Сучасний стан орнітофауни дендропарку Олександрія

Ключові слова: птахи, гніздування, міграція, дендропарк Олександрія

Анотація

Проведено аналіз видового складу птахів дендропарку Олександрія. Дослідження проводились з 2008 до 2018 рр. Всього зареєстровано 148 видів птахів, що становить 35% від орнітофауни України. Проаналізовано населення птахів за біотопічними групами, характером перебування та типом гніздування. Встановлено, що в умовах дендропарку Олександрія домінуючими біотопічними групами були дендрофіли (80 видів). За характером перебування гніздові складали 90 видів, мігруючі – 48 видів, зимуючі – 31 вид. Залежно від типу гніздування переважали кронові та дуплогніздові птахи, ці групи складали 27,8 та 24,4% відповідно. Значну частину гніздових видів складають представники Piciformes та Passeriformes, що становить 10 та 57,8% відповідно. Falconiformes представлені 4 видами, що складає 4,4% від загальної кількості гніздових видів. Цінність парку також полягає у наявності в його межах сприятливих водно-болотяних угідь для зимівлі та кормових міграцій низки таксонів птахів. За рахунок цього зростає населення птахів. Поява в останні роки нових видів птахів може слугувати своєрідним показником повночленності орнітоценозу зазначених територій. Це, зокрема, стосується жовни зеленої, шуліки чорного, осоїда, квака, голуба синяка, погонича звичайного. Встановлено, що нові для парку види з’являються, розселяючись з прилеглих або досить віддалених територій. За роки спостережень зафіксовано 9 видів, занесених до Червоної книги України (Ciconia nigra, Netta rufina, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Buteo rufinus, Pandion haliaetus, Bucephala clangula, Picus viridis, Columba oenas). Проаналізовано чинники, що впливають на видовий склад птахів. Сюди входять вирубка дерев, розрідження чагарників, надмірна рекреація та пряме хижацтво з боку собак. Однією з основних проблем, що лімітує чисельність птахів у дендропарку, є порушення процесів лісозаготівлі, зокрема у період гніздування птахів. У подальшому плануються більш комплексні дослідження кількісного складу птахів, а також особливостей топічного розподілу відносно біоценозу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М. В. Причепа, Інститут гідробіології НАН України

проспект Героїв Сталінграда, 12, Київ, 04210, Україна, prichepa1987@ukr.net

Посилання

Белик В.П. Птицы степного Придонья. Формирование фауны, ее антропогенная трансформация и вопросы охраны. – Ростов-на-Дону, 2000. – 276с. /Belik V.P. Birds of the steppe Pridonye. Fauna formation, its anthropogenic transformation and protection issues. – Rostov-on-Don, 2000. – 276p./

Бибби К., Джонс М., Марсден С. Методы полевых экспедиционных исследований. Исследования и учеты птиц. – М.: Консультативный центр экспедиций, 2000. – 186с. /Bibby K., Jones M., Marsden S. Expedition field techniques: bird surveys. – Moscow: Expedition Advisory Center, 2000. – 186p./

Боголюбов А.С. Методы учетов численности птиц: маршрутные учеты. – М.: Экосистема, 1996. – 17с. /Bogolyubov A.S. Methods of counting the number of birds: route counts. – Moscow: Ecosystema, 1996. – 17p./

Василюк О., Костюшин В., Норенко К. Природно-заповідний фонд Київської області. – К.: НЕЦУ, 2012. – 338с. /Vasilyuk O., Kostiushin V., Norenko K. Natural reserve fund of Kyiv region. – Kyiv: National Ecological Center of Ukraine, 2012. – 338p./

Домашевский С.В. Опыт учета хищных птиц в лесных биотопах // Облік птахів: підходи, методики, результати. – Житомир, 2004. – С. 46–47. /Domashevsky S.V. Experience of birds of prey surveys in forest biotopes // Bird surveys: approaches, techniques, results. – Zhytomyr, 2004. – P. 46–47./

Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. – 270с. /Klausnittser B. Ecology of urban fauna. – Moscow: Mir, 1990. – 270p./

