Features of biology and morphology of common fox Vulpes vulpes L. (1758) in the Kharkiv Region

  • В. А. Токарський
  • В. В. Грубник
  • Н. В. Токарська
Keywords: Vulpes vulpes, morphometry, craniometric parameters, dynamics of number, nutrition, epizooties

Abstract

The dynamics of number of common fox in the territory of the Kharkiv region and factors influencing it have been analyzed. In recent years, there has been an increase in the number, which may indicate that hunting in this territory has no decisive influence on the population state. Morphometric data and cranial indices of foxes have been obtained. In more than 50% of the individuals morphometric parameters are stable, in the both sexes. Of the 28 craniometric parameters the width of supraorbital processes in females is the most variable (Cv=10,54); highly variable are the width of choanae and the width of the upper canine tooth at the base; the width of the rostrum and the length of nasal bones, the width of the auditory capsule and the length of the brain department. Variability of 19 skull characteristics in males is higher than that of females. Less variable are the width of the brain capsule (both in males and females), the length of the upper carnassial and the width between auditory foramens (in males). The differences between craniometric parameters of males and females are valid for 6 parameters (p˂0.05). The sample is largely corresponds to the data of L.S.Shevchenko (1987) in the steppe zone, which is consistent with zoning of the Kharkiv region. Winter feeding habits have been analyzed: feed of the main group includes: mouse-like rodents, marmots, birds and plant food (fruits and seeds). Materials on the infestation of foxes of the north-east of Ukraine have been presented. In the trapped animals there have been found parasites: Toxocara spp. (Ascaridida, Nematoda) – 14 adults, in the intestine of 10 males and 4 females; 3 adult individuals in the stomach of 2 females and 1 male. Moreover, the foxes obtained in Velikiy Burluk District in 2013–2015 were infected by fleas: badger, Paraceras melis (male), and fox, Chaetopsylla globiceps (2 females).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Аверин В.Г. Краткий обзор вредных и полезных млекопитающих Харьковской губернии // Бюлл. ВСХ. – 1915. – №1. – 15с. /Averin V.G. Kratkiy obzor vrednykh i poleznykh mlekopitayushchikh Khar'kovskoy gubernii // Byull. VSKh. – 1915. – №1. – 15s./

Аверин В.Г. Животный мир (Харьковская губерния) // Природа и население Слободской Украины: Харьковская губерния. Пособие по родиноведению. – Харьков: Изд-во «Союз», 1918. – С. 155–212. /Averin V.G. Zhivotnyy mir (Khar'kovskaya guberniya) // Priroda i naseleniye Slobodskoy Ukrainy: Khar'kovskaya guberniya. Posobiye po rodinovedeniyu. – Khar'kov: Izd-vo «Soyuz», 1918. – S. 155–212./

Антонець Н.В. Руда лисиця (Vulpes vulpes L.) у Дніпровсько-Орільському природному заповіднику // Матер. міжнар. конф. «Фальцфейнівські читання». – Херсон: ХДУ, 2009. – С. 4–9. /Antonets' N.V. Ruda lysytsya (Vulpes vulpes L.) u Dnіprovs'ko-Orіl's'komu pryrodnomu zapovіdnyku // Mater. mіzhnar. konf. «Fal'tsfeynіvs'kі chytannya». – Kherson: KhDU, 2009. – S. 4–9./

Атлас гельмінтів тварин / І.С.Дахно, А.В.Березовський, В.Д.Галат та ін. – К.: Ветінформ, 2001. – 118с. /Atlas gel'mіntіv tvaryn / І.S.Dakhno, A.V.Berezovs'kiy, V.D.Galat ta іn. – K.: Vetіnform, 2001. – 118s./

Баник М.В., Скоробогатов Е.В., Атемасов А.А. Особенности биотопического распределения обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes L.) в Украине // Чтения памяти А.П.Крапивного. Материалы междун. науч. конф., посвящённой 80-летию профессора А.П.Крапивного. – Харьков: Изд-во ХНУ имени В.Н.Каразина, 2009. – С. 117–128. /Banik M.V., Skorobogatov Ye.V., Atemasov A.A. Osobennosti biotopicheskogo raspredeleniya obyknovennoy lisitsy (Vulpes vulpes L.) v Ukraine // Chteniya pamyati A.P.Krapivnogo. Materialy mezhdun. nauch. konf., posvyashchyonnoy 80-letiyu professora A.P.Krapivnogo. – Khar'kov: Izd-vo KhNU imeni V.N.Karazina, 2009. – S. 117–128./

