Охоронювані та рідкісні види вищої водної та прибережно-водної флори Харківської області (Україна)

  • А. Б. Рокитянський Харківська державна зооветеринарна академія, вул. Академічна 1, смт. Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область, 62341, Україна, artemborisovichro@gmail.com
  • Ю. Г. Гамуля Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, y.gamulya@karazin.ua
Ключові слова: флора, водні та прибережно-водні види, рідкісні та охоронювані види, Харківська область

Анотація

В статті наведені результати дослідження рідкісних та охоронюваних видів водної та прибережно-водної флори Харківської області. За результатами польових досліджень, аналізу літературних даних та матеріалів гербарію CWU встановлено, що до вищої водної флори регіону належать 53 види вищих судинних рослин, а до прибережно-водної – 120. Складено анотований список рідкісних та охоронюваних видів вищої водної та прибережно-водної флори регіону, визначений статус охорони для кожного виду. Загалом з виявлених видів до Червоної книги України внесено чотири види водних (Salvinia natans (L.) All., Trapa natans L., Utricularia intermedia Hayne, U. minor L.) та один вид прибережно-водних рослин (Caldesia parnassifolia (L). Parl.). Один вид є ендеміком (Rorippa brachycarpa (C.A. Mey) Hayek), три види – третинними реліктами (Trapa natans, Salvinia natans, Caldesia parnassifolia), до Європейського червоного списку включений Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg., ще два види включені у Додаток І Бернської конвенції (Salvinia natans, Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer). До Переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області (2001 р.), належить 15 видів водних та 6 видів прибережно-водних рослин. Загалом охороні підлягають 18 водних та 13 прибережно-водних видів судинних рослин. Ще 28 видів з обох груп потребують досліджень з метою встановлення їх созологічного статусу та заходів щодо охорони на регіональному рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гамуля Ю.Г. Заметки к флоре урочища «Горелая долина» (Змиевской район Харьковской области) // Материалы научной конференции молодых ученых биологического факультета и научно-исследовательского института биологии. – Харьков: ХГУ, 1994. – С. 10–11. /Gamulya Yu.G. Zametki k flore urochishcha «Gorelaya dolina» (Zmiyevskoy rayon Kharkovskoy oblasti) // Materialy nauchnoy konferentsii molodykh uchenykh biologicheskogo fakulteta i nauchno–issledovatel’skogo instituta biologii. – Kharkov: KhGU, 1994. – S. 10–11./

Горелова Л.Н., Алехин А.А. Редкие растения Харьковщины (систематический список редких сосудистых растений, вопросы их охраны). – Харьков: Изд-во ХНУ им. В.Н. Каразина, 1999. – 52с. / Gorelova L.N., Alekhin A.A. Redkiye rasteniya Kharkovshchiny (sistematicheskiy spisok redkikh sosudistykh rasteniy, voprosy ikh okhrany). – Kharkov: izd-vo KhNU im. V.N. Karazina, 1999. – 52s./

Горелова Л.Н., Алехин А.А. Растительный покров Харьковщины: очерк растительности, вопросы охраны, аннотированный список сосудистых растений. – Харьков: Изд-во ХНУ им. В.Н. Каразина, 2002. – 231с. / Gorelova L.N., Alekhin A.A. Rastitelnyy pokrov Kharkovshchiny: ocherk rastitelnosti, voprosy okhrany, annotirovannyy spisok sosudistykh rasteniy. – Kharkov: izd-vo KhNU im. V.N. Karazina, 2002. – 231s./

Горелова Л.Н., Алехин А.А., Друлева И.В., Гамуля Ю.Г. Редкие и исчезающие растения национального природного парка «Гомольшанские леса». – Харьков: Изд-во ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 138с. / Gorelova L.N., Alekhin A.A., Druleva I.V., Gamulya Yu.G. Redkiye i ischezayushchiye rasteniya natsionalnogo prirodnogo parka «Gomol’shanskiye lesa». – Kharkov: izd-vo KhNU im. V.N. Karazina, 2007. – 138s./

Горелова Л.Н., Друлева И.В., Гамуля Ю.Г. К изучению растительного покрова урочища «Горелая долина» // Научные исследования на Северо-Донецкой биологической станции. Материалы научной конференции, посвященной 80-летию основания. – Харьков: ХГУ, 1995. – С. 37–39. / Gorelova L.N., Druleva I.V., Gamulya Yu.G. K izucheniyu rastitelnogo pokrova urochischa “Gorelaya dolina”// Nauchnyye issledovaniya na Severo–Donetskoy biologicheskoy stantsii. Materialy nauchnoy konferentsii, posvyashchennoy 80-letiyu osnovaniya. – Kharkov: KhGU, 1995. – S. 37–39./

Демченко М.А. Гидрография Харьковской области // Харьковская область: природа и хозяйство. Материалы Харьковского отдела географического общества Украины. – 1971. – Вып.VIII. – С. 51–65. / Demchenko M.A. Gidrografiya Kharkovskoy oblasti // Kharkovskaya oblast: priroda i khozyaystvo. Materialy Kharkovskogo otdela geograficheskogo obshchestva Ukrainy. – 1971. – Vyp.VIII. – S. 51–65./

