Олександр Сергійович Лисецький – до 100-річчя з дня народження

  • Т. А. Атемасова Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7527-5143
Ключові слова: Лисецький Олександр Сергійович, зоологія, біографія

Анотація

Приводяться біографічні відомості та наукові доробки Олександра Сергійовича Лисецького (1919–1991) – одного з провідних зоологів Харківського університету. Навчання студента О.С.Лисецького на біологічному факультеті Харківського університету було перервано роками Другої світової війни, яку він пройшов у лавах танкового підрозділу. Тільки у 1948 р. він закінчив кафедру зоології хребетних і надалі працював тут до кінця життя. Олександр Сергійович Лисецький мав праці з орнітології та теріології, охорони природи; створив видатну колекцію лускокрилих; є автором чималих наукових колекцій птахів та ссавців, що зберігаються у Музеї природи університету. Всі ці доробки науковця розглянуто разом із деталями його наукової біографії, історією досліджень, що неподільна з історією кафедри зоології хребетних. За 45 років роботи у Харківському університеті О.С.Лисецький брав участь у всіх експедиціях під керівництвом професора І.Б.Волчанецького в рамках науково-дослідницької тематики кафедри. У 1948–50 рр. приймав участь у дослідженнях фауни околиць оз. Ельтон. У 1950–52 рр. – на дослідній меліоративній станції Інституту гідротехніки та меліорації АН УРСР брав участь у вивченні впливу зрошення та полезахисного розведення на фауну. Разом з експедицією під керівництвом професора І.Б.Волчанецького досліджував птахів широколистяних лісів північного сходу України – як джерела збагачення новостворених захисних лісосмуг корисною фауною. У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену ссавцям полів штучного зрошення (керівник – професор І.Б.Волчанецький). У 60–80 рр. О.С.Лисецький багато зробив для вивчення фауни Харківської області – вперше опублікував фундаментальне зведення з орнітофауни ізюмських лісів; вивчав орнітофауну м. Харкова, брав участь у створенні першого проекту національного парку «Гомільшанський». Багато зробив Олександр Сергійович і як популяризатор науки – читав лекції у народному університеті «Природа», публікував цікаві популярні статті у періодичних виданнях тощо. О.С.Лисецький лишив помітний слід у науковій долі багатьох вихованців кафедри зоології Харківського університету, прищепивши навички справжнього польового дослідника – сумлінного, працьовитого, безкінечно закоханого у свою справу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. А. Атемасова, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

пл. Свободи, 4, Харків, Україна, 61022, t.atemasova@karazin.ua

Посилання

Волчанецкий И.Б., Капралова Н.И., Лисецкий А.С. К орнитофауне Эльтонского района Заволжья и ее реконструкции в связи с полезащитным лесонасаждением // Зоол. журн. – 1950. – Т.29, вып.6. – С. 501–512. /Volchanetsky I.B., Kapralova N.I., Lisetskiy A.S. On the avifauna of the Elton region of the Trans-Volga region and its reconstruction in connection with field-protective forest stands // Zool. Journal. – 1950. – Vol.29, issue 6. – P. 501–512./

Волчанецкий И.Б., Лисецкий А.С., Капралова Н.И. К орнитофауне лесов бассейна Северского Донца // Ученые записки Харьковского университета. – 1954. – Т.52. Труды н.-и. ин-та биол. и биол. ф-та. – С. 33–45. /Volchanetsky I.B., Lisetskiy A.S., Kapralova N.I. To the avifauna of the forests of the Seversky Donets basin // Research Bulletin of Kharkov University. – 1954. – Vol.52. Proceedings of the Research Institute of Biology and Biological Faculty. – P. 33–45./