Вайсфельд М.А. Красная лисица // Промысловые животные СССР и среда их обитания. Песец, лисица, енотовидная собака. – М.: Наука, 1985. – С. 116–145. /Vaysfel'd M.A. Krasnaya lisitsa // Promyslovyye zhivotnyye SSSR i sreda ikh obitaniya. Pesets, lisitsa, yenotovidnaya sobaka. – M.: Nauka, 1985. – S. 116–145./

Домнич В.И. Динамика численности популяции лисицы в Украине // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип.2014. – С. 22–32. /Domnich V.I. Dinamika chislennosti populyatsii lisitsy v Ukraine // Naukovyy vіsnyk NLTU Ukrainy. – 2010. – Vyp.2014. – S. 22–32./

Домнич В.И., Лебедева Н.И., Вовченко В.Е., Стрельченко В.И. Влияние лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes) на орнитокомплекс Азово-Сивашского Природного Национального парка // Тези доповідей наукових конференцій викладачів і студентів університету. – Запоріжжя, 1995. – Вип.V, частина І. – С. 93–94. /Domnich V.I., Lebedeva N.I., Vovchenko V.Ye., Strel'chenko V.I. Vliyaniye lisitsy obyknovennoy (Vulpes vulpes) na ornitokompleks Azovo-Sivashskogo Prirodnogo Natsional'nogo parka // Tezy dopovіdey naukovykh konferentsіy vykladachіv і studentіv unіversytetu. – Zaporіzhzhya, 1995. – Vyp.V, chastyna І. – S. 93–94./

Королев А. К морфологии и экологии обыкновенной лисицы таежной зоны европейского северо-востока // Вестник института биологии Коми НЦ УрО РАН. – 2004. – №8 (82). – С. 20–27. /Korolev A. K morfologii i ekologii obyknovennoy lisitsy tayezhnoy zony yevropeyskogo severo-vostoka // Vestnik instituta biologii Komi NC UrO RAN. – 2004. – №8 (82). – S. 20–27./

Лебедева Н.И. Морфологические особенности обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes L., 1758) Нижнего Приднепровья // Вісник Запорізького держ. ун-ту. – 2000. – №2. – С. 210–215. /Lebedeva N.I. Morfologicheskiye osobennosti obyknovennoy lisitsy (Vulpes vulpes L., 1758) Nizhnego Pridneprov'ya // Vіsnyk Zaporіz'kogo derzh. un-tu. – 2000. – №2. – S. 210–215./

Легейда И.С. Близость водоема как фактор пространственного распределения лисьих нор // Вісн. Луганського держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Біол. науки. – 2002. – №1. – С. 178–183. /Legeyda I.S. Blizost' vodoyema kak faktor prostranstvennogo raspredeleniya lis'ikh nor // Vіsn. Lugans'kogo derzh. ped. un-tu іm. T.G.Shevchenka. Bіol. nauky. – 2002. – №1. – S. 178–183./

Лиманский С.В., Кондратенко А.В. Современное состояние териофауны заповедника «Меловая флора» // Вісн. Луганського держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Біол. науки. – 2002. – №1. – С. 25–28. /Limanskiy S.V., Kondratenko A.V. Sovremennoye sostoyaniye teriofauny zapovednika «Melovaya flora» // Vіsn. Lugans'kogo derzh. ped. un-tu іm. T.G.Shevchenka. Bіol. nauky. – 2002. – №1. – S. 25–28./

Мигулін О.О. Лисиця звичайна // Звірі УРСР. – Київ: АН УРСР, 1938. – С. 143–153. /Migulіn O.O. Lysytsya zvychayna // Zvіrі URSR. – Kyiv: AN URSR, 1938. – S. 143–153./


