук.– Владикавказ, 2009.- 22 с.

11.Гаркави Л.Х. Магнитные поля, адаптационные реакции и самоорганизация живых систем / Л.Х.Гаркави, Е.Б.Квакина, А.И.Шихлярова // Биофизика.- 1999.- Т.41,
№4.- С.898-905.

12.Гаркави Л.Х. Антистрессорные реакции и актива- ционная терапия. Реакция активации как путь к здоровью через процессы самоорганизации. Часть 1 / Л.Х.Гаркави, Е.Б.Квакина, Т.С.Кузьменко, А.И.Шихлярова.- Екатерин- бург: Филантроп, 2002.- 196 с.

13.Гаркави Л.Х. Антистрессорные реакции и актива- ционная терапия. Реакция активации как путь к здоровью через процессы самоорганизации. Часть 2 /Л.Х.Гаркави, Е.Б.Квакина, Т.С.Кузьменко, А.И.Шихлярова.- Екатерин- бург: Филантроп, 2003.- 336 с.

14.Гильмутдинова Л.Т. Сочетанное применение сульфидных ванн и магнитолазерной терапии у больных с дерматозами / Л.Т.Гильмутдинова, А.В.Киселева, Д.Р.Исаева, Б.Р.Гильмутдинов // Медицинский вестник Башкортостана.- 2013.- Т.8, №6.- С.132-134.

15.Даценко І.В. Вплив магнітолазерної та медика- ментозної терапії на функціональний стан ЦНС у хворих похилого віку, що перенесли ішемічний інсульт: Автореф. дис... канд. мед. наук.- Київ, 2009.- 22 с.

16.Древицкая О.О. Применение магнито-лазерной и бинауральной терапии в лечении дискогенных дорсопа- тий / О.О.Древицкая, О.А.Данилова // Материалы XLIV Международной научно-практической конференции
«Применение лазеров в медицине и биологии» (г. Харь- ков, 26-28.05.2016 г.).– Харьков, 2016.- С.31–33.

17.Жакун І.Б. Вплив магнітотерапії на загаль- ні неспецифічні адаптаційні реакції пацієнтів залежно від тонусу вегетативної нервової системи / І.Б.Жакун, О.М.Радченко // Український медичний часопис.- 2005.-
№3.- С.60-63.

18.Журавлева Л.В. Эффективность применения аппаратов Коробова при лечении воспалительных за- болеваний суставов / Л.В.Журавлева, В.А.Федоров, Н.К.Александрова и др. // Материалы XXXX Междуна- родной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» (г. Ялта, 2–5.10.2013 г.).- Харьков, 2013.– С.39–40.

19.Журавльова Л.В. Ефективність фотомагнітної терапії при лікуванні остеоартрозу / Л.В.Журавльова, В.О.Федоров, Коробов А.М. та ін. // Материалы XLIV Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» (г. Харь- ков, 26-28.05.2016 г.).- Харьков, 2016.- С.36–38.

20.Залесская Г.А. Фотомодификация крови тера- певтическими дозами низкоинтенсивного оптического излучения: индивидуальная чувствительность пациентов
// Материалы XXXVIII Международной научно-практи- ческой конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» (г. Ялта, 3–6.10.2012 г.).– Харьков, 2012.- С.104–106.

21.Золотухина Е.И. Коррекция с помощью физичес- ких факторов регуляции сердечно-сосудистой деятель- ности у больных ишемической болезнью сердца и арте- риальной гипертензией / Е.И.Золотухина, В.С.Улащик, В.Н.Филипович // Функциональные системы организма в норме и при патологии: Сборник научных трудов / Под. ред. В.С.Улащика, А.Г.Чумака.- Минск: РИВШ, 2008.- С.254-258.

22.Зубкова Е.В. Состояние водно-ионного обмена при магнитолазерной терапии легкой черепно-мозго- вой травмы в эксперименте / Е.В.Зубкова, И.З.Самосюк, О.Ф.Пономарева, Н.И.Самосюк // Український неврологiчний журнал.- 2007.- №1.- С.65-71.

23.Зубкова О.В. Можливості магнітолазерної тера- пії в комплексному лікуванні хворих із струсом головно- го мозку в гострому періоді / О.В.Зубкова, І.З.Самосюк, О.В.Поліщук та iн. // Лiкарьска справа.- 2012.- №5.- С.106-111.

24.Зубкова С.М. Биофизические основы лазерной терапии // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация.- 2009.- №1.- С.3-9.

25.Зубкова С.М. Регуляторные возможности физи- отерапевтических воздействий // Физиотерапия, бальнео- логия и реабилитация.– 2012.- №4.– С.3-8.

26.Зубкова С.М. Физиологические основы биорезо- нансной физиотерапии // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация.– 2013.- №1.– С.3-10.

