Перші відомості про знахідки рідкісного гриба Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. з Харківського Лісостепу

  • О. Ю. Акулов Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, akulov@karazin.ua
  • А. Б. Громакова Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, alla.gromakova@karazin.ua
  • М. Д. Жежера Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, mzezera@gmail.com
  • А. І. Тупіков Національний природний парк «Дворічанський», вул. Привокзальна, 51, сел. Дворічне, Харківська область, 62701, Україна, a.i.tupikov@gmail.com
Ключові слова: Battarrea phalloides, Agaricaceae, гастероїдні гриби, Харківський Лісостеп, Україна, поширення

Анотація

Протягом 2016 р. на території Харківського Лісостепу нами двічі було знайдено рідкісний гастероїдний гриб Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. Перша знахідка зареєстрована на території Національного природного парку «Гомільшанські ліси» (Зміївський р-н), друга – з плакорної ділянки байрачного лісу поблизу смт Дворічна, на землях, перспективних до включення до НПП «Дворічанський» (Дворічанський р-н). Це перші знахідки гриба на території Харківського Лісостепу. Наведено детальний опис виду, а також його екологічну та созологічну характеристику. На основі аналізу літературних даних, а також ревізії фондів наукових мікологічних гербаріїв CWU (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), KW (Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного) та LE (Ботанічний інститут імені В.Л.Комарова РАН) складено узагальнені відомості про поширення B. phalloides в Україні. Зібрані зразки інсеровано до наукового мікологічного гербарію Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна CWU (Myc). В результаті аналізу знахідок з України підтверджено, що досліджуваний вид можна використовувати як індикатор аридних та семіаридних біотопів. Але, оскільки доволі часто він розвивається в антропогенно трансформованих ландшафтах, питання про доцільність його внесення до Червоних списків залишається дискусійним.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вальц Я.Я., Ришави Л. Список коллекции миксомицетов и грибов, собранных А.С.Роговичем, Я.Я.Вальцем и Л.Ришави // Записки Киевского общества естествоиспытателей. – 1872. – Т.2. – С. 187–195. /Valts Ya.Ya., Rishavi L. Spisok kollektsii miksomitsetov i gribov, sobrannykh A.S.Rogovichem, Ya.Ya.Val'tsem i L.Rishavi // Zapiski Kiyevskogo obshchestva yestestvoispytateley. – 1872. – T.2. – S. 187–195./

Вассер С.П. Гриби Української РСР, які потребують охорони // Український ботанічний журнал. – 1987. – Т.44, №5. – С. 74–80. /Vasser S.P. Gryby Ukrayinskoyi RSR, yaki potrebuyut’ okhorony // Ukrayinskyy botanichnyy zhurnal. – 1987. – T.44, №5. – S. 74–80./

Вассер С.П. О некоторых новых и редких видах агарикальных и гастеромицетальных грибов для флоры Украинской ССР / Биология, экология, география споровых растений Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1971. – С. 178–179. /Vasser S.P. O nekotorykh novykh i redkikh vidakh agarikalnykh y gasteromytsetalnykh gribov dlya flory Ukrainskoy SSR / Biologiya, ekologiya, geografiya sporovykh rasteniy Sredney Azii. – Tashkent: Fan, 1971. – S. 178–179./

Вассер С.П. Agaricales, Aphyllophorales, Gasteromycetales целинной степи, полезащитных лесополос и дендропарка заповедника Аскания-Нова Херсонской области // Материалы I конференции по споровым растениям Украины. – Киев: Наукова думка, 1969. – С. 136–138. /Vasser S.P. Agaricales, Aphyllophorales, Gasteromycetales tselinnoy stepi, polezashchitnykh lesopolos i dendroparka zapovednika Askaniya–Nova Khersonskoy oblasti // Materialy I konferentsii po sporovym rasteniyam Ukrainy. – Kiyev: Naukova dumka, 1969. – S. 136–138./

Визначник грибів України: Т. 5. Базидіоміцети. Кн. 2. Болетальні, стробіломіцетальні, трихоломатальні, ентоломатальні, русулальні, агарикальні, гастероміцети. – Київ: Наукова думка, 1979. – 565с. /Vyznachnyk grybiv Ukrayiny: T. 5. Bazydiomitsety. Kn. 2. Boletalni, strobilomitsetalni, trykholomatalni, entolomatalni, rusulalni, agarykalni, gasteromitsety. – Kyyiv: Naukova dumka, 1979. – 565s./

Гриби України: мікологічний форум, 2016. (https://vk.com/topic-42822606_28616697?post=14859)

Сосин П.Е. Определитель гастеромицетов СССР. – Л.: Наука, 1973. – 162с. /Sosin P.Ye. Opredelitel gasteromytsetov SSSR. – L.: Nauka, 1973. – 162s./

Срединский Н.К. Материалы для флоры Новороссийского края и Бессарабии. – Одесса: Типография Л.Нитче, 1872–1873. – 292с. /Sredinskiy N.K. Materialy dlya flory Novorossiyskogo kraya i Bessarabii. – Odessa: Tipografiya L.Nitche, 1872–1873. – 292s./

Франківський В.Я. Про знаходження гриба Battarrea stevenii (Lib.) Fr. на Україні // Український ботанічний журнал. – 1963. – Т.20, №1. – С.103. /Frankivskyy V.Ya. Pro znakhodzhennya gryba Battarrea stevenii (Lib.) Fr. na Ukrayini // Ukrayinskyy botanichnyy zhurnal. – 1963. – T.20, №1. – S.103./

Andrianova T.V., Dudka I.O., Hayova V.P. et al. Fungi of Ukraine. – 2006.

(http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/eng)

Calonge F.D. Gasteromycetes. I. Lycoperdales, Nidulariales, Phallales, Sclerodermatales, Tulostomatales // Flora Mycologica Iberica. – 1998. – Vol.3. – P. 1–271.

Fraiture A., Otto P. Distribution, ecology and status of 51 macromycetes in Europe – Results of the ECCF Mapping Programme // Special issue of Scripta Botanica Belgica. – Brussels: Jardin Botanique National de Belgique, 2015. – Vol.53. – 247p.

Index Fungorum, 2017. (http://www.indexfungorum.org)

Ivančević B., Mešić A., Tkalčec Z. et al. Studies on Croatian Basidiomycota 3: The first record of Battarrea phalloides (Agaricales) with a worldwide taxonomic review of Battarrea species // Nova Hedwigia. – 2016. – Vol.102, no.1–2. – P. 197–209.

Martin M.P., Johannesson H. Battarrea phalloides and B. stevenii, insight into a long-standing taxonomic puzzle // Mycotaxon. – 2000. – Vol.76. – P. 67–75.

Martín M.P., Rusevska K., Dueñas M., Karadelev M. Battarrea phalloides in Macedonia: genetic variability, distribution and ecology // Acta Mycologica. – 2013. – Vol.48, no 1. – P. 113–122.

Pegler P.D., Laessoe T., Spooner B.M. British puffballs, earthstars and stinkhorns: an account of the British gasteroid fungi. – Key: Royal Botanic Garden, 1995. – 253p.

Sarasini M. Gasteromyceti epigei. – Trento: AMB Fondazione Centro Studi Micologici, 2005. – 406p.

The Global Fungal Red List Initiative, 2014. (http://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/ 159853)
Як цитувати
Акулов, О., Громакова, А., Жежера, М., & Тупіков, А. (1). Перші відомості про знахідки рідкісного гриба Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. з Харківського Лісостепу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 96-100. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-11
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