Антимікробна активність етанольного екстракту Artemisia abrotanum L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Поліссі України

  • І. В. Іващенко
  • Д. Б. Рахметов
  • О. А. Іващенко
Ключові слова: антимікробна активність; екстракт; Artemisia abrotanum L.; інтродукція; мікроорганізми; газо-рідинна хроматографія; високоефективна рідинна хроматографія; фенольні сполуки; флавоноїди; ефірна олія

Анотація

Встановлена антимікробна активність етанольного екстракту Artemisia abrotanum L. стосовно грампозитивних (Staphylococcus aureus) та грамнегативних бактерій (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), гриба Candida albicans. Антимікробні властивості полину лікарського пов’язані, в першу чергу, з наявністю біологічно активних речовин у надземній частині рослин. Основні компоненти ефірної олії, яку синтезує рослина: 1,8-цинеол (30,44%), камфора (31,92%). Сума фенольних сполук у повітряно-сухій сировині полину лікарського становила 2,98%. Ідентифіковано флавоноїди рутин, лютеолін-7-глікозид та кавову, хлорогенову, ізохлорогенову кислоти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Беленовская Л.М., Коробков А.А. Флаваноиды некоторых видов рода Artemisia (Asteraceae) при введении в культуру в Ленинградской области // Раститительные ресурсы. – 2005. – Вып.41. – С. 100–105. /Belenovskaya L.M., Korobkov A.A. Flavanoidy nekotorykh vidov roda Artemisia (Asteraceae) pri vvedenii v kul'turu v Leningradskoy oblasti // Rastititel'nyye resursy. – 2005. – Vyp.41. – S. 100–105./

Ковальова A.М., Очкур О.В., Колісник Я.С., Кашпур Н.В. Антибактеріальна активність ліпофільних екстрактів трави Artemisia abrotanum L. // Проблемы и пути развития современного здравоохранения: XVI Междунар. науч.-практ. конф.: Сб. материалов. – Киев, Лондон, 2011. – С. 137–139. /Kovalyova A.M., Ochkur O.V., Kolіsnyk Ya.S., Kashpur N.V. Antybakterіal'na aktyvnіst' lіpofіl'nykh ekstraktіv travy Artemisia abrotanum L. // Problemy i puti razvitiya sovremennogo zdravookhraneniya: XVI Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: Sb. materialov. – Kiyev, London, 2011. – S. 137–139./

Коновалов Ю.Б., Коновалов Д.А. Антимикробная активность эфирного масла полыни австрийской // Научное обозрение. – 2005. – №3. – С. 11–12. /Konovalov Yu.B., Konovalov D.A. Antimikrobnaya aktivnost' efirnogo masla polyni avstriyskoy // Nauchnoye obozreniye. – 2005. – №3. – S. 11–12./

Миллер Д. Эксперименты в молекулярной генетике. – М.: Мир, 1976. – С. 394–395. /Miller D. Eksperimenty v molekulyarnoy genetike. – M.: Mir, 1976. – S. 394–395./

Мінарченко В.М. Лікарські судинні рослини України. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 324с. /Mіnarchenko V.M. Lіkars'kі sudynnі roslyny Ukrainy. – K.: Fіtosotsіotsentr, 2005. – 324s./

Про затвердження методичних вказівок «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів»: Наказ МОЗ України №167. – К.: МОЗ України, 2007. – 63с. /Pro zatverdzhennya metodychnykh vkazіvok «Vyznachennya chutlyvostі mіkroorganіzmіv do antybakterіal'nykh preparatіv»: Nakaz MOZ Ukrainy №167. – K.: MOZ Ukrainy, 2007. – 63s./

Свиденко Л.В. Біохімія полину лимонного у зв’язку з інтродукцією в степову зону півдня України // Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. Вісник Київського університету ім. Т.Г.Шевченка. – 1999. – Вип.2. – С. 80–81. /Svidenko L.V. Bіokhіmіya polynu lymonnogo u zv’yazku z іntroduktsіyeyu v stepovu zonu pіvdnya Ukrainy // Іntroduktsіya ta zberezhennya roslynnogo rіznomanіttya. Vіsnyk Kyivs'kogo unіversytetu іm. T.G.Shevchenka. – 1999. – Vyp.2. – S. 80–81./

Украинская коллекция микроорганизмов. Каталог культур / Под ред. В.С.Подгорского, О.И.Коцофляк, Е.А.Киприановой, О.Р.Гвоздяк. – К.: Наукова думка, 2007. – 270с. /Ukrainskaya kollektsiya mikroorganizmov. Katalog kul'tur / Pod red. V.S.Podgorskogo, O.I.Kocoflyak, Ye.A.Kipriyanovoy, O.R.Gvozdyak. – K.: Naukova dumka, 2007. – 270s./

