Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

до міжнародного науково­практичного журналу «Психіатрія, неврологія та медична психологія»

Журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія» публікує оглядові статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті дискусійного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з клінічної практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання неврології, психіатрії та медичної психології та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам неврології, психіатрії, наркології та медичної психології.


Редколегія  журналу приймає до розгляду статті,  які відповідають тематиці журналу та наведеним нижче вимогам.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (https://drive.google.com/file/d/10NeEJwyldj_9hphjpVNs73WLWFK2WttZ/view)

Приймаються роботи, які не публікувалися та не подавалися до друку раніше.

Обсяг оригінальних статей не повинен перевищувати 12 сторінок, лекцій та оглядів – 20, стислих повідомлень – 5, рецензій – 3 сторінок. Робота може бути написана українською, російською або англійською мовами.

Статтю слід надсилати в редакцію у двох примірниках; один з них має бути підписаний усіма авторами (або  одним з них, котрий  бере на себе відповідальність та ставить підпис з припискою «погоджено зі всіма співавторами»).

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Оригінальна робота має супроводжуватися офіційним направленням, завізованим підписом керівника та печаткою закладу, де виконано роботу, а для вітчизняних авторів також й експертним висновком, який дозволяє відкриту публікацію, та висновком комісії з біоетики закладу, де виконано роботу.

Статті дисертантів повинні мати візу наукового керівника.

До статей, виконаних за особистою ініціативою автора, необхідно додавати лист з проханням про публікацію.

Разом з текстом статті слід надавати (в електронному вигляді) відомості про автора/ авторів:

прізвище, ім’я, по батькові (повністю);

місце роботи та посада автора (повністю, без абревіатур);

науковий ступінь;

наукове звання;

номер контактного телефона (мобільний);

e-mail; ORCHIDiD;

адреса для пересилання журналу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

Ім’я файла створюється за прізвищем першого автора (стандарт набору – Іванов.doc або Ivanov.doc).

Текст набирається у текстовому редакторі Microsoft Word:

формат сторінки – А4, орієнтація – книжкова;

ширина полів: лівого, верхнього та ниж- нього по 2 см, правого – 1 см;

шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5;

абзацний відступ – 1,25 см (використовується виключно клавіша Еnter);

вирівнювання тексту – по ширині сторінки;

виділення тексту можливе напівжирним шрифтом або курсивом.

Не допускається:

дублювання назви статті у назві файлу;

створення абзацного відступу за допомо- гою клавиш Тab та пробіл;

примусові (розставлені вручну) переноси;

підкреслення, розрядка, застосування великих литер для виділення фрагментів тексту;

застосування маркованих та нумерова- них списків Microsoft Word (окрім списка літератури);

заміна тире (–) знаком дефіса (-) й навпаки.

АНОТАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА

Обсяг    анотації        (без   ключових  слів)  не менш як 1800–2000 знаків без пробілів.

Анотація кожною мовою (українською, російською, англійською) повинна містити:

назву статті;

ініціали та прізвище автора/авторів (стандарт набору – І. А. Петренко);

офіційну назва закладу або організації (якщо автори працюють в різних організаціях, слід вказати усі назви та адреси, а надрядковими арабськими цифрами вказати відповідність закладів, де працює кожен автор);

ключові слова (5–7 слів або словосполучень).

ТЕКСТ СТАТТІ

Матеріал статті викладається за схемою:

індекс УДК (статті без УДК не розглядаються);

назва статті;

ініціали та прізвище автора/авторів (стандарт набору – І. А. Петренко);

повна назва закладу, де виконано роботу з юридичною адресою (без абревіатур);

ORCHID авторів

три анотації (українською, російською та англійською мовами);

ключові слова;

в експериментальних статтях та результатах оригінальних дослідженнях окремим рядком виділяють такі розділи:

вступ;

мета дослідження;

матеріали та методи дослідження;

результати дослідження та їх обговорення;

висновки;

література (список літератури мовою оригіналу).

У стислих повідомленнях та оглядових статтях зазначені розділи не виділяються, а наводиться лише список літератури.

Усі абревіатури пояснюються (окрім загаль-новідомих скорочень) при першій згадці у тексті.

У тексті статті посилання починаються з [1] та йдуть по наростанню та по порядку.

Посилання на літературу наводяться у квадратних дужках:

при посиланні на два та більше джерел, які не йдуть один за одним, вони розділяються крапкою з комою (стандарт набору [2; 4; 9]);

при зазначенні трьох та більше джерел, що йдуть один за одним, інтервал позна чається тире (стандарт набору [2–5]).