Наглов В., Обоскалова Д. Особливості циркуляції сказу тварин у містах Харківської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2005. – Вип.17. – С.67. /Naglov V., Oboskalova D. Osoblyvostі tsyrkulyatsіi skazu tvaryn u mіstakh Kharkіvs'koi oblastі // Naukovyy vіsnyk Uzhgorods'kogo unіversytetu. Serіya Bіologіya. – 2005. – Vyp.17. – S.67./

Пахомов А.Е., Рева А.А. Значение байрачных дубрав в сохранении видового разнообразия и функционального потенциала териофауны плакорных местообитаний Степного Приднепровья // Актуальні питання збереження і відновлення степових екосистем: матеріали міжнар. наук. конф., присв. 100-річчю заповідання асканійського степу. – Асканія-Нова, 1998. – С. 81–84. /Pakhomov A.Ye., Reva A.A. Znacheniye bayrachnykh dubrav v sokhranenii vidovogo raznoobraziya i funktsional'nogo potentsiala teriofauny plakornykh mestoobitaniy Stepnogo Pridneprov'ya // Aktual'nі pytannya zberezhennya і vіdnovlennya stepovykh ekosystem: materіaly mіzhnar. nauk. konf., prysv. 100-rіchchyu zapovіdannya askanіys'kogo stepu. – Askanіya-Nova, 1998. – S. 81–84./

Роженко Н.В. Деякі результати дослідження екології лисиці звичайної у Причорномор’ї // Вісн. Луганського держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Біол. науки. – 2002. – №1. – С. 84–89. /Rozhenko N.V. Deyakі rezul'taty doslіdzhennya ekologіi lysytsі zvychaynoi u Prychornomor’yi // Vіsn. Lugans'kogo derzh. ped. un-tu іm. T.G.Shevchenka. Bіol. nauky. – 2002. – №1. – S. 84–89./

Тимошенков В.А. Хищные млекопитающие заповедника «Хомутовская степь» // Вісн. Луганського держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Біол. науки. – 2002. – №1. – С. 192–194. /Timoshenkov V.A. Khishhnyye mlekopitayushchiye zapovednika «Khomutovskaya step'» // Vіsn. Lugans'kogo derzh. ped. un-tu іm. T.G.Shevchenka. Bіol. nauky. – 2002. – №1. – S. 192–194./

Шевченко Л.С. Краниометрические показатели обыкновенной лисицы Европейской части СССР // Вестник зоологии. – 1987. – №3. – С. 63–71. /Shevchenko L.S. Kraniometricheskiye pokazateli obyknovennoy lisitsy Yevropeyskoy chasti SSSR // Vestnik zoologii. – 1987. – №3. – S. 63–71./

Шевченко Л.С., Борисовец Б.Э. Внутривидовая структура хищных млекопитающих Европейской части СССР (с использованием многомерного анализа). Сообщение 2. Лисица обыкновенная // Вестник зоологии. – 1990. – №4. – С. 46–57. /Shevchenko L.S., Borisovets B.E. Vnutrividovaya struktura khishhnykh mlekopitayushchikh Yevropeyskoyy chasti SSSR (s ispol'zovaniyem mnogomernogo analiza). Soobshcheniye 2. Lisitsa obyknovennaya // Vestnik zoologii. – 1990. – №4. – S. 46–57./

Шейгас І.М. Регіональні особливості обліків чисельності основних видів мисливських тварин у загальній системі інвентаризації теріофауни // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2002. – Вип.102. – С. 106–112. /Sheygas І.M. Regіonal'nі osoblyvostі oblіkіv chysel'nostі osnovnykh vydіv myslyvs'kykh tvaryn u zagal'nіy systemі іnventaryzatsіi terіofauny // Lіsivnytstvo і agrolіsomelіoratsіya. – 2002. – Vyp.102. – S. 106–112./

Cavallini P. Ranging behaviour of red foxes during the mating and breeding seasons // Ethol. Ecol. & Evol. – 1996. – Vol.8. – P. 57–65.
Cited
How to Cite
Токарський, В. А., Грубник, В. В., & Токарська, Н. В. (1). Features of biology and morphology of common fox Vulpes vulpes L. (1758) in the Kharkiv Region. The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series «Biology», 27, 80-90. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/8174
Section
ZOOLOGY AND ECOLOGY