Корекція «Квертином» стану оксидантно-антиоксидантної системи у щурів за умов впливу ксенобіотиків

  • А. І. Безродна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна; Харківський національний медичний університет https://orcid.org/0000-0002-7543-7165
Ключові слова: ксенобіотики; патологічні порушення; оксидантно-антиоксидантна система; корекція; кверцетин

Анотація

Завданням даного дослідження є визначення можливості корекції патологічних порушень стану оксидантно-антиоксидантної системи в організмі щурів при токсичному впливі ксенобіотиків шляхом використання флавоноїду кверцетину, який володіє антиоксидантним, протизапальним, антибактеріальним, противірусним та імуномодулюючим ефектом. Вихідними дослідженнями встановлено, що при дії ксенобіотиків у дозі 1/10 та 1/100 ДЛ50 підвищується вміст продуктів ПОЛ у сироватці крові щурів, зокрема 8-ізопростану, ТБК-активних продуктів (ТБК-АП) і дієнових кон’югатів (ДК). Внаслідок цього стан антиоксидантної системи також зазнає змін, свідченням чого є зниження активності каталази при дії ксенобіотиків у дозах 1/10 та 1/100 ДЛ50, а також коливання вмісту супероксиддисмутази, а саме: зниження під впливом ксенобіотиків у дозі 1/10 ДЛ50 та підвищення при дії речовин у дозі 1/100 ДЛ50. Після корекції флавоноїдом кверцетином встановлено зниження вмісту в організмі щурів як первинних, так і вторинних продуктів ПОЛ, а також показників стану оксидантно-антиоксидантної системи. При цьому встановлено важливу для клінічної практики залежність між ступенем корекції патологічних змін в стані оксидантно-антиоксидантної системи та дозою токсичного впливу ксенобіотика. Після внутрішньошлункового введення «Квертину» в дозі 25 мг/кг маси тіла щурам, що зазнали токсичного впливу поліетиленгліколю-400 у дозі 1/10 ДЛ50, встановлено зниження у сироватці крові вмісту 8-ізопростану на 14,5%, ТБК-АП – на 17,3%, ДК – на 15,5%. Після впливу поліетиленгліколю-400 у дозі 1/100 ДЛ50 вміст 8-ізопростану знижувався на 12,4%, ТБК-АП – на 16,8%, ДК – на 11,8%. Після впливу поліпропіленгліколю у дозах 1/10 та 1/100 ДЛ50 вміст 8-ізопростану знижувався на 17,7% та 12,5%, ТБК-АП – 11,7% та 9,8%, ДК – 16,3% та 12,7% відповідно. Після впливу етиленгліколю у дозах 1/10 та 1/100 ДЛ50 вміст 8-ізопростану знижувався на 22,1% та 14,9%, ТБК-АП – 17,3% та 15,2%, ДК – 17,6% та 12,2% відповідно. Активність каталази підвищувалася після корекції «Квертином» за умов впливу поліетиленгліколю-400 у дозах 1/10 і 1/100 ДЛ50 відповідно на 25,8% і 20,6%; поліпропіленгліколю – на 26,5% та 23,4%; етиленгліколю – на 19,4% і 15,6%. Активність супероксиддисмутази в крові щурів після корекції «Квертином» підвищувалась за умов токсифікації ксенобіотиками в дозі 1/10 ДЛ50 (поліетиленгліколем-400 – на 29,3%, поліпропіленгліколем – на 33,5%; етиленгліколем – на 23,2%) та знижувалась за умов токсифікації ксенобіотиками в дозі 1/100 ДЛ50 (поліетиленгліколем-400 – на 21,6%, поліпропіленгліколем – на 26,7%; етиленгліколем – на 18,6%).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. І. Безродна, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна; Харківський національний медичний університет

пл. Свободи, 4, Харків, Україна, 61022; пр. Науки, 4, Харків, Україна, 61022, bezrodnaya.ai@gmail.com

