Особливості кровоносного русла та паренхіми яєчка щура в нормі

  • О. Я. Глодан
Ключові слова: яєчко; кровоносні судини; звивисті сім’яні трубочки

Анотація

Досліджували за допомогою ін’єкційного та ангіорентгенографічного методів особливості артеріальної та мікроциркуляторної ланок кровоносного русла яєчка щурів в нормі. Встановлено, що кровопостачання яєчка щура забезпечують яєчкова артерія, артерія сім’явиносної протоки та артерія м’яза-підіймача. Морфологічний та морфометричний аналіз дозволив оцінити стан паренхіми яєчка в нормі. Виявлено, що тільки 93,3% звивистих сім’яних трубочок яєчка зберігають звичайну будову, в інших звивистих сім’яних трубочках яєчка різна ступінь пошкодження клітин сперматогенного епітелію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Артифесков С.Б., Артюхин А.А. Состояние органов кровотока в семенниках и придатках самцов крыс в условиях экспериментального венозного тестикулярного блока // Бюлл. эксперим. биол. и мед. – 2007. – №6. – С. 623–627. /Artifeskov S.B., Artyukhin A.A. Sostoyaniye organov krovotoka v semennikakh i pridatkakh samtsov krys v usloviyakh eksperimental'nogo venoznogo testikulyarnogo bloka // Byull. eksperim. biol. i med. – 2007. – №6. – S. 623–627./

Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б. Морфологія яєчка. – Івано-Франківськ: Плай, 1998. – 133с. /Grytsulyak B.V., Grytsulyak V.B. Morfologіya yayechka. – Іvano-Frankіvs'k: Play, 1998. – 133s./

Івасюк І.Й. Зміни в кровоносних судинах і паренхімі яєчка після його травмування // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2004. – Вип.23. – С. 18–20. /Іvasyuk І.Y. Zmіny v krovonosnykh sudynakh і parenkhіmі yayechka pіslya yogo travmuvannya // Naukovyy vіsnyk Uzhgorods'kogo unіversytetu. Serіya «Medytsyna». – 2004. – Vyp.23. – S. 18–20./

Погорілий В.В., Максименко Є.В., Рауцкіс В.А. та ін. Анатомо-фізіологічні особливості кровопостачання яєчок у нормі і патології // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2001. – Т.5, №2. – С. 588–590. /Pogorіlyy V.V., Maksymenko Ye.V., Rautskіs V.A. ta іn. Anatomo-fіzіologіchnі osoblyvostі krovopostachannya yayechok u normі і patologіi // Vіsnyk Vіnnyts'kogo derzhavnogo medychnogo unіversytetu. – 2001. – T.5, №2. – S. 588–590./

Савка І.І. Особливості кровоносного русла білого щура в нормі та за умов експериментального цукрового діабету // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип.3, Т.1. – С. 192–194. /Savka І.І. Osoblyvostі krovonosnogo rusla bіlogo shchura v normі ta za umov eksperymental'nogo tsukrovogo dіabetu // Vіsnyk problem bіologіi і medytsyny. – 2013. – Vyp.3, T.1. – S. 192–194./

Спаська А.М. Характер структурних змін у кровоносних судинах і паренхімі яєчка при епідидимоорхіті // Вісник Вінницького національного медичного університету: ІІІ Міжнародні Пироговські читання. – Вінниця, 2006. – №10 (2). – С. 369–370. /Spas'ka A.M. Kharakter strukturnykh zmіn u krovonosnykh sudynakh і parenkhіmі yayechka pry epіdidimoorkhіtі // Vіsnyk Vіnnyts'kogo natsіonal'nogo medychnogo unіversytetu: ІІІ Mіzhnarodnі Pirogovs'kі chytannya. – Vіnnytsya, 2006. – №10 (2). – S. 369–370./

Nakagava A., Shiratsuchi A., Tsuda K. et al. In vivo analysis of phagocytosis of apopnic cells by testicular Sertoli cells // Mol. Reprod. Dev. – 2005. – №71 (2). – P. 166–177.

Pais D., Fontoura P., Esperanca-Pina J.A. The transmediastinal arteries of the human testis: an anatomical study // Surg. Radiol. Anat. – 2004. – №26 (5). – P. 379–383.

Опубліковано
2014-02-25
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Глодан, О. (2014). Особливості кровоносного русла та паренхіми яєчка щура в нормі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 21(1112), 106-110. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13988
Розділ
ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН