До питання про стан мікробоценозів риб та роль мікроорганізмів роду Bacillus при гербіцидному забрудненні водойм

  • О. В. Барбухо Чернігівський національний технологічний університет, вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна, lena-gun@mail.ru
Ключові слова: гербіцид, гліфосат, дворічки коропа, мікробоценоз, зябра, шкіра, кишковик, слиз кишковика, мікроорганізми роду Васillus

Анотація

Відмічено суттєве зниження кількості представників роду Bacillus у складі мікробоценозу кишкового тракту, шкіри і зябер коропа при різному рівні токсичності середовища, обумовленому забрудненням гліфосатом, і встановлена їх індикаторна значимість. Проведено кореляційний аналіз, який показав, що найбільш тісний зв’язок між концентрацією гліфосату у воді та кількістю клітин роду Bacillus у складі мікрофлори риб характерний для шкіри та зябер коропа, а тому для оцінки рівня токсичного забруднення гідроекосистем доцільно використовувати ці тканини. В результаті проведення регресійного аналізу представлено моделі регресії, зокрема й множинну регресійну модель з двома незалежними змінними, що дозволяють спрогнозувати концентрацію гліфосату у воді за експериментально встановленими показниками кількості клітин роду Bacillus у цих тканинах. Запропоновані моделі можуть використовуватись для визначення гербіцидного забруднення водойм, зокрема розрахунку кількості гліфосата у воді, за умови акваріумного утримання риб та відповідності значення усіх факторів, що можуть вплинути на чисельність бактерій, умовам експерименту. Запропоновано використовувати мікроорганізми роду Bacillus на шкірі і зябрах риб як індикаторний показник для діагностики токсикологічної обстановки у водоймах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бычкова Л.И., Юхименко Л.Н., Можарова А.И. Микробиоценоз как индикатор экологического состояния водной среды и рыбы // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре. Науч.-практ. конф.: тез. докл. – М., 2000. – С. 42–43. /Bychkova L.I., Yukhimenko L.N., Mozharova A.I. Mikrobiotsenoz kak indikator ekologicheskogo sostoyaniya vodnoy sredy i ryby // Problemy okhrany zdorovya ryb v akvakulture. Nauch.-prakt. konf.: tez. dokl. – M., 2000. – S. 42–43./

Вовк Н.І. Іхтіопатологічний моніторинг рибогосподарських водойм України. Автореф. дис. … д-ра с.-г. наук / 03.00.16 – екологія. – Київ, 2002. – 36с. /Vovk N.І. Іkhtіopatologіchny monіtoryng rybogospodars'kykh vodoym Ukrayiny: avtoref. dis. … d-ra s.-g. nauk / 03.00.16 – ekologіya. – Kyiv, 2002. – 36s./

Грищенко Л.К., Смирнов В.Б. Микрофлора карпов при выращивании в тепловодных хозяйствах // Итоги научно-практических работ в ихтиологии. – М.: Россельхозакадемия, 1997. – С. 48–50. /Grishchenko L.K., Smirnov V.B. Mikroflora karpov pri vyrashchivanii v teplovodnykh khozyaystvakh // Itogi nauchno-prakticheskikh rabot v ikhtiologii. – M.: Rossel'khozakademiya, 1997. – S. 48–50./

Доповнення до переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. – Київ, 2009. – 304с. /Dopovnennya do perelіku pestytsydіv ta agrokhіmіkatіv, dozvolenykh do vykoristannya v Ukrayinі. Mіnіsterstvo okhorony navkolyshn'yogo pryrodnogo seredovyshcha Ukrayiny. – Kyyiv, 2009. – 304s./

Жиденко А.А., Мищенко Т.В., Полетай В.М. Влияние гербицидов различной химической структуры на липидный обмен в печени карпа // Укр. биохим. журнал. – 2010. – T.82, №42. – С. 179. /Zhidenko A.A., Mishchenko T.V., Poletay V.M. Vliyaniye gerbitsidov razlichnoy khimicheskoy struktury na lipidnyy obmen v pecheni karpa // Ukr. biokhim. zhurnal. – 2010. – T.82, №42. – S. 179./

Зубкова Л.А. Бактериальная флора органов и тканей сазана (Cyprinus carpio) // Труды Касп. НИИРХ. – 1965. – Т.20. – С. 117–121. /Zubkova L.A. Bakterial'naya flora organov i tkaney sazana (Cyprinus carpio) // Trudy Kasp. NIIRKh. – 1965. – T.20. – S. 117–121./

Зубкова Л.А. К вопросу о нормальной микрофлоре волжского судака (Lucioperca lucioperca) // Труды Касп. НИИРХ. – 1966. – Т.22. – С. 81–85. /Zubkova L.A. K voprosu o normal'noy mikroflore volzhskogo sudaka (Lucioperca lucioperca) // Trudy Kasp. NIIRKh. – 1966. – T.22. – S. 81–85./

Коваленко О.М., Жиденко А.О. Гістологічні зміни в організмі риб під впливом пестицидів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: біологія. – 2005. – T.26, №3. – С. 208–210. /Kovalenko O.M., Zhidenko A.O. Gіstologіchnі zmіny v organіzmі ryb pіd vplyvom pestytsydіv // Naukovі zapysky Ternopіl's'kogo natsіonal'nogo pedagogіchnogo unіversytetu іm. V. Gnatyuka. Serіya: bіologіya. – 2005. – T.26, №3. – S. 208–210./

Краткий определитель бактерий Берджи / Под ред. Дж. Хоулт. – Москва: Мир, 1980. – 495с. /Kratkiy opredelitel' bakteriy Berdzhi / Pod red. Dzh. Hoult. – Moskva: Mir, 1980. – 495s./

Кузнецова Е.М., Чмиль В.Д. Глифосат: поведение в окружающей среде и уровни остатков // Современные проблемы токсикологии. – 2010. – №1. – С. 87–95. /Kuznetsova Ye.M., Chmil' V.D. Glifosat: povedeniye v okruzhayushchey srede i urovni ostatkov // Sovremennyye problemy toksikologii. – 2010. – №1. – S. 87–95./

Кузьмина В.В. Защитная функция пищеварительного тракта рыб // Вопросы ихтиологии. – 1995. – T.35, №1. – С. 86–93. /Kuz'mina V.V. Zashchitnaya funktsiya pishchevaritel'nogo trakta ryb // Voprosy ikhtiologii. – 1995. – T.35, №1. – S. 86–93./

Лакин Г.Ф. Биометрия. – Москва: Высшая школа, 1990. – 352с. /Lakin G.F. Biometriya. – Moskva: Vysshaya shkola, 1990. – 352s./

Ларцева Л.В., Катунин Д.Н. Микрофлора рыб – биоиндикатор загрязнения дельты Волги // Водные биоресурсы, воспроизводство и экология гидробионтов. – Москва: ВНИИПРХ, 1993. – Вып.69. – С. 155–163. /Lartseva L.V., Katunin D.N. Mikroflora ryb – bioindikator zagryazneniya del'ty Volgi // Vodnyye bioresursy, vosproizvodstvo i ekologiya gidrobiontov. – Moskva: VNIIPRKh, 1993. – Vyp.69. – S. 155–163./

Методы общей бактериологии. Т.3 / Под ред. Ф.Герхардта. – Москва: Мир, 1984. – 264с. /Metody obshchey bakteriologii. T.3 / Pod red. F.Gerkhardta. – Moskva: Mir, 1984. – 264s./

Мусселиус В.А., Ванятинский В.Ф., Вихман А.А. и др. Лабораторный практикум по болезням рыб. – Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 296с. /Musselius V.A., Vanyatinskiy V.F., Vikhman A.A. i dr. Laboratornyy praktikum po boleznyam ryb. – Moskva: Legkaya i pishchevaya promyshlennost', 1983. – 296s./

Никитенко В.И., Копылов В.А., Никитенко М.В. Транслокация бактерий из желудочно-кишечного тракта – естественный защитный механизм // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – 2004. – № 2–3. – С. 16–18. /Nikitenko V.I., Kopylov V.A., Nikitenko M.V. Translokatsiya bakteriy iz zheludochno-kishechnogo trakta – yestestvennyy zashchitnyy mekhanizm // Gastroenterologiya Sankt-Peterburga. – 2004. – № 2–3. – S. 16–18./

