Паразитичні найпростіші промислових риб гирла річки Кури

Ключові слова: паразити; найпростіші; риби; річка Кура; Каспійське море

Анотація

У 2014–2016 роках методом повного паразитологічного розтину досліджено 202 екз. риб, що були виловлені у гирлі річки Кури і належать до таких 14 видів: каспійська звичайна кілька – Clupeonella delicatula caspia, каспійський пузанок – Alosa caspia caspia, чорноспинка – A. kessleri kessleri, каспійська вобла – Rutilus rutilus caspius, кутум – R. frisii kutum, червоногубий жерех – Aspius aspius taeniatus, куринська шемая – Chalcalburnus chalcoides, закавказька густера – Blicca bjoerkna transcaucasica, лящ – Abramis brama orientalis, каспійський рибець – Vimba vimba persa, сазан – Cyprinus carpio, сом – Silurus glanis, судак – Sander lucioperca, окунь – Perca fluvistilis. В результаті проведених досліджень виявлено 21 вид паразитичних найпростіших, що належать до 5 типів, 7 класів, 7 рядів і 8 родин: джгутиконосці Trypanosoma carassii, Cryptobia borelli, Costia necatrix, кокцидія Eimeria carpelli, мікроспоридія Pleistophora siluri, міксоспоридії Myxobolus bliccae, M. bramae, M. cyprini, M. dispar, M. ellipsoides, M. muelleri, M. musculi, M. oviformis, M. pseudodispar, M. rotundus, інфузорії Chilodonella hexasticha, Ch. piscicola, Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina caspialosae, T. jadranica, Trichodinella epizootica. Найбільш частим органом локалізації виявлених нами паразитів є зябра, в їх тканинах було виявлено 7 видів міксоспоридій, а на їх поверхні 1 вид джгутиконосців і 6 видів інфузорій. З інших органів в нирках відзначено 9, в селезінці – 7, м'язах – 6, на поверхні тіла, на шкірі і в сечовому міхурі – по 5, в печінці – 4, на поверхні плавників, в кров'яному руслі, стінках кишечника і в жовчному міхурі – по 2 види, у серці, підшкірній сполучній тканині, очах і головному мозку – по 1 виду паразитичних найпростіших. У складі протофауни ендопаразити (14 видів) значно переважали над ектопаразитами (7 видів), а форми, що розвиваються зі зміною господарів (12 видів), над формами, що мають простий цикл розвитку (9 видів). Більшість виявлених паразитів має прісноводне походження, тому у риб, виловлених в сильно опрісненій ділянці гирла Кури, констатовано більше видів паразитів, ніж на ділянках з більш мінералізованою водою. Встановлено, що, на відміну від ектопаразитів, прісноводні ендопаразити, зараження якими відбувається в прісній воді, в організмі риб переносяться і на більш мінералізовані ділянки. Серед усіх виявлених найпростіших 7 видів є збудниками захворювань риб. Однак, у зв'язку з не дуже високою зараженістю риб, патогенні явища, викликані цими паразитами, не спостерігалися.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С. Н. Мамедова, Азербайджанський медичний університет

вул. Рашида Бейбутова, 134, Баку, Азербайджан, AZ1014, seva_mam@mail.ru

Ш. Р. Ібрагімов, Інститут зоології НАН Азербайджану

вул. А.Аббасзаде, проїзд 1128, квартал 504, Баку, Азербайджан, AZ1004, shaig.ib@mail.ru

Посилання

Абдурахманов Ю.А. Рыбы пресных вод Азербайджана. – Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1962. – 405с. /Abdurakhmanov Yu.A. Freshwater fish of Azerbaijan. – Baku: Publishing House of the Academy of Sciences of Azerbaijan SSR, 1962. – 405p./

Бауер О.Н., Мусселиус В.А., Николаева В.М., Стрелков Ю.А. Ихтиопатология. – М.: Пищевая промышленность, 1977. – 431с. /Bauer O.N., Musselius V.A., Nikolayeva V.M., Strelkov Yu.A. Ichthyopathology. – Moscow: Pishchevaya promyshlennost, 1977. – 431p./

Быховская-Павловская И.Е. Паразиты рыб. Руководство по изучению. – Л.: Наука, 1985. – 122с. /Bykhovskaya-Pavlovskaya I.Y. Parasites of fish. Study guide. – Leningrad: Nauka, 1985. – 122p./

