Розвиток заповідної справи на Харківщині. Сьогодення та перспективи

  • С. В. Влащенко Національний природний парк «Гомільшанські ліси», вул. Курортна, 156, с. Задонецьке, Зміївський р-н, Харківська обл., 63436, Україна , vlaschenko@rambler.ru
  • І. А. Воронцова Харківська гуманітарно-педагогічна академія, пров. Руставелі, 7, Харків, 61001, Україна, iri-voroncova@yandex.ru
Ключові слова: природно-заповідний фонд, природоохоронне законодавство, Харківська область

Анотація

 

Незворотні зміни в екосистемах, спричинені людською діяльністю, накопичувалися протягом тривалого періоду і наразі призвели до складної ситуації, яку в Україні визначають як кризову. Особливого значення набуває підтримання природного ходу основних екологічних процесів, збереження унікальних та типових екосистем, всього біологічного різноманіття. Найефективнішою формою збереження цінних природних об'єктів і територій є заповідання; а заповідна справа – один з головних напрямків збереження природного середовища. Природно-заповідний фонд Харківської області займає близько 2,5% земель території – це передостанній показник заповідності серед областей України. Приєднавшись до міжнародних конвенцій, Україна взяла на себе зобов’язання збільшити відсоток заповідності. Аналіз ситуації, що склалася на сьогодні у заповідній справі, вказує на ряд негативних факторів, які унеможливлюють виконання взятих Україною зобов’язань. Головними з них є: ліквідація системи державного управління, критичне зменшення фінансування, протиріччя у чинному законодавстві. Нагальні проблеми стосуються як існуючих, так і об’єктів, що створюються.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аналіз стану природно-заповідного фонду України. Інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції. До рекомендацій слухань комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Міністерство екології та природних ресурсів України. – Київ, 2015. – 48с. /Analіz stanu pryrodno-zapovіdnogo fondu Ukrayiny. Іnformatsіyno-analіtychnі materіaly ta propozytsіi. Do rekomendatsіy slukhan' komіtetu Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan' ekologіchnoi polіtyky, pryrodokorystuvannya ta lіkvіdatsіi naslіdkіv Chornobyl's'koi katastrofy. Mіnіsterstvo ekologіi ta pryrodnykh resursіv Ukrayuny. – Kyiv, 2015. – 48s./

Закон України від 29 листопада 1994 року №257/94-ВР «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992 рік)». /Zakon Ukrainy vіd 29 lystopada 1994 roku No. 257/94-VR «Pro ratyfіkatsіyu Konventsіi pro okhoronu bіologіchnogo rіznomanіttya (Rіo-de-Zhaneyro, 1992 rіk)»./

Закон України від 29 жовтня 1996 року №436/96-ВР «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік)». /Zakon Ukrayiny vіd 29 zhovtnya 1996 roku No. 436/96-VR «Pro pryyednannya Ukrainy do Konventsіi 1979 roku pro okhoronu dykoi flory і fauny ta pryrodnykh seredovyshch іsnuvannya v Yevropі (Bern, 1979 rіk)»./

Закон України від 29 жовтня 1996 року №437/96-ВР «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971 рік)». /Zakon Ukrainy vіd 29 zhovtnya 1996 roku No. 437/96-VR «Pro uchast' Ukrayiny v Konventsіyi pro vodno-bolotnі ugіddya, shcho mayut' mіzhnarodne znachennya, golovnym chynom yak seredovyshche іsnuvannya vodoplavnykh ptakhіv (Ramsar, 1971 rіk)»./

Закон України від 19 березня 1999 року №535-XIV «Про приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 рік)». /Zakon Ukrainy vіd 19 bereznya 1999 roku No. 535-XIV «Pro pryyednannya Ukrainy do Konventsіi pro zberezhennya mіgruyuchykh vydіv dykykh tvaryn (Bonn, 1979 rіk)»./

Закон України від 14 травня 1999 року №663-XIV «Про приєднання України до Угоди про збереження кажанів в Європі (Брістоль, 1995 рік)». /Zakon Ukrainy vіd 14 travnya 1999 roku No. 663-XIV «Pro pryyednannja Ukrainy do Ugody pro zberezhennya kazhanіv v Yevropі (Brіstol', 1995 rіk)»./

Закон України від 12 вересня 2002 року №152-ІV «Про приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття (Монреаль, 2000)». /Zakon Ukrainy vіd 12 veresnya 2002 roku No. 152-ІV «Pro pryyednannya Ukrainy do Kartakhens'kogo protokolu pro bіobezpeku do Konventsіi pro bіologіchne rіznomanіttya (Monreal', 2000)»./

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №26. – Ст.218. /Zakon Ukrainy «Pro Osnovnі zasady (strategіyu) derzhavnoi ekologіchnoi polіtyky Ukrainy na perіod do 2020 roku» // Vіdomostі Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2011. – No. 26. – St.218./

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року». /Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrayiny vіd 6 serpnya 2014 r. No. 385 «Pro zatverdzhennya Derzhavnoi strategіi regіonal'nogo rozvytku na perіod do 2020 roku»./

Товажнянський Л.Л. Солодкий В.Д., Масікевич Ю.Г та ін. Заповідна справа. – Харків: НТУ «ХПІ», 2002. – 240с. /Tovazhnyanskyy L.L., Solodkyy V.D., Masikevych Yu.G. Zapovidna sprava. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2002. – 240s./
Як цитувати
Влащенко, С., & Воронцова, І. (1). Розвиток заповідної справи на Харківщині. Сьогодення та перспективи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 134-139. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-17
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