Нові для території національного природного парку «Гомільшанські ліси» види родів Rosa L. і Veronica L.

  • В. В. Тімошенкова Національний природний парк «Гомільшанські ліси», вул. Курортна, 156, с. Задонецьке, Зміївський р-н, Харківська обл., 63436, Україна, timvalentine@ukr.net
Ключові слова: Rosa rubiginosa, Veronica dillenii, Dactylorhiza incarnatа, нові види, Харківська область, НПП «Гомільшанські ліси»

Анотація

Повідомляється про результати досліджень з інвентаризації флори НПП «Гомільшанські ліси». На боровій терасі Сіверського Дінця виявлено два нові для флори «Гомільшанських лісів» і Харківської області види рослин: Rosa rubiginosa L. (Rosaceae) і Veronica dillenii Crantz (Scrophulariaceae). R. rubiginosa – європейсько-малоазійський вид, який раніше на лівобережжі Дніпра знаходили у Дніпропетровській області і Сумській області. На території національного природного парку R. rubiginosa зростає у складі природних рослинних угруповань, у характерних для цього виду екотопах. Автор вважає, що знайдені місця зростання знаходяться в межах її природного ареалу. Отримані дані дають можливість розширити ареал R. rubiginosa далі на схід, включивши до нього також і Харківську область. V. dillenii широко розповсюджений в України вид, але на території Харківської області виявлений вперше. На заплавній луці Сіверського Дінця в межах господарської зони національного природного парку виявлено нове місце зростання Dactylorhiza incarnatа (Orchidaceae) – виду, включеного до Червоної книги України. Ці відомості дають змогу коректувати господарську діяльність, щоб забезпечити підтримання умов, сприятливих для існування локальної популяції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Горелова Л.Н., Алехин А.А. Растительный покров Харьковщины: Очерк растительности, вопросы охраны, аннотированный список сосудистых растений. – Харьков: Изд-во ХНУ им. В.Н.Каразина, 2002. – 231с. /Gorelova L.N., Alekhin A.A. Rastitelnyy pokrov Kharkovshchiny: Ocherk rastitelnosti, voprosy okhrany, annotirovannyy spisok sosudistykh rasteniy. – Kharkov: Izd-vo KhNU im. V.N. Karazina, 2002. – 231s./

Літопис природи національного природного парка «Гомільшанські ліси», 2005–2015 рр. – (Рукописи). /Litopys pryrody natsionalnogo pryrodnogo parka “Gomilshanski lisy”, 2005–2015 rr. – (Rukopysy)./

Определитель высших растений Украины / Отв. ред. Ю.Н.Прокудин. – К.: Наукова думка, 1987. – 548с. /Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy / Otv. red. Yu.N.Prokudin. – K.: Naukova dumka, 1987. – 548s./

Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків: Метод. посіб. / Під ред. Т.Л.Андрієнко. – К.: Академперіодика, 2002. – 103с. /Programa Litopysu pryrody dlya zapovidnykiv ta natsionalnykh pryrodnykh parkiv: Metod. posib. / Pid red. T.L.Andriyenko. – K.: Akademperiodyka, 2002. – 103s./

Федорончук М.М. Види судинних рослин, описані з території України, їх типіфікація та критичний аналіз: рід Rosa L. (R. ratomsciana Besser – R. wolfgangiana Besser) // Український ботанічний журнал. – 2003. – Т.60, №1. – С. 33–41. /Fedoronchuk M.M. Vydy sudynnykh roslyn, opysani z terytorii Ukrainy, ikh typifikatsiya ta krytychnyy analiz: rid Rosa L. (R. ratomsciana Besser – R. wolfgangiana Besser) // Ukrayinskyy botanichnyy zhurnal. – 2003. – T.60, no. 1. – S. 33–41./

Флора Восточной Европы / Отв. ред. и ред. тома Н.Н.Цвелев. – СПб.: Мир и семья; Изд-во СПХФА, 2001. – Т.10. – 670с. /Flora Vostochnoy Yevropy / Otv. red. i red. toma N.N.Tsvelev. – SPb.: Mir i sem’ya; Izd-vo SPKhFA, 2001. – T.10. – 670s./

Флора европейской части СССР / Под ред. Ан.А.Федорова. – Л.: Наука, 1981. – Т.5. – 379с. /Flora yevropeyskoy chasti SSSR / Pod. red. An.A.Fedorova. – L.: Nauka, 1981. – T.5. – 379s./

Флора СССР / Глав. ред. акад. В.Л.Комаров, ред. тома: Б.К.Шишкин и С.В.Юзепчук. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – Т.10. – 673с. /Flora SSSR / Glav. red. akad. V.L.Komarov, red toma: B.K.Shishkin i S.V.Yuzepchuk. – M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1941. – T.10. – 673s./

Флора СССР / Под ред. Б.К.Шишкина и Е.Г.Боброва. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – Т.22. – 861с. /Flora SSSR / Pod red. B.K.Shishkina i Ye.G.Bobrova. – M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1955. – T.22. – 861s./

Флора УРСР / Під ред. Д.К.Зерова. – К.: Вид-во АН УРСР, 1954. – Т.6. – 609с. /Flora URSR / Pid. red. D.K.Zerova. – K.: Vyd-vo AN URSR, 1954. – T. 6. – 609s./

Флора УРСР / Під ред. М.І.Котова. – К.: вид-во АН УРСР, 1960. – Т.9. – 689с. /Flora URSR / Pid. red. M.I.Kotova. – K.: Vyd-vo AN URSR, 1960. – T.9. – 689s./

Хржановский В.Г. Розы. – М.: Советская наука,1958. – 497с. /Khrzhanovskiy V.G. Rozy. – M.: Sovetskaya nauka, 1958. – 497s./

Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900с. /Chervona knyga Ukrainy. Roslynnyy svit / Za red. Ya.P.Didukha. – K.: Globalkonsaltyng, 2009. – 900s./

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. – Kiev: M.G.Kholodny Institute of Botany, 1999. – 345p.
Як цитувати
Тімошенкова, В. (1). Нові для території національного природного парку «Гомільшанські ліси» види родів Rosa L. і Veronica L. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 201-205. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-26
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