Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

АНОТАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА

ТЕКСТ СТАТТІ

ТАБЛИЦІ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія» публікує оглядові статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті дискусійного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з клінічної практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання неврології, психіатрії та медичної психології та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам неврології, психіатрії, наркології та медичної психології.
 
Редколегія журналу приймає до розгляду статті, які відповідають тематиці журналу та наведеним нижче вимогам.
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Приймаються роботи, які не публікувалися та не подавалися до друку раніше. Обсяг оригінальних статей не повинен перевищувати 12 сторінок, лекцій та оглядів – 20, стислих повідомлень – 5, рецензій – 3 сторінок. Робота може бути написана українською або англійською мовами. Статтю слід надсилати в редакцію у двох примірниках; один з них має бути підписаний усіма авторами (або  одним з них, котрий  бере на себе відповідальність та ставить підпис з припискою «погоджено зі всіма співавторами»). Направляючи статтю в журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія» медицини», автор автоматично дає згоду на розміщення своїх матеріалів в реферативних наукометричних базах та на сайті університету.
 
 
СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Статті дисертантів повинні мати візу наукового керівника.
Всі роботи мають супроводжуватись відомостями про автора/авторів:
прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
місце роботи та посада автора (повністю, без абревіатур);
науковий ступінь;
наукове звання;
номер контактного телефона (мобільний);
e-mail;
ORCID iD;
адреса для пересилання журналу.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
Ім’я файла створюється за прізвищем першого автора (стандарт набору – Іванов.doc або Ivanov.doc).
Текст набирається у текстовому редакторі Microsoft Word:
формат сторінки – А4, орієнтація – книжкова;
ширина полів: лівого, верхнього та ниж- нього по 2 см, правого – 1 см;
шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
абзацний відступ – 1,25 см (використовується виключно клавіша Еnter);
вирівнювання тексту – по ширині сторінки;
виділення тексту можливе напівжирним шрифтом або курсивом.
Не допускається:
дублювання назви статті у назві файлу;
створення абзацного відступу за допомогою клавиш Тab та пробіл;
примусові (розставлені вручну) переноси;
підкреслення, розрядка, застосування великих литер для виділення фрагментів тексту;
застосування маркованих та нумерованих списків Microsoft Word (окрім списка літератури);
заміна тире (–) знаком дефіса (-) й навпаки.
АНОТАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА
Стаття супроводжується анотацією, що подається українською, російською та англійською мовами обсягом не менш як 1800 знаків (без пробілів), включаючи ключові слова. Анотації мають бути структурованими: актуальність, мета дослідження, методика дослідження, результати,  висновки.

Анотація кожною мовою (українською, російською, англійською) повинна містити бібліографічні данні: назву статті; ініціали та прізвище автора/авторів (стандарт набору – І. А. Петренко); офіційну назва закладу або організації (якщо автори працюють в різних організаціях, слід вказати усі назви та адреси, а надрядковими арабськими цифрами вказати відповідність закладів, де працює кожен автор); ключові слова.

До ключових слів включаються 5-7 слів або словосполучень.
 
ТЕКСТ СТАТТІ
індекс УДК (статті без УДК не розглядаються);
назва статті;
ініціали та прізвище автора/авторів (стандарт набору – І. А. Петренко);
повна назва закладу, де виконано роботу з юридичною адресою (без абревіатур);
ORCID авторів;
три анотації (українською, російською та англійською мовами);
ключові слова.
В експериментальних статтях та результатах оригінальних дослідженнях окремим рядком виділяють такі розділи:
вступ;
мета дослідження;
матеріали та методи дослідження;
результати дослідження та їх обговорення;
висновки;
література (список літератури мовою оригіналу) та References.
Усі абревіатури пояснюються (окрім загальновідомих скорочень) при першій згадці у тексті.
У тексті статті посилання починаються з [1] та йдуть по наростанню та по порядку.
Посилання на літературу наводяться у квадратних дужках:
при посиланні на два та більше джерел, які не йдуть один за одним, вони розділяються крапкою з комою (стандарт набору [2; 4; 9]);
при зазначенні трьох та більше джерел, що йдуть один за одним, інтервал позна чається тире (стандарт набору [2–5]).
При кожному згадуванні прізвища вченого слід вказувати посилання на його публікацію, яка має бути наявною у списку літератури.
Усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
Усі статистичні дані повинні бути обґрунтовані посиланнями на джерела.
У статтях усі фізичні величини та одиниці слід наводити за міжнародною системою SI, терміни – згідно з міжнародною номенклатурою.
 
