Вплив методів сепарації та режимів кріоконсервування на структурно-функціональні властивості ядровмісних клітин кордової крові

  • П. М. Зубов
Ключові слова: кордова кров; ядровмісні клітини; гемопоетичні стовбурові клітини; кріопротектори; кріоконсервування

Анотація

У роботі проведено оцінку ефективності технологій кріоконсервування кордової крові з використанням кріопротекторів різного механізму дії. Продемонстрована залежність збереженості та життєздатності ядровмісних клітин кордової крові, у тому числі гемопоетичних стовбурових, а також структурної повноцінності їх мембран від методів виділення та режимів кріоконсервування. Показано, що застосування непроникаючого кріопротектора поліетиленоксиду з Мв 1500 у кінцевій концентрації 10% або проникаючого ДМСО у кінцевій концентрації 5% забезпечують високу збереженість структурно-функціональних параметрів клітин після розморожування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абдулкадыров К.М., Романенко Н.А. Заготовка плацентарной крови. Особенности ее клеточного состава и гемопоэтического потенциала // Трансфузиология. – 2003. – Т.4, №1. – С. 15–33. /Abdulkadyrov K.M., Romanenko N.A. Zagotovka platsentarnoy krovi. Osobennosti yeye kletochnogo sostava i gemopoeticheskogo potentsiala // Transfuziologiya. – 2003. – T.4, №1. – S. 15–33./

Бабийчук Л.А., Рязанцев В.В., Зубов П.М. и др. Новые методы криоконсервирования кордовой крови человека под защитой непроникающего криопротектора полиэтиленоксида м.м. 1500 // Проблемы криобиологии. – 2005. – Т.15, №3. – C. 556–560. /Babiychuk L.A., Ryazantsev V.V., Zubov P.M. i dr. Novyye metody kriokonservirovaniya kordovoy krovi cheloveka pod zashchitoy nepronikayushchego krioprotektora polietilenoksida m.m. 1500 // Problemy kriobiologii. – 2005. – T.15, №3. – C. 556–560./

Бабійчук Л.О., Грищенко В.І., Гуріна Т.М. та ін. Спосіб кріоконсервування ядровмісних клітин кордової крові, у тому числі стовбурових гемопоетичних клітин. Пат. України №92227, МПК А01N 1/02. з.№200814009. Заявл. 05.12.2008. Опубл. 11.10.2010. – Бюл. №19. /Babіychuk L.O., Grishchenko V.І., Gurіna T.M. ta іn. Sposіb krіokonservuvannya yadrovmіsnykh klіtyn kordovoi krovі, u tomu chyslі stovburovykh gemopoetychnykh klіtyn. Pat. Ukrainy № 92227, MPK A01N 1/02. z.№200814009. Zayavl. 05.12.2008. Opubl. 11.10.2010. – Byul. №19./

Бабійчук Л.О., Грищенко В.І., Рязанцев В.В. та ін. Спосіб виділення ядровмісних клітин кордової крові. Пат. України №23499, МПК С 12 N 5/00. № 200700585. Заявл. 22.01.07. Опубл. 25.05.07. – Бюл. №7. /Babіychuk L.O., Grishchenko V.І., Ryazantsev V.V. ta іn. Sposіb vydіlennya yadrovmіsnykh klіtyn kordovoi krovі. Pat. Ukraini №23499, MPK S 12 N 5/00. № 200700585. Zayavl. 22.01.07. Opubl. 25.05.07. – Byul. №7./

Бабійчук Л.О., Гуріна Т.М., Зубов П.М та ін. Спосіб кріоконсервування ядровмісних клітин кордової крові, у тому числі гемопоетичних стовбурових клітин. Пат. України №83734, МПК А01N 1/02. №201304364. Заявл. 08.04.2013. Опубл. 25.09.2013. – Бюл. №18. /Babіychuk L.O., Gurіna T.M., Zubov P.M ta іn. Sposіb krіokonservuvannya yadrovmіsnykh klіtyn kordovoi krovі, u tomu chyslі gemopoetychnykh stovburovykh klіtyn. Pat. Ukrainy №83734, MPK A01N 1/02. №201304364. Zayavl. 08.04.2013. Opubl. 25.09.2013. – Byul. №18./

Зубов П.М. Влияние непроникающего криопротектора ПЭО-1500 на структурно-функциональные свойства ядросодержащих клеток кордовой крови до и после криоконсервирования // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2013. – №3 (20). – С. 14–17. /Zubov P.M. Vliyaniye nepronikayushchego krioprotektora PEO-1500 na strukturno-funktsional'nyye svoystva yadrosoderzhashchikh kletok kordovoy krovi do i posle kriokonservirovaniya // Ukrains'kyy zhurnal gematologіi ta transfuzіologіi. – 2013. – №3 (20). – S. 14–17./

Broxmeyer H.E. Cord blood as an alternative source for stem and progenitor cell transplantation // Current. Opinion. in Pediatrics. – 1995. – №7. – P. 47–55.

Cornetta K., Laughlin M., Carter S. et al. Umbilical cord blood transplantation in adults: results of the prospective Cord Blood Transplantation // Biol. Blood Marrow Transpl. – 2005. – Vol.11, №2. – P. 149–160.

Gluckman E. Sources of haemopoietic stem cells for alogeneic transplantation // Blood and Marrow Transplantation: The EBMT Handbook. – Craddock. ESH.EBMT, 1998. – P. 88–96.

Krahling S., Callahan M.K., Williamson P., Schlegel R.A. Exposure of phosphatidylserine is a general feature in the phagocytosis of apoptotic lymphocytes by macrophages // Cell Death Differ. – 1999. – Vol.6. – P. 183–189.

Laroche V., McKenna D.H., Moroff G. et al. Cell loss and recovery in umbilical cord blood processing: a comparison of postthaw and postwash samples // Transfusion. – 2005. – Vol.45, №12. – Р. 1909–1916.

Опубліковано
2014-02-25
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Зубов, П. (2014). Вплив методів сепарації та режимів кріоконсервування на структурно-функціональні властивості ядровмісних клітин кордової крові. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 21(1112), 116-122. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13990
Розділ
ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН