Характеристика стійкості деревних та чагарникових рослин до забруднення повітря сполуками сірки, фтору та нітрогену

  • Ю. Г. Приседський
Ключові слова: забруднення повітря; пошкодження листя; газостійкість

Анотація

Наводяться оригінальні матеріали визначення пошкоджуваності листових пластинок 40 видів деревних та чагарникових рослин сумішами фтористого водню, сірчистого ангідриду, парів сірчаної кислоти та аміаку. Встановлено, що різні види рослин неоднаково реагують на забруднення, що дозволило виділити толерантні (пошкоджується менше 20% площі листків), середньостійкі (пошкоджується від 20 до 50% площі листових пластинок) та нестійкі (пошкоджується більше 50% поверхні листя) види рослин. Виділена також група видів із змінною стійкістю, пошкоджуваність яких значною мірою залежить від складу забруднення та сполучень полютантів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды. – М.: Мир, 1979. – 200с. /Guderian R. Zagryazneniye vozdushnoy sredy. – M.: Mir, 1979. – 200s./

Илькун Г.М. Газоустойчивость растений. – К.: Наук. думка, 1971. – 178с. /Ilʹkun G.M. Gazoustoychivostʹ rasteniy. – K.: Nauk. dumka, 1971. – 178s./

Илькун Г.М. Загрязнение атмосферы и растения. – К.: Наук. думка, 1978. – 246с. /Ilʹkun G.M. Zagryazneniye atmosfery i rasteniya. – K.: Nauk. dumka, 1978. – 246s./

Коршиков И.И., Котов В.С., Михеенко И.П. и др. Взаимодействие растений с техногенно загрязненной средой. Устойчивость. Фитоиндикация. Оптимизация. – К.: Наукова думка, 1995. – 191с. /Korshikov I.I., Kotov V.S., Mihheyenko I.P. i dr. Vzaimodeystviye rasteniy s tekhnogenno zagryaznennoy sredoy. Ustoychivost. Fitoindikatsiya. Optimizatsiya. – K.: Naukova dumka, 1995. – 191s./

Кулагин Ю.З. Древесные растения и промышленная среда. – М.: Наука, 1974. – 124с. /Kulagin Yu.Z. Drevesnyye rasteniya i promyshlennaya sreda. – M.: Nauka, 1974. – 124s./

Николаевский В.С. Биологические основы газоустойчивости растений. – Новосибирск: Наука, 1979. – 325с. /Nikolayevskiy V.S. Biologicheskiye osnovy gazoustoychivosti rasteniy. – Novosibirsk: Nauka, 1979. – 325s./

Попов В.А., Негруцька Г.М. Метод штучноï фумігаціï рослин шкідливими газами в тоці повітря // Інтродукція та експериментальна екологія рослин. – К.: Наукова думка, 1973. – Вип.3.– С. 83–89. /Popov V.A., Negrutsʹka G.M. Metod shtuchnoi fumigatsii roslyn shkidlyvymy gazamy v totsi povitrya // Introduktsiya ta eksperymentalʹna ekologiya roslyn. – K.: Naukova dumka, 1973. – Vyp.3.– S. 83–89./

Приседський Ю.Г. Статистична обробка результатів біологічних експериментів. – Донецк: Кассиопея, 1999. – 210с. /Prysedsʹkyy Yu.G. Statystychna obrobka rezulʹtativ biologichnykh eksperymentiv. – Donetsk: Kassyopeya, 1999. – 210s./

Приседський Ю.Г. Пакет програм для проведення статистичної обробки результатів біологічних експериментів – Донецьк: ДонНУ, 2005. – 75с. /Prysedsʹkyy Yu.G. Paket program dlya provedennya statystychnoi obrobky rezulʹtativ biologichnykh eksperymentiv. – Donetsk: DonNU, 2005. – 75s./

Приседський Ю.Г. Пошкоджуваність деревних та чагарникових рослин сумішами газів (HF, SO2, пари H2SO4, NH3) // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – 2003. – №22 (34). – С. 43–47. /Prysedsʹkyy Yu.G. Poshkodzhuvanistʹ derevnykh ta chagarnykovykh roslyn sumishamy gaziv (HF, SO2, pary H2SO4, NH3) // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Lugansʹkogo natsionalʹnogo agrarnoho universytetu. – 2003. – №22 (34). – S. 43–47./

Приседський Ю.Г. Закономірності пошкодження деяких видів деревних та чагарникових рослин за умов комплексного забруднення повітря сполуками фтору, сірки та азоту // Вісник Донецького університету, сер. А: Природничі науки. – 2003. – Вип.1. – С. 304–311. /Prysedsʹkyy Yu.G. Zakonomirnosti poshkodzhennya deyakykh vydiv derevnykh ta chagarnykovykh roslyn za umov kompleksnoho zabrudnennya povitrya spolukamy ftory, sirky ta azotu // Visnyk Donetsʹkogo universytetu, ser. A: Pryrodnychi nauky. – 2003. – Vyp.1. – S. 304–311./

Опубліковано
2014-02-25
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Приседський, Ю. (2014). Характеристика стійкості деревних та чагарникових рослин до забруднення повітря сполуками сірки, фтору та нітрогену. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 21(1112), 162-167. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/14006
Розділ
ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН