Борис Вальх та розвиток зоології й музеології на сході України

  • І. Загороднюк Національний науково-природничий музей НАН України https://orcid.org/0000-0002-0523-133X
  • В. Пархоменко Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН https://orcid.org/0000-0003-3206-3199
Ключові слова: зоологія; Харківський університет; станції захисту рослин; музеологія; колекції; історія біології

Анотація

Проаналізовано біографічні відомості та наукові доробки Бориса Вальха (1876–1942) – одного з провідних зоологів, які працювали на теренах східної України у першій половині ХХ ст. Борис Вальх працював на стику зоології, захисту рослин та епідеміології, був провідним фахівцем у контролі чисельності господарсько-важливих груп гризунів та комах (станції захисту рослин) та епідеміологом (зоонози), а одночасно є природоохоронцем, одним з ключових організаторів заповідних об’єктів південного сходу України (Кам’яні Могили, Білосарайська коса). Особливу увагу в цьому огляді приділено зоологічним дослідженням (орнітологія, ентомологія, теріологія) та роботі зі створення зоологічних колекцій, у тому числі й в межах організованого за його участі Бахмутського краєзнавчого музею. Всі ці доробки науковця розглянуто разом із деталями його біографії, проаналізованої з використанням сімейних архівів та за участі членів родини Вальхів, зокрема його онуків Бориса Вальха та Олімпіади Грищенко і правнука Сергія Вальха. Внесено суттєві уточнення та зроблено важливі доповнення у відомості про біографію Бориса Вальха, зокрема про його три освіти (Павлоградська гімназія та двічі Харківський університет), про дітей і дружину, про його довготривалі поїздки, зокрема до Туркестану та Азербайджану. Розглянуто і уточнено розташування «хутора Гори-Могили», з якого походить більшість колекційних зразків, зібраних Вальхами, і з’ясовано, що це саме місце на давніх картах позначали як «Горемогилове». Проведено аналіз історії описаного Борисом Вальхом виду Mus sergii та його типового місцезнаходження. Узагальнено факти про історію накопичення й подальшу долю його зоологічних колекцій та колекцій сина Сергія, у тому числі й теріологічних зборів на хуторі Гори-Могили. У статті використано унікальні оригінальні фотографії з родинних архівів, для більшості з яких з’ясовано дати та місця зйомки. Наведено також фотографії з колекційними зразками та оригінальними зоологічними етикетками.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І. Загороднюк, Національний науково-природничий музей НАН України

вул. Богдана Хмельницького, 15, Київ, Україна, 01601, zoozag@ukr.net

В. Пархоменко, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

вул. Героїв оборони, 10, Київ, Україна, 03127, fullmetalekolog@gmail.com

Посилання

Аверин В.Г. Николай Николаевич Сомов (некролог) // Охота и рыболовство. – 1923. – № 5–6. – С. 29–30. /Averin V.G. Nikolay Nikolayevich Somov (obituary) // Okhota i rybolovstvo [Hunting and Fishing]. – 1923. – No. 5–6. – P. 29–30./

Аверин В.Г., Селезнев Н.Г. Новые и редкие птицы оз. Лимана Харьковской губ. [І. Кулики] // Охота и рыболовство. – Харьков, 1923. – № 2. – С. 31–39. /Averin V.G., Seleznev N.G. New and rare bird species in Lyman Lake, Kharkiv prov. [I. Waders] // Okhota i rybolovstvo [Hunting and Fishing]. – Kharkiv, 1923. – No. 2. – P. 31–39./

Аверин В.Г., Штамм М.Г. О нахождении ушастого ежа (Нemiechinus auritus Gmel.) на Украине // Труди Харківського товариства дослідників природи. – 1927. – Т.50, вип.2. – С. 51–53. /Averin V.G., Stamm M.G. About finding of the long-eared hedgehog (Hemiechinus auritus Gmel.) in Ukraine // Proceedings of the Kharkiv Society of Naturalists. – 1927. – Vol.50, no.2. – P. 51–53./

Атемасова Т.А., Кривицкий И.А. Борис Сергеевич Вальх // Орнитологи Украины: Биобиблиографический справочник. – Харьков, 1999. – Вып.1. – С. 51–52. /Atemasova T.A., Krivitskii I.A. Boris Sergejevich Valkh // Ornithologists of Ukraine: bio-bibliographical reference. – Kharkiv, 1999. – Is.1. – P. 51–52./

