Історія розвитку заповідної справи на Харківщині

  • Т. А. Атемасова Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, t.atemasova@karazin.ua
Ключові слова: природні резервати, історія охорони природи, Харківська область

Анотація

Розглядаються основні етапи розвитку мережі природно-заповідного фонду Харківської області (Україна). На початку ХХ ст. вагомий внесок у вивчення і охорону цінних природних комплексів зробили Товариство дослідників природи при Харківському університеті і Харківське товариство любителів природи. У 20-ті–40-ті рр. ХХ ст. проводилися дослідження типових, раритетних і унікальних рослинних угруповань видатними українськими ботаніками Є.М.Лавренко, М.В.Клоковим, С.О.Іллічевським – співробітниками та кореспондентами крайової інспектури охорони пам'яток природи. У 1937 р. були засновані три заповідники місцевого значення. У повоєнні роки вченими Харківських ВНЗ, активістами Українського товариства охорони природи багато уваги приділялося пошуку та обґрунтуванню створення територій та об'єктів мережі природно-заповідного фонду. Значну роль зіграв в цьому Державний комітет з охорони природи України, заснований в 1967 р. На початку ХХІ ст. завдяки приєднанню України до міжнародних угод розвиток системи природно-заповідного фонду отримав новий імпульс. На сьогоднішній день система природних резерватів Харківщини включає більше 200 територій і об'єктів. Розглядається роль законодавчих актів про створення та розвиток екологічних мереж. Аналізуються проблеми створення природних резерватів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аверин В.Г. Доклад о положении дела охраны природы на Украине // Труды 1 Всерос. съезда по охране природы. – М., 1930. – C. 46–75. /Averin V.G. Doklad o polozhenii dela ohkrany prirody na Ukraine // Trudy 1 Vseros. s'yezda po okhrane prirody. – M., 1930. – C. 46–75./

Акулов А.Ю., Атемасова Т.А., Бартєнєв О.Ф. та ін. До реорганізації зонування національного природного парку Гомільшанські ліси // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т.12, вып.2. – С. 34–44. /Akulov A.Yu., Atemasova T.A., Bartyenyev O.F. ta in. Do reorganizatsiyi zonuvannya natsionalnogo pryrodnogo parku Gomilshanski lisy // Zapovidna sprava v Ukrayiny. – 2006. – T.12, vyp.2. – S. 34–44./

Атемасова Т.А. Лесному массиву Изюмская Лука – статус национального парка. – Харьков, 2006. – 32с. /Atemasova T.A. Lesnomu massivu Izyumskaya Luka – status natsionalnogo parka. – Kharkov, 2006. – 32s./

Атемасова Т.А. Репрезентативность ПЗФ как показатель эффективности территориальной охраны природы // Заповідна справа в Україні. – 2007. – Т.13, вып.2. – С. 3–11. /Atemasova T.A. Reprezentativnost PZF kak pokazatel effektivnosti territorialnoy okhrany prirody // Zapovidna sprava v Ukrayini. – 2007. – T.13, vyp.2. – S. 3–11./

Атемасова Т.А., Атемасов А.А. Аннотированный список птиц национального природного парка «Гомольшанские леса» // Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области. – Харьков, 2006. – С. 49–67. /Atemasova T.A., Atemasov A.A. Annotirovannyy spisok ptits natsionalnogo prirodnogo parka «Gomolshanskiye lesa» // Nauchnyye issledovaniya na territoriyakh prirodno-zapovednogo fonda Kharkovskoy oblasti. – Kharkov, 2006. – S. 49–67./

Атемасова Т.А., Височин М.О., Токарський В.А. Національний природний парк «Дворічанський»: історія створення та початок шляху // Вестник Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. Серия: биология. Спецвыпуск. – 2014. – №1097. – С. 5–10. /Atemasova T.A., Vysochyn M.O., Tokars’kyy V.A. Natsionalnyy pryrodnyy park «Dvorichanskyy»: Istoriya stvorennya ta pochatok shlyakhu // Vestnik Kharkovskogo natsionalnogo universiteta im. V.N.Karazina. Seriya: biologiya. Spetsvypusk. – 2014. – №1097. – S. 5–10./

Баник М.В., Высочин М.О., Атемасов А.А. и др. Аннотированный список птиц Двуречанского национального природного парка // Вестник Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. Серия: биология. Спецвыпуск. – 2014. – №1097. – С. 46–55. /Banik M.V., Vysochin M.O., Atemasov A.A. i dr. Annotirovannyy spisok ptits Dvurechanskogo natsionalnogo prirodnogo parka // Vestnik Kharkovskogo natsionalnogo universiteta im. V.N.Karazina. Seriya: biologiya. Spetsvypusk. – 2014. – №1097. – S. 46–55./

