Про журнал

ПРО ЖУРНАЛ

МЕТА ТА ЦІЛЬ ВИДАННЯ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЖУРНАЛУ

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ

ПЕРЕВІРКА НА НАЯВНІСТЬ ПЛАГІАТУ

ДЕКЛАРАЦІЯ Open Access

ВИДАВНИЧА ЕТИКА

АРХІВУВАННЯ  

МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ  

ПРО ЖУРНАЛ
Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України:
у галузі медичних наук категорія Б (Наказ МОН України №409 від 17.03.2020) зі спеціальностей 222 Медицина «Неврологія», «Психіатрія, наркологія», 225 Медична психологія;
у галузі психологічних наук (Наказ МОН України №627 від 14.05.2020) зі спеціальності 053 Психологія «Медична психологія».
 
МЕТА ТА ЦІЛЬ ВИДАННЯ
Журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія» публікує оглядові статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті дискусійного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з клінічної практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання неврології, психіатрії та медичної психології та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам неврології, психіатрії, наркології та медичної психології.
Журнал видається с ціллю якісної комунікації вчених, розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір.
 
ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЖУРНАЛУ
Журнал виходить 2-4 рази на рік.
 
ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ
Журнал підтримує політику відкритого доступу до опублікованого контенту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації.
 
ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ
Після подання авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам та профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У випадку невідповідності статті вимогам вона відхиляється.
Журнал використовує механізм подвійного сліпого рецензування (авторам невідома інформація про рецензентів, а рецензентам невідомі автори). Подані матеріали публікуються тільки після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів (у разі спірної ситуації залучається третій рецензент), що призначаються редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії журналу – фахівці з профільної тематики, до якої належить рукопис, а також запрошуються сторонні дослідники (як виключення), коло інтересів яких співпадає з тематикою поданої роботи. Рецензент оцінює подані матеріали з точки зору оригінальності результатів, відповідності аналізу висновкам, та приймає рішення щодо прийняття статті без змін, після усунення зауважень або їх відхилення. Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, та приймає рішення щодо можливості їх публікації. Термін проходження процесу рецензування складає один місяць. Після отримання авторами статей рецензій їм надається два тижні (з можливістю корекції) на усунення зауважень рецензентів та редакції.
 
ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ
Оплата за подання матеріалів рукопису/статті відсутня. Оплата за оформлення та форматування матеріалів статті також відсутня.
 
ПЕРЕВІРКА НА НАЯВНІСТЬ ПЛАГІАТУ
Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи Unicheck.
Ця система визначає частку запозиченого тексту за наступним показником: відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 8 слів підряд.
У разі якщо за результатами перевірки відсоток запозиченого тексту перевищують 15%, подання відхиляється.
 
ДЕКЛАРАЦІЯ Open Access журналу «Психіатрія, неврологія та медична психологія»
Редакція видання дотримується політики «відкритого доступу» до опублікованих матеріалів відповідно до Будапештської ініціативи. 
На сайті видання а також в різних системах цитування та базах даних (ISSN, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, DOAJ, Index Copernicus) у відкритому доступі розміщуються повні тексти наукових статей журналу, їх складові частини та відповідні метадані.
У всіх статтях журналу для кожного з авторів вказуються:
- поточне місце роботи і займана посада;
- науковий ступінь та вчене звання;
- поштова та електронна адреса;
- контактна інформація автора, відповідального за листування (українською/російською та англійською мовами).
Це забезпечує можливість безпосереднього спілкування автора з фахівцями з різних країн. Кожній статті присвоюється DOI, а метадані що додаються містять додаткову інформацію придатну для комп'ютерної обробки та інші ідентифікатори розміщуваних матеріалів.
 
ВИДАВНИЧА ЕТИКА
Редакція журналу в своїй діяльності керується нормами видавничої етики, нормами рецензування матеріалів, принципами ліцензування, дотримання авторського і суміжних прав, які містяться у відповідних міжнародних стандартах, професійних кодексах і посібниках.
Серед них:
  • Міжнародні стандарти Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics - COPE);
  • ліцензіїCreative  Commons,
  • Будапештська ініціатива «Відкритий доступ»;
  • керівництво для рецензентів видавництва Elsevier;
  • Кодекс етики наукових публікацій "Норми поведінки й найкраща практика для редакторів"(Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org);
  • Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад.О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017);
  • Міжнародні стандарти для авторів;
  • Усі експерименти з використанням живих організмів повинні відповідати принципам біоетики. Біоетична політика журналу враховує рекомендації Міжнародної асоціації ветеринарних редакторів (International Association of Veterinary Editors), «Європейська конвенція про захист хребетних тварин, які можуть бути використані для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986). Дослідження щодо матеріалів або даних, отриманих від людей, повинні відповідати вимогам Хельсінкської декларації. Експерименти такого роду повинні проводитися тільки після отримання інформованої згоди від учасника.
АРХІВУВАННЯ
Open Journal Systems підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) для захищеного та надійного архівування журналу. LOCKSS — це програмний засіб з відкритим вихідним кодом, розроблений Бібліотекою Стенфордського університету, що дозволяє бібліотекам забезпечувати збереження окремих веб-журналів, регулярно перевіряючи веб-сайти зареєстрованих журналів на наявність нового опублікованого контенту та архівуючи його. Кожен архів постійно перевіряється на відповідність з іншими; якщо контент виявляється пошкодженим або втраченим, інші архіви використовуються для його відновлення.
Див.: Видавничий маніфест LOCKSS.
 
МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ
Журнал індексується та/або реферується у таких міжнародних наукометричних, повнотекстових та реферативних базах даних, як DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Scolar, Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Crossref, Harvard Library, ResearchBib та інших. 
 
 
 
КНЕУ - Моделювання та інформаційні системи в економіці