ТАБЛИЦІ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ (графіки, діаграми, схеми, фотографії)
Таблиці повинні бути побудовані у редакторах Microsoft Word, Microsoft Excel, бути компактними та мати відповідні змісту назви.
На всі таблиці та ілюстрації у тексті повинні бути посилання.
Ілюстрації та таблиці слід нумерувати арабськими цифрами (якщо їх кількість більше однієї) та розміщуювати у тексті безпосередньо після абзацу, в якому згадуються.
У тексті статті не мають дублюватися дані, наведені у таблиці.
Рисунки не повинні дублювати таблиці.
Якщо графіки, діаграми, схеми створені не в Microsoft Word, вони надсилаються окремими файлами у тій програмі, в якій побудовані (Microsoft Excel, Adobe Illustrator) з відповідним розширенням.
Схеми, графіки, діаграми повинні бути виконані у колірному режимі Grayscalе (градації сірого). Використання кольорового ілюстративного матеріалу (окрім фотографій авторів) не дозволяється та в роботу не приймається.
Фотографії надсилаються окремими файлами у форматі .jpg (або .tiff ) з розширенням 300 dpi.
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Вказується після тексту статті, перед списком літератури. В обов'язковому порядку повинна бути декларована наявність або відсутність в авторів конфлікту інтересів (у таких випадках наводиться фраза «Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів»). Необхідно вказувати джерело фінансування — усі особи й організації, що надали фінансову підтримку дослідженню (у вигляді грантів, дарування або надання обладнання, реактивів, витратних матеріалів, ліків тощо), а також ті, хто брав іншу фінансову або особисту участь, що може призвести до конфлікту інтересів. Указувати розмір фінансування не потрібно.
Подяки. Автори можуть висловити подяки людям і організаціям, які сприяли публікації статті в журналі, але не були її авторами.
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ та References формується з посилань на джерела та літературу, що цитуються та згадуються у статті. Необхідно залучати в обіг авторитетні публікації з міжнародним ідентифікатором об'єкта DOI.
Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015. Список літератури повинен містити роботи за останні 10 років. Публікації, датовані раніше, включаються у список лише за необхідності.
У список не включаються неопубліковані роботи.
В оригінальних роботах цитується не менше 5 й не більше 15 джерел, в наукових оглядах – до 30. Література в списку розміщується згідно з порядком посилання на неї у тексті статті. Повинна бути подана додаткова інформація про статті – DOI, PubMed ID тощо.
Нумерація першоджерел виконується лише з використанням функції «нумерований список» програми Microsoft Word. Кожне джерело слід поміщати з нового рядка під порядковим номером, що вказується в тексті статті арабськими цифрами у квадратних дужках. У списку всі роботи перераховуються в порядку цитування, а не в алфавітному порядку.
Список літератури обов'язково дублюється окремо як References – це бібліографія англійською мовою (з транслітерацією прізвищ та перекладами неангломовних джерел) із застосуванням "APA Style" (American Psychological Association Style). Приклади оформлення Списку використаної літератури та References за посиланням.
За правильність наведених у списку літератури даних відповідальність несуть автори.
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА
Авторські права після публікації матеріалу залишаються за авторами. Також автори несуть повну відповідальність за достовірність опублікованих даних.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC BY 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
  3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
Стаття повинна бути сумлінно відредагована й вивірена автором. Переконайтеся перед відправленням рукопису, що всі вказані інструкції виконані.
Редакція залишає за собою право рецензування, редакційної правки статей, а також відхилення робіт, які не відповідають вимогам редакції до публікацій; рукописи авторам не повертаються.
Статті та інші матеріали надсилаються за адресою: 61022 Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6, к. 609a (кафедра неврології, психіатрії, наркології  та медичної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна).
Електроний варіант статті відправляється на пошту mischenko11@ukr.net 
Додаткову інформацію можна отримати на сайті журналу або за телефоном 057-705-11-71, 057-725-58-40. 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.