Антропологічна криза

в пошуках стратегії подолання

  • О. N. Gorodyskaya Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" http://orcid.org/0000-0001-7665-2185
Ключові слова: людина, антропологічна криза, конструктивізм, екстропія, трансгуманізм, психагогіка

Анотація

Стаття торкається проблеми антропологічної кризи в умовах суттєвих трансформацій сучасного світу. Сучасна думка, що відчуває суттєвий вплив результатів розробок інформаційних технологій та генної інженерії, все більше воліє до перегляду попередніх позицій щодо осмислення людини та прагне сформувати новий її образ – гармонійної та навіть більш розумної, ніж це було за доби просвітництва. В останній третині хх століття постструктуралізм та постмодернізм остаточно зруйнували класичну модель людини-суб’єкту та змінили фокус уваги з метафізичного плану життя на приземлений, практичний, тілесний. Така позиція стала природним наслідком розвитку західної культури, в якій різноманітні засоби нового просторово-часового сприйняття світу опосередковано новими технологіями та мережею масових комунікацій, що ростуть. Проте для створення повноцінної моделі людини, яку можливо було використовувати практично, необхідно проаналізувати можливі перспективи її застосування, зокрема, – в освіті та вихованні, а це вимагає змін  загальносвітоглядних та філософських основ.

Розглянуто дві можливі стратегії подолання кризи – конструктивістський підхід та трансгуманістичні ідеї. Конструктивізм заперечує визначеної наперед сутнісної природи людини, її базових проводів та мотивацій. Навпаки, конструктивізм розглядає людину як психологічний процес та пропонує опис засобів, якими люди керуються під час конструювання свого життя. Таким чином, поведінка людини не є керованою, вона обирається, і людина не має заданих авторитетів. Згідно трансгуманізму на місце теперішньої людині йде «постлюдина», здатна керувати своїми психічними, інтелектуальними та вольовими якостями. У трансгуманізмі з’явився напрямок екстропії, який передбачає поступовий техногенний розвиток, еволюціонування людини на базі принципів, що їх було сформульовано максом мором. У реалізації цих принципів мор вбачає філософію майбутньої людини, але усі вони, вочевидь, посилаються на людину – носія розуму, здатного шляхом навчання та науки змінити себе та світ. Для втілення ідей екстропії необхідна значна трансформація усієї системи освіти та виховання, навіть більше – зміни самих основ життя людства. Обидва підходи стверджують відмову від трансцендентального виміру, проте це загострює питання про роль кожної особистості у процесі формування нової моделі людини, що не може не викликати певних труднощів у реалізації обох проектів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. N. Gorodyskaya, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Посилання

Городиська О.М. Масова людина та проблема психагогіки в умовах поглиблювання антропологічної кризи / О.М. Городиська // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2018. – Вип. 3 (38). – С. 144-154.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и транцендентальная феноменология: Введение в феноменологическую философию / Э. Гуссерль; [пер. с нем. Д.В. Скляднев]. – СПб. : Владимир Даль, 2004. –400 с.

Дольская О.А. Человек в современном мире: на пути к новой парадигме образования : [монография] / О.А. Дольская, А.В. Голозубов, О.Н. Городыская. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. – 216 с.

Brosig M. No Space for Constructivism? A Critical Appraisal of European Compliance Research [Электронный ресурс] / Malte Brosig // Perspectives on European Politics and Society. – 2012. – № 13:4. – P. 390-407. – Режим доступа : DOI: 10.1080/15705854.2012.731931.

Butt T. Pragmatism, constructivism, and ethics [Электронный ресурс] / Trevor Butt // Journal of Constructivist Psychology. – 2000. – № 13:2. – P. 85-101. – Режим доступа : DOI: 10.1080/107205300265892.

McWilliams S.A. Cultivating Constructivism: Inspiring Intuition and Promoting Process and Pragmatism [Электронный ресурс] / Spencer A. McWilliams // Journal of Constructivist Psychology. – 2016. – № 29:1. – P. 1-29. – Режим доступа : DOI: 10.1080/10720537.2014.980871.

More M. The Philosophy of Transhumanism [Электронный ресурс] / Max More // The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future. – 2013. – P. 3-17. – Режим доступа : http://media.johnwiley.com.au/product_data/excerpt/10/11183343/1118334310-109.pdf.

More M. Principles of Extropy [Электронный ресурс] / Max More. – 2003. – Режим доступа : https://web.archive.org/web/20131015142449/http://extropy.org/principles.htm.

Опубліковано
2019-08-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
GorodyskayaО. (2019). Антропологічна криза. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (60), 12-23. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2019-60-02