Олександр Сергійович Лисецький і колекція кажанів Музею природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

  • Ю. В. Ільюхін Музей природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3985-2764
Ключові слова: О.С.Лисецький, кажани, колекції, Музей природи, Харківський університет

Анотація

Олександр Сергійович Лисецький (1919–1991 рр.), сторіччя зі дня народження якого виповнюється у цьому році, був досить відомим орнітологом і теріологом та працював довгий час доцентом на кафедрі зоології Харківського університету. Він з дитинства цікавився зоологією і був юннатом Харківського палацу піонерів і зоопарку ще з 1934 р. Почав своє навчання О.Лисецький на біологічному факультеті ХНУ у 1938 р. і закінчив його вже після Великої Вітчизняної війни у 1948 р. Саме у ці роки (з 1937 по 1947 рр.) ним разом з його студентським товаришем А.Куниченком і була зібрана колекція тушок кажанів, яка зберігається у Музеї природи ХНУ. Внаслідок того, що на етикетках майже всіх зразків не вказані прізвища колекторів, їх колекція була визначена нами завдяки порівнянню усіх даних (колекційних номерів, дат тощо) зразків з даними, наведеними у їх праці «К фауне летучих мышей (Chiroptera) Харьковской области», яка була опублікована у 1952 р. Взагалі у колекції Музею природи на наш час налічується 139 зразків кажанів, які належать до 18 видів, 11 родів та 3 родин. При цьому більша частина – 129 зразків належать до родини Лиликових – Vespertilionidae. З них 52 зразки були зібрані саме О.Лисецьким (разом з А.Куниченком). Цей матеріал наведено у порівняльній таблиці. З 9 видів цієї родини, представлених у їх зборах, 6 видів представлені 50 і більш відсотками від загальної чисельності всіх зразків, що зберігаються в Музеї природи. Це види: Myotis dasycneme (66,6%), Plecotus auritus (75%), Nyctalus lasiopterus (100%), Nyctalus leisleri (55%), Pipistrellus nathusii (83,3%), Vespertilio murinus (100%). При цьому достеменно ж належать до їх зборів два види – це єдиний зразок Nyctalus lasiopterus і обидва зразки Vespertilio murinus. В наш час всі ці зразки (крім Nyctalus lasiopterus, якого виставлено в експозиції) зберігаються в окремих ящиках у приміщенні наукових фондів. Ми можемо констатувати, що саме збори О.Лисецького та А.Куниченка становлять превалюючу частину колекційного наукового матеріалу кажанів Музею природи Харківського університету.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю. В. Ільюхін, Музей природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

вул. Тринклера, 8, Харків, Україна, 61022, iliyhinyra@gmail.com

Посилання

Загороднюк І., Годлевська Л. Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: огляд і фенологічний аналіз даних // Міграційний статус кажанів в Україні. – Київ, 2001. – С. 122–156. (Novitates Theriologicae; Pars 6). /Zagorodnjuk І., Godlevs'ka L. Bats in the collections of zoological museums of Ukraine: overview and phenological analysis of data // Migration status of bats in Ukraine. – Kyiv, 2001. – P. 122–156. (Novitates Theriologicae; Pars 6)./

Загороднюк І.В., Ємельянов І.Г. Таксономія і номенклатура ссавців України // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2012. – Т.10. – С. 5–30. /Zagorodnjuk І.V., Emelyanov І.G. Taxonomy and nomenclature of mammals of Ukraine // Bulletin of the National Museum of Natural History. – 2012. – Vol.10. – P. 5–30./

Ільюхін Ю. Представники ряду Chiroptera в колекції музею природи Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна // Theriologia Ukrainica. – 2018. – Т.16. – С. 77–84. /Iliukhin Yu. Representatives of the order Chiroptera in the collection of the Museum of Nature at V.Karazin Kharkiv National University // Theriologia Ukrainica. – 2018. – Vol.16. – P. 77–84./

Влащенко А.С. История исследований и кадастр находок рукокрылых (Chiroptera) на территории Харьковской области в XIX–XX веках // Plecotus et al. – 2011. – Т.14. – С. 26–54. /Vlaschenko A.S. Research history and list of records of bats (Chiroptera) in the Kharkov Region in the XIX and XX centuries // Plecotus et al. – 2011. – Vol.14. – P. 26–54./

Московский Г.П. Материалы по изучению фауны Chiroptera в Харьковской области. Рукопись. 1941. 18с. /Moskovsky G.P. Materials on the study of the Chiroptera fauna in the Kharkov region. Manuscript. 1941. 18p./

Криволапов В.П. О териологической коллекции Музея природы Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина // Биологический вестник (ХНУ). – 2007. – Т.11, №1. – С.18. /Krivolapov V.P. About theriological collection of the Museum of Nature of V.N.Karazin Kharkiv National University // Biological Newsletter (KhNU). – 2007. – Vol.11, no.1. – P.18./

Лисецкий А.С., Куниченко А.А. К фауне летучих мышей (Chiroptera) Харьковской области // Труды НИИ биологии Харьк. ун-та им. А.М.Горького. – 1952. – Т.16. – С. 87–92 (Ученые записки Харьк. гос. ун-та. Т.44). /Lisetskiy A.S., Kunichenko A.A. To the fauna of bats (Chiroptera) of the Kharkov region // Proceedings of the Research Institute of Biology of A.M.Gorky Kharkov State University. – 1952. – Vol.16. – P. 87–92. (Research Bulletin of Kharkov University. Vol.44).

Павлинов И.Я. Систематика современных млекопитающих. – М: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – С. 160–191. /Pavlinov I.Ya. Systematics of modern mammals. – M: Publishing House of Moscow University, 2003. – P. 160–191./

Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І.Акімова. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 600с. /Red Book of Ukraine. Animals / Ed. I.Akimov. – Kyiv: Globalconsulting, 2009. – 600p./

Опубліковано
2019-11-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Ільюхін, Ю. (2019). Олександр Сергійович Лисецький і колекція кажанів Музею природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 33, 156-160. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-33-18
Розділ
ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О.С.ЛИСЕЦЬКОГО (1919–1991)