Посилання

Абрамова Л.П., Мясоедов В.В. Влияние мелатонина на перекисное окисление липидов при воспалении // Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. – №4 (61). – С. 6–9. /Abramova L.P., Myasoedov V.V. Effect of melatonin on lipid peroxidation during inflammation // Experimental and Clinical Medicine. – 2013. – No. 4 (61). – P. 6–9./

Виробництво промислової продукції за видами в Україні за 2016 рік. Статистичний бюллетень – К., 2017. – 190c. /Statistical bulletin "Production of industrial products by types in Ukraine for 2016". – Kyiv, 2017. – 190p./

Дубинина Е.Е., Ефимова Л.Ф., Сафронова Л.Н. Методы определения активности каталазы // Лабораторное дело. – 1988. – №8. – С. 16–19. /Dubinina Ye.Ye., Yefimova L.F., Safronova L.N. Methods for the determination of catalase activity // Laboratornoye delo (Russian Clinical Laboratory Diagnostics). – 1988. – No. 8. – P. 16–19./

Дудченко В.К., Власов А.В., Зыков В.В. Моделирование полупериодической суспензионной технологии синтеза блок-сополимера пропилена и этилена // Пластические массы. – 2004. – № 5. – С. 13–18. /Dudchenko V.K., Vlasov A.V., Zykov V.V. Simulation of semi-periodic suspension technology for the synthesis of a block copolymer of propylene and ethylene // Plastics. – 2004. – No. 5. – P. 13–18./

Дымент О.Н. Гликоли и другие производные окисей этилена и пропилена. – Москва: Химия, 1976. – 373с. /Dyment O.N. Glycols and other derivatives of ethylene and propylene oxides. – Moscow: Chemistry, 1976. – 373p./

Загайко А.Л., Кравченко Г.Б. Порівняльна дія галової кислоти та кверцетину на показники функціонального стану нирок щурів за умов експериментального діабету 2 типу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – №3. – С. 31–33. /Zagyako A.L., Kravchenko G.B. Comparative effect of gallic acid and quercetin on indicators of functional state of kidney of rats under conditions of experimental type 2 diabetes // Achievements of Clinical and Experimental Medicine. – 2016. – No. 3. – P. 31–33./

Кочетов Т.А. Практическое руководство по энзимологии. – М. : Наука, 1980. – 217с. /Kochetov T.A. Practical guide to enzymology. – Moscow: Science, 1980. – 217p./

Маракушин Д.І., Наконечна О.А., Стеценко С.О. Сучасні уявлення про механізми адаптації до дії ксенобіотиків // Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. – №4 (61). – С. 29–33. /Marakushin D.I., Nakonechna O.A., Stetsenko S.O. Modern ideas about mechanisms of adaptation to the action of xenobiotics // Experimental and clinical medicine. – 2013. – No. 4 (61). – P. 29–33./

Мошков К.А., Бурмистров С.О., Усатенко М.С. Активность и содержание церулоплазмина в крови людей при острой и хронической алкогольной интоксикации // Фармакология и токсикология. – 1986. – Т.49, №1. – С. 92–95. /Moshkov K.A., Burmistrov S.O., Usatenko M.S. The activity and content of ceruloplasmin in the blood of people with acute and chronic alcohol intoxication // Pharmacology and Toxicology. – 1986. – Vol.49, no. 1. – P. 92–95./

Наконечна О.А. Біохімічні механізми порушень стану інтегративних систем організму за умов дії простих поліефірів та засоби їх корекції. Автореф. дис ... д-ра мед. наук. – Луганськ, 2012. – 40с. /Nakonechna O.A. Biochemical mechanisms of violations of the state of integrative systems of an organism under conditions of action of simple polyesters and means of their correction. Abstract. dis ... dr. med. sciences. – Lugansk, 2012. – 40p./

Наконечна О.А. Стан системи антиоксидантного захисту в організмі щурів за умов дії простих поліефірів // Досягнення біології та медицини. – 2009. – №1 (13). – С. 23–26. /Nakonechna O. A. The state of the system of antioxidant protection in the body of rats under the conditions of action of simple polyesters // Achievements of Biology and Medicine. – 2009. – No. 1 (13). – P. 23–26./