Атемасова Т.А. Макс Генрихович Штамм // Орнитологи Украины: Биобиблиографический справочник. – Харьков, 1999. – Вып.1. – С.115. /Atemasova T.A. Maks Henrikhovich Shtamm // Ornithologists of Ukraine: bio-bibliographical reference. – Kharkiv, 1999. – Is.1. – P.115./

Белицький П.В. Старі шахти Гришинського вугленосного району. Покровський район: подорож у минуле. – Львів, 2017. – С. 269–308. /Belitsky P.V. Old mines of the Grishin coal mine area. Pokrovsky Raion: a journey to the past. – Lviv, 2017. – P. 269–308./

Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я. Каталог местонахождений листоедов (Chrysomelidae) России // ЗИН (веб-сайт), 2018. – benkat15.xls /Bienkowski A.O., Orlova-Bienkovskaja M.Ja. Catalogue of locations of leaf-beetles (Chrysomelidae) of Russia // ZIN (web-site), 2018./

Борейко В.Е. Вальх Борис Сергеевич (27.11.1876–12.04.1942) // Словарь деятелей охраны природы. – Москва: Центр охраны дикой природы, 2001. – С. 46–48. /Boreiko V.E. Valkh Boris Sergeevich (27.11.1876–12.04.1942) // Dictionary of environmentalists. – Moscow: Wildlife Conservation Center, 2001. – P. 46–48./

Браунеръ А.А. Степная или курганчиковая мышь // Записки Императорскаго общества сельскаго хозяйства Южной Россіи. – Одесса, 1899. – №10. – С. 68–71. /Brauner A.A. Steppen or Mound Mouse // Notes of the Imperial Society of Agriculture of Southern Russia. – Odesa, 1899. – No. 10. – P. 68–71./

Вальхъ Б. Матеріалы для орнитологіи Екатеринославской губерніи. Наблюденія 1892–1897 года // Труды Императорского Общества испытателей Природы при Харьковском университете. Харьковъ, 1899. – Т.34. – С. 1–90. /Valkh B. Materials for ornithology of Ekaterinoslav province. Observations of 1892–1897 // Proceedings of the Imperial Society of Naturalists at the Kharkiv University. Kharkiv, 1899. – Vol.34. – P. 1–90./

Вальхъ Б.С. Матеріалы для орнитологіи Екатеринославской губерніи. Перечень птицъ, найденныхъ в губерніи с 1892 г. по 1910 г. // Орнитологическій вҍстникъ. – 1911. – № 3–4. – С. 242–271. /Walkh B.S. Materiaux pour l’ornitologie du gourverment d’Ekaterinoslav // Messager Ornithologique. – 1911. – No. 3–4. – P. 242–271./

Вальхъ Б.С. Къ вопросу о вреде птицъ в садахъ // Бюллетень о вредителяхъ сельскаго хозяйства и мҍрахъ борьбы съ ними. – Харьковъ, 1913. – №4. – С. 13–14. /Valkh B.S. To the question of the harmfulness of birds in the gardens // Bulletin on Pests of Agriculture and Measures to Combat Them. – Kharkiv, 1913. – No. 4. – P. 13–14./

Вальхъ Б.С. Къ вопросу объ ожидаемомъ нашествiи мышей и мҍрахъ къ их уничтоженiю (съ определительной таблицей) // Бюллетень о вредителяхъ сельскаго хозяйства и мҍрахъ борьбы съ ними. – Харьковъ, 1914. – №2. – С. 33–44. /Valkh B.S. To the question of the expected invasion of mice and measures for pest control (with identification table) // Bulletin on Pests of Agriculture and Measures to Pest Control. – Kharkiv, 1914. – No. 2. – P. 33–44./

Вальх Б.С. Озимая совка в Донецкой губернии в сезон 1924 г. // Захист Рослин. – 1925. – Ч. 3–4. – С. 51–53. (Додаток до «Вісника Наркомземсправу УСРР») /Valkh B.S. The turnip moth in the Donetsk province in the season of 1924 // Plant Protection. – 1925. – Pt. 3–4. – P. 51–53./