Флора УРСР. Т.11. / Ред. О.Д.Васюліна. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1962. – 589с. /Flora URSR. T.11. / Red. O.D.Vasyulіna. – Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 1962. – 589s./

Хараим Н.Н. Пряноароматические растения рода Artemisia L. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2007. – Т.20 (59), №4. – С. 109–114. /Kharaim N.N. Pryanoaromaticheskiye rasteniya roda Artemisia L. // Uchenyye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V.I.Vernadskogo. Seriya «Biologiya, khimiya». – 2007. – T.20 (59), №4. – S. 109–114./

Черевченко Т.М., Рахметов Д.Б., Гапоненко М.Б. та ін. Збереження та збагачення рослинних ресурсів шляхом інтродукції, селекції та біотехнології. – К. : Фітосоціоцентр, 2012. – 432с. /Cherevchenko T.M., Rakhmetov D.B., Gaponenko M.B. ta іn. Zberezhennya ta zbagachennya roslynnykh resursіv shlyakhom іntroduktsіi, selektsіi ta bіotekhnologіi. – K. : Fіtosotsіotsentr, 2012. – 432s./

Черногород Л.Б., Виноградов Б.А. Эфирные масла некоторых видов рода Achillea L., содержащие фрагранол // Растительные ресурсы. – Санкт-Петербург, 2006. – Т.42, вып.2. – С. 61–68. /Chernogorod L.B., Vinogradov B.A. Efirnyye masla nekotorykh vidov roda Achillea L., soderzhashchiye fragranol // Rastitel'nye resursy. – Sankt-Peterburg, 2006. – T.42, vyp.2. – S. 61–68./

Шалдаева Т.М. Флавоноиды Artemisia dracunculus L. из природных местообитаний юга Сибири // Растительный мир Азиатской Росии. – 2009. – №1 (3). – С. 105–110. /Shaldayeva T.M. Flavonoidy Artemisia dracunculus L. iz prirodnykh mestoobitaniy yuga Sibiri // Rastitel'nyy mir Aziatskoy Rosii. – 2009. – №1 (3). – S. 105–110./

Bergendorff O., Sterner O. Spasmolytic flavonols from Artemisia abrotanum // Planta Medica. – 1995. – Vol.61 (4). – P. 370–371.

Cubukcu B., Bray D., Warhurst D. et al. In vitro antimalarial activity of crude extracts and compounds from Artemisia abrotanum L. // Phytotherapy Research. – 1990. – Vol.4. – P. 203–204.

Heshmati A.F., Delazar A., Nazemiyeh H. et al. Comparison of the total phenol, flavonoid contents and antioxidant activity of methanolic extracts of Artemisia specigera and A. splendens growing in Iran Moghadam // Pharmaceutical sciences. – 2012. – Vol.18 (3). – P. 165–170.

Kowalski R., Wawrzykowski J., Zawislak G. Analysis of essential oils and extracts from Artemisia abrotanum L. and Artemisia dracunculus L. // Herba polonica. – 2007. – Vol.53, №3. – P. 246–254.

Nakatani N., Kayano S., Kikuzaki H. Identification, quantitative determination and antioxidative activities of chlorogenic acid isomers in prune (Prunus domestica L.) // J. Agric. Food Chem. – 2000. – Vol.48. – P. 5512–5516.

Ramezani M., Fazli-Bazzaz B.S., Saghafi-Khadem F., Dabaghian A. Antimicrobial activity of four Artemisia species of Iran // Fitoterapia. – 2004. – Vol.75. – Р. 201–203.

Remberg P., Bjork L., Hedner T., Stemer O. Characteristic, clinical effect profile and tolerability of a nasal spray preparation of Artemisia abrotanuf L. for allergic rhinitis // Phytomedicine. – 2004. – Vol.11, №1. – P. 36–42.

Suresh J., Fhuja J., Paramakris N., Hnan M.S. Total phenolic and total flavonoids content of aerial parts of Artemisia abrotanum Linn. and A. pallens Wall // Analytical Chemistry Letters. – 2012. – Vol.2 (3). – P.186–191.

Опубліковано
2014-02-25
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Іващенко, І., Рахметов, Д., & Іващенко, О. (2014). Антимікробна активність етанольного екстракту Artemisia abrotanum L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Поліссі України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 21(1112), 97-105. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13987
Розділ
МІКРОБІОЛОГІЯ