Залізниця та вокзал як урбаністичні концепти у творчості с. Жадана

  • V. О. Nesterenko Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0001-5773-5014
Ключові слова: Cергій Жадан, місто, міський простір, концепт, залізниця, вокзал, смерть автора, урбаністика, архітектура, семіотика

Анотація

Дана стаття присвячена актуальній темі сучасної культурології – вивченню значення урбаністичних концептів «залізниця» та «вокзал» у художній літературі. Дослідження є міждисциплінарним, адже базується на ідеї «смерті автора», що висловлена філософом р. Бартом та, крім того, залучає до дискусії культурологів, філософів, літературознавців та істориків. Такий підхід дозволяє відійти від традиційного біографічного аналізу та вписати творчість письменника у набагато ширший контекст. Джерелами статті є твори с. Жадана, що були написані письменником за останні 25 років. Для аналізу були використані не тільки прозові оповіді, але й вірші, і навіть пісні. Творчість письменника була обрана для дослідження, адже створений їм наратив можна назвати популярним серед різних верств населення, а, отже, його можна вважати сховищем колективних значень. Тим не менш, в статті робиться акцент на тому, що ми досліджуємо артикульовані автором значення не через його біографію, а з точки зору загального дискурсу, який, слідуючи за р. Бартом, і відображається у творчості письменника. Таким чином, наратив автора, що обумовлений дискурсом, перетворюється на словник колективних сенсів суспільства, що створює цей дискурс.

Під час роботи було виділено наступні значення концепту «вокзал»: точка початку та завершення, місце транзитності, особливий простір як «місто в місті», елемент, що трансформує міський простір навколо себе та надає йому нових асоціацій. Залізниця, як концепт, означається в літературі як процес подорожі, символізує рух та перехідні стани суб’єкта (як індивідуальної особистості, так і більш глобальних аспектів). Знайдені символи були порівняні з архітектурним оформленням українських вокзалів та з тим, як змінює урбаністичну логіку міста поява вокзалу та залізничних шляхів. Завдяки цьому порівнянню було виокремлено ряд практичних тез щодо роль вокзалу та залізниці у міському просторі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. О. Nesterenko, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Кафедра українознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Посилання

Барт р. Sz. 2-е изд., испр. Москва : urss. 2001 . 231 с.

Барт р. Смерть автора. Избранные работы: семиотика. Поэтика. Москва. 1994. С. 384 – 391.

Даниліна о.в. концепт “місто” в прозових текстах сергія жадана. - актуальні проблеми слов’янської філології. – 2010. – випуск xxііі. – частина 1. – с. 347-354.

Жадан с. В. Біг мак. Перезавантаження : збірка. Харків : клуб сімейного дозвілля. 2015 . 300 с.

Жадан с. В. Ворошиловград : роман. 2-ге вид. Харків : клуб сімейного дозвілля. 2016 . 316 с.

Жадан с. В. Господь симпатизує аутсайдерам : 10 книг віршів. Харків : клуб сімейного дозвілля. 2015 . 507 с.

Забужко о. Шевченків міф україни. Спроба філософського аналізу. Київ: факт. 2009. 148 с.

Землянська а. В., стрілець о. В. Трагічний образ української молоді у романі с. Жадана «ворошиловград». Наукові записки національного університету «острозька академія» - с. 114-116

котинська к. Львів: перечитування міста. Львів: видавництво старого лева. 2007. 240 с.

Лук’янець т. Концепт місто та урбаністична поезія: мультимодальний дискурсивний аналіз взаємодії матеріальних та вербальних знаків. Humanities & social sciences 2011 (hss-2011), 24-26 november 2011. Lviv, ukraine. С. 114-115

Рочняк ю. А. Особливості архітектури залізничних вокзалів закарпаття . Historical and cultural studies vol. 3, no. 1, 2016 . С. 105 – 112.

Скотт дж. Благими намерениями государства. Москва: университетская книга. 2005. 568 с.

Снайдер т. Перетворення націй. Польща, україна, литва, білорусь 1569 – 1999. Київ : дух і літера, 2012. 464 с.

Студницький і. Ретроспективізм у архітектурі вокзалів україни другої половини хіх – першої третини хх ст.: стилістичні особливості та принципи художньої взаємодії. Вісник львівської національної академії мистецтв. Вип. 24. С. 246 – 256.

Филлипс л., йоргенсен м. В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: изд-во «гуманитарный центр». 2008. 352 с.

Шаф о. В. Мотив мандрів у творчості сергія жадана в контексті «маскулінної безпритульності». Доступ: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?i21dbn=link&p21dbn=ujrn&z21id=&s21ref=10&s21cnr=20&s21stn=1&s21fmt=asp_meta&c21com=s&2_s21p03=fila=&2_s21str=tkht_2012_14_14

Опубліковано
2019-08-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Nesterenko, V. (2019). Залізниця та вокзал як урбаністичні концепти у творчості с. Жадана. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (60), 61-69. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2019-60-06