Вальх Б.С. О новом виде мыши (Mus sergii sp. nova) // Труди Харківського товариства дослідників природи. – 1927. – Т.50, вип.2. – С. 49–50. /Valkh B.S. About a new species of mouse (Mus sergii sp. nova) // Proceedings of the Kharkiv Society of Naturalists. – 1927. – Vol.50, is.2. – P. 49–50./

Вальх Б.С. Выхухоль в Сребрянском лесном массиве Артемовского округа // Український мисливець та рибалка. – Харків, 1928. – №4. – С. 19–21. /Valkh B.S. Desman in the Serebrianka forest massif of Artemivsk district // Ukrainian Hunter and Fisherman. – Kharkiv, 1928. – No. 4. – P. 19–21./

Вальх Б.С. [«Д-р Валох»] . К вопросу о значении большого баклана в рыбном хозяйстве Азовского моря // Український мисливець та рибалка. – 1930. – № 11–12. – С. 39–42. /Valkh B.S. To the question of the value of the great cormorant in the fishery of the Azov Sea // Ukrainian Hunter and Fisherman. – Kharkiv, 1930. – No. 11–12. – P. 39–42./

Вальх Б.С. О северных утках в Западной Европе // Охотник. – Москва, 1931а. – Т.8, №6. – С. 20–21. /Valkh B.S. About northern ducks in Western Europe // Okhotnik [Hunter (magazine)]. – Moscow, 1931. – Vol.8, No. 6. – P. 20–21./

Вальх Б.С. Фавна птахів Харківського «університетського саду» раніш і тепер // Вісник природознавства. – 1931б. – № 1–2. – С. 46–49. /Valkh B.S. The fauna of birds of the Kharkiv "University Garden" earlier and now // Bulletin of Natural Science. – 1931. – No. 1–2. – P. 46–49./

Вальх С.Б. К познанию фауны Culicidae востока Украины // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 1959. – Т.28, вып.6. – С. 687–695. /Valkh S.B. To the knowledge of the fauna of Culicidae of the East of Ukraine // Medical Parasitology and Parasitic Diseases. – 1959. – Vol.28, No. 6. – P. 687–695./

Домбровська Г., Панів Л. (упоряд.) Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка. – Львів, 2008. – 364с. /Dombrovska G., Paniv L. (compilers). Collection to memory of ukrainian bibliographer Fedir Maksymenko. – Lviv, 2008. – 364p./

Екатеринославскій адресъ-календарь 1915 годъ. – Екатеринославъ: Изданіе губернской типографіи, 1915. – 595с. /Ekaterynoslav Address-Calendar 1915. – Ekaterynoslav: Publ. House of Province Typogr., 1915. – 595p./

Загороднюк И.В. Таксономическая ревизия и диагностика грызунов рода Mus из Восточной Европы. Сообщение 1 // Вестник зоологии. – 1996. – Т.30, № 1–2. – С. 28–45. /Zagorodniuk I.V. Taxonomic revision and diagnostics of the rodent genus Mus from Eastern Europe. Communication 1 // Vestnik Zoologii. – 1996. – Vol.30, no. 1–2. – P. 28–45./

Загороднюк І., Кондратенко О. Огляд поширення Mus spicilegus у Донецько-Донських степах // Ссавці відкритих просторів: Матеріали VIII Теріологічної школи. – Київ, 2001. – С. 37–38. (Novitates Theriologicae; Pars 5). /Zagorodniuk I., Kondratenko O. Review of Mus spicilegus distribution in the Donets-and-Don steppes // Mammals of Open Terrains: Proceedings of VIII Theriological School. – Kyiv, 2001. – P. 37–38./

Загороднюк И.В. Таксономическая ревизия и диагностика грызунов рода Mus из Восточной Европы. Сообщение 2 // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». – Асканія-Нова, 2002. – Т.4. – С. 130–140. /Zagorodniuk I.V. Taxonomic revision and diagnostics of the rodent genus Mus from Eastern Europe. Communication 2 // News Biosphere Reserve “Askania-Nova”. – 2002. – Vol.4. – P. 130–140./