27.Кантур Т.А. Магнитолазерная терапия в восста- новительном лечении больных артериальной гипертензи- ей / Т.А.Кантур, М.В.Антонюк, Е.М.Иванов // Физиотера- пия, бальнеология и реабилитация.- 2009.- №4.- С.19-21.

28.Кармановская С.А. Эффективность использо- вания реабилитационных методов в комплексном лече- нии профессиональных артрозов / С.А.Кармановская, Л.А.Шпагина, В.А.Дробышев // Мир науки, культуры, об- разования.- 2014.- №2.- С.343-346.

29.Кирьянова В.В. Новые возможности современ- ной физиотерапии в нейрореабилитации // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация.- 2013.- №5.- С.42-44.

30.Коробов А.М. Универсальная фотонно-магнит- ная матрица Коробова А.-Коробова В. «Барва-Флекс/ ФМ 24» / А.М.Коробов, В.А.Коробов, Д.А.Коробов, А.Н.Макогон // Материалы XLIV Международной на- учно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», (г. Харьков, 26-28.05.2016 г.).– Харьков, 2016.- С.173–176.

31.Коробов А.М. Фотонно-магнитные матрицы Коробова А.-Коробова В. «Барва-Флекс/ФМ 24» / А.М.Коробов, В.А.Коробов // Фотобиология и фотомеди- цина.– 2012.- Т.9, №1,2.– С.132–142.

32.Коробов А.М. Фототерапевтические аппараты Коробова серии «Барва» / А.М.Коробов, В.А.Коробов, Т.А.Лесная.- Харьков: Контраст, 2010.- 176 с.

33.Кочетков А.В. Лазерная терапия в неврологии / А.В.Кочетков, С.В.Москвин, А.Н.Карнеев.– М.–Тверь: Триада, 2012.– 360 с.

34.Лапшина Л.А. Эндотелиальная дисфункция при начальных стадиях артериальной гипертензии и способы ее немедикаментозной коррекции / Л.А.Лапшина, В.И.Молодан, О.С.Шевченко, В.Д.Немцова // Украинский терапевтический журнал.- 2001.- №4.- С.39-42.

35.Латышева М.Н. Применение магнитолазер- ной терапии в лечении больных с остеоартрозом / М.Н.Латышева, В.М.Усков // Материалы XXXVII Меж- дународной научно-практической конференции «При- менение лазеров в медицине и биологии» (г. Хельсинки, Финляндия, 24-29.08.2012 г.).- Харьков, 2012.- С.32–33.

36.Левадна А.В. Функціональний стан судинного ендотелію у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, що обумовлена стенозуючим ураженням внутрішньої со- нної артерії // Український медичний альманах.- 2008.- Т.11, №4.- С.87-88.

37.Леонов Б.И. Низкоинтенсивная резонанс- ная физиотерапия. Способы и средства / Б.И.Леонов, И.З.Самосюк, Н.В.Чухраев, Ю.А.Артюхов.- Киев: Ме- динтех, 2006.- 148 с.

38.Лечебное применение аппаратов магнито-инфра- красной лазерной терапии «Рикта»: Пособие для врачей / Под ред. Г.Н.Пономаренко.- М.: «Милта-ПКП ГИТ, 2003.- 164 с.

39.Малєв О.В. Зміни стану симпатико-адреналової регуляції у процесі санаторно-курортного лікування хво- рих на дисциркуляторну енцефалопатію // Медична реабі- літація, курортологія, фізіотерапія.- 2010.- №3.- С.14-16.

40.Овсянникова М.С. Клиническая эффективность применения магнитолазерной терапии в комплексном ле- чении хронической обструктивной болезни легких в со- четании с гипертонической болезнью / М.С.Овсянникова, Л.В.Васильева, А.В.Крючкова // Вестник новых медицин- ских технологий.–2012.- Т.XIX, №2.- С.373–374.

41.Патент 64037 Україна, МПК, A61N2/00. Спо- сіб комплексного лікування синдрому хронічної ве- нозної дисциркуляції головного мозку / І.В.Баранова, Н.І.Самосюк.- №201104451; заявл. 11.04.2011; опубл. 25.10. 2011., Бюл.№20.- 6 с.

42.Поберская В.А. Оценка эндотелиальной дисфунк- ции в процессе санаторно-курортного лечения пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией / В.А.Поберская, А.В.Малев // Медична гідрологія та реабілітація.- 2010.- Т.8, №3.- С.53-55.

43.Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: Учеб- ник.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 368с.

44.Потапчук А.М. Сучасна фізіотерапія та діагнос- тика в стоматології: Навчальний посібник / А.М.Потапчук, П.П.Добра, В.В.Русин, О.Ю.Рівіс.– Ужгород.: ФОП Бреза А.Е., 2012.- 450 с.