Містрюкова Л.М. До вивчення орнітофауни міських та приміських зелених насаджень в умовах центрального правобережжя Лісостепу України // Вестн. зоологии. – 1998. – Т.32, № 5–6. – С. 107–113. /Mistryukova L.M. Study of the ornithofauna of the urban and suburban green plantations in the Central cis-Dnieper Forest-Steppe of Ukraine // Vestnik zoologii. – 1998. – Vol.32, no. 5–6. – P. 107–113./

Містрюкова Л.М. Орнітофауна приміських лісових зон, дендропарків та міських парків і скверів в умовах Правобережного лісостепу України. Автореф. дис … канд. біол. наук. – К.: Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України, 2001. – 18с. /Mistryukova L.M. Ornithofauna of suburban forest zones, arboretums and city parks and squares in the conditions of the Right-bank Forest Steppe of Ukraine. Author’s abstract of thesis for obtaining degree of candidate of biological sciences. – Kyiv: Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine, 2001. – 18p./

Містрюкова Л.М. Успішність розмноження великої синиці у міських та приміських зелених насадженнях центрального лісостепу України // Авіфауна України. – 2001. – Т.1. – С. 23–26. /Mistryukova L.M. The success of large tit multiplication in the urban and suburban green plantations of the Central Forest-Steppe of Ukraine // Avifauna of Ukraine. – 2001. – Vol.1. – P. 23–26./

Равкин Е.С., Челинцев Н.Г. Методические рекомендации по комплексному маршрутному учету птиц. – М.: ВНИИ охраны природы и заповедного дела Госкомприроды СССР, 1990. – 33с. /Ravkin Ye.S., Chelintsev N.G. Guidelines for the comprehensive routing of birds. – Moscow: All-Russian Research Institute for Nature Protection of the USSR, 1990. – 33p./

Сеник М.А. Орнітофауна, як індикатор стану лучних екосистем Шацького поозер’я // Cтан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. – Львів: Сполом, 2005. – С. 59–61. /Senik M.A. Ornithofauna, as an indicator of the status of meadow ecosystems of Shatsk Lake // State and biodiversity of ecosystems of Shatsk National Nature Park. – Lviv: Spolom, 2005. – P. 59–61./

Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. – Київ-Львів, 2007. – 111с. /Fesenko G.V., Bokotey A.A. Annotated list of Ukrainian scientific names of birds of the fauna of Ukraine. – Kyiv-Lviv, 2007. – 111p./

Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Птахи фауни України: польовий визначник. – К.: Українське тов-во охорони птахів, 2002. – 416с. /Fesenko G.V., Bokotey A.A. Birds of the fauna of Ukraine: field guide. – Kyiv: Ukrainian Society for the Protection of Birds, 2002. – 416p./

Яненко В.О., Турчик А.О., Маркова А.О., Казанник В.О. Видовий склад та добова активність птахів Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України // Troglodytes. – 2015. – Вип. 5–6. – С. 26–37. /Yanenko V.O., Turchik A.O., Markova A.O., Kazannik V.O. Species composition and daily activity of the birds of the Alexandria State Dendrological Park of NAS of Ukraine // Troglodytes. – 2015. – Vol.5–6. – P. 26–37./

Borowiec М., Stawarczyk Т., Witkowski J. Proba uscislenia metod oceny liczebnosci ptakow wodnych // Notatki Ornitologiczne. – 1981. – Vol.22 (1–2). – S. 46–61.

Breeding Bird Atlas of Europe: Working Report 1: Non-passeriformes. – The Netherlands, 1992. – 257p.

Dombrowski A. Badania awifauny legowej stawow rybnych (instrukcja) // Fauna niziny Mazowieckiej. – Wyzsza szkola Rolniczo-Pedagogiczna im. G.Dymitrowa w Siedlicach, 1987. – 24s.

Опубліковано
2019-11-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Причепа, М. (2019). Сучасний стан орнітофауни дендропарку Олександрія. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 33, 55-62. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-33-8
Розділ
ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