Динаміка індексу ендогамії і рівня міжетнічних шлюбів у районних популяціях Херсонщини

  • О. Г. Лановенко
Ключові слова: індекс ендогамії; генетико-демографічна структура; гетерогенність популяції

Анотація

При проведенні популяційно-генетичного дослідження сучасного сільського населення Херсонщини межами елементарної популяції слід вважати всю область (індекс ендогамії 0,54–0,81). Критерію елементарної популяції на рівні району відповідає лише Горностаївський район (частка ендогамних шлюбів 57,0%). Усі районні центри, крім міста Берислав, є елементарними популяційними одиницями на рівні району (індекс ендогамії 0,50–0,62) з відносно стабільним протягом 54 років рівнем міжетнічних шлюбів (30,1–29,1 %). Для сільрад елементарною популяційною одиницею є вся область (індекс ендогамії 0,64–0,80). Загальною тенденцією є збільшення частки міжетнічних шлюбів як у цілому за районами (з 30,5 до 32,4%), так і в межах сільрад (з 30,9 до 35,7%). У Горностаївському районі на фоні зменшення частки міжетнічних шлюбів та підвищення рівня ендогамії протягом останніх 13 років констатується відносне зниження поширеності вроджених вад немовлят, мертвонароджень, мимовільних викиднів, імовірно, за рахунок формування адаптивних комплексів генів, що протидіють ефекту генетичного дрейфу. Виявлені закономірності потребують подальшого дослідження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. – М.: Наука, 1989. – 328с. /Altukhov Yu.P. Geneticheskiye protsessy v populyatsiyakh. – M.: Nauka, 1989. – 328s./

Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. – М.: Академкнига, 2003. – 431с. /Altukhov Yu.P. Geneticheskiye protsessy v populyatsiyakh. – M.: Akademkniga, 2003. – 431s./

Атраментова Л.А. Брачная структура харьковской популяции по национальности и месту рождения // Генетика. – 1991. – Т.27, №4. – С. 737–745. /Atramentova L.A. Brachnaya struktura khar'kovskoy populyatsii po natsional'nosti i mestu rozhdeniya // Genetika. – 1991. – T.27, №4. – S. 737–745./

Богатирьова Р.В., Линчак О.В., Тимченко О.І. Генетико-демографічні процеси серед населення України // Журнал НАМН України. – 2012. – Т.18, №1. – С. 81–91. /Bogatyryova R.V., Linchak O.V., Timchenko O.І. Genetyko-demografіchnі protsesy sered naselennya Ukrainy // Zhurnal NAMN Ukrainy. – 2012. – T.18, №1. – S. 81–91./

Вількер А.Л. Генетико-демографічні процеси в популяціях малих міст та сіл східної України. Автореф. дис... канд. біол. наук / 03.00.15. – Х., 2001. – 14с. /Vіl'ker A.L. Genetyko-demografіchnі protsesy v populyatsіyakh malykh mіst ta sіl skhіdnoi Ukrainy. Avtoref. dis... kand. bіol. nauk / 03.00.15. – Kh., 2001. – 14s./

Ельчинова Г.И. Опыт применения методов популяционно-генетического анализа для изучения популяций России с различной генетико-демографической структурой. Автореф. дис… докт. биол. наук. – М.: ГУ МГНЦ РАМН, 2001. – 48с. /El'chinova G.I. Opyt primeneniya metodov populyatsionno-geneticheskogo analiza dlya izucheniya populyatsіy Rossiii s razlichnoy genetiko-demograficheskoy strukturoy. Avtoref. dis…dokt. biol. nauk. – M.: GU MGNC RAMN, 2001. – 48s./

Гинтер Е.К. Наследственные болезни в популяциях человека – М.: Медицина, 2002. – 304с. /Ginter Ye.K. Nasledstvennyye bolezni v populyatsiyakh cheloveka – M.: Meditsina, 2002. – 304s./

Гинтер Е.К. Медицинская генетика. – М.: Медицина, 2003. – 449с. /Ginter Ye.K. Meditsinskaya genetika. – M.: Meditsina, 2003. – 449s./

Лановенко О.Г. Динаміка чисельності населення півдня України як один із параметрів зміни генетико-демографічної структури популяцій // Природничий альманах. Біологічні науки. Збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2012. – Вип.17. – С. 156–165. /Lanovenko O.G. Dynamіka chysel'nostі naselennya pіvdnya Ukrainy yak odyn іz parametrіv zmіny genetyko-demografіchnoi struktury populyatsіy // Pryrodnychyy al'manakh. Bіologіchnі nauky. Zbіrnyk naukovykh prats'. – Kherson: PP Vyshemirs'kyy, 2012. – Vyp.17. – S. 156–165./

Лановенко О.Г. Регіональний моніторинг природжених вад розвитку в Херсонській області // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип.64. – С. 177–183. /Lanovenko O.G. Regіonal'nyy monіtoryng pryrodzhenykh vad rozvytku v Khersons'kіy oblastі // Vіsnyk L'vіvs'kogo unіversytetu. Serіya bіologіchna. – 2014. – Vyp.64. – S. 177–183./

Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1990. – 352с. /Lakin G.F. Biometriya. – M.: Vysshaya shkola, 1990. – 352s./

Ли Ч. Введение в популяционную генетику. – М.: Мир, 1978. – 557с. /Li Ch. Vvedeniye v populyatsionnuyu genetiku. – M.: Mir, 1978. – 557s./

Чурносов М.И., Сорокина И.М., Балановская О.В. Генофонд населения Белгородской области. Динамика индекса эндогамии в районных популяциях // Генетика. – 2008. – Т.44, №8. – С. 1117–1125. /Churnosov M.I., Sorokina I.M., Balanovskaya O.V. Genofond naseleniya Belgorodskoy oblasti. Dinamika indeksa endogamii v rayonnykh populyatsiyakh // Genetika. – 2008. – T.44, №8. – S. 1117–1125./

Cavalli-Sforza L.L., Bodmer W.F. The genetics of human populations. – San Francisco: Freeman and Co, 1971. – 959p.

Cavalli-Sforza L.L., Menozzi P.A., Piazza A. The history and geography of human genes. – Princeton: Princeton University Press, 1994. – Р.81.

Wright S. Evolution in mendelian populations genetics // Genetics. - 1931. – Vol.16. – №2. – P. 97–159.

Опубліковано
2014-02-25
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Лановенко, О. (2014). Динаміка індексу ендогамії і рівня міжетнічних шлюбів у районних популяціях Херсонщини. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 21(1112), 54-64. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13976
Розділ
ГЕНЕТИКА