Головина Н.А., Стрелков Ю.А., Воронин В.Н. Ихтиопатология. – М.: Мир, 2003. – 448с. /Golovina N.A., Strelkov Yu.A., Voronin V.N. Ichthyopathology. – Moscow: Mir, 2003. – 448p./

Ибрагимов Ш.Р. Современные представления о жизненном цикле миксоспоридий // Матер. IV Международ. школы по теорет. и морской паразитологии. – Калининград, 2007. – С. 14–18. /Ibragimov Sh.R. Modern ideas about the life cycle of myxosporeans // Materials of IV International school on theorethical and marine parasitology. – Kaliningrad, 2007. – P. 14–18./

Ибрагимов Ш.Р. Паразиты и болезни рыб Каспийского моря (эколого-географический анализ, эпизоотологическая и эпидемиологическая оценка). – Баку: Элм, 2012. – 400с. /Ibragimov Sh.R. Parasites and diseases of fish of the Caspian Sea (ecological and geographical analysis, epidemiological and epidemiological assessment). – Baku: Elm, 2012. – 400p./

Микаилов Т.К. Паразиты рыб водоемов Азербайджана (систематика, динамика и происхождение). – Баку: Элм, 1975. – 299с. /Parasites of fish of water bodies of Azerbaijan (systematics, dynamics and origin). – Baku: Elm, 1975. – 299p./

Микаилов Т.К., Ибрагимов Ш.Р. Экология и зоогеография паразитов рыб водоемов Ленкоранской природной области. – Баку: Элм, 1980. – 115с. /Mikailov T.K., Ibragimov Sh.R. Ecology and zoogeography of parasites of fish of water bodies of the Lenkoran natural area. – Baku: Elm, 1980. – 115p./

Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т.1. Паразитические простейшие. – Л.: Наука, 1984. – 428с. /Key to identification of the parasites of freshwater fish of the fauna of the USSR. –Vol.1. Parasitic protozoa. – Leningrad: Nauka, 1984. – 428p./

Определитель паразитов позвоночных Черного и Азовского морей. – Киев: Наукова думка, 1975. – 551с. /Key to identification of the parasites of vertebrates of the Black and Azov Seas. – Kiev: Naukova dumka, 1975. – 551p./

Пронина С.В., Пронин Н.М. Методическое пособие по гидропаразитологии (Часть 1. Техника паразитологических исследований и паразитические простейшие). – Улан-Удэ, 2007. – 52с. /Pronina S.V., Pronin N.M. Methodological manual on hydroparasitology (Part 1. Technique of parasitological research and parasitic protozoa). – Ulan-Ude, 2007. – 52p./

Шакаралиева Е.В. Трематоды рыб пресноводных водоемов Азербайджана. Автореф. дисс. … докт. биол. наук. – Баку, 2018. – 40с. /Shakaraliyeva Ye.V. Trematodes of fish of freshwater reservoirs of Azerbaijan. Author's abstract of dissertation for the degree of Doctor of Sciences, Biology. – Baku, 2018. – 40p./

Шульман С.С. Миксоспоридии фауны СССР. – М.-Л.: Наука, 1966. – 507с. /Shulman S.S. Myxosporidia of the fauna of the USSR. Moscow-Leningrad: Nauka, 1966. – 507p./

Bartholomew J.L., Whipple M.J., Stevens D.G., Fryer J.L. The life cycle of Ceratomyxa shasta, a myxosporean parasite of salmonids, requires a freshwater polychaete as an alternate host // Am. J. Parasitol. – 1997. – Vol.83. – P. 859–868.

Ibrahimov Sh.R., Shakaraliyeva Y.V. The ecological peculiarities of circulation of the fish trematodes in the water bodies of Azerbaijan // Proceedings of the “Man and biosphere” (MaB UNESCO) Azerbaijan National Committee / Ecological Civilization, Sustainable Development, Environment. – 2017. – Vol.12. – P. 31–38.

Ismayilov Ch. Ecology of the Caspian Sea and adjacent territories. – Baku: Ayna, 2005. – 127p.

Okamura B., Gruhl A., Bartholomew J.L. Myxozoan evolution, ecology and development. – Springer International Publishing, Switzerland, 2015. – 441p.

Potential Ramsar sites of Azerbaijan / Ed. E.Sultanov et al. – Baku: Wetland International Publication, 2000. – 152p.

Опубліковано
2019-02-22
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Мамедова, С., & Ібрагімов, Ш. (2019). Паразитичні найпростіші промислових риб гирла річки Кури. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 31(31), 99-106. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2018-31-9
Розділ
ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