Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

АНОТАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА

ТЕКСТ СТАТТІ

ТАБЛИЦІ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія» публікує оглядові статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті дискусійного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з клінічної практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання неврології, психіатрії та медичної психології та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам неврології, психіатрії, наркології та медичної психології.
 
Редколегія журналу приймає до розгляду статті, які відповідають тематиці журналу та наведеним нижче вимогам.
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Приймаються роботи, які не публікувалися та не подавалися до друку раніше та мають запозичення не більш 20% (відсоток схожості при перевірці на плагіат).
Обсяг оригінальних статей не повинен перевищувати 12 сторінок, лекцій та оглядів – 20, стислих повідомлень – 5, рецензій – 3 сторінок. Робота може бути написана українською або англійською мовами.
Статтю слід надсилати в редакцію у двох примірниках; один з них має бути підписаний усіма авторами (або одним з них, котрий бере на себе відповідальність та ставить підпис з припискою «погоджено зі всіма співавторами»).
 
СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Оригінальна робота має супроводжуватися офіційним направленням, завізованим підписом керівника та печаткою закладу, де виконано роботу, а для вітчизняних авторів також й експертним висновком, який дозволяє відкриту публікацію, та висновком комісії з біоетики закладу, де виконано роботу.
Статті дисертантів повинні мати візу наукового керівника.
До статей, виконаних за особистою ініціативою автора, необхідно додавати лист з проханням про публікацію.
Разом з текстом статті слід надавати (в електронному вигляді) відомості про автора/ авторів:
прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
місце роботи та посада автора (повністю, без абревіатур);
науковий ступінь;
наукове звання;
номер контактного телефона (мобільний);
e-mail;
ORCID iD;
адреса для пересилання журналу.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
Ім’я файла створюється за прізвищем першого автора (стандарт набору – Іванов.doc або Ivanov.doc).
Текст набирається у текстовому редакторі Microsoft Word:
формат сторінки – А4, орієнтація – книжкова;
ширина полів: лівого, верхнього та ниж- нього по 2 см, правого – 1 см;
шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
абзацний відступ – 1,25 см (використовується виключно клавіша Еnter);
вирівнювання тексту – по ширині сторінки;
виділення тексту можливе напівжирним шрифтом або курсивом.
Не допускається:
дублювання назви статті у назві файлу;
створення абзацного відступу за допомогою клавиш Тab та пробіл;
примусові (розставлені вручну) переноси;
підкреслення, розрядка, застосування великих литер для виділення фрагментів тексту;
застосування маркованих та нумерованих списків Microsoft Word (окрім списка літератури);
заміна тире (–) знаком дефіса (-) й навпаки.
АНОТАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА
Обсяг анотації (без ключових слів) – 1800–2000 знаків без пробілів.
Анотація кожною мовою (українською, російською, англійською) повинна містити:
назву статті;
ініціали та прізвище автора/авторів (стандарт набору – І. А. Петренко);
офіційну назва закладу або організації (якщо автори працюють в різних організаціях, слід вказати усі назви та адреси, а надрядковими арабськими цифрами вказати відповідність закладів, де працює кожен автор);
ключові слова (5–7 слів або словосполучень).
ТЕКСТ СТАТТІ
Матеріал статті викладається за схемою:
індекс УДК (статті без УДК не розглядаються);
назва статті;
ініціали та прізвище автора/авторів (стандарт набору – І. А. Петренко);
повна назва закладу, де виконано роботу з юридичною адресою (без абревіатур);
ORCID авторів
три анотації (українською, російською та англійською мовами);
ключові слова;
в експериментальних статтях та результатах оригінальних дослідженнях окремим рядком виділяють такі розділи:
вступ;
мета дослідження;
матеріали та методи дослідження;
результати дослідження та їх обговорення;
висновки;
література (список літератури мовою оригіналу).
У стислих повідомленнях та оглядових статтях зазначені розділи не виділяються, а наводиться лише список літератури.
Усі абревіатури пояснюються (окрім загальновідомих скорочень) при першій згадці у тексті.
У тексті статті посилання починаються з [1] та йдуть по наростанню та по порядку.
Посилання на літературу наводяться у квадратних дужках:
при посиланні на два та більше джерел, які не йдуть один за одним, вони розділяються крапкою з комою (стандарт набору [2; 4; 9]);
при зазначенні трьох та більше джерел, що йдуть один за одним, інтервал позна чається тире (стандарт набору [2–5]).
При кожному згадуванні прізвища вченого слід вказувати посилання на його публікацію, яка має бути наявною у списку літератури.
Усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
Усі статистичні дані повинні бути обґрунтовані посиланнями на джерела.
У статтях усі фізичні величини та одиниці слід наводити за міжнародною системою SI, терміни – згідно з міжнародною номенклатурою.
 
