Последние Иллирийские войны Римской республики

  • А. П. Беликов

Анотація

Резюме

Бєліков О. П. Останні Іллірійські війни Римської Республіки

Стаття присвячена аналізу причин та підсумків іллірійських походів Октавіана 35–33  рр. до н. е. Коротко розглянувши історію римсько-іллірійських відносин, автор прийшов до висновку, що безпосередньо до кінця періоду Республіки значна частина Іллірії не знаходилася під римською владою.

Військова кампанія Октавіана не мала за головну мету безпосереднє захоплення цих територій. Можна казати про цілий комплекс причин його кампанії, серед яких необхідно виділити його бажання отримати моральну перевагу над Антонієм, військовими успіхами довести римлянам, що саме він більш за інших гідний верховної влади в  Римі, провести акцію залякування племен, які займалися піратством в  Адріатичному морі.

Від цього й дискусії в  історіографії щодо успішності його походів. Визначених цілей Октавіан домігся, але його пропагандистські зусилля значно перебільшили реальні результати війни. Остаточного підкорення Іллірії не відбулося, хоча він й  заклав підґрунтя наступної інтеграції місцевих племен до римської держави.

Торкаючись причин подальшої романізації Іллірії, автор виділяє декілька обставин, що, на його думку, сприяли достатньо швидкої асиміляції місцевого населення.

Ключові слова: Рим, Іллірійські війни, Октавіан, романізація.

 

Summary

A. Belikov. The Last Illyrians Wars Of The Roman Republic

Article is devoted to the analysis of the reasons and results Illyrians campaigns Octavian of 35–33 up to AD. Briefly having considered a history relations between Romans and Illyrians, the author comes to a conclusion, that down to the end of the period of Republic the significant part of Illyria was not under the Roman authority.

Military campaign of Octavian had no the overall objective of these territories as a  direct gain. It is possible to speak about the whole complex of the reasons of his campaign among which it is necessary to allocate his desire to receive moral overweight above Antonius, to prove to Romans that he is more worthy than others to approach for the Supreme authority in Rome by military successes, to carry out the action of intimidation against the tribes engaged in a piracy in Adriatic sea.

As a result there are discussion in a historiography about his success in the campaigns. He has achieved objects in view; however his propaganda efforts have considerably exaggerated real results of war. Final conquest of Illyria has not happened, although he has laid the foundation for the following integration of local tribes to the Roman state.

Speaking about the reasons for further Romanization of Illyria, the author highlights some circumstances that, in his opinion, contributed enough to instant assimilation of the  local population.

Key words: Rome, Illyrians wars, Octavian, Romanization.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-24
Цитовано
Як цитувати
Беликов, А. П. (2016). Последние Иллирийские войны Римской республики. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 8. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/5054