Борейко В.Е. Последние островки свободы. История украинских заповедников и заповедности (пассивной охраны природы) (10 век – 2015 г.). – Киев: КЭКЦ, 2015. – 240с. /Boreyko V.Ye. Posledniye ostrovki svobody. – Kiyev: KEKTs, 2015. – 240s./

Ведмедеря В.И., Рудик А.М. Герпетофауна Харьковской области и пути ее охраны // Проблемы охраны природы и рекреационной географии УССР. Тез. докл. респ. науч. конф. Вып.5. Охрана природы Харьковской области. – Харьков, 1979. – С. 56–57. /Vedmederya V.I., Rudik A.M. Gerpetofauna Kharkovskoy oblasti i puti yeye okhrany // Problemy okhrany prirody i rekreatsionnoy geografii USSR. Tez. dokl. resp. nauch. konf. Vyp. 5. Okhrana prirody Kharkovskoy oblasti. – Kharkov, 1979. – S. 56–57./

Горелова Л.Н. Состояние и перспективы охраны видов растений среднего течения р. Сев. Донец, включенных в Красную книгу СССР и Червону книгу УРСР // Флора и растительность Украины: Сб. науч. трудов. – Киев: Наукова думка, 1986. – С. 19–22. /Gorelova L.N. Sostoyaniye i perspektivy okhrany vidov rasteniy srednego techeniya r. Sev. Donets, vklyuchennykh v Krasnuyu knigu SSSR i Chervonu knigu URSR // Flora i rastitelnost Ukrainy: Sb. nauch. trudov. – Kiyev: Naukova dumka,1986. – S. 19– 22./

Горелова Л.Н., Друлева И.В., Таран А.А. О некоторых редких растениях Харьковской области // Вестник Харьковского гос. ун-та. – 1981. – №211: Флористика, физиология и иммунитет растений. – С. 11–15. /Gorelova L.N., Druleva I.V., Taran A.A. O nekotorykh redkikh rasteniyakh Kharkovskoy oblasti // Vestnik Kharkovskogo gos. un-ta. – 1981. – №211: Floristika, fiziologiya i immunitet rasteniy. – S. 11–15./

Горелова Л.Н., Тверетинова В.В. О характеристике современного состояния Изюмских лесов Харьковской области // Вестник Харьковского гос. ун-та. – 1979. – №189: Проблемы флористики и биосистематики, физиологии питания и иммунитета растений. – С. 33–36. /Gorelova L.N., Tveretinova V.V. O kharakteristike sovremennogo sostoyaniya Izyumskikh lesov Kharkovskoy oblasti // Vestnik Kharkovskogo gos. un-ta. – 1979. – №189: Problemy floristiki i biosistematiki, fiziologii pitaniya i immuniteta rasteniy. – S. 33–36./

Гудина А.Н. Пойма Орели – резерват для водоплавающих птиц // Современное состояние ресурсов водоплавающих птиц. Всесоюзный семинар. Тезисы докладов. – М., 1984. – С. 55–56. /Gudina A.N. Poyma Oreli – rezervat dlya vodoplavayushchikh ptits // Sovremennoye sostoyaniye resursov vodoplavayushchikh ptits. Vsesoyuznyy seminar. Tezisy dokladov. – M., 1984. – S. 55–56./

Друлева И.В. Лекарственные растения Харьковской области, их запасы и охрана // Флора и растительность Украины: Сб. науч. трудов. – Киев: Наукова думка, 1986. – С. 28–29. /Druleva I.V. Lekarstvennyye rasteniya Kharkovskoy oblasti, ikh zapasy i okhrana // Flora i rastitelnost Ukrainy: Sb. nauch. trudov. – Kiyev: Naukova dumka, 1986. – S. 28–29./

Есилевская М.А., Корабельников Л.В., Кривицкий И.А., Лисецкий А.С. Гнездовые колонии серых цапель в Харьковской области // Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана: Материалы совещания. – М.: Наука, 1975. – С. 33–34. /Yesilevskaya M.A., Korabelnikov L.V., Krivitskiy I.A., Lisetskiy A.S. Gnezdovyye kolonii serykh tsapel v Kharkovskoy oblasti // Kolonialnyye gnezdov’ya okolovodnykh ptits i ikh okhrana: Materialy soveshchaniya. – M.: Nauka, 1975. – S. 33–34./

