Динаміка чисельності фонових видів плазунів (Reptilia) на території Національного природного парку «Слобожанський»

  • З. С. Бондаренко Національний природний парк «Слобожанський», вул. Зарічна, 15, смт Краснокутськ, Харківська область, 62002, Україна, ophidi@yandex.ua
Ключові слова: моніторинг, динаміка чисельності, плазуни, Національний природний парк «Слобожанський»

Анотація

Національний природний парк «Слобожанський» розташований в лісостеповій зоні на північному заході Харківської області, до складу його території входять інтразональні природні комплекси Поліського типу. У статті представлені результати моніторингу найбільш численних видів рептилій парку: черепахи болотяної (Emys orbicularis), ящірки прудкої (Lacerta agilis), веретільниці ламкої (Anguis fragilis) і вужа звичайного (Natrix natrix). Обліки проводились маршрутним методом у чотирьох типах біотопів: заплавному притерасному вільшняку, на заплавному луку уздовж узлісся бору, на осоково-сфагнових борових болотах, у заплавній діброві. Отримані показники чисельності видів плазунів на території НПП в більшості випадків характерні для відповідних типів біотопів. Відносно низьку чисельність для заплав та узлісь має L. agilis, і відносно високі показники чисельності у регіонально рідкісного виду E. orbicularis на борових болотах. Найбільш поширеним видом плазунів на території парку є N. natrix. Значні зміни зустрічальності окремих видів за період дослідження зафіксовані тільки у коловодних біотопах і пов'язані з періодом посухи у 2015 р. Спостерігається слабка загальна тенденція до зниження чисельності E. orbicularis і N. natrix на борових болотах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ведмедеря В.И. Рудик А.М. Герпетофауна Харьковской области и пути ее охраны // Проблемы охраны природы и рекреационной географии УССР: Тезисы докладов республиканской научной конференции «Охрана природы Харьковской области». – Харьков, 1979. – С. 56–58. /Vedmederya V.I. Rudik A.M. Gerpetofauna Khar'kovskoy oblasti i puti yeye okhrany // Problemy okhrany prirody i rekreatsionnoy geografii USSR: Tezisy dokladov respublikanskoy nauchnoy konferentsii «Okhrana prirody Khar'kovskoy oblasti». – Khar'kov, 1979. – S. 56–58./

Гассо В.Я. Характеристика популяций обыкновенного ужа лесных биогеоценозов Присамарья // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2011. – Т.19, №2. – С. 136–142. /Gasso V.Ya. Kharakteristika populyatsiy obyknovennogo uzha lesnykh biogeotsenozov Prisamar'ya // Vіsnyk Dnіpropetrovs'kogo unіversytetu. Bіologіya, ekologіya. – 2011. – T.19, №2. – S. 136–142./

Горбань Л.І. Амфібії та плазуни водно-болотних угідь зони мішаних лісів в українській частині західного полісся // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей). – Київ: ДІА, 2013. – С. 63–67. /Gorban' L.І. Amfіbіyi ta plazuny vodno-bolotnykh ugіd' zony mіshanykh lіsіv v ukrayins'kіy chastynі zakhіdnogo polіssya // Ekologіya vodno-bolotnykh ugіd' і torfovyshch (zbіrnyk naukovykh statey). – Kyyiv: DІA, 2013. – S. 63–67./

Зіненко О.І. Плазуни лівобережного лісостепу України (поширення, морфологія, таксономія, біологія, екологія). Дис. ... канд. біол. наук / 03.00.18. – Київ, 2006. – 227с. /Zіnenko O.І. Plazuny lіvoberezhnogo lіsostepu Ukrayiny (poshyrennya, morfologіya, taksonomіya, bіologіya, ekologіya). Dys. ... kand. bіol. nauk / 03.00.18. – Kyiv, 2006. – 227s./

