ІДЕОЛОГІЯ ЯК МІСТИФІКАЦІЯ РЕАЛЬНОСТІУ

  • Іліана Вікторівна Владленова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0001-6771-2916
Ключові слова: ідеологія, міфологія, політика, суспільство, тоталітаризм, знання

Анотація

Ідеологія – це містифікація, міфологізація дійсності. Ідеологія пов'язана з соціальною структурою, економічною системою виробництва та політикою. Вона впливає на політичний дискурс, вибір стратегії розвитку суспільства. В сприятливих політичних умовах (авторитаризм, тоталітаризм) ідеологія стає привілейованою та прихованою формою управління, могутнім способом маніпулювання свідомістю. Ідеологія формує вектор, на різних кінцях якого будується осмислення важливих політичних понять: право та свобода, законність, економіка, влада, громадянські інститути. Незважаючи на різноманітність способів розуміння, ідеологія має жорстке ядро: стійку частину смислового навантаження, яка є основоположною для неї, без якої ідеологія не буде ідеологією. Ядро ідеології ‒ містифікація, міфологізація дійсності. Роль ідеології ‒ сформулювати не стільки простий образ дійсності, який буде зрозумілий пересічній людині, скільки розробити арсенал технік та методології для містифікації суспільно-політичного устрою. Звісно, це репрезентація політичних відносин на дуже примітивному рівні: в призмі ідеології спотворюється реальність і формується новий образ того, яким повинно бути ідеальне суспільство. Ідеологія в своїй ілюзорності має багато чого спільного з міфологією, звідки черпає своє натхнення. Ідеологія функціонує всередині суспільства, різних груп та співтовариств, ідеологічні програми формують суспільні уявлення, спрямовують дії та регулюють взаємовідносини всередині суспільства. Кожна ідеологія містить певні ідеї щодо форми правління, економічної системи, соціальних гарантій тощо. І хоча ідеологія формує доволі прості для розуміння конструкції життя, сутність ідеології як концептуального явища досить складна. В цілому, ідеологія являє собою систематизовану форму знання, в якій важливими властивостями виступає ціннісна, мотиваційна, мобілізуюча функція.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Іліана Вікторівна Владленова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор філософських наук, професор кафедри

філософії, Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Посилання

Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства (заметки для исследования) / пер. с фр. С. Рындин. Неприкосновенный запас. 2011. № 3(77). С. 159‒175.

Владленова І. В. Громадянське суспільство та фактори його розвитку. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Т.1. №40, 2019. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. С. 74‒85. https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155769

Владленова И. В. Концептуальное оформление понятия «идеология»: философские подходы. Вестник юридической академии. № 2 (21), 2014. С. 50–58. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2014_2_8

Владленова І.В. Динамика розвитку науки в нелінійних моделях: нові пошуки духовності, технотронне суспільство. Науковий вісник Гілея. № 153 (№2). Київ, 2020. С.248-251.

В Китае коммунизм или капитализм? [Електроний ресурс] Медуза. URL: https://meduza.io/feature/2019/10/05/v-kitae-kommunizm-ili-kapitalizm-pomogli-li-rasstrely-pobedit-korruptsiyu-zaberut-li-kitaytsy-sibir-u-rossii.

Гирц К. Интерпретация культур / пер. с англ. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2004. 560 с.

Жижек С. Власть и цинизм / пер. с англ. В. Мазина. Кабинет: Картины мира / под. ред. В. Мазина. Санкт-Петербург: Инапресс, 1998. С. 162–174.

Жижек С. Возвышенный объект идеологии / пер. с англ. В. Сафронов. Москва: Художественный журнал, 1999. 234 с.

Идеология. Политика. Толковый словарь / под ред. Д. Андерхилл и др. – Москва: ИНФРА – М, 2001.

Манхейм К. Идеология и утопия / пер. с нем. М. Левина. Москва: Юрист, 1994. С. 52–95.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Собрание сочинений / пер. с нем. 2-е изд. Москва: Политиздат, 1955. Т. 3. 689 с.