Волчанецкий И.Б., Лисецкий А.С., Кривицкий И.А., Есилевская М.А. О современном облике орнитофауны Харьковской области // VII Всесоюзная зоогеографическая конференция: тезисы докладов. – М., 1979. – С.190. /Volchanetsky I.B., Lisetskiy A.S., Krivitsky I.A., Yesilevskaya M.A. On the modern appearance of the avifauna of the Kharkov region // VII All-Union Zoogeographic Conference: abstracts. – Moscow, 1979. – P.190./

Гусев В.М., Лисецкий А.С., Куниченко А.А. Теплая осень и зима 1947/48 гг. в окрестностях Харькова // ХГУ. Научная студенческая конференция. Тезисы докладов. – Харьков, 1948. – С. 75–76. /Gusev V.M., Lisetskiy A.S., Kunichenko A.A. Warm autumn and winter 1947/48 in the vicinity of Kharkov // Kharkov State University. Scientific student conference. Abstracts of reports. – Kharkov, 1948. – P. 75–76./

Есилевская М.А., Корабельников Л.В., Кривицкий И.А., Лисецкий А.С. Гнездовые колонии серых цапель в Харьковской области // Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана: Материалы совещания. – М., 1975а. – С. 33–34. /Yesilevskaya M.A., Korabelnikov L.V., Krivitsky I.A., Lisetsky A.S. Nesting colonies of gray herons in the Kharkov region // Colonial nesting of water birds and their protection: materials of the conference. – Moscow, 1975a. – P. 33–34./

Есилевская М.А., Кривицкий И.А., Лисецкий А.С. О перспективах сохранения ландшафтов и фаунистических комплексов юга лесостепной Украины // VI Всесоюзная зоогеографическая конференция: тезисы докладов. – Кишинев: Штиница, 1975б. – С.81. /Yesilevskaya M.A., Krivitsky I.A., Lisetskiy A.S. On the prospects for the conservation of landscapes and faunistic complexes in the south of forest-steppe Ukraine // 6th All-Union Zoogeographic Conference: abstracts. – Chisinau: Shtinitsa, 1975b. – P.81./

Есилевская М.А., Кривицкий И.А., Лисецкий А.С. и др. О новых орнитологических находках в Северо-Восточной оконечности Украины. Сообщение 1 // Вестник Харьк. ун-та. – 1988. – №313. Проблемы физиологии и биохимии онтогенеза и физиологической генетики. – С. 84–85. /Yesilevskaya M.A., Krivitsky I.A., Lisetskiy A.S. et al. About new ornithological finds in the North-Eastern tip of Ukraine. Communication 1 // Kharkov State University Journal. – 1988. – No.313. Problems of physiology and biochemistry of ontogenesis and physiological genetics. – P. 84–85./

Есилевская М.А., Кривицкий И.А., Лисецкий А.С. и др. О новых орнитологических находках в Северо-Восточной оконечности Украины. Сообщение 2 // Вестник Харьк. ун-та. – 1990. – №346. Новые исследования по онтогенезу, гетерозису и экологии животных. – 1990. – С. 80–82. /Yesilevskaya M.A., Krivitsky I.A., Lisetsky A.S. et al. About new ornithological finds in the North-Eastern tip of Ukraine. Communication 2 // Kharkov State University Journal. – 1990. – No.346. New researches on ontogenesis, heterosis and animal ecology. – 1990. – P. 80–82./

Ковшарь А.Ф. Александр Сергеевич Лисецкий (1919–1991) // Птицы. Дороги. Люди (воспоминания орнитолога). Часть1. – Алматы, 2014. – С. 12–15. /Kovshar A.F. Alexander Sergeyevich Lisetskiy (1919–1991) // Birds. Roads. People (memories of an ornithologist). Part 1. – Almaty, 2014. – P. 12–15./

Кривицкий И.А. Александр Сергеевич Лисецкий // Орнитологи Украины (биобиблиографический справочник). Авторы-составители: Т.А.Атемасова, И.А.Кривицкий. Вып.1. – Харьков, 1999. – С. 214–218. /Krivitsky I.A. Alexander Sergeeevich Lisetskiy // Ornithologists of Ukraine (bio-bibliographic reference book). Compiled by: T.A.Atemasova, I.A.Krivitsky. Issue 1. – Kharkov, 1999. – P. 214–218./

