Зміни структурно-функціональної організації фотосинтетичного апарату рослин пшениці ярої під дією діазотрофів роду Azospirillum

  • Н. І. Адамчук-Чала
  • Є. П. Копилов
  • В. О. Яценко
Ключові слова: фотосинтетичний апарат; пшениця яра; Azospirillum brasilense; спектри поглинання

Анотація

Досліджено зміни у структурно-функціональній організації фотосинтетичного апарату пшениці ярої за бактеризації різними штамами азоспірил у порівнянні з варіантами без інокуляції. У інокульованих рослин виявлено достовірне збільшення розмірів клітин і кількості хлоропластів. Парціальний об`єм тилакоїдів гран збільшувався у варіантах інокуляції А. brasilense 77, А. brasilense 102 і Azospirillum Sp7 на 81%, 18% і 52% відповідно. Розташування піків в спектрах поглинання світлозбиральних пігмент-білкових комплексів (ПБК) тилакоїдів гран і положення головного «червоного» максимуму проростків пшениці ярої, інокульованих різними за активністю штамами А. brasilense, вказувало на варіабельність співвідношення форм хлорофілу, що входить до складу ПБК гранального комплексу фотомембран інокульованих рослин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Адамчук-Чалая Н.И. Морфо-функциональные изменения растений пшеницы яровой при взаимодействии с азоспириллами // Мікробіол. журн. – 2012. – T.74, №6. – С. 3–8. /Adamchuk-Chalaya N.I. Morfo-funktsional'nyye izmeneniya rasteniy pshenitsy yarovoy pri vzaimodeystvii s azospirillami // Mіkrobіol. zhurn. – 2012. – T.74, №6. – S. 3–8./

Антипчук А.Ф., Рангелова В.Н., Скочинская Н.Н. и др. Использование различных показателей при оценке эффективности бактерий // Микробиол. журн. – 1985. – Т.47, №4. – С. 89–90. /Antipchuk A.F., Rangelova V.N., Skochinskaya N.N. i dr. Ispol'zovaniye razlichnykh pokazateley pri otsenke effektivnosti bakteriy // Mikrobiol. zhurn. – 1985. – T.47, №4. – S. 89–90./

Волкогон В.В., Надкернична О.В., Токмакова Л.М. та ін. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія. – К.: Аграр. наука, 2010. – 464с. /Volkogon V.V., Nadkernichna O.V., Tokmakova L.M. ta іn. Eksperymental'na gruntova mіkrobіologіya: monografіya. – K.: Agrar. nauka, 2010. – 464s./

Жмурко В.В., Авксентьева О.А., Самойлов А.М. Численность диазотрофов и нитрогеназная активность в ризоценозе изогенных по генам Vrn линий пшеницы // Физиология и биохимия культ. растений. – 2008. – Т.40, №4. – С. 346–353. /Zhmurko V.V., Avksent'yeva O.A., Samoylov A.M. Chislennost' diazotrofov i nitrogenaznaya aktivnost' v rizotsenoze izogennykh po genam Vrn liniy pshenitsy // Fiziologiya i biokhimiya kul't. rasteniy. – 2008. – T.40, №4. – S. 346–353./

Копилов Є.П., Надкерничний С.П., Адамчук-Чала Н.І. Ґрунтовий сапрофітний гриб Chaetomium cochliodes Palliser як біотичний чинник формування ефективних асоціацій азоспірил з рослинами пшениці ярої // Вісник Харківського національного аграрного університету, серія Біологія. – 2010. – Вип.1 (19). – С. 91–100. /Kopylov Ye.P., Nadkernychnyy S.P., Adamchuk-Chala N.І. Gruntovyy saprofіtnyy gryb Chaetomium cochliodes Palliser yak bіotychnyy chynnyk formuvannya efektyvnykh asotsіatsіy azospіryl z roslynamy pshenytsі yaroi // Vіsnyk Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo agrarnogo unіversytetu, serіya Bіologіya. – 2010. – Vyp.1 (19). – S. 91–100./

Кочубей С.М. Особенности ультраструктурной организации хлоропластов высших растений // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку. – К.: Логос, 2009. – С. 62–90. /Kochubey S.M. Osobennosti ul'trastrukturnoy organizatsii khloroplastov vysshykh rasteniy // Fіzіologіya roslyn: problemy ta perspektyvy rozvytku. – K.: Logos, 2009. – S. 62–90./

Smith K.L., Steven M.D., Colls J.J. Use of hyperspectral derivative ratios in the red-edge region to identify plant stress responses to gas leaks // Remote sensing of environment. – 2004. – Vol.92. – P. 207–217.

Опубліковано
2014-02-25
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Адамчук-Чала, Н., Копилов, Є., & Яценко, В. (2014). Зміни структурно-функціональної організації фотосинтетичного апарату рослин пшениці ярої під дією діазотрофів роду Azospirillum. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 21(1112), 92-96. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13986
Розділ
МІКРОБІОЛОГІЯ