Есилевская М.А., Кривицкий И.А., Лисецкий А.С. О сохранении водно-болотного и лесного орнитокомплексов в Изюмском районе Харьковской области // Вестник Харьковского ун-та. – 1986. – Т.228: Новые исследования по онтогенезу, генетике и экологии животных. – С. 88–90. /Yesilevskaya M.A., Krivitskiy I.A., Lisetskiy A.S. O sokhranenii vodno–bolotnogo i lesnogo ornitokompleksov v Izyumskom rayone Kharkovskoy oblasti // Vestnik Kharkovskogo un-ta. – 1986. – T.228: Novyye issledovaniya po ontogenezu, genetike i ekologii zhivotnykh. – S. 88–90./

Зиненко А.И., Коршунов А.В. Аннотированный список амфибий и рептилий НПП «Гомольшанские леса» // Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области. – Харьков: ХНУ, 2006. – С. 56–59. /Zinenko A.I., Korshunov A.V. Annotirovannyy spisok amfibiy i reptiliy NPP “Gomolshanskiye lesa” // Nauchnyye issledovaniya na territoriyakh prirodno-zapovednogo fonda Kharkovskoy oblasti. – Kharkov: KhNU, 2006. – S. 56–59./

Іллічевський С.О. Цілинні степи Полтавщини // Вісник природознавства. – 1929. – № 1–2. – С. 3–5. /Illichevs’kyy S.O. Tsilynni stepy Poltavshchyny // Visnyk pryrodoznavstva. – 1929. – № 1–2. – S. 3–5./

Илличевский С.О. Об учреждении группы заповедников в Харьковской области УССР // Советская ботаника. – 1936. – №1. – С. 168–171. /Illichevskiy S.O. Ob uchrezhdenii gruppy zapovednikov v Khar'kovskoy oblasti USSR // Sovetskaya botanika. – 1936. – №1. – S. 168–171./

Клоків М.В. Про північну рослинність на південному сході Харківщини // Укр. ботанічний журнал. – 1924. – Т.2. – С. 40–41. /Klokiv M.V. Pro pivnichnu roslynnist na pivdennomu skhodi Kharkivshchyny // Ukr. botanichnyy zhurnal. – 1924. – T.2. – S. 40–41./

Кривицкий И.А. Есть ли перспектива восстановления ареала дрофы в степях Восточной Европы? // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. – Тирасполь, 2001. – С. 4–10. /Krivitskiy I.A. Yest’ li perspektiva vosstanovleniya areala drofy v stepyakh Vostochnoy Yevropy? // Geoekologicheskiye i bioekologicheskiye problemy Severnogo Prichernomor’ya. – Tiraspol, 2001. – S. 4–10./

Кривицкий И.В., Ковалев В.А. Водно-болотные угодья на Харьковщине и их значимость для водоплавающих птиц // Современное состояние ресурсов водоплавающих птиц. Всесоюзный семинар. Тезисы докладов. – М., 1984. – С. 239–240. /Krivitskiy I.V., Kovalev V.A. Vodno–bolotnyye ugod’ya na Kharkovshchine i ikh znachimost dlya vodoplavayushchikh ptits // Sovremennoye sostoyaniye resursov vodoplavayushchikh ptits. Vsesoyuznyy seminar. Tezisy dokladov. – M., 1984. – S. 239–240./

Ковалик А.И., Грамма В.Н. Заказники полезной энтомофауны как элементы экологизированной системы защиты растений // I Закавказская конференция по энтомологии. Тезисы докладов. – Ереван, 1986. – С. 101–102. /Kovalik A.I., Gramma V.N. Zakazniki poleznoy entomofauny kak elementy ekologizirovannoy sistemy zashchity rasteniy // I Zakavkazskaya konferentsiya po entomologii. Tezisy dokladov. – Yerevan, 1986. – S. 101–102./

Котов М.И. Материалы к флоре степей Харьковской губернии. Кочиновская степь в Купянском округе // Журнал Русского бот. о-ва. – 1927. – Т.12 (2). – С. 173–182. /Kotov M.I. Materialy k flore stepey Kharkovskoy gubernii. Kochinovskaya step v Kupyanskom okruge // Zhurnal Russkogo bot. o-va. – 1927. – T.12 (2). – S. 173–182./
Котов М.И. Новые заповедники на Украине // Природа. – 1937. – №8. – С. 45–46. /Kotov M.I. Novyye zapovedniki na Ukraine // Priroda. – 1937. – №8. – S. 45–46./

