Залежність термінів цвітіння Iris hybrida hort. від температурного чинника в умовах степової зони України

Ключові слова: Iris hybrida hort., Криворіжжя, початок цвітіння, масове цвітіння, температурний чинник

Анотація

Півники є однією з найбільш розповсюджених у світі квіткових культур і широко використовуються в оформленні весняних ландшафтних композицій. Науковцями підтверджені широкі адаптаційні можливості представників родового комплексу Iris L. в різноманітних кліматичних умовах, але у зелених насадженнях м. Кривий Ріг (степова зона України) зустрічається дуже обмежений асортимент сортів. Актуальним є вивчення особливостей розвитку культури в наших кліматичних умовах, з огляду на те, що на Криворіжжі за останні 30 років середньорічна температура повітря підвищилася на 2°С. Мета досліджень – визначення впливу температурного чиннику на генеративний розвиток гібридних півників за кліматичних змін у степовій зоні України. Об’єктом дослідження були сорти бородатих півників, які відпізняються за терміном початку цвітіння: ранньоквітучі (початок квітування на початку травня), середньоквітучі (друга декада травня) та пізньоквітучі (третя декада травня). Опрацьовано матеріал щодо проходження окремих фаз генеративного розвитку протягом останніх 17 років дослідження (2002–2018 роки): початок квітування, масове цвітіння та загальна його тривалість. З’ясовано, що в умовах Криворізького ботанічного саду в 2002–2018 роках Iris hybrida hort. раннього цвітіння починали квітувати в середньому на 68 день весни (7 травня), середньоквітучі – на 74 день (13 травня), а пізньоквітучі на 80 день весни (19 травня). В наших кліматичних умовах гібридні півники починали цвітіння за різноманітних температурних показників: за середньодобової температури повітря від 9°С до 24°С, при накопиченні суми ефективних температур вище 5°С – для ранніх в межах 170–340°С, для середніх від 260 до 440°С, для пізніх від 310 до 500°С. Розрахунки регресійної залежності початку фази квітування від суми ефективних температур повітря вище 5°С показали наявність прямого зв’язку середньої сили (коефіцієнт кореляції 0,48). Група середньоквітуючих сортів є досить умовною, і за змін погодних умов такі сорти по термінам квітування наближувалися до ранньоквітучих або пізньоквітучих зразків. Терміни початку цвітіння середньоквітучих і пізньоквітучіх сортів протягом 2002–2018 років достовірно не змінилися, тоді як ранньоквітучі в останнє п’ятиріччя почали цвісти на 5–7 діб раніше (28 квітня – 5 травня) і зменшували тривалість декоративного ефекту у 1,5 рази. Сорти середнього терміну при зменшенні тривалості загального цвітіння (у 1,2 рази) останні 17 років масово починали незмінно квітувати наприкінці другої декади травня. Пізні сорти за даний період досліджень не виявляють значних відмінностей у розвитку генеративної сфери, значуще не змінюється і тривалість цвітіння сортів даної групи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. Ф. Чипиляк, Криворізький ботанічний сад НАН України

вул. Маршака, 50, Кривий Ріг, Україна, 50089, chipiljak@i.ua

Посилання

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – Москва: Агропромиздат, 1985. – 351с. /Dospekhov B.A Field experiment method (with the basics of statistical processing of research results). – Moscow: Agropromizdat, 1985. – 351p./

Друге національне повідомлення України з питань зміни клімату. – Київ: Інтерпрес ЛТД, 2006. – 79с. /The second national report of Ukraine on climate change. – Kyiv: Interpres LTD, 2006. – 79p./

Екологічна енциклопедія / За ред. А.В.Толстоухова. – Київ: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – Т.3. – С. 283–284. /Environmental Encyclopedia. – Kyiv: Center for Environmental Education and Information, 2008. – Vol.3. – P. 283–284./

Зайцев Г.Н. Фенология древесных растений. – Москва: Наука, 1981. – 120с. /Zaitsev G.N. Phenology of tree plants. – Moscow: Nauka, 1981. – 120p./