Лисецкий А.С. Орнитофауна Изюмских пристепных боров и пути ее обогащения полезными птицами // Ученые записки Харьковского университета. – 1952. – Т.44. Труды Н.-и. ин-та биологии. – С. 55–72. /Lisetskiy A.S. The avifauna of the Izyumsky steppe forests and the ways of enriching it with useful birds // Research Bulletin of Kharkov University. – 1952. – Vol.44. Proceedings of the Research Institute of Biology. – P. 55–72./

Лисецкий А.С. Изменение орнитофауны Нижнеднепровских плавней и Каменского пода в связи с подготовкой дна Каховского водохранилища // Третья экологическая конференция: тезисы докладов. – Киев, 1954. – Ч.4. – С. 189–191. /Lisetskiy A.S. Change in the avifauna of the Lower Dnieper floodplains and the Kamensky hearth in connection with the preparation of the bottom of the Kakhovka reservoir // Third Ecological Conference: abstracts. – Kiev, 1954. – Part 4. – P. 189–191./

Лисецкий А.С. Об изменении орнитофауны Харьковской области за последние 100 лет // Вторая Межведомственная научная конференция по изучению природных и трудовых ресурсов, размещению промышленности и сельского хозяйства Левобережной Украины и их использованию: тезисы докладов. – Харьков, 1963. – С. 77–79. /Lisetskiy A.S. About the change in the avifauna of the Kharkov region over the past 100 years // The Second Interdepartmental Scientific Conference on the Study of Natural and Labor Resources, the Location of Industry and Agriculture of the Left-Bank Ukraine and their Use: abstracts. – Kharkov, 1963. – P. 77–79./

Лисецкий А.С. Об изменении фауны водных и болотных птиц Восточной Украины за последние 70–80 лет // География ресурсов водоплавающих птиц в СССР, состояние запасов, пути их воспроизводства и правильного использования: тезисы докладов конференции. Т.1. – М., 1965. – С. 111–112. /Lisetskiy A.S. On the change in the fauna of water and wetland birds in Eastern Ukraine over the past 70–80 years // Geography of Waterfowl Resources in the USSR, Stock Status, Ways of their Reproduction and Proper Use: abstracts of the conference. Vol.1. – Moscow, 1965. – P. 111–112./

Лисецкий А.С. Заметки о гнездовании грачей в условиях большого города // Орнитология в СССР. Кн.2. – Ашхабад, 1969а. – С. 372–374. /Lisetskiy A.S. Notes on rooks nesting in a big city // Ornithology in the USSR. Book 2. – Ashgabat, 1969a. – P. 372–374./

Лисецкий А.С. Птицы города Харькова // Синантропизация и доместикация животного населения Материалы к совещанию. – М., 1969б. – С. 89–90. /Lisetskiy A.S. Birds of the city of Kharkov // Synanthropization and domestication of the animal population. Materials of the conference. – Moscow, 1969b. – P. 89–90./

Лисецкий А.С. Сохранить новый уникальный орнитокомплекс на Харьковщине // Проблемы охраны природы и рекреационной географии УССР: тез. докл. респ. научн. конф. – Х., 1979. – С. 65–67. /Lisetskiy A.S. To save a new unique ornithocomplex in the Kharkov region // Problems of Nature Conservation and Recreational Geography of the Ukrainian SSR: abstracts of scientific conference. – Kharkov, 1979. – P. 65–67./

Лисецкий А.С., Гисцов А.П. Новые птицы Велико-Анадольского леса // Изучение ресурсов наземных позвоночных фауны Украины: материалы республ. координац. совещ. – К., 1969. – С. 56–67. /Lisetskiy A.S., Gistsov A.P. New birds of the Veliko-Anadolsky forest // Study of Resources of Terrestrial Vertebrate Fauna of Ukraine: materials of the coordination conference. – Kyiv, 1969. – P. 56–67./

