До питання вивченості поширення рідкісних видів рослин та угруповань в Шевченківському районі Харківської області

  • О. В. Філатова Національний фармацевтичний університет, вул. Пушкінська, 53, Харків, 61002, Україна, ztaxon@i.ua
Ключові слова: рідкісні види рослин, рідкісні рослинні угруповання, природно-заповідний фонд, екологічна мережа, Харківська область

Анотація

Ботанічні дослідження заповідних та перспективних для заповідання територій Шевченківського району Харківської області дозволили визначити межі 5 об’єктів, цінних із фітосозологічної точки зору, загальною площею 1725 га. Фітоценотичний аналіз показав, що на їх території представлені всі типи природної рослинності, що властиві для району: лучні, справжні та чагарникові степи, байрачні діброви, справжні, засолені та болотисті луки, прибережно-водна і водна рослинність. Тут зростає 4 рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України: Amygdaleta nanae, Stipeta capillatae, Stipeta lessingianae, Stipeta pulcherrimae і 36 рідкісних видів рослин: 9 видів із Червоної книги України (Adonis vernalis, A. wolgensis, Crambe aspera, Dactylorhiza incarnata, Fritillaria meleagroides, Pulsatilla pratensis, Stipa capillata, S. lessingiana й S. рulcherrima) і 25 видів із Червоного списку Харківської області. В роботі наведені списки рідкісних видів та рослинних угруповань для кожної з обстежених територій. Найціннішими у ботанічному відношенні є заказники «Новомиколаївський», «Мерехнянський» та «Гетьманівський», де у кожному, окрім рідкісних рослинних угруповань, зростає понад 10 рідкісних видів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гринь Ф.О. Рослинність крейдяних відслонень // Рослинність УРСР. Степи, кам’янисті відслонення, піски. – К.: Наукова думка, 1973. – 356с. /Gryn' F.O. Roslynnist' kreydyanykh vidslonen' // Roslynnist' URSR. Stepy, kam’yanysti vidslonennya, pisky. – K.: Naukova dumka, 1973. –356s./

Горєлова Л.М., Альохін О.О. Рідкісні рослини Харківщини. – Харків: ХНУ, 1999. – 63с. /Gorelova L.M., Al’okhin O.O. Ridkisni roslyny Kharkivs'koyi oblasti. – Kharkiv: KhNU, 1999. – 63s./

Горелова Л.Н., Алехин А.А. Растительный покров Харьковщины. – Харьков: ХНУ, 2002. – 231с. /Gorelova L.N., Alekhin A.A. Rastitelnyy pokrov Khar'kovshchiny. – Kharkov: KhNU, 2002. – 231s./

Зелена книга України / Під заг. ред. чл.-кор. НАН України Я.П.Дідуха. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448с. /Zelena knyga Ukrayiny / Pid zag. red. chl.-kor. NAN Ukrayiny Ya.P.Didukha. – K.: Alterpres, 2009. – 448s./

Клімов О.В., Вовк О.Г., Філатова О.В. та ін. Природно-заповідний фонд Харківської області. – Харків: Райдер, 2005. – 304с. /Klimov O.V., Vovk O.G., Filatova O.V. ta in. Pryrodno–zapovidnyy fond Kharkivs'koyi oblasti. – Kharkiv: Rayder, 2005. – 304s./

Клімов О.В., Філатова О.В., Надточій Г.С. та ін. Екологічна мережа Харківської області. – Харків, 2008. – 168с. /Klimov O.V., Filatova O.V., Nadtochiy G.S. ta in. Ekologichna merezha Kharkivs'koyi oblasti. – Kharkiv, 2008. – 168s./

Філатова О.В. Флоросозологічна цінність ентомологічних заказників Харківщини // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011–2020 роки. Мат. Всеукраїнської наукової конференції / Під ред. І.О.Дудки та С.Я.Кондратюка. – К.: Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного, 2011. – С. 149–151. /Filatova O.V. Florosozologichna tsinnist' entomologichnykh zakaznykiv Kharkivshchyny // Botanika ta mikologiya: problem ta perspektyvy na 2011–2020 roky. Mat. Vseukrainskoi naukovoi konferentsii / Pid red. I.O.Dudky ta S.Ya.Kondratyuka. – K.: Instytut botaniky im. M.G.Kholodnogo, 2011. – S. 149–151./

Філатова О.В. Флоросозологічна цінність малих за площею територій природно-заповідного фонду Харківщини // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2014. – С. 248–250. /Filatova O.V. Florosozologichna tsinnist' malykh za ploshcheyu terytoriy pryrodno-zapovidnogo fondu Kharkivshchyny // Roslynnyy svit u Chervoniy knyzi Ukrayiny: vprovadzhennya global'noyi strategiyi zberezhennya roslyn. Materialy III Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. – Lviv, 2014. – S. 248–250./

Філатова О.В., Вовк О.Г., Клімов О.В. Роль ентомологічних заказників в збереженні фіторізноманіття Харківщини // Заповідна справа в Україні. – 2003. – Т.9, вип.2. – С. 6–10. /Filatova O.V., Vovk O.G., Klimov O.V. Rol' entomologichnykh zakaznykiv v zberezhenni fitoriznomanittya Kharkivshchyny // Zapovidna sprava v Ukrayini. – 2003. – T.9, vyp.2. – S. 6–10./

Червона книга України. Рослинний світ / Під заг. ред. Я.П.Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912с. /Chervona knyga Ukrainy. Roslynnyy svit / Pid zag. red. Ya.P.Didukha. – K.: Globalkonsaltyng, 2009. – 912s./
Як цитувати
Філатова, О. (1). До питання вивченості поширення рідкісних видів рослин та угруповань в Шевченківському районі Харківської області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 206-212. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-27
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