Зіненко О.І. Болотяна черепаха, Emys orbicularis Linnaeus, 1758 // Червона книга Харківської області. Тваринний світ / За ред. Г.О.Шандикова, Т.А.Атемасової. Гол. ред. В.А.Токарський. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013 – С.279. /Zіnenko O.І. Bolotyana cherepakha, Emys orbicularis Linnaeus, 1758 // Chervona knyga Kharkіvs'koyi oblastі. Tvarynnyy svіt / Za red. G.O.Shandikova, T.A.Atemasovoi. Gol. red. V.A.Tokars'kyy. – Kharkіv: KhNU іmenі V.N.Karazіna, 2013 – S.279./

Коршунов А.В., Зиненко А.И. Земноводные и пресмыкающиеся планируемого Национального Природного Парка «Слобожанский» // Материалы региональной конференции «Животный мир: охрана и рациональное использование». – Харьков: ХНУ, 2006. – С. 54–57. /Korshunov A.V., Zinenko A.I. Zemnovodnyye i presmykayushchiyesya planiruyemogo Natsional'nogo Prirodnogo Parka «Slobozhanskiy» // Materialy regional'noy konferentsii «Zhivotnyy mir: okhrana i ratsional'noye ispol'zovaniye». – Khar'kov: KhNU, 2006. – S. 54–57./

Літопис природи Національного природного парку «Слобожанський». Т.3 (за 2015 рік). Рукопис / Виконавці: Н.О.Брусенцова, З.С.Бондаренко, Н.Б Саідахмедова. та ін. – 2015. – 264с. /Lіtopys prirody Natsіonal'nogo pryrodnogo parku «Slobozhans'kyy». T.3 (za 2015 rіk). Rukopys / Vykonavtsі: N.O.Brusentsova, Z.S.Bondarenko, N.B.Saіdakhmedova ta іn. – 2015. – 264s./

Руководство по изучению земноводных и пресмыкающихся / Отв. ред. Н.Н.Щербак. – Киев: Наукова думка, 1989. – 172с. /Rukovodstvo po izucheniyu zemnovodnykh i presmykayushchikhsya / Otv. red. N.N.Shcherbak. – Kiyev: Naukova dumka, 1989. – 172s./

Селюнина З.В. Результаты мониторинга герпетофауны в Черноморском биосферном заповеднике в 2006–2010 годах // Природничий альманах. Серія: біологічні науки. – Херсон, 2011. – Вип.16. – С. 138–145. /Selyunina Z.V. Rezul'taty monitoringa gerpetofauny v Chernomorskom biosfernom zapovednike v 2006–2010 godakh // Pryrodnychyy al'manakh. Serіya: bіologіchnі nauky. – Kherson, 2011. – Vyp.16. – S. 138–145./

Ситнік О.І. Багаторічні зміни чисельності поселень трьох видів Lacertidae (Reptilia, Squamata) в умовах центрального Лісостепу України // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2003. – Т.1, №11. – С. 213–217. /Sytnіk O.І. Bagatorіchnі zmіny chysel'nostі poselen' tr'yokh vydіv Lacertidae (Reptilia, Squamata) v umovakh tsentral'nogo Lіsostepu Ukrayiny // Vіsnyk Dnіpropetrovs'kogo unіversytetu. Bіologіya, ekologіya. – 2003. – T.1, №11.– S. 213–217./

Соболенко Л.Ю., Таращук С.В. Фауна плазунів західного Поділля // Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. – Херсон, 2015. – Вип.21. – С. 130–144. /Sobolenko L.Yu., Tarashchuk S.V. Fauna plazunіv zakhіdnogo Podіllya // Pryrodnychyy al'manakh. Serіya: Bіologіchnі nauky. – Kherson, 2015. – Vyp.21. – S. 130–144./

Челинцев Н.Г. Математические основы маршрутного учета пресмыкающихся // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отд. биол. – 1996. – Т.101, вып.2. – С. 38–48. /Chelintsev N.G. Matematicheskiye osnovy marshrutnogo ucheta presmykayushchikhsya // Byulleten' Moskovskogo obshchestva ispytateley prirody. Otd. biol. – 1996. – T.101, vyp.2. – S. 38–48./
Як цитувати
Бондаренко, З. (1). Динаміка чисельності фонових видів плазунів (Reptilia) на території Національного природного парку «Слобожанський». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 116-121. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-14
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