Загороднюк І., Кондратенко О., Домашлінець В. та ін. Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця. – Київ, 2002. – 64с. (Праці Теріологічної школи; вип.4). /Zagorodniuk I., Kondratenko O., Domashlinets V., et al. Russian Desman (Desmana moschata) in the Siversky Donets Basin. – Kyiv, 2002. – P. 1–64. (Proceedings of the Theriological School; issue 4)./

Загороднюк І., Коробченко М. Раритетна теріофауна східної України: її склад і поширення рідкісних видів // Раритетна теріофауна та її охорона. – Луганськ, 2008. – С. 107–156. (Серія: Праці Теріологічної школи; вип.9). /Zagorodniuk I., Korobchenko M. Rare fauna of eastern Ukraine: composition and distribution of rare species // Rarity Mammal Fauna and Its Protection. – Luhansk, 2008. – P. 107–156. (Series: Proceedings of the Theriological School; issue 9)./

Загороднюк И.В. Зоологический музей Луганского национального университета: история, научная и образовательная ценность // Известия Музейного фонда им. А.А.Браунера. – Одесса, 2009а. – Т.6, №4. – С. 1–8. /Zagorodniuk I.V. Zoological Museum of the Luhansk National University: history, scientific and educational values // News of the A.A.Brauner Museum Fund. – Odessa, 2009а. – Vol.6, no. 4. – P. 1–8./

Загороднюк І.В. Поширення і чисельність Lagurus (Mammalia) в Україні // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2009б. – Т.11. – С. 77–91. /Zagorodniuk I.V. Distribution and abundance of Lagurus (Mammalia) in Ukraine // News Biosphere Reserve “Askania Nova”. – 2009b. – Vol.11. – P. 77–91./

Загороднюк І.В. Іван Сахно та розвиток зоології й музейної справи на Луганщині: історичні розвідки // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2011. – №9. – С. 69–89. /Zagorodniuk I.V. Ivan Sakhno and development of zoology and museology in Luhansk region: historical investigations // Proceedings of the National Museum of Natural History. – 2011. – No. 9. – P. 69–89./

Загороднюк І.В., Ємельянов І.Г. Таксономія і номенклатура ссавців України // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2012. – Т.10. – С. 5–30. /Zagorodniuk I.V., Emelianov I.G. Taxonomy and nomenclature of mammals of Ukraine // Proceedings of the National Museum of Natural History. –2012. – Vol.10. – P. 5–30./

Загороднюк І.В. Історія формування кафедри зоології (1922–1941) // Факультет природничих наук: шляхами зростання. – Луганськ: Елтон-2, 2013а. – С. 142–149. /Zagorodniuk I.V. History of the Formation of the Department of Zoology (1922–1941) // Faculty of Natural Sciences: by ways of growth. – Luhansk: Elton-2 Publ., 2013. – P. 142–149./

Загороднюк І. Всеволод Великанів — дослідник фауни України 1920–1930-х років: біографія, колекції, публікації // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2013б. – Т.11. – С. 115–134. /Zagorodniuk I. Vsevolod Velykaniv as investigator of fauna of Ukraine in 1920–1930s: biography, collections, publications // Proceedings of the National Museum of Natural History. – 2013. – Vol.11. – P. 115–134./

Загороднюк І.В. Зоологічні колекції як джерело біографічної інформації: до історії досліджень Анатолія Аргіропула та Бориса Попова // Практичні питання природничої музеології. – Київ: ННПМ НАН України, 2013в. – С. 15–16. /Zagorodniuk I.V. Zoological collections as source of biographical information: towards history of investigations of Anatol Argyropulo and Boris Popov // Practical Topics of Natural Museology. – Kyiv: Natl. Mus. Nat. Hist., NAS Ukraine, 2013. – P. 15–16./

Загороднюк І. Богдан Волянський — яскрава постать української зоології 1920–1930-х років // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – Вип.69. – С. 3–19. /Zagorodniuk I. Bohdan Voliansky as bright person in Ukrainian zoology of 1920–1930s // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2015. – Is.69. – P. 3–19./

Загороднюк І. Колектори теріологічних колекцій Національного науково-природничого музею НАН України 1930 х років // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Матер. Міжнар. конф. – Берегове: Закарп. угорськ. ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ, 2015. – С. 299–305. /Zagorodniuk I. Collectors of Mammological Collection of the National Museum of Natural History NAS of Ukraine during 1930th // Contribution of amateur naturalists into biological diversity studies. International Scientific Conference. – Berehove, Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, 2015. – P. 299–305./