Матц У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модерна / пер. с нем. Полис (Политические исследования). 1992. №1–2. С. 130–142.

Меттцингер Т. Наука о мозге и миф о своем Я. Тоннель Эго / пер. с англ. Г. Соловьева. Санкт-Петербург: АСТ, Астрель-СПб, 2017. 407 с.

Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л. Седова. Москва: Аспект – Пресс, 1997. 270 с.

Поппер К. Нищета историцизма / пер. с англ. С. Кудрина. Москва: Издательская группа «Прогресс», VIA, 1993. 187 с.

Поппер К. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы / пер. с англ. В. Садовский. Москва: Феникс, 1992. Т.2. 528 с.

Платон Государство / пер. с древнегр. А. Егунова. Москва: Академический Проект; Альма Матер, 2013. 398 с.

Траси А. Д. Основы идеологии. Идеология в собственном смысле / пер. с фр. Д. Ланина. Москва: Академический Проект; Альма Матер, 2013. 334 с.

Фриден М. Мыслить политически и мыслить идеологически / пер. с англ. О. Малинова. Политическая наука. 2013. № 4. C. 45–50.

Фуко М. Правительственность (идея государственного интереса и её генезис) / пер. с фр. И. Окуневой. Логос. 2003. № 4/5. С. 4–22.

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы: На пути к либеральной евгенике? / пер. с нем. М. Л. Хорькова. – Москва: Весь Мир, 2002. – 144 с.

Хайек Ф. Дорога к рабству / пер. с англ. М. Гнедовский. Москва: Новое издательство, 2005. 264 с.

Харрис Б. Как Северная Корея переходит к капитализму / пер. с англ. А. Невельский. Ведомости.

[Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/30/704190-severnaya-koreya-perehodit-kapitalizmu.

Чёрная книга коммунизма: преступления, террор, репрессии / под ред. С. Куртуа, Н. Верт, Ж-Л. Панне, А. Пачковский и др. Москва: Три века истории, 2001. 780 с.

Aron R. Études politiques, Paris: Gallimard, 1972. 568 p.

Barthes R. Mythologies / transl. from fr. A. Lavers. New York: Hill and Wang, 1972. 160 p.

Beck G. Arguing with Socialists. Jeremy Lowell Simon & Schuster Audio, 2020.

Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. Cambridge: Harvard University Press, 2000. 540 p.

Coffman M. S. Plundered: How Progressive Ideology is Destroying America. Washington: EPI, 2012. 340 p.

Heywood А. Political Ideologies: An Introduction. Palgrave Macmillan, 2012. 392 p.

Krauthammer С. Things That Matter: Three Decades of Passions, Pastimes and Politics. New York: Crown Forum, 2013. 400 p.

Lau R. How Voters Decide. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 366 p.

Martill В. Theory as Ideology in International Relations. Location. London: Routledge, 2020. 268 р.

Marx K. The German Ideology, 1845 Literary Theory: An Anthology. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 1998.

Marx K. Manifesto of the Communist Party, 1848. [Электронный ресурс]. URS: https://archive.org/details/communistmanifestomarxengels.

Parsons Т. Readings from Talcott Parsons. London: Tavistock Publications, 1983. 283 р.

Pierson С. Just Property: Volume Three: Property in an Age of Ideologies Oxford: OUP, 2020. 356 p.

Piketty Т. Capital and Ideology. Cambridge: Harvard University Press. 2020. 104 p.

Sirvent C. S. Evaluation of self-deception: Factorial structure, reliability and validity of the SDQ-12 (self-deception questionnaire) PLoS One. 2019; 14(1). URS: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6353154.

Опубліковано
2020-08-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Владленова, І. (2020). ІДЕОЛОГІЯ ЯК МІСТИФІКАЦІЯ РЕАЛЬНОСТІУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (61), 69-80. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2020-61-08