45.Радченко О.М. Загальні неспецифічні адаптацій- ні реакції у хворих з негоспітальною пневмонією // Укра- їнський медичний часопис.- 2003.- №3.- С.116-118.

46.Раскина Е.Е. Магнитолазерная терапия как способ восстановления реологии крови у детей с инфекционным токсикозом / Е.Е. Раскина, Ю.В.Черенков, А.Г.Шахсуварян, И.Ю.Попова // Современные наукоем- кие технологии.- 2009.- №6.- С.50-51.

47.Самосюк И.З. Использование магнитных полей и магнитолазерной терапии в неврологической практике
/ И.З.Самосюк, Ю.А.Буренок, И.Н.Карабань // Україн- ський медичний часопис.- 2004.- №2.- С.88-95.

48.Самосюк И.З. Руководство по применению аппа- рата для магнито-квантовой резонансной терапии МТН- МРТ / И.З.Самосюк, Н.В.Чухраев.– Киев: Мединтех, 2004.– 264 с.

49.Самосюк И.З. Транскраниальные методы физи- отерапии в медицинской реабилитации постинсультных больных / И.З.Самосюк, Н.И.Самосюк, С.Н.Федоров // Практична ангіологія.- 2010.- №5-6.- С.59-66.

50.Самосюк И.З. Лазеротерапия и лазеропункту- ра в клинической и курортной практике / И.З.Самосюк, В.П.Лисенюк, М.В.Лобода.– Киев: Здоров’я, 1997.- 240 с.

51.Самосюк І.З. Магнітолазерна терапія в медичній реабілітації хворих старших вікових груп з артеріальною гіпертензією та серцевою недостатністю / І.З.Самосюк, Т.М.Зачатко, А.В.Ткаліна та iн. // Матерiали науково-практичної конференцiї з нагоди 25-річчя Київського міського шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни (м. Київ, 29-30.05.2008 р.).- Київ, 2008.- С.37–38.

52.Самосюк І.З. Використання частотно-мо- дульованої магнітолазерної терапії в комплексно- му лікуванні ішемічного інсульту в гострому періоді: Методичнi рекомендацiї / І.З.Самосюк, Ю.І.Головченко, М.Є.Поліщук та iн.- Київ, 2002.- 21 с.

53.Самосюк Н.І. Вплив частотно–модульованої маг- нітолазерної терапії на гемореологічні показники крові у хворих на гострий ішемічний інсульт // Збiрка наукових робіт співробітникiв КМАПО іменi П.Л.Шупика.- 2002.- Вип.11, кн.3.- С.510–511.

54.Симонова Л.И. Эффективность примене- ния фото-магнитных матриц при экспериментальных лучевых дерматитах / Л.И.Симонова, В.В.Гертман, Л.В.Белогурова // Материалы XXXVIII Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» (г. Ялта, 3–6.10.2012 г.).- Харь- ков, 2012.– С.90–92.

55.Симонова-Пушкарь Л.И. Перспективы фотомаг- нитной терапии для профилактики и лечения лучевых реакций кожи при лучевой терапии рака молочной железы / Л.И.Симонова, В.З.Гертман, Л.В.Белогурова, Г.В.Кулинич // Материалы XXXVII Международной на- учно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» (г. Хельсинки, Финляндия, 24- 29.08.2012 г.).- Харьков, 2012.– С.59–60.

56.Тарасова Л.Г. Магнито-инфракрасное лазерное воздействие в комплексном лечении туберкулеза у детей
/ Л.Г.Тарасова, Н.С.Черкасов // Вестник новых медицин- ских технологий.– 2011.-Т.XVIII, №1.- С.88–90.

57.Тещук В.Й. Застосування резонансної магніто- квантової терапії у відновлювальному лікуванні хворих з неврологічними синдромами поперекового остеохон- дрозу на шпитальному етапі: Автореф. дис….канд. мед. наук.- Одеса, 2007.- 24 с.

58.Токарева Е.Р. Влияние неинвазивной магнитола- зерной терапии и ее комбинации с гипоксически-гипер- капническим стимулом на процессы свободнорадикаль- ного окисления у больных бронхиальной астмой на этапе курортной реабилитации / Е.Р.Токарева, В.М.Савченко // Медицинская реабилитация, курортология, физиотера- пия.- 2011.- №2.- С.7-11.

59.Тріщинська М.А.Стан судинорухової функції ендотелію в пацієнтів з цереброваскулярною патологією різного ступеня тяжкості // Український неврологiчний журнал.- 2015.- №3.- С.26-29.

60.Узденский А.Б. О биологическом действии сверхнизкочастотных магнитных полей: резонансные механизмы и их реализация в клетках // Биофизика.- 2000.- Т.45, №5.- С.888-893.