Загороднюк І. Борис Вальх як дослідник ссавців (сторінки з історії розвитку зоології на сході України) // Птахи степового Придніпров'я / Ред. П.Чегорка (Матеріали Третіх Вальхівських читань). – Дніпро, 2018. – С. 5–9. /Zagorodniuk I. Boris Valkh as investigator of mammals (pages from history of development of zoology in the East of Ukraine) // Birds of Steppe Dnipro Region / Ed. P.Chegorka (Proceedings of the Third Valkh’s Readings). – Dnipro, 2018. – P. 5–9./

Зоологический музей Московского университета в лицах // Зоологический музей МГУ (веб-сайт), 2017. /Zoological Museum of Moscow University in persons // Zoological Museum of MGU (web-site), 2017./

Ільюхін Ю. Представники ряду Chiroptera в колекції Музею природи Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна // Theriologia Ukrainica. – 2018. – Т.16. – С. 77–84. /Iliukhin Yu. Representatives of the order Chiroptera in the collection of the Museum of Nature at V.N.Karazin Kharkiv National University // Theriologia Ukrainica. – 2018. – Vol.16. – P. 77–84./

Климов А. Сторінки історії Луганського національного університету // Климов А. Історичні краєзнавчі розвідки. – Луганськ: ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – С. 219–278. /Klimov A. The pages of the history of the Luhansk National University // Klimov A. Historical exploration of local history. – Luhansk: Taras Shevchenko LNU, 2010. – P. 219–278./

Коваленко I.П. Заповідники на Маріупольщині // Охорона пам’яток природи на Україні. – Харків, 1928. – Вип.2. – С. 68–85. /Kovalenko I.P. Reserves in the Mariupol region // Protection of nature monuments in Ukraine. – Kharkiv, 1928. – Is.2. – P. 68–85./

Корнацкий И. Из глубины двадцатых… // Вперед-плюс (газета). – Артемовск, 2003. – №57. – С. 2. /Kornatsky I. From the depth of the twentieth ... // Vpered-PLUS (newspaper). – Artiomovsk, 2003. – No. 57. – P. 2./

Кочергін І.О. Потомствені дворяни Олександрівського повіту Катеринославської губернії напередодні селянської реформи 1861 р. (за статистичними матеріалами «Збірки Я.Новицького») // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип.7. – С. 69–97. /Kochergin I.O. The hereditary nobles of the Aleksandrovsky district of Ekaterinoslav province on the eve of the Emancipation reform of 1861 (according to the statistical material from "Collections of Y. Novitsky") // History and culture of the Dnipro region: unknown and little-known pages. – Dnipropetrovsk, 2010. – Is.7. – P. 69–97./

Крижов П.А. Географічне поширення шкідливих гризунів УРСР // Збірник праць Зоологічного музею. – Київ, 1936. – Вип.16. – С. 33–91. /Kryzhov P.A. Geographical distribution of harmful rodents of the Ukrainian SSR // Collection of Works of the Zoological Museum. – 1936. – Is.16. – P. 33–91./

Максименко Ф. Матеріали до краєзнавчої бібліографії України 1847–1929 // Всенародня бібліотека України при Всеукраїнській академії наук. – Київ, 1930. – 264с. /Maksymenko F. Materials to the local history bibliography of Ukraine, 1847–1929 // National Library of Ukraine at the All-Ukrainian Academy of Sciences. – Kyiv, 1930. – 264p./

Межжерин С.В., Загороднюк И.В. Морфологические, кариологические и генетические различия домовой (Mus musculus musculus) и курганчиковой (Mus musculus hortulanus) мышей // Домовая мышь. – Москва, 1989. – С. 99–114. /Mezhzherin S.V., Zagorodnyuk I.V. Morphological, karyological and genetic divergences of the house (Mus musculus musculus) and mound-building mice (Mus musculus hortulanus) // House Mice. – Moscow, 1989. – P. 99–114./