Дубина Д.В., Чорна Г.А. Види роду Potamogeton L. у водній флорі долини Сіверського Дінця // Укр. ботан. журнал. – 1984. – Т.41, №4. – С. 22–28. / Dubyna D.V., Chorna G.A. Vydy rodu Potamogeton L. u vodniy flori dolyny Sivers’kogo Dintsya // Ukr. botan. zhurnal. – 1984. – T.41, No. 4. – S. 22–28./

Зелена книга України / Під загальною ред. чл.-кор. НАН України Я.П.Дідуха. – Київ: Альтерпрес, 2009. – 448с. / Zelena knyga Ukrayiny / za ped. Ya.P.Didukha. – Kyiv: Al’terpres, 2009. – 448p./

Казаринова А.О. Флора пойменных водоемов Северского Донца в Харьковской области: структура и охрана // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Серия Естеств. науки. – Белгород: Изд. НИУ «БелГУ», 2013. – Вип.22, №3 (146). – С. 23–29. /Kazarinova A.O. Flora poymennykh vodoyemov Severskogo Dontsa v Kharkovskoy oblasti: struktura i okhrana // Nauchnyye vedomosti Belgorodskogo gos. un-ta. Seriya Yestestv. nauki. – Belgorod: Izd. NIU “BelGU”, 2013. – Vyp.22, No. 3 (146). – S. 23–29./

Казарінова Г.О. Місцезростання Utricularia minor L. та її охорона на північному сході України // Матеріали міжнародної конф. молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології». – Умань: Вид. «Сочінський», 2014. – С.87. / Kazarinova G.O. Mistsezrostannya Utricularia minor L. ta ii okhorona na pivnichnomu skhodi Ukrainy // Materialy mizhnarodnoi konf. molodykh uchenykh “Aktualni problemy botaniky ta ekologii”. – Uman: Vyd. “Sochinskyy”. – 2014. – S.87./

Клімов О.В., Вовк О.Г., Філатова О.В. та ін. Природно-заповідний фонд Харківської області. – Харків: Вид-во «Райдер», 2005. – 304с. /Klimov O.V., Vovk O.G., Filatova O.V. ta in. Pryrodno-zapovidnyy fond Kharkivs’koi oblasti. – Kharkiv: Vyd-vo “Rayder”, 2005. – 304s./

Наливайко П.Н. Список дикорастущих и одичалых цветковых и высших споровых растений, собранных в г. Харькове и его окрестностях в 1891–97 гг. – Харьков: Паровая типография и литография, 1898. – 152с. /Nalivayko P.N. Spisok dikorastushchikh i odichalykh tsvetkovykh i vysshykh sporovykh rasteniy, sobrannykh v g. Kharkove i yego okrestnostyakh v 1891–97 gg. – Kharkov: Parovaya tipografiya i litografiya, 1898. – 152s./

Определитель высших растений Украины / Д.Н.Доброчаева, М.И.Котов, Ю.Н.Прокудин и др. – Киев: Наукова думка, 1987. – 548с. /Opredelitel’ vysshykh rasteniy Ukrainy / D.N.Dobrochayeva, M.I.Kotov, Yu.N.Prokudin i dr. – Kiyev: Naukova dumka, 1987. – 548s./

Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання) / Укл.: Т.Л.Андрієнко, М.М.Перегрим. – Київ: Альтерпрес, 2012. – 148с. /Ofitsiyni pereliky regionalno ridkisnykh roslyn administratyvnykh terytoriy Ukrainy (dovidkove vydannya) / Ukl.: T.L.Andriyenko, M.M.Peregrym. – Kyiv: Alterpres, 2012. – 148s./

Рокитянский А.Б. К вопросу распространения редкого адвентивного вида Vallisneria spiralis L. на территории Харьковской области // Матеріали ІХ Міжнародної конференції молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери». – Харків: ФОП Шаповалова Т.М., 2014. – С. 111–112. /Rokityanskiy A.B. K voprosu rasprostraneniya redkogo adventivnogo vida Vallisneria spiralis L. na territorii Kharkovskoy oblasti // Materialy IX Mizhnarodnoi konferentsii molodykh uchenykh «Biologiya: vid molekuly do biosfery».– Kharkiv: FOP Shapovalova T.M., 2014. – S. 111–112./

Рокитянський А.Б. До питання розповсюдження Ceratophyllum demersum Sapjeg. на території Харківської області // Матеріали міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології». – Херсон, 2016. – С.45. /Rokytyanskyy A.B. Do pytannya rozpovsyudzhennya Ceratophyllum demersum Sapjeg. na terytoriyi Kharkivs’koyi oblasti // Materialy mizhnarodnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh “Aktualni problemy botaniky ta ekologiyi”. – Kherson, 2016. – S.45./