При кожному згадуванні прізвища вченого слід вказувати посилання на його публікацію, яка має бути наявною у списку літератури.

Усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.

Усі статистичні дані повинні бути обґрунтовані посиланнями на джерела.

У статтях усі фізичні величини та одиниці слід наводити за міжнародною системою SI, терміни – згідно з міжнародною номенклатурою.

ТАБЛИЦІ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ

(графіки, діаграми, схеми, фотографії)

Таблиці повинні бути побудовані у редакторах Microsoft Word, Microsoft Excel, бути компактни- ми та мати відповідні змісту назви.

На всі таблиці та ілюстрації у тексті повинні бути посилання.

Ілюстрації та таблиці слід нумерувати арабськими цифрами (якщо їх кількість більше однієї) та розміщуювати у тексті безпосередньо після абза- цу, в якому згадуються.

У тексті статті не мають дублюватися дані, наведені у таблиці.

Рисунки не повинні дублювати таблиці.

Якщо графіки, діаграми, схеми створені не в Microsoft Word, вони надсилаються окреми- ми файлами у тій програмі, в якій побудовані (Microsoft Excel, Adobe Illustrator) з відповідним розширенням.

Схеми, графіки, діаграми повинні бути вико- нані у колірному режимі Grayscalе (градації сіро- го). Використання кольорового ілюстративного матеріалу (окрім фотографій авторів) не дозво- ляється та в роботу не приймається.

Фотографії надсилаються окремими файлами у форматі .jpg (або .tiff ) з розширенням 300 dpi.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Вказується після тексту статті, перед списком літератури. В обов'язковому порядку повинна бути декларована наявність або відсутність в авторів конфлікту інтересів (у таких випадках наводиться фраза «Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів»). Необхідно вказувати джерело фінансування — усі особи й організації, що надали фінансову підтримку дослідженню (у вигляді грантів, дарування або надання обладнання, реактивів, витратних матеріалів, ліків тощо), а також ті, хто брав іншу фінансову або особисту участь, що може призвести до конфлікту інтересів. Указувати розмір фінансування не потрібно.

Подяки. Автори можуть висловити подяки людям і організаціям, які сприяли публікації статті в журналі, але не були її авторами.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 та повинен містити роботи за останні 10 років. Публікації, датовані раніше, включаються у список лише за необхідності.

У список не включаються неопубліковані роботи.

У бібліографічному описі вказуються пріз-вище та ініціали автора/авторів, назва роботи, назва періодичного видання (якщо йдеться про статтю з журналу), місто та рік видання, том, ви- пуск, сторінки.

В оригінальних роботах цитується не менше 5 й не більше 15 джерел, в наукових оглядах – до 30. Література в списку розміщується згідно з порядком посилання на неї у тексті статті. Повинна бути подана додаткова інформація про статті – DOI, PubMed ID тощо.

Нумерація першоджерел виконується лише з використанням функції «нумерований список» програми Microsoft Word. Кожне джерело слід поміщати з нового рядка під порядковим номером, що вказується в тексті статті арабськими цифрами у квадратних дужках. У списку всі роботи перераховуються в порядку цитування, а не в алфавітному порядку.

 

REFERENCES

Важливо! До статті також додається перелік літератури на латиниці (References) за стандартами Ntional Library of Madicine (NLM) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/)

 Список літератури спочатку перекладається на англійську мову, потім в [Квадратних дужках] вказується транслітерація українського або російського вихідного джерела в тих же рамках оформлення як англійською мовою. Транслітеруват необхідно згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 №55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею "або вимогам системи BGN (для російської мови). Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua

 

За правильність наведених у списку літератури даних відповідальність несуть автори.

 

Стаття повинна бути сумлінно відредагована й вивірена автором. Переконайтеся перед відправленням рукопису, що всі вказані інструкції виконані.


Статтіта інші матеріали надсилаються за адресою: 61022 Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6, к. 605 (кафедра клінічної неврологі\, психіатрії та наркології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна).Редакція залишає за собою право рецензування, редакційної правки статей, а також відхилення робіт, які не відповідають вимогам редакції до публікацій; рукописи авторам не повертаються.

Електронний варіант надсилається на електронну пошту (e-mail: journal@psychiatry-neurology.org. або kokpenny 54@gmail.com

Додаткову інформацію     можна отримати        на      сайті   журналу:        http://www.Psychiatry-neurology.org.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.