Рыболовлев Ю.Р., Рыболовлев Р.С. Дозирование веществ для млекопитающих по константам биологической активности // Докл. АН СССP. – 1979. – №6. – С. 1513–1516. /Rybolovlev Yu.R., Rybolovlev R.S. Dosing of substances for mammals according to the constants of biological activity // Reports of AS the USSR. – 1979. – No. 6. – P. 1513–1516./

Перський Є., Сі У, Кот Ю. та ін. Показники загального обміну і оксидативного стресу у щурів при тривалій дії малих концентрацій Cd2+// Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Біологія». – 2017. – Вип.29. – С. 182–187. /Persky Ye., Si Wu, Kot Yu. et al. Total metabolism and oxidative stress parameters in rats at long-term exposure to low concentrations of Cd2+ // The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series Biology. – 2017. – Vol.29. – P. 182–187./

Щербань Н.Г. Звіт про науково-дослідну роботу «Експериментальне обґрунтування прогнозу небезпеки та корекції структурно-патогенетичних порушень в організмі в проблемі розробки гігієнічних нормативів поверхнево-активних речовин для води водойм». – Х.: ХНМУ, 2017. – 68с./ Shcherban N.G. Report on the research work "Experimental justification of the forecast of danger and correction of structural and pathogenetic disorders in the body in the problem of developing hygienic norms of surface-active substances for water reservoirs". – Kharkiv: KhNMU, 2017. – 68p./

Anand David A.V., Arulmoli R., Parasuraman S. Overviews of biological importance of quercetin: a bioactive flavonoid // Pharmacogn. Rev. – 2016. – No. 10 (20). – P. 84–89.

Blythe T., Bloor D. Electrical properties of polymers. – London: Cambridge University Press, 2008. – 496p.

Cracowski J.L., Stance Labesque F., Bessard G. Isoprostanes: new markets of oxidative stress. Fundamental and clinical aspects // Rev. Med. Interne. – 2000. – Vol.21. – P. 304–307.

Eerkes-Medrano D., Thompson R.C., Aldridge D.C. Microplastics in freshwater systems: a review of the emerging threats, identification of knowledge gaps and prioritisation of research needs // Water Res. – 2015. – Vol.15. – Р. 63–82.

Hortonab A.A., Waltonac A., Spurgeon D.J. et al. Microplastics in freshwater and terrestrial environments: Evaluating the current understanding to identify the knowledge gaps and future research priorities // Science of The Total Environment. – 2017. – Vol.586. – P. 127–141.

Jae Kwang Kim, Sang Un Park Quercetin and its role in biological functions: an updated review // EXCLI Journal. – 2018. – No. 17. – P. 856–863.

Julinová M., Vaňharová L., Jurča M. Water-soluble polymeric xenobiotics – polyvinyl alcohol and polyvinylpyrrolidon – and potential solutions to environmental issues: a brief review // J. Environ. Manage. – 2018. – No. 14 (228). – P. 213–222.

Martins N., Pereira J.L., Antunes F.E. et al. Role of surfactant headgroups on the toxicity of SLEnS-LAS mixed micelles: a case study using microtox test // Sci. Total Environ. – 2018. – Vol.643. – P. 1366–1372.

Massi A., Bortolini O., Ragno D. et al. Research progress in the modification of quercetin leading to anticancer agents // Molecules. – 2017. – No. 22 (8). – P. 12–27.

Matsuguma Y., Takada H., Kumata H. et al. Microplastics in sediment cores from Asia and Africa as indicators of temporal trends in plastic pollution // Water Res. – 2015. – Vol.15. – Р. 63–82.

Опубліковано
2019-02-22
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Безродна, А. (2019). Корекція «Квертином» стану оксидантно-антиоксидантної системи у щурів за умов впливу ксенобіотиків. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 31(31), 7-15. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2018-31-1
Розділ
БІОХІМІЯ