61.Улащик B.C. Общая физиотерапия: Учебник / B.C.Улащик, И.В.Лукомский.- Минск: Книжный Дом, 2008.- 512 с.

62.Улащик В. С. Магнитофототерапия: примене- ние аппарата «ФотоСПОК»: Методическое пособие / В.С.Улащик, А.С.Плетнев.- Минск: Институт физиологии НАН Беларуси, 2009.- 32 с.

63.Улащик В.С. О сочетанных методах магнитоте- рапии // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация.- 2010.- №2.- С.3-9.

64.Ушаков А.А. Практическая физиотерапия.- М.: Медицинское информационное агентство, 2009.- 608 с.

65.Федоров С.М. Використання магнітолазерної терапії у відновлювальному лікуванні хворих на дисцир- куляторну енцефалопатію // Матеріали Наукового сим- позіуму «Відновлювальні та профілактичні технології в клінічній медицині».- Полтава, 2009.- 70 с.

66.Федоров С.М. Магнітолазерний вплив на сис- тему оксиду азоту і скоротливу активність гладеньких м’язів аорти при артеріальній гіпертензії / С.М.Федоров, О.В.Базілюк, А.В.Коцюруба та iн. // Фізіологiчний жур- нал.- 2012.- Т.58, №6.- С.36-47.

67.Циклотронная частота // Физический энциклопе- дический словарь.– М.: Советская энциклопедия, 1984.– 944с, - С 845-846.

68.Частная физиотерапия: Учебное пособие / Под ред. Г.Н.Пономаренко.- М.: Медицина, 2005.- 744 с.

69.Чопорова О.І. Метаболічні та реологічні аспек- ти стану функції печінки у хворих на туберкульоз легень при комплексному застосуванні глутаргіну і магнітолазе- ротерапії // Вісник проблем біології і медицини.- 2009.- Вип.4.- С.108-113.

70.Чухраев Н.В. Применение магнитолазерной тера- пии на санаторно-курортном этапе реабилитации больных дорсалгией / Н.В.Чухраев, О.А.Нагавец // Материалы XLIV Международной научно-практической конференции «При- менение лазеров в медицине и биологии» (г. Харьков, 26- 28.05.2016 г.).- Харьков, 2016.– С.90–93.

71.Шкробот С.И. До механізму лікувального впливу комбінованого магнітолазерного опромінення у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Український вісник психоневрології.- 2001.- №4.- С.45–48.

72.Шмакова И. П. Динамика клинико-электроней- ромиографических результатов у больных с неврологическими синдромами поясничного остеохондроза под влиянием магнито-лазеротерапии / И.П.Шмакова, В.И.Тещук // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2007.- №1.- С.8-12.

73.Asagai Y. Thermographic effects of laser therapy in patients with cerebral palsy. / Y.Asagai, A.Imakire, T.Ohshiro
// The Journal of Laser Therapy.- 2000.- Vol.12.- P.114-118.

74.Moriyama Y. In vivo effects of low level laser therapy on inducible nitric oxide synthase / Y.Moriyama, J.Nguyen, M.Akens et al. // Lasers in Surgery and Medicine.- 2009.- Vol.41, №3.- P.227–231

75.Noda Y. Pulsed magnetic fields enhance nitric oxide syntase activity in rat cerebellum / Y.Noda, A.Mori, R.Liburdy et al. // Pathophysiology.– 2000.– Vol.7.– P.127–130.

76.Okano H. Exposure to a moderate intensity static magnetic field enhances the hypothensive effect of a calcium channel blocker in spontaneously hypertensive rats / H.Okano, C.Ohkubo // Biolelectromagnetics.- 2005.- Vol.26.- P.611-623.

77.Okano H. Effects of moderate-intensity static magnetic field an VEGF-A stimulated endothelial capillary tube formation in vivo / H.Okano, R.Onmori, N.Tomita, Y.Ikada // Biolelectromagnetics.- 2006.- Vol.27, №8.- P.628- 640.

78.Samosiuk N.I. Magnetolaser therapy in the complex treatment of patients in the acute period of ischemic stroke / N.I.Samosiuk, I.Z.Samosiuk, W.Zukow // Journal of Health Sciences.- 2014.- Vol.4, №10.- P.189-208.

79.Sieron A. Zastosowanie pol magnetycznych w medycynie / A.Sieron, G.Cieslar, A.Kawczyk-Krupka et al.- Bielsko-Biala: Augustana, 2000.- 228 s.
Опубліковано
2017-05-05
Як цитувати
Федоров, С. (2017). Сучасні погляди на магнітолазерну і фотомагнітну терапію та їх застосування в неврологічній практиці. Фотобіологія та фотомедицина, 13(1, 2), 38-50. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/photomedicine/article/view/8512
Розділ
Клінічна фотомедицина