Котов М., Прянішніков О. Рослинність степових цілин в околицях Краснопавлівки Лозівського району // Охорона пам'яток природи на Україні. – Харків, 1928. – 14с. /Kotov M., Pryanishnikov O. Roslynnist’ stepovykh tsilyn v okolytsyakh Krasnopavlivky Lozivskogo rayonu // Okhorona pam'yatok pryrody na Ukrayini. – Kharkiv, 1928. – 14s./

Лавренко Є.М. Про сучасний стан Кочиновського степу // Укр. ботанічний журнал. – 1924. – Т.2. – С. 64–65. /Lavrenko Ye.M. Pro suchasnyy stan Kochynovskogo stepu // Ukr. botanichnyy zhurnal. – 1924. – T.2. – S. 64–65./

Лавренко Є.М. Опис сфагнових та гіпно-осокових боліт колишньої Харківщини // Охорона пам’яток природи на Україні. – 1927. – Зб.1. – С. 3–6. /Lavrenko Ye.M. Opys sfagnovykh ta gipno-osokovykh bolit kolyshnyoi Kharkivshchyny // Okhorona pam’yatok pryrody na Ukrayini. – 1927. – Zb.1. – S. 3–6./

Лавренко Е.М., Гептнер В.Г., Кириков С.Ф., Формозов А.Н. Перспективный план географической сети заповедников СССР (проект) // Охрана природы и заповедное дело в СССР. – 1958. – №3. – С. 3–92. /Lavrenko Ye.M., Geptner V.G., Kirikov S.F., Formozov A.N. Perspektivnyy plan geograficheskoy seti zapovednikov SSSR (proekt) // Okhrana prirody i zapovednoye delo v SSSR. – 1958. – №3. – S. 3–92./

Лавренко Е.М., Погребняк П.С. Лiсовi пам'ятки природи на Українi та їх охорона // Краєзнавство. –1929. – № 1–2. – С. 3–23. /Lavrenko Ye.M., Pogrebnyak P.S. Lisovi pam'yatky pryrody na Ukrayini ta yikh okhorona // Krayeznavstvo. – 1929. – № 1–2. – S. 3–23./

Лисецкий А.С., Кривицкий И.А., Ведмедеря В.И. и др. Урочище «Орчик» – уникальный фаунистический комплекс Харьковщины // Вестник Харьковского университета. – 1982. – №226: Новые исследования по возрастной физиологии и биохимии, природе гетерозиса и экологии животных. – С. 86–91. /Lisetskiy A.S., Krivitskiy I.A., Vedmederya V.I. i dr. Urochishche “Orchik” – unikalnyy faunisticheskiy kompleks Kharkovshchiny // Vestnik Kharkovskogo universiteta. – 1982. – №226: Novyye issledovaniya po vozrastnoy fiziologii i biokhimii, prirode geterozisa i ekologii zhivotnykh. – S. 86–91./

Литвинов Б.М., Ковалик А.И., Генов А.П. и др. Методические рекомендации по созданию энтомологических заказников и обогащению лесополос полезной энтомофауной. Для слушателей фак. повышения квалификации. – Харьков, 1987. – 7с. /Litvinov B.M., Kovalik A.I., Genov A.P. i dr. Metodicheskiye rekomendatsii po sozdaniyu entomologicheskikh zakaznikov i obogashcheniyu lesopolos poleznoy entomofaunoy: Dlya slushateley fak. povysheniya kvalifikatsii. – Kharkov, 1987. – 7s./

Медведев С.И. О реликтовых видах насекомых и реликтовых участках на Украине // Вопросы генетики и зоологии. – Харьков, 1964. – С. 75–78. /Medvedev S.I. O reliktovykh vidakh nasekomykh i reliktovykh uchastkakh na Ukraine // Voprosy genetiki i zoologii. – Kharkov, 1964. – S. 75–78./

Перспективная сеть заповедных объектов Украины / Под ред. Ю.Р.Шеляг-Сосонко– К.: Наукoва думка, 1987. – 282с. /Perspektivnaya set’ zapovednykh ob’yektov Ukrainy / Pod red. Yu.R.Shelyag-Sosonko. – K.: Naukova dumka, 1987. – 282s./