Лисецкий А.С., Гудина А.Н. О находке ходулочника в Харьковской области // Орнитология. Вып.18. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – С. 167–168. /Lisetskiy A.S., Gudina A.N. On the finding of a stilt in the Kharkov region // Ornithology. Issue 18. – M.: Publishing House of Moscow State University, 1983. – P. 167–168./

Лисецкий А.С., Гудина А.Н. О необходимости направленного формирования городской орнитофауны // Птицы и урбанизированный ландшафт: Сб. кратких сообщений. – Каунас, 1984. – С. 88–89. /Lisetskiy A.S., Gudina A.N. On the need for directional formation of urban avifauna // Birds and Urban Landscape: collection of brief communications. – Kaunas, 1984. – P. 88–89./

Лисецкий А.С., Кривицкий И.А., Куниченко А.А., Шурубура П.В. Заметки о некоторых редких и исчезающих птицах Харьковской области // Вестник Харьк. ун-та. – 1978. – №164. Проблемы онтогенеза, гетерозиса и экологии животных. – С. 97–100. /Lisetskiy A.S., Krivitsky I.A., Kunichenko A.A., Shurubura P.V. Notes on some rare and endangered birds of the Kharkov region // Bulletin of Kharkiv University. – 1978. – No.164. Problems of ontogenesis, heterosis and animal ecology. – P. 97–100./

Лисецкий А.С., Пальмер Л.В. О некоторых особенностях гнездящейся орнитофауны древесных насаждений г. Харькова // Вестник Харьковского университета. – 1976. – №135. Проблемы онтогенеза, гетерозиса и биоэкологии животных. – С. 125–127. /Lisetskiy A.S., Palmer L.V. About some features of the breeding avifauna of the tree plantations of Kharkov // Bulletin of Kharkov University. – 1976. – No.135. Problems of ontogenesis, heterosis and animal bioecology. – P. 125–127./

Лисецкий А.С., Федоров А.В. Орнитофауна боров среднего течения реки Северский Донец и пути ее реконструкции и охраны // Проблемы охраны природы и рекреационной географии УССР: тез. докл. респ. научн. конф. – Х., 1979. – С. 67–69. /Lisetskiy A.S., Fedorov A.V. The avifauna of the middle courses of the Seversky Donets River and the ways of its reconstruction and protection // Problems of Nature Protection and Recreational Geography of the Ukrainian SSR: abstracts of the scientific conf. – Kharkov, 1979. – P. 67–69./

Пальваль А.В. Структура населения птиц сосновых лесов Харьковской области // Птицы бассейна Северского Донца. Вып.10: Материалы конференции «Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца». – Харьков, 2007. – С. 8–19. /Palval A.V. The population structure of birds of pine forests of the Kharkov region // Birds of the Seversky Donets Basin. Issue 10: Materials of the conference “Study and conservation of birds in the basin of the Seversky Donets”. – Kharkov, 2007. – P. 8–19./

Шкорбатов Г.Л., Медведев С.И., Ермоленко Е.Д. и др. О сохранении природного комплекса в районе Донецкой биологической станции ХГУ // Вестн. Харьк. ун-та. – 1974. – №105. Биология, вып.6. – С. 135–144. /Shkorbatov G.L., Medvedev S.I., Yermolenko Ye.D. et al. On the conservation of the natural complex in the region of the Donetsk biological station of KSU // Bulletin of Kharkov University. –1974. – No.105. Biology, issue 6. – P. 135–144./

Опубліковано
2019-11-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Атемасова, Т. (2019). Олександр Сергійович Лисецький – до 100-річчя з дня народження. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 33, 133-141. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-33-16
Розділ
ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О.С.ЛИСЕЦЬКОГО (1919–1991)