Дослідження вторинних метаболітів ксерофітних видів роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України

  • Н. М. Белемець
  • В. П. Грахов
  • М. М. Федорончук
  • З. Г. Бонюк
  • О. П. Паламарчук
Ключові слова: Spiraea, ксерофітні види; флора України; S. Crenata; S. Hypericifolia; S. Litwinowii; вторинні метаболіти; фенольні сполуки; ВЕРХ

Анотація

Метою даної роботи була оцінка біологічно активних речовин листків ксерофітних видів таволг: S. crenata L., S. hypericifolia L., S. litwinowii Dobrocz. флори України, серед яких останній вид – ендемічний. Наведені ботанічні характеристики досліджуваних таволг та профілі негідролізованих екстрактивних речовин, отримані методом ВЕРХ з діодно-матричним детектуванням. Показано, що фізіологічно сформовані листки цих рослин, окрім типових речовин – водорозчинних органічних і амінокислот з одного боку та хлорофілів, каротиноїдів та фосфоліпідів з іншого – містять великий пул середньополярних вторинних метаболітів фенольної природи. Серед них охарактеризовано похідні коричної та оксикоричних кислот, катехіни й проантоціанідини, флавонол-глікозиди. Обговорюються виявлені розбіжності в складі фенольних метаболітів та їх хемотаксономічне значення. Досліджені види слід вважати рослинами, в значній кількості продукуючими біологічно активні фенольні сполуки з актуальним прикладним вивченням.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вавилова Н.К. Оксикоричные кислоты // Химия природных соединений. – 1988. – №2. – С. 293–294. /Vavilova N.K. Oksikorichnyye kisloty // Khimiya prirodnykh soyedineniy. – 1988. – №2. – S. 293–294./

Георгиевский В.П., Комиссаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е. Биологические активные вещества лекарственных растений. – Новосибирск: Наука, 1990. – 336с. /Georgiyevskiy V.P., Komissarenko N.F., Dmitruk S.Ye. Biologicheskiye aktivnyye veshchestva lekarstvennykh rasteniy. – Novosibirsk: Nauka, 1990. – 336s./

Гревцова Г.Т., Бонюк З.Г., Березкіна В.І. та ін. Експедиція Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка на р. Південний Буг // Вісн. Київ. ун-ту. «Інтродукція та збереження рослинного різноманіття». – 2005. – Вип.8. – С. 13–18. /Grevtsova G.T. , Bonyuk Z.G. , Berezkіna V.І. ta іn. Ekspedytsіya Botanіchnogo sadu іm. akad. O.V.Fomіna KNU іmenі Tarasa Shevchenka na r. Pіvdennyy Bug // Vіsn. Kyiv. un-tu. "Іntroduktsіya ta zberezhennya roslynnogo rіznomanіttya". – 2005. – Vyp.8. – S. 13–18./

Доброчаєва Д.М. Spiraea L. // Флора УРСР: в 12т. – К.: АН УРСР, 1954. – Т.6. – С. 9–23. /Dobrochayeva D.M. Spiraea L. // Flora URSR: v 12t. – K.: AN URSR, 1954. – T.6. – S. 9–23./

Карпова Е.А., Лаптева Н.П. Фенольные соединения в систематике рода Spiraea L. // Turczaninowia. –2014. – Т.17 (1). – С. 42–56. /Karpova Ye.A., Lapteva N.P. Fenol'nyye soyedineniya v sistematike roda Spiraea L. // Turczaninowia. – 2014. – Т.17 (1). – S. 42–56./

Карпова Е.А., Полякова Т.А. Содержание фенольных соединений и потенциал биологической активности сибирских и дальневосточных видов рода Spiraea L. (Rosaceae Juss.) // Растительный мир Азиатской России. – 2009. – № 2(4). – С. 79–88. /Karpova Ye.A., Polyakova T.A. Soderzhaniye fenol'nykh soyedineniy i potentsial biologicheskoy aktivnosti sibirskikh i dal'nevostochnykh vidov roda Spiraea L. (Rosaceae Juss.) // Rastitel'nyy mir Aziatskoy Rossii. – 2009. – № 2(4). – S. 79–88./

Карпова Е.А., Полякова Т.А. Фенольные соединения Spiraea L. из природных и интродукционных популяций азиатской России // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: Материалы докладов VIII Международного симпозиума. – М.: ИФР РАН; РУДН, 2012. – С. 304–309. /Karpova Ye.A., Polyakova T.A. Fenol'nyye soyedineniya Spiraea L. iz prirodnykh i introduktsionnykh populyatsiy aziatskoy Rossii // Fenol'nyye soyedineniya: fundamental'nyye i prikladnyye aspekty: Materialy dokladov VIII Mezhdunarodnogo simpoziuma. – M.: IFR RAN; RUDN, 2012. – S. 304–309./

Карпова Е.А., Серебрякова Г.А., Высочина В.И. Фенольные соединения некоторых видов Spiraea L. // Вестник НГУ. Серия биология, клиническая медицина. – 2011. – Т.9 (1). – С. 51–57. /Karpova Ye.A., Serebryakova G.A., Vysochina V.I. Fenol'nyye soyedineniya nekotorykh vidov Spiraea L. // Vestnik NGU. Seriya biologiya, klinicheskaya meditsina. – 2011. – Т.9 (1). – S. 51–57./

Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А., Музычкина Р.А., Толстиков Г.А. Природные флавоноиды. – Новосибирск: Академ. изд-во «Тео», 2007. – 232с. /Korul'kin D.Yu., Abilov Zh.A., Muzychkina R.A., Tolstikov G.A. Prirodnyye flavonoidy. – Novosibirsk: Akadem. izd-vo «Teo», 2007. – 232s./

Костикова В.А., Высочина Г.И. Хемотаксономический анализ состава фенольных соединений дальневосточных представителей рода Spiraea L. // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: Материалы докладов VIII Международного симпозиума. – М.: ИФР РАН; РУДН, 2012. – С. 341–347. /Kostikova V.A., Vysochina G.I. Khemotaksonomicheskiy analiz sostava fenol'nykh soyedineniy dal'nevostochnykh predstaviteley roda Spiraea L. // Fenol'nyye soyedineniya: fundamental'nyye i prikladnyye aspekty: Materialy dokladov VIII Mezhdunarodnogo simpoziuma. – M.: IFR RAN; RUDN, 2012. – S. 341–347./

Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання) / Укл.: Т.Л.Андрієнко, М.М.Перегрим. – Київ: Альтерпрес, 2012. – 148с. /Ofіtsіynі perelіky regіonal'no rіdkіsnykh roslyn admіnіstratyvnykh terytorіy Ukrainy (dovіdkove vydannya) / Ukl.: T.L.Andrіyenko, M.M.Peregrym. – Kyiv: Al'terpres, 2012. – 148s./

Связева О.А. Сем. Rosaceae Juss. // Ареалы деревьев и кустарников СССР. В 3-х томах. Т.2. – Л.: Изд. Наука, Ленинградское отд., 1980. – С. 37–44. /Svyazeva O.A. Sem. Rosaceae Juss. / Arealy derev'yev i kustarnikov SSSR. V 3 tomakh. T.2. – L.: Izd. Nauka, Leningradskoye otd., 1980. – S. 37–44./

Семёнов А.А. Очерк химии природных соединений. – Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 2000. – 664с. /Semyonov A.A. Ocherk khimii prirodnykh soyedineniy. – Novosibirsk: Nauka. Sibirskaya izdatel'skaya firma RAN, 2000. – 664s./

Соколов П.Д. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование; Семейства Hydraginaceae – Haloragaceae. – Вып.3. – Л.: Наука, 1987. – С. 99–101. /Sokolov P.D. Rastitel'nyye resursy SSSR: Tsvetkovyye rasteniya, ikh khimicheskiy sostav, ispol'zovaniye; Semejstva Hydraginaceae – Haloragaceae. – Vyp.3. – L.: Nauka, 1987. – S. 99–101./

Amarowicz R., Pegg R.B. Content of proanthocyanidins in selected plant extracts as determined via n-butanol / HCl hydrolysis and a colorimetric assay or by HPLC – a short report // Pol. J. Food Nutr. Sci. – 2006. – Vol.15/56 (3). – 319–322.

Byung Tae Ahn, Kap Jin Oh, Si Kyung Park et al. Phenolic compounds from leaves of Spiraea salicifolia. Kor.J. Pharmacogn. – 1996. – Vol.27 (3). – 178–183.

Comprehensive Natural Products II: Chemistry and Biology, 1 st Edition. Eds: L.N.Mander & H.-W.Liu. – Oxford: Elsevier Science, 2010. – Vol.4. Chemical Ecology. – P. 543–544.

Dictionary of Natural Products, ver.15. Chapman & Hall/CRC, 2007. Hampden Data Services Ltd.

Dictionary of Natural Products, ver. 22.2. Taylor & Francis Group, 2014. URL: http://dnp.chemnetbase.com

Hao X.-J., Shen Y.-M., Li L., He H.-P. The chemistry and biochemistry of Spiraea japonica complex // Current Medicinal Chemistry. – 2003. – Vol.10. – Р. 2253–2263.

Hiradate S., Morita S., Sugie H. et al. Phytotoxic cis-cinnamoyl glucosides from Spiraea thunbergii // Phytochemistry. – 2004. – Vol.65 (6). – Р. 731–739.

Khan S.W., Khatoon S. Ethnobotanical studies on useful trees and shrubs of Haramosh and Bugrote valleys, in Gilgit northern area of Pakistan // Pak. J. Bot. – 2007. – Vol.39. – Р. 699–710.

Kim T.W., Lee Y.M. Taxonomic studies on the genus Spiraea in Korea based on flavonoid characteristics // Seoul Natn. Univ., Coll. Agric. Life Sci., Bull. Kwanak Arbor. (Bull. Seoul Nat. Univ. Arboretum). – 1993. – Vol.13. – Р. 17–36.

Li L., Shen Y.-M., Yang X.-S et al. Antiplatelet aggregation activity of diterpene alkaloids from Spiraea japonica // Eur. J. Pharmacol. – 2002. – Vol.449. – Р. 23–28.

Morita S., Hiradate S., Fujii Y., Harada J. cis-Cinnamoyl glucoside as a major plant growth inhibitor contained in Spiraea prunifolia // Plant Growth Regulation. – 2005. – Vol. 46. – Р. 125–131.

Опубліковано
2014-02-25
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Белемець, Н., Грахов, В., Федорончук, М., Бонюк, З., & Паламарчук, О. (2014). Дослідження вторинних метаболітів ксерофітних видів роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 21(1112), 154-161. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/14005
Розділ
ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН