Історія Середніх віків у творчості О. П. Рославського-Петровського (1816–1872)

  • Сергей Иванович Лиман Харьковская государственная академия культуры, профессор, заведующий кафедрой туристического бизнеса
Ключові слова: О. П. Рославський-Петровський, історія, Середні віки, істориографія, Харківський університет.

Анотація

У статті розглядається вивчення професором Харківського університету О. П. Рослав- ським-Перовським деяких проблем історії Середніх віків. Підкреслюється, що його твор- чості були властиві спроби персоніфікувати історії, виділяти діяльність окремих видатних правителів. Такий підхід проявився в курсі лекцій з історії Пізнього Середньовіччя, в критичному розборі правління Людовіка XI. О. П. Рославський-Петровський був першим за часом ученим українських земель Російської імперії, який підготував публі- кацію, цілком присвячену середньовічної історії Англії (стаття «Декілька слів про Альфреда Великого»). Синтетичні історіософські погляди й наукова продуктивність О. П. Рославського-Петровського в цілому відповідали рівню вітчизняної медієвістики його часу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Сухомлинов М. И. Уничтожение диссертации Костомарова в 1842 г. // Древняя и новая Рос- сия. — 1877. — Т. 1.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років. — Х., 2004.

Де-Пуле М. Харьковский университет и Д. И. Каченовский // ВЕ. — 1874. — № 1; № 2.

Деревицкий А. Михаил Назарович Петров. Биографический очерк. (Страницы из истории Харьковского университета). — Х., 1887.

Любарский И. В. Воспоминания о Харьковском университете. 1850–1855 гг. // Исторический вестник. — 1891. — № 8.

Вейнберг П. И. Харьковский университет в пятидесятых годах // Русское богатство. — 1905. — № 2.

Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его су- ществования (1805–1905) / [под ред. М. Г. Халанского, Д. И. Багалея]. — Х., 1908.

Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX — начале XX вв. — Л., 1929. — Ч. 1.

Стельмах С. Історична думка в Україні XIX — початку XX cт. — К., 1997.

Потульницький В. А. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії XVII—XX cт. — К., 2002.

Митряев А. И., Голубкин Ю. А., Лиман С. И. Медиевистика в Харьковском университете // ВХУ. — 1991. — № 357.

Лиман С. И. Из истории зарождения отечественной медиевистики: проф. Харьковского университета А. П. Рославский-Петровский (1816–1872) // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи: Матеріали міжнар. наук. конф. ХДАК, 12–13 жовт- ня 2004 р. — Х., 2004.

Лиман С. И. Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Укра- ины (1804 — первая половина 1880-х гг.). — Х., 2009.

Лиман С. І. Англійська середньовічна історія та історіографія в працях медієвістів України XIX cт. // ВХДАК. — Х. , 2004. — Вип. 12–13.

Лиман С. І. Французька середньовічна історія та історіографія в працях медієвістів України в 1805–60-ті рр. XIX cт. // ВХДАК. — 2004. — Вип. 15.

Лиман С. І. Долучення матеріалів Відділу рукописів ЦНБ ХНУ як джерела для вивчення харківської медієвістики (середина 1840-х — перша половина 1880-х рр.) // ВХДАК. — 2008. — Вип. 24.

Срезневский В. И. Из первых лет научно-литературной деятельности И. И. Срезневского (1831–1839) // ЖМНП. — 1898. — № 1.

Материалы для истории Императорского Общества истории и древностей российских. Переписка гг. действительных членов общества (1833–1876) [Сообщены членом соревнова- телем А. А. Титовым] // Чтения в императорском Обществе истории и древностей россий- ских. — 1887. — Кн. 1.

Костомаров Н. И. Литературное наследие. — СПб., 1890.

Счет Харьковского Благородного Собрания Александру Петровичу Рославскому. — 1867 // ГАХО. — Ф. 1011. — Оп. 1. — Д. 20.

[Рославский-Петровский А. П.] Записка в Совет университета, подписанная ректором Рос- лавским-Петровским, о желательности отмены курсовых испытаний. — 1859 // ОР ЦНБ ХНУ. — Д. 1122/с.

Рославский-Петровский А. П. [Записка о должности приват-доцента в Харьковском универ- ситете] // ГАХО. — Ф. 1011. — Оп. 1. — Д. 1.

Рославский-Петровский А. П. Рецензия на «Записки о необходимости преобразования ли- цеев Демидовского и князя Безбородко. — СПб., 1863 // ГАХО. — Ф. 1011. — Оп. 1. — Д. 2.

Романович-Славатинский А. В. Моя жизнь и академическая деятельностьб. 1832–1884 гг. // ВЕ. — 1903. — № 5.

Прошение Александра Петровича Рославского-Петровского [министру народного просве- щения] о предоставлении ему должности в системе министерства. — 1864 // ГАХО. — Ф. 1011. — Оп. 1. — Д. 16.

Протоколы заседаний совета императорского Харьковского университета. — Х., 1864. — № 7.

Рославский-Петровский А. П. Введение в курс истории цивилизаций. — Х., 1865.

Рославский-Петровский А. П. Об истинном значении прагматической истории и соответ- ственном тому способе ее обработке. — Х., 1839.

Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 1846/1847 уч. г. — Х., 1846.

Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 1848/1849 уч. г. — Х., 1848.

Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 1849/1850 уч. г. — Х., 1849.

Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 1851/1852 уч. г. — Х., 1851.

Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 1858/1859 уч. г. — Х., 1858.

Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 1854/1855 уч. г. — Х., 1854.

Рославский-Петровский А. Лекции статистики, читанные в Харьковском университете. — Х., 1841.

Лунин М. М. История новых времен. — ОР ЦНБ ХНУ. — №406/с.

Рославский-Петровский А. П. Лекции по новой истории. — ОР ЦНБ ХНУ. — № 839/с.

Рославский-Петровский А. П. [Рецензия] // ЖМНП. — 1851. — № 7. — Рец. на кн.: Петров М. Н. О характере государственной деятельности Людовика XI. — Х., 1850.

Грановский Т. Н. Лекции по истории средних веков. — М., 1987.

Петров М. Н. О характере государственной деятельности Людовика XI. — Х., 1850.

Рославский-Петровский А. П. Несколько слов об Альфреде Великом // Русское слово. — 1860. — № 7.

Ассерий [Ассер], епископ. Жизнь Альфреда Великого // Стасюлевич М. История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. — 4-е изд. — Пг., 1915. — Т. 2. Период второй.

Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. — Л., 1955.

Galbraith V. N. Who Wrote Asser’s «Life of Alfred»? // Galbraith V. N. Introduction to the Study of History. — L., 1964.

Abels R. Alfred the Great: War, kingship and culture in Anglo-Saxon England. — L.; N. Y., 1998.

Пашков В. Идеализм и идеалисты 40-х гг. Воспоминания. — 1882 // ОР ЦНБ ХНУ. — Д. 1647/с.

Опубліковано
2018-08-21
Цитовано
Як цитувати
Лиман, С. И. (2018). Історія Середніх віків у творчості О. П. Рославського-Петровського (1816–1872). Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 15(15), 200-210. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/11237