Онисковець М. Показники імунного статусу риб у біомоніторингу важких металів у навколишньому середовищі // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012. – Вип.60. – С. 190–197. /Onyskovets' M. Pokaznyky іmunnogo statusu ryb u bіomonіtoryngu vazhkykh metalіv u navkolyshn'omu seredovyshchі // Vіsnyk L'vіvs'kogo unіversytetu. Serіya bіologіchna. – 2012. – Vyp.60. – S. 190–197./

Панин С.А. Эколого-токсикологические аспекты аквакультуры // Биологические основы аквакультуры в морях европейской части СССР. – Москва: Наука, 1985. – С. 65–72. /Panin S.A. Ekologo–toksikologicheskiye aspekty akvakul'tury // Biologicheskiye osnovy akvakul'tury v moryakh yevropeyskoy chasti SSSR. – Moskva: Nauka, 1985. – S. 65–72./

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні: спец. вип. журналу «Пропозиція нова» / Під ред. В.У.Ящук, Д.В.Іванова, Р.М.Кривошея та ін.; Міністерство екології та природних ресурсів України. – Київ: Юнівест Медіа, 2012. – 831c. /Perelіk pestytsydіv і agrokhіmіkatіv, dozvolenykh do vykorystannya v Ukrayinі: spets. vyp. zhurnalu «Propozytsіya nova» / Pіd red. V.U.Yashchuk, D.V.Іvanova, R.M.Kryvosheya ta іn.; Mіnіsterstvo ekologіyi ta pryrodnykh resursіv Ukrayiny. – Kyiv: Yunіvest Medіa, 2012. – 831s./

Просяная В.В., Хуторной П.Б. Бактериальная флора белого амура в условиях неудовлетворительного гидрохимического режима // Сб. научных трудов. – Москва: ВНИИПРХ, 1979. – Вып.23. – С. 66–68. /Prosyanaya V.V., Khutornoy P.B. Bakterial'naya flora belogo amura v usloviyakh neudovletvoritel'nogo gidrokhimicheskogo rezhima // Sb. nauchnykh trudov. – Moskva: VNIIPRKh, 1979. – Vyp.23. – S. 66–68./

Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. – Москва: Высшая школа, 1973. – 320с. /Rokitskiy P.F. Biologicheskaya statistika. – Moskva: Vysshaya shkola, 1973. – 320s./

Смирнов В.В., Резник С.Р., Василевская И.А. Спорообразующие аэробные бактерии – продуценты биологически активных веществ. – Киев: Наукова думка, 1982. – 280с. /Smirnov V.V., Reznik S.R., Vasilevskaya I.A. Sporoobrazuyushchiye aerobnye bakterii – produtsenty biologicheski aktivnykh veshchestv. – Kiyev: Naukova dumka, 1982. – 280s./

Смирнов В.В., Резник С.Р., Сорокулова И.Б. Методические рекомендации по выделению и идентификации бактерий рода Bacillus из организма человека и животных. – Киев: Изд-во АН СССР, 1983. – 50с. /Smirnov V.V., Reznik S.R., Sorokulova I.B. Metodicheskiye rekomendatsii po vydeleniyu i identifikatsii bakteriy roda Bacillus iz organizma cheloveka i zhivotnykh. – Kiyev: Izd-vo AN SSSR, 1983. – 50s./

Смирнов В.В., Сорокулова И.Б., Пинчук И.В. Бактерии рода Bacillus – перспективный источник биологически активных веществ // Мікробіологічний журнал. – 2001. – Т.63, №1. – С. 72–79. /Smirnov V.V., Sorokulova I.B., Pinchuk I.V. Bakterii roda Bacillus – perspektivnyy istochnik biologicheski aktivnykh veshchestv // Mіkrobіologіchnyy zhurnal. – 2001. – T.63, №1. – S. 72–79./

Смірнов В.В., Косюк І.В. Адгезивні властивості бактерій роду Bacillus – компонентів пробіотика // Мікробіологічний журнал. – 1997. – Т.59, №6. – С. 36–43. /Smіrnov V.V., Kosyuk І.V. Adgezyvnі vlastyvostі bakterіy rodu Bacillus – komponentіv probіotyka // Mіkrobіologіchnyy zhurnal. – 1997. – T.59, №6. – S. 36–43./

Справочник по пестицидам: гигиена, применение, токсикология / Под ред. А.В.Павлова. – Киев: Урожай, 1986. – 432с. /Spravochnik po pestitsidam: gigiyena, primeneniye, toksikologiya / Pod red. A.V.Pavlova. – Kiyev: Urozhay, 1986. – 432s./

Суслова М.Ю. Распространение и разнообразие спорообразующих бактерий рода Bacillus в водных экосистемах. Автореф. дис. … канд. биол. наук / 03.00.16, 03.00.07 – экология. – Улан-Удэ, 2007. – 20с. /Suslova M.Yu. Rasprostraneniye i raznoobraziye sporoobrazuyushchikh bakteriy roda Bacillus v vodnykh ekosistemakh. Avtoref. dis. … kand. biol. nauk / 03.00.16, 03.00.07 – ekologiya. – Ulan-Ude, 2007. – 20s./

Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. – Москва: Агропромиздат, 1987. – 239с. /Tepper Ye.Z., Shil'nikova V.K., Pereverzeva G.I. Praktikum po mikrobiologii. – Moskva: Agropromizdat, 1987. – 239s./

Хлебович В.В. Акклимация животных организмов. – Ленинград: Наука, 1981. – 136с. /Khlebovich V.V. Akklimatsiya zhivotnykh organizmov. – Leningrad: Nauka, 1981. – 136s./

Чахава О.В., Горская Е.М., Рубан С.З. Микробиологические и иммунологические основы гнотобиологии. – Москва: Медицина, 1982. – 159с. /Chakhava O.V., Gorskaya Ye.M., Ruban S.Z. Mikrobiologicheskiye i immunologicheskiye osnovy gnotobiologii. – Moskva: Meditsina, 1982. – 159s./

Bowers A., Alexander J.B. In vitro and in vivo passage of bacteria across restricted areas and isolated tissues of trout, Salmo trutta and S. gairdneri // Journal of Fish Diseases. – 1982. – Vol.5, no 2. – Р. 145–151.

Crabbé P., Nash D., Bazin H. et al. Immunohistochemical observations on lymphoid tissues from conventional and germ-free mice // Laboratory Investigation. – 1970. – Vol.22, no 5. – С. 448–457.

Haenel H., Schulze J. Contributions of gnotobiology to nutrition science // Folia Microbiologica. – 1979. – Vol.24, no 3. – Р. 197–204.

Margolis L. Aerobic bacteria in the intestines and slim of the pike (Esox lucius) // Revue Canadienne de Biologie. – 1953. – Vol.11. – Р. 20–48.

Trust T.J., Bull L.M., Currie B.R., Buckley J.T. Obligate anaerobic bacteria in the gastrointestinal microflora of the Grass carp (Ctenopharyngodon idella), Gold fish (Carassius auratus), and Rainbow trout (Salmo gairdneri) // Journal of the Fisheries Research Board of Canada. – 1979. – Vol.36, no 10. – Р. 1174–1179.

Trust T.J., Sparrow R.A.Н. The bacterial flora in the alimentary tract of freshwater salmonid fishes // Canadian Journal of Microbiology. – 1974. – Vol.20, no 9. – Р. 1219–1228.

Tzannetis S., Papavassiliou J. In vitro antagonism by bacteriocin-like substances between bacteria of normal and transient flora of surface brachish water // Lab. 6-th Symp. Microb. Ecol. – 1992. – No 6. – Р.236.
Як цитувати
Барбухо, О. (1). До питання про стан мікробоценозів риб та роль мікроорганізмів роду Bacillus при гербіцидному забрудненні водойм. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 43-53. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-6
Розділ
ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