Зайцев Г.Н. Оптимум и норма в интродукции растений. – Москва: Наука, 1983. – 269с. /Zaitsev G.N. Optimum and norm in the introduction of plants. – Moscow: Nauka, 1983. – 269p./

Ирисы / Под ред. Г.И.Родионенко. – Москва: Колос, 1981. – 156с. /Irises / Ed. G.I.Rodionenko. – Moscow: Kolos, 1981. – 156p./

Казаков В.Л., Паранько І.С., Сметана М.Г. Природнича географія Кривбасу. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – 156с. /Kazakov V.L., Paran’ko I.S., Smetana M.H. Natural geography of Kryvbas. – Kryvyi Rig: KDPU, 2005. – 156p./

Кирпичева Л.Ф. Біоморфологічні особливості Iris hybridа hort. в умовах Передгірної зони Криму. Автореф. дис. … канд. біол. наук. – Ялта, 2013. – 21с. /Kirpicheva L.F. Biomorphological features of Iris hybrida hort. in the conditions foothills of the Crimea. Abstract of the dissertation of the candidate of biological sciences. – Yalta, 2013. – 21p./

Рекомендации Совета ботсадов СССР. – Киев: Наукова думка, 1990. – 184с. /Recommendations of the Council of the USSR Botanical Gardens. – Kiev: Naukova dumka, 1990. – 184p./

Родионенко Г.И. Ирисы. – Ленинград: Агропромиздат, 1988. – 159с. /Rodionenko G.I. Irises. – Leningrad: Agropromizdat, 1988. – 159p./

Родионенко Г.И. Ирисы. – Санкт-Петербург: ООО «Диамант», 2002. – 190с. /Rodionenko G.I. Irises. – St.-Petersburg: Diamant Ltd., 2002. – 190р./

Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. – М.: Наука, 1971. – 192с. /Rumshinskyі L.Z. Mathematical processing of experimental results. – Moscow: Nauka, 1971. – 192р./

Сайт погоди. Електронний ресурс. (http://rp5.ua). /Weather site. Electronic resource./

Чипиляк Т.Ф., Мазура М.Ю., Береславська О.О., Лещенюк О.М. Квітниково-декоративне оформлення парків та скверів м. Кривий Ріг. Рекомендації щодо його поліпшення // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2014. – Вип.24.4. – С. 164–169. /Chypylyak T.F., Mazura M.Yu., Bereslavska O.O., Leshchenyuk O.M. Flower design of parks and squares in the city of Kryvyi Rih. Recommendations for improvement // Scientific Herald of NLTU of Ukraine: Collection of scientific and technical works. – 2014. – Vol.24.4. – P. 164–169./

Швець Т.А. Біологічні особливості видів роду Iris L. у зв’язку з інтродукцією в умови Правобережного Лісостепу України. Автореф. дис. … канд. біол. наук. – Київ, 2006. – 20с. /Shvets T.A. Biological features of species of the genus Iris L. in connection with introduction in the conditions of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine. Abstract of the dissertation of the candidate of biological sciences. – Kiev, 2006. – 20р./

Шевченко И.В. Биоморфологические особенности видов и сортов Iris L. в культуре на юге Среднерусской возвышенности. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Белгород, 2013. – 19с. /Shevchenko I.V. Biomorphological features of species and varieties of Iris L. in culture in the south of the Central Russian Upland. Abstract of the dissertation of the candidate of biological sciences. – Belgorod, 2013. – 19р./

Шипунова В.О., Маханько І.В. Прояв глобального потепління на території Криворіжжя. Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – 2006. – Вип.1. – С. 7–11. /Shipunova V.O., Makhan’ko І.V. The manifestation of global warming in the territory of Kryvorizhya. Geographical studies of Krivbass. Physical geography, economic and social geography, geoecology, historical geography, geography teaching: materials of the Department's researches. – 2006. – Vol.1. – P. 7–11./

Опубліковано
2019-11-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Чипиляк, Т. (2019). Залежність термінів цвітіння Iris hybrida hort. від температурного чинника в умовах степової зони України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 33, 13-20. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-33-2
Розділ
БОТАНІКА