Вплив складу живильних середовищ на швидкість росту та культурально-морфологічні особливості штамів Cladobotryum dendroides (Bull.) W. Gams & Hooz.

  • Д. Г. Медведєв Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України, вул. Терещенківська, 2, Київ, 01601, Україна, gribovod.tehnolog@gmail.com
Ключові слова: Cladobotryum dendroides, штам, живильне середовище, грибний агар, картопляно-глюкозний агар, агар Чапека, міцелій, швидкість росту, культурально-морфологічні особливості

Анотація

Розглянуто вплив складу живильних середовищ на ріст і культурально-морфологічні особливості міцелію 5 штамів мікофільного гриба Cladobotryum dendroides (Bull.) W. Gams & Hooz. (телеоморфа Hypomyces rosellus (Alb. & Schwein.) Tul. & C. Tul.). Чисті культури різних штамів Cladobotryum dendroides були виділені з уражених павутинною цвіллю карпофорів печериці двоспорової (Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach), зібраних у 5 різних промислових грибних господарствах України. Вивчали залежність швидкості росту міцелію Cladobotryum dendroides та змін культурально-морфологічних особливостей його колоній від змін складу живильних середовищ – агару Чапека, картопляно-глюкозного агару, грибного агару в чашках Петрі за температури 18±1ºС. Щодоби вимірювали радіус колоній у двох взаємно перпендикулярних напрямках з метою встановлення швидкості радіального росту (мм/добу). Усі штами найшвидше росли на картопляно-глюкозному агарі, штам 2 на картопляно-глюкозному агарі та агарі Чапека ріс з однаковою швидкістю. Швидкість росту штаму 2 на картопляно-глюкозному агарі була вищою від показника росту на грибному агарі на 23%, а для штаму 5 ця різниця становила 80%. Спостерігалися відмінності морфологічних особливостей колоній штамів залежно від складу живильного середовища: на картопляно-глюкозному агарі від інокулюма до краю колонії відмічено концентричні кільцеподібні утвори, край колонії виразно окреслений; на агарі Чапека від інокулюма й до краю відходять різної виразності та довжини радіальні смугоподібні утвори, край колонії невиразний; на грибному агарі колонія має відносно великий, опуклої форми, рожевий інокулюм, довкола нього білий диск, з середини й до краю колонія прозора, край її слабко окреслений. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алексеева К.Л. Виды рода Cladobotryum, вызывающие болезни культивируемых съедобных грибов // Проблемы микологии и фитопатологии в XXI веке: Матер. междунар. науч. конф. – CПб, 2013. – С. 91–93. /Alekseyeva K.L. Vidy roda Cladobotryum, vyzyvayushchiye bolezni kul'tiviruyemykh sʼyedobnykh gribov // Problemy mikologii i fitopatologii v XXI veke. – SPb, 2013. – S. 91–93./

Билай В.И. Методы экспериментальной микологии: Справочник. – Киев: Наук. думка, 1982. – 583с. /Bilay V.I. Metody eksperimental'noy mikologii: Spravochnik. – Kiyev: Nauk. dumka, 1982. – 583s./

Наумов Н.А. Методы микологических и фитопатологических исследований. – М.; Л.: Сельхозгиз, 1937. – 272с. /Naumov N.A. Metody mikologicheskikh i fitopatologicheskikh issledovaniy. – M.; L.: Sel'khozgiz, 1937. – 272s./

Рудаков О.Л. Микофильные грибы, их биология и практическое значение. – М.: Наука, 1981. – 160с. /Rudakov O.L. Mikofil'nyye griby, ikh biologiya i prakticheskoye znacheniye. – M: Nauka, 1981. – 160s./

Chang-Gi Back, Chang-Yun Lee, Geon-Sik Seo, Hee-Young Jung Characterization of species of Cladobotryum which cause cobweb disease in edible mushrooms grown in Korea // Mycobiology. – 2012. – Vol.40 (3). – P. 189–194.

McKay G.J., Egan D., Morris E., Brown A.E. Genetic and morphological characterization of Cladobotryum species causing cobweb disease of mushrooms // Applied and Environmental Microbiology. – 1999. – Vol.65. – P. 606–610.

Potočnik I., Rekanović E., Milijašević S. et al. Morphological and pathogenic characteristics of the fungus Cladobotryum dendroides, the causal agent of cobweb disease of the cultivated mushroom Agaricus bisporus in Serbia // Pestic. fitomed (Beograd). – 2008. – Vol.23. – P. 175–181.

Rogerson C.T., Samuels G.J. Agaricicolous species of Hypomyces // Mycologia. – 1994. – Vol.86 (6). – P. 839–866.

Rogerson C.T., Samuels G.J. Polyporicolous species of hypomyces // Mycologia. // The New York Botanical Garden, Bronx, 1993. – Vol.85 (2). – P. 231–272.
Як цитувати
Медведєв, Д. (1). Вплив складу живильних середовищ на швидкість росту та культурально-морфологічні особливості штамів Cladobotryum dendroides (Bull.) W. Gams & Hooz. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 87-95. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-10
Розділ
МІКОЛОГІЯ