ТАБЛИЦІ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ (графіки, діаграми, схеми, фотографії)
Таблиці повинні бути побудовані у редакторах Microsoft Word, Microsoft Excel, бути компактни- ми та мати відповідні змісту назви.
На всі таблиці та ілюстрації у тексті повинні бути посилання.
Ілюстрації та таблиці слід нумерувати арабськими цифрами (якщо їх кількість більше однієї) та розміщуювати у тексті безпосередньо після абза- цу, в якому згадуються.
У тексті статті не мають дублюватися дані, наведені у таблиці.
Рисунки не повинні дублювати таблиці.
Якщо графіки, діаграми, схеми створені не в Microsoft Word, вони надсилаються окреми- ми файлами у тій програмі, в якій побудовані (Microsoft Excel, Adobe Illustrator) з відповідним розширенням.
Схеми, графіки, діаграми повинні бути вико- нані у колірному режимі Grayscalе (градації сірого). Використання кольорового ілюстративного матеріалу (окрім фотографій авторів) не дозво- ляється та в роботу не приймається.
Фотографії надсилаються окремими файлами у форматі .jpg (або .tiff ) з розширенням 300 dpi.
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Вказується після тексту статті, перед списком літератури. В обов'язковому порядку повинна бути декларована наявність або відсутність в авторів конфлікту інтересів (у таких випадках наводиться фраза «Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів»). Необхідно вказувати джерело фінансування — усі особи й організації, що надали фінансову підтримку дослідженню (у вигляді грантів, дарування або надання обладнання, реактивів, витратних матеріалів, ліків тощо), а також ті, хто брав іншу фінансову або особисту участь, що може призвести до конфлікту інтересів. Указувати розмір фінансування не потрібно.
Подяки. Автори можуть висловити подяки людям і організаціям, які сприяли публікації статті в журналі, але не були її авторами.
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 та повинен містити роботи за останні 10 років. Публікації, датовані раніше, включаються у список лише за необхідності.
У список не включаються неопубліковані роботи.
У бібліографічному описі вказуються прізвище та ініціали автора/авторів, назва роботи, назва періодичного видання (якщо йдеться про статтю з журналу), місто та рік видання, том, ви- пуск, сторінки.
В оригінальних роботах цитується не менше 5 й не більше 15 джерел, в наукових оглядах – до 30. Література в списку розміщується згідно з порядком посилання на неї у тексті статті. Повинна бути подана додаткова інформація про статті – DOI, PubMed ID тощо.
Нумерація першоджерел виконується лише з використанням функції «нумерований список» програми Microsoft Word. Кожне джерело слід поміщати з нового рядка під порядковим номером, що вказується в тексті статті арабськими цифрами у квадратних дужках. У списку всі роботи перераховуються в порядку цитування, а не в алфавітному порядку.
Важливо! До статті також додається перелік літератури на латиниці (References) за стандартами National Library of Madicine (NLM)
За правильність наведених у списку літератури даних відповідальність несуть автори.
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC BY 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
  3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
Стаття повинна бути сумлінно відредагована й вивірена автором. Переконайтеся перед відправленням рукопису, що всі вказані інструкції виконані.
Редакція залишає за собою право рецензування, редакційної правки статей, а також відхилення робіт, які не відповідають вимогам редакції до публікацій; рукописи авторам не повертаються.
Статтіта інші матеріали надсилаються за адресою: 61022 Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6, к. 609a (кафедра неврології, психіатрії, наркології  та медичної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна).
Електронний варіант надсилається на електронну пошту kokpenny54@gmail.com
Додаткову інформацію можна отримати на сайті журналу або за телефоном 057-738-40-83.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.