Рокитянский А.Б., Гамуля Ю.Г. История изучения и структурный анализ высшей водной и прибрежно-водной флоры Харьковской области // Вісник Харківського університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. – 2014. – №1100, вип.20. – С. 358–366. /Rokityanskiy A.B., Gamulya Yu.G. Istoriya izucheniya i strukturnyy analiz vysshey vodnoy i pribrezhno-vodnoy flory Kharkovskoy oblasti // Visnyk Kharkivs’kogo universytetu im. V.N. Karazina. Seriya: biologiya. – No. 1100, vyp.20. – Kharkiv, 2014. – S. 358–366./

Рокитянський А.Б., Романченко А.В. Рідкісні види вищої водної та прибережно-водної флори Харківської області // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали І (ХІІ) Міжнародної наукової конференції молодих учених. – Львів, 2015. – С. 97–100. /Rokytyanskyy A.B., Romanchenko A.V. Ridkisni vydy vyshchoyi vodnoyi ta pryberezhno-vodnoi flory Kharkivs’koi oblasti // Naukovi osnovy zberezhennya biotichnoi riznomanitnosti: Materialy I (XII) Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii molodykh uchenykh. – Lviv, 2015. – S. 97–100./

Савенков М. Материалы к изучению водной флоры р. Донца и некоторых его притоков в Харьковской губернии. – Харьков: Русская типография и литография, 1910. – 59с. /Savenkov M. Materialy k izucheniyu vodnoy flory r. Dontsa i nekotorykh yego pritokov v Kharkovskoy gubernii. – Kharkov: Russkaya tipografiya i litografiya, 1910. – 59s./

Тимофеев Г.Е. К флоре окрестностей г. Харькова // Труды общества испытателей природы Харьковского ун-та. – 1903. – Т.XXXVIII, вып.1. – С. 3–65. /Timofeyev G.Ye. K flore okrestnostey g. Kharkova // Trudy obshchestva ispytateley prirody Kharkovskogo un-ta. – 1903. – T.XXXVIII, vyp.1. – S. 3–65./

Червона книга України. Рослинний світ / Під ред. Я.П.Дідуха. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 912с. /Chervona knyga Ukrayiny. Roslynnyy svit / Pid red. Ya.P. Didukha. – Kyiv: Globalkonsalting, 2009. – 912s./

Черняев В.М. Конспект растений, дикорастущих и разводимых в окрестностях Харькова и в Украине. – Харьков: Университетская типография, 1859. – 91с. /Chernyayev V.M. Konspekt rasteniy, dikorastushchikh i razvodimykh v okrestnostyakh Kharkova i v Ukraine. – Kharkov: Universitetskaya tipografiya, 1859. – 91s./

Чорна Г.А. Знахідки рідкісних водних рослин у р. Сіверський Донець // Укр. ботан. журнал. – 1978. – Т.35, №5. – С. 476–478. /Chorna G.A. Znakhidky ridkisnykh vodnykh roslyn u r. Sivers’kyy Donets // Ukr. botan. zhurnal. – 1978. – T.35, No. 5. – S. 476–478./

Чорна Г.А. Систематичний і екологічний аналіз вищої водної флори басейну р. Сіверський Донець // Укр. ботан. журнал. – 1982. – Т.39, №5. – С. 12–16. /Chorna G.A. Systematychnyy i ekologichnyy analiz vyshchoi vodnoi flory baseynu r. Sivers’kyy Donets. – Ukr. botan. zhurnal. – 1982. – T.39, No. 5. – S. 12–16./

Чорна Г.А. Рослини наших водойм (Атлас-довідник). – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. –134с. /Chorna G.A. Roslyny nashykh vodoym (Atlas-dovidnyk). – Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2001. – 134s./

Чорна Г.А. Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні рослини. – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – 186с. /Chorna G.A. Flora vodoym i bolit Lisostepu Ukrayiny. Sudynni roslyny. – Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2006. – 186s./

Чорна Г.А. Рослинність водойм і боліт Лісостепу України. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. – 304c. /Chorna G.A. Roslynnist’ vodoym i bolit lisostepu Ukrainy. – Uman’: PP Zhovtyy O.O., 2013. – 304s./

Ширяев Г.И. Материалы для флоры южной части Старобельского и восточной Купянского уездов Харьковской губернии // Труды общества испытателей природы Харьковского ун-та. – 1903. – Т.XXXVIII, вып.1. – С. 145–234. /Shiryayev G.I. Materialy dlya flory yuzhnoy chasti Starobel’skogo i vostochnoy Kupyanskogo uyezdov Kharkovskoy gubernii // Trudy obshchestva ispytateley prirody Kharkovskogo un-ta. – 1903. – T.XXXVIII, vyp.1. – S. 145–234./

Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. (http://www.coe.int/en/web/bern-convention)

European Red List of Globally Threatened Animals and Plants. (http://bot.biologia.unipi.it/listerosse/ European_vascular_ plants.pdf)

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist. – Kiev: M.G.Kholodny Institute of Botany, 1999. – 345p.
Як цитувати
Рокитянський, А., & Гамуля, Ю. (1). Охоронювані та рідкісні види вищої водної та прибережно-водної флори Харківської області (Україна). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 175-186. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-23
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