Про заходи до впорядкування охорони державних заповідників та пам'ятників природи на території УРСР. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1946 р. №1273 (ЗП УРСР, 1946 р., № 13–14, ст. 110). /Pro zakhody do vporyadkuvannya okhorony derzhavnykh zapovidnykiv ta pam'yatnykiv pryrody na terytoriyi URSR. Postanova Rady Ministriv URSR vid 26 lypnya 1946 r. №1273 (ZP URSR, 1946 r., № 13–14, st. 110)./

Природно-заповідна спадщина Харківської області / Під ред. В.А.Токарського. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011. – 216с. /Pryrodno-zapovidna spadshchyna Kharkivskoyi oblasti / Pid red. V.A.Tokarskogo. – Kharkiv: KhNU imeni V.N.KarazIna, 2011. – 216s./

Природно-заповідний фонд Харківської області. Довідник / О.В.Клімов, О.Г.Вовк, О.В.Філатова та ін. – Харків: Райдер, 2005. – 304с. /Pryrodno-zapovidnyy fond Kharkivskoi oblastI / O.V.Klimov, O.G.Vovk, O.V.Filatova ta in. – Kharkiv: Rayder, 2005. – 304s./

Проект організації території національного природного парку «Гомільшанські ліси», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів (затв. Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.11.2011 №478) / О.В.Клімов, О.Г.Вовк, О.В.Філатова та ін. – Харків, 2007. – 387с. (рукопис) /Proekt organizatsiyi terytoriyi natsionalnogo pryrodnogo parku «Gomilshanski lisy», okhorony, vidtvorennya ta rekreatsiynogo vykorystannya yogo pryrodnykh kompleksiv i ob’yektiv (zatv. Nakazom Ministerstva okhorony navkolyshnyogo pryrodnogo seredovyshcha Ukrayiny vid 28.11.2011 №478) / O.V.Klimov, O.G.Vovk, O.V.Filatova ta in. – Kharkiv, 2007. – 387s. (rukopys)/

Рудинський О.М. Велико-бурлуцький бабаковий заповідник // Збірник праць зоол. музею ін-ту зоології та біології АН УРСР. – 1937. – №20. – С. 139–140. /Rudynskyy O.M. Velyko-burlutskyy babakovyy zapovidnyk // Zbirnyk prats zool. muzeyu In-tu zoologii ta biologii AN URSR. – 1937. – №20. – S. 139–140./

Северско-Донецкий природный комплекс / Под ред. Ю.Н.Прокудина. – Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1980. – 85с. /Seversko–Donetskiy prirodnyy kompleks / Pod red. Yu.N.Prokudina. – Kharkov: Izd-vo Kharkovskogo un-ta, 1980. – 85s./

Токарський В.А., Атемасова Т.А. До характеристики природних умов проектованого національного природного парку «Дворічанський» // Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области. – Харьков, 2003. – С. 3–12. /Tokars’kyy V.A., Atemasova T.A. Do kharakterystyky pryrodnykh umov proektovanogo natsionalnogo pryrodnogo parku “Dvorichanskyy” // Nauchnyye issledovaniya na territoriyakh prirodno-zapovednogo fonda Kharkovskoy oblasti. – Kharkov, 2003. – S. 3–12./

Токарський В.А., Ронкін В.І., Савченко Г.О. Стаціонарні екологічні дослідження балкового степу південного сходу України: попередні підсумки 25-річних спостережень // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. – 2015. – Вип.25. – С. 56–75. /Tokars’kyy V.A., Ronkin V.I., Savchenko G.O. Statsionarni ekologichni doslidzhennya balkovogo stepu pivdennogo skhodu Ukrayiny: poperedni pidsumky 25-richnykh sposterezhen // Visnyk Kharkivskogo natsionalnogo universytetu imeni V.N.Karazina. Seriya: biologiya. – 2015. – Vyp.25. – S.56–75./

Шалит М.С. Заповідники та пам'ятки природи України. – Харків, 1932. – 76с. /Shalyt M.S. Zapovidnyky ta pam'yatky pryrody Ukrainy. – Kharkiv, 1932. – 76s./

Червона книга Харківської області. Тваринний світ / За ред. Г.О.Шандикова, Т.А.Атемасової. Під заг. ред. В.А.Токарського. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – 472с. /Chervona knyga Kharkivs’koi oblasti. Tvarynnyy svit / Za red. G.O.Shandikova, T.A.Atemasovoi. Pid zag. red. V.A.Tokarskogo. – Kharkiv: KhNU imeni V.N.Karazina, 2013. – 472s./
Як цитувати
Атемасова, Т. (1). Історія розвитку заповідної справи на Харківщині. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 101-109. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-12
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