Мигулин А.А. Обзор грызунов Украины // Захист рослин. – Харків, 1928. – № 3–4. – С. 1–15 (пагінація відбитку, не журналу). /Migulin A.A. Conspectus glirium of Ukraine // Plant Protection. – Kharkiv, 1928. – No. 3–4. – P. 1–15 (pagination of reprint)./

Мигулін О.О. Курганчикова миша (Mus sergii Valch) як вид // Збірник праць Зоологічного музею. –1937. – №20. – С. 115–120. /Migulin O.O. Mound mouse (Mus sergii Valch) as a species // Collection of Works of the Zoological Museum. – 1937. – No. 20. – P. 115–120./

Мигулін О.О. Звірі УРСР (матеріали до фауни). – Київ: Вид-во АН УРСР, 1938. – 426с. /Migulin O.O. Mammals of the Ukrainian SSR (Materials to the Fauna). – Kyiv: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1938. – 426p./

Огнев С.И. Грызуны Северного Кавказа. – Ростов: Госиздат, 1924. – 64с. /Ognev S.I. Rodents of the Northern Caucasus. – Rostov: Gosizdat, 1924. – 64p./

Праці наукового товариства на Донеччині. – Луганське: Видання наук. тов-ва, 1928. – №1. – 100с. /Proceedings of the Scientific Society in the Donetsk Region. – Luhansk: The Publication of the Scientific Society, 1928. – No. 1. – 100p./

Принь М.О. Створення та діяльність Артемівського окружного музею в 1920-х на початку 1930-х років // Актуальні питання історії науки і техніки: Матеріали 11-ї Всеукраїнської наукової конференції. – Київ: Центр пам’яткознавства НАН України, 2012. – С. 81–84. /Pryn M.O. Creation and activity of the Artemivsk District Museum in the 1920s and early 1930s // Topical Issues in the History of Science and Technology: Materials of the 11th All-Ukrainian Scientific Conference. – Kyiv: Center for Heritage Research, NAS of Ukraine, 2012. – P. 81–84./

Принь М.О. Питання музейної та пам’яткоохоронної роботи на сторінках часопису «Просвещение Донбасса» на початку 1920-х років // Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції. V Всеукраїнські Зарембівські наукові читання: зб. наук. пр. – Київ, 2015а. – С. 210–214. /Pryn M.O. Issues of museum and memorial work on the pages of the magazine "Enlightenment of Donbass" in the early 1920's // Research on Ukrainian Heritage: Current Problems and Trends. V All-Ukrainian Zaremba Scientific Readings: a collection of scientific works. – Kyiv, 2015а. – P. 210–214./

Принь М.О. Питання музейної справи та пам’яткоохоронної роботи на сторінках місцевих часописів на Луганщині та Донеччині в 1920-х – на початку 1930-х років // Праці Центру пам'яткознавства. –2015б. – Вип.28. – С. 25–36. /Pryn M.O. Issues of museology and memorial work on the pages of local journals in Luhansk and Donetsk regions in the 1920s and early 1930s // Proceedings of the Center for Heritage Research. – 2015b. – Is.28. – P. 25–36./

Принь О.В. Чи існувала науково-дослідна кафедра донбасознавства ДІНО у м. Луганську? // Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції: Четверті Всеукраїнські Зарембівські наукові читання: зб. наук. праць. – Київ, 2013а. – С. 128–131. /Pryn O.V. Was there a scientific research department of donbasology at DINO in Luhansk city? // Research on Ukrainian Heritage: Current Problems and Trends. IV All-Ukrainian Zaremba Scientific Readings: a collection of scientific works. – Kyiv, 2013a. – P. 128–131./

Принь О.В. Наукове товариство на Донеччині: міфи та реалії ХХ століття // Праці Центру пам’яткознавства. – Київ, 2013б. – Вип.24. – С. 214–221. /Pryn O. V. Scientific society in the Donetsk region: myths and realities of the twentieth century // Proceedings of the Center for Heritage Research. – 2013. – Is.24. – P. 214–221./

Списокъ студентовъ Императорскаго Харьковскаго университета на 1896/7 академич. годъ. – Харьковъ, Университетская типографія, 1896. – 278с. /The list of students of the Imperial Kharkiv University of 1896/7 academic year. – Kharkiv, University typography, 1896. – 278p./

Таранова Н. До питання про класифікацію топонімів // Історія та методологія географії. Наукові записки. – 2015. – №2. – С. 15–20. /Taranova N. To the question of the classification of place names // History and Methodology of Geography. Proceedings. – 2015. – No. 2. – P. 15–20./

Татаринов С.Й., Тутова Н.О. Нариси історії самоврядування в Бахмуті і повіті у XVIII–XX століттях. – Артемівськ, 2008. – 153с. /Tatarinov S.Y., Tutova N.O. Essays on the history of self-government in Bakhmut and its district in the XVIII–XX centuries. – Artemivsk, 2008. – 153p./

Татаринов С.Й. «Глухівець» І.А.Часовніков у Артемівському окружному музеї у 20–30-х роках // Сіверщина в історії України: збірник наукових праць. – Київ, Глухів, 2013. – Вип.6. – С. 525–528. /Tatarynov S.J. «Hlukhivets» I.A.Chasovnikov in the Artemivsk regional museum in the 20–30-s years // Siverschyna in Ukrainian History: collection of scientific works. – Kyiv, Hlukhiv, 2013. – Vol.6. – P. 525–528./

Татаринов С.Й., Тутова Н.О., Тутов П.М. Бахмутський край – видатні сторінки історії. Історико-краєзнавчий нарис. – Харків: Мачулін, 2013. – 408с. /Tatarinov S.Yu., Tutova N.O., Tutov P.M. Bakhmut Region as prominent pages of history. Historical and ethnographic essay. – Kharkiv: Machulin Press, 2013. – 408p./

Умнов Н. Очерк фауны прямокрылых Луганского округа // Праці наукового товариства на Донеччині. – Луганське: Вид. наук. тов-ва, 1928. – №1. – С. 58–62. /Umnov N. Essay on the fauna of orthopterans of the Luhansk district // Proceedings of the Scientific Society of the Donetsk region. – Luhansk: Publishing House of the Scientific Society, 1928. – No. 1. – P. 58–62./

Фадеев И.В. Коллекторы ГДМ // Труды Государственного Дарвиновского музея. – Москва, 2007. –Вып.10. – С. 23–66. /Fadeev I.V. Collectors of SDM // Proceedings of the State Darwin Museum. – Moscow, 2007. – Is.10. – P. 23–66./

Шакула О.А., Сіренко В.О. До ювілею зоолога та лікаря-епідеміолога Бориса Сергійовича Вальха // Птахи степового Придніпров'я: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали Перших Вальхівських читань. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 4−7. /Shakula O.A., Sirenko V.O. To the jubilee of the zoologist and doctor-epidemiologist Boris Sergiyovych Valkh // Birds of the Prydniprovs'k Steppe: past, present, future: Materials of the First Valkh Readings. – Dnipropetrovsk, 2007. – P. 4−7./

Шевченко Л.С., Золотухина С.И. Млекопитающие. Вып.1. Мышиные – Muridae. – Киев: Зоологический музей ННПМ НАН Украины, 2002. – 217с. /Shevchenko L.S., Zolotukhina S.I. Mammals. Is.1. Mice – Muridae. – Kyiv: Zoological Museum of the NMNH, NAS of Ukraine, 2002. – 217p./

Штамм М.Г. До відомостей про поширення хохулі (Desmana moschata L.) в басейні р. Дінця // Труди Донецької наукової експедиції. – Харків: Всеукраїнська спілка мисливців та рибалок. – 1930. – №1. – С. 41–44. /Shtamm M. G. To the data on the distribution of desman (Desmana moschata L.) in the basin of the Donets river // Proceedings of the Donetsk scientific expedition. – Kharkiv: All-Ukrainian Union of Hunters and Fishermen. – 1930. – No. 1. – P. 41–44./

Nordmann A. Observations sur la Faune Pontique. Mammalia // Voyage dans la Russie meridionale et la Crimee / Ed. M.A.Demidoff. – Paris: E.Bourdin et al., 1840. – T.3. – P. 1–65.

Victorian Portrait Gallery – 1880 Clothing // Historical Emporium (web-site), 2018.

Опубліковано
2019-02-22
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Загороднюк, І., & Пархоменко, В. (2019). Борис Вальх та розвиток зоології й музеології на сході України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 31(31), 72-98. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2018-31-8
